Nikon Coolpix S100

S100 od Ni­ko­nu je zá­stup­com štý­lo­vých, da­lo by sa sko­ro po­ve­dať, že až dám­skych kom­pak­tov. Z do­ko­na­le plo­ché­ho te­la ne­vys­tu­pu­jú ni­ja­ké čas­ti a po­sú­va­cí kryt ob­jek­tí­vu ho ochrá­ni aj ved­ľa kľú­čov v ka­bel­ke. Ov­lá­da­nie je pl­ne do­ty­ko­vé, je­di­ný fy­zic­ký ov­lá­da­cí pr­vok je spúšť, no aj tá je nah­ra­di­teľ­ná do­ty­ko­vou fun­kciou. Ob­rov­ský 3,5-pal­co­vý dis­plej sa nie­len ov­lá­da po­dob­ne ako múd­re te­le­fó­ny, do­sa­hu­je, ba priam pre­vy­šu­je ich aj kva­li­tou, má to­tiž roz­lí­še­nie 820-ti­síc bo­dov a vy­uží­va tech­no­ló­giu OLED s vý­bor­ným kon­tras­tom a fa­reb­ným po­da­ním. Ma­lič­ký ob­jek­tív za­pus­te­ný do te­la však má is­té fy­zi­kál­ne li­mi­tá­cie, nap­rík­lad niž­šiu maximál­nu sve­tel­nosť (naj­niž­šia nas­ta­vi­teľ­ná clo­na je F3.9), čo zna­me­ná pot­re­bu dl­hších ča­sov uzá­vier­ky, vy­ššej cit­li­vos­ti ISO, prí­pad­ne čas­tej­šie­ho pou­ži­tia bles­ku. Ne­vý­hod­ná mô­že byť aj nep­rí­tom­nosť tra­dič­nej na­bí­jač­ky, S100 na­bí­ja ba­té­riu pria­mo v te­le. Je po­mer­ne ťaž­ké zís­kať viac ma­nuál­nej kon­tro­ly nad nas­ta­ve­ním kva­li­ty, naš­ťas­tie sní­mač CMOS uk­la­dá na­priek svo­jim sťa­že­ným pod­mien­kam po­mer­ne sluš­né ob­ráz­ky. Je­ho ideál­ne pou­ži­tie vi­dí­me v dob­rých sve­tel­ných pod­mien­kach na do­vo­len­ko­vých pre­chádz­kach le­to­vis­ka­mi.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prin­cíp fun­go­va­nia zr­kad­lov­ky
Aby sme získali dobre vyzerajúcu fotografiu, musíme záber správne zaostriť a exponovať, teda nastaviť fotoaparát na zosnímanie primeraného množstva svetla. čítať »
 
Čier­na skrin­ka do au­ta
Kamera do auta DOD LS460W je vaším očitým svedkom, na ktorého sa budete môcť spoľahnúť vo chvíľach, keď to bude pre vás naozaj dôležité. čítať »
 
Tes­tu­je­me ak­tuál­ne fo­toa­pa­rá­ty
V aktuálnom vydaní testujeme najnovšie fotoaparáty z rôznych cenových skupín, aby si každý mohol vybrať. Máme tu novinky od firiem Panasonic, Sony a Nikon. čítať »
 
Tes­tu­je­me naj­nov­šie fo­toa­pa­rá­ty
Či už im hovoríte mirrorless, bezzrkadlovky, DSLM, alebo Compact System Cameras (teda kompakty s vymeniteľnými objektívmi, CSC), iste uznáte, že sú medzi nimi čoraz zaujímavejšie a populárnejšie modely. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter