Nikon Coolpix S8200

Mo­del S8200 sa už z je­ho ka­te­gó­rie tro­chu za­čí­na vy­my­kať, a to svo­jou hmot­nos­ťou, hrúb­kou, ale hlav­ne roz­sia­hlym 14-ná­sob­ným op­tic­kým zoo­mom. Je­ho roz­sah je tak­mer ideál­ny - od ši­ro­kých 25 mm po prib­lí­že­nie až 350 mm. Za tou­to sta­bi­li­zo­va­nou op­ti­kou se­dí sní­mač tra­dič­nej veľ­kos­ti kom­pak­tu, Ni­kon ho však vy­ba­vil tech­no­ló­giou BSI (Back Si­de Illu­mi­na­tion, te­da pod­svie­te­nie za­dnej stra­ny). Tá by ma­la po­môcť zní­žiť pro­du­ko­va­ný šum. Pre­čo nie, ve­rí to­mu aj App­le v iP­ho­ne 4S. Zo sní­ma­ča s veľ­kos­ťou 6 × 4 mm v S8200 to však ne­ro­bí vý­kon­ný fo­tog­ra­fic­ký nás­troj, rov­na­ko ako mier­ny tu­ning neu­ro­bí z Fe­li­cie Audi. Mie­ra vý­ba­vy je však roz­hod­ne za­ují­ma­vá, po­dob­ne ako pro­du­ko­va­né full HD vi­deá so sním­ko­vou frek­ven­ciou až 60 fps. Dopl­ňu­je ich per­fekt­ný dis­plej s roz­lí­še­ním až 961-ti­síc bo­dov, to je do­kon­ca viac, než má HD vi­deo s roz­lí­še­ním 720p. Vo vý­ba­ve náj­de­te aj po­mer­ne rých­le kon­ti­nuál­ne sní­ma­nie v pl­nom roz­lí­še­ní, v zní­že­ných eš­te rých­lej­šie, vo VGA do­kon­ca až 120 fps. S8200 by te­da mo­hol za­pô­so­biť na ná­roč­ných fo­tog­ra­fov, kto­rí hľa­da­jú všes­tran­ný dopl­nko­vý kom­pakt, im by však moh­la pre­ká­žať nep­rí­tom­nosť akých­koľ­vek ma­nuál­nych fun­kcií - z re­ži­mov je na vý­ber len auto­ma­ti­ka, scé­ny a auto­ma­tic­ká voľ­ba scén J. Je tak „od­sú­de­ný" do úlo­hy do­vo­len­ko­vé­ho nás­tro­ja s po­mer­ne roz­sia­hly­mi mož­nos­ťa­mi kom­po­zí­cie a s veľ­mi prí­jem­ným a rých­lym ov­lá­da­ním.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prin­cíp fun­go­va­nia zr­kad­lov­ky
Aby sme získali dobre vyzerajúcu fotografiu, musíme záber správne zaostriť a exponovať, teda nastaviť fotoaparát na zosnímanie primeraného množstva svetla. čítať »
 
Čier­na skrin­ka do au­ta
Kamera do auta DOD LS460W je vaším očitým svedkom, na ktorého sa budete môcť spoľahnúť vo chvíľach, keď to bude pre vás naozaj dôležité. čítať »
 
Tes­tu­je­me ak­tuál­ne fo­toa­pa­rá­ty
V aktuálnom vydaní testujeme najnovšie fotoaparáty z rôznych cenových skupín, aby si každý mohol vybrať. Máme tu novinky od firiem Panasonic, Sony a Nikon. čítať »
 
Tes­tu­je­me naj­nov­šie fo­toa­pa­rá­ty
Či už im hovoríte mirrorless, bezzrkadlovky, DSLM, alebo Compact System Cameras (teda kompakty s vymeniteľnými objektívmi, CSC), iste uznáte, že sú medzi nimi čoraz zaujímavejšie a populárnejšie modely. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter