Samsung MV800


Net­ra­dič­ný mo­del Sam­sun­gu nás za­ujal už na vý­sta­ve IFA, kde sme si pr­výk­rát vy­skú­ša­li je­ho vy­klá­pa­ciu ob­ra­zov­ku. MV800 je ako­by kni­ha, kto­rú mož­no za­klap­núť a zís­kať tak bež­ný do­ty­ko­vý kom­pakt (ka­pa­cit­ná ob­ra­zov­ka) ale­bo roz­lo­žiť nap­lo­cho, aby ste ma­li dis­plej na tej is­tej stra­ne ako ob­jek­tív. Dis­plej sa tak umies­tni nad ob­jek­tív, do­da­toč­ná me­cha­nic­ká spúšť sa sprís­tup­ní na pô­vod­ne vnú­tor­nej a te­raz za­dnej stra­ne. Asi net­re­ba do­dá­vať, že ide o do­ko­na­lý nás­troj na auto­portré­ty. MV800 je za­me­ra­ný hlav­ne na mlad­šiu ge­ne­rá­ciu, je­ho ov­lá­da­ním po­dob­ným ako pri mo­der­ných smar­tfó­noch si to­tiž mô­že­te sprís­tup­niť mno­ho zá­bav­ných fun­kcií, nap­rík­lad rá­mo­va­nie fo­tog­ra­fie (napr. aby vy­ze­ra­la ako člá­nok z ča­so­pi­su), vtip­né de­for­má­cie tvá­rí, vy­pĺňa­nie prí­be­ho­vej mo­zai­ky „sto­ry­board", 14 ume­lec­kých filtrov ale­bo fun­kciu Pic­tu­re in Pic­tu­re, kto­rá vám umož­ní vlo­žiť svoj auto­portrét do iné­ho ob­ráz­ka. Sam­sung za­bu­do­val aj fun­kcie na tvor­bu 3D ob­ráz­kov a na tvor­bu pa­no­rám dr­ža­ním spúš­te (prí­pad­ne 3D pa­no­rám). Sla­bi­nou za­ria­de­nia je len je­ho sní­mač CCD s mož­no preh­na­ným roz­lí­še­ním 16 Mpix, kto­rý má už od stred­ných cit­li­vos­tí po­mer­ne vy­so­ký šum. Je te­da ne­vyh­nut­né fo­tiť buď v dob­rom svet­le, ale­bo s bles­kom (kto­rý sa po za­pnu­tí na­bí­ja veľ­mi po­ma­ly). Po­zor aj na pa­mä­ťo­vé kar­ty, MV800 pod­po­ru­je iba mic­roSD.  

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prin­cíp fun­go­va­nia zr­kad­lov­ky
Aby sme získali dobre vyzerajúcu fotografiu, musíme záber správne zaostriť a exponovať, teda nastaviť fotoaparát na zosnímanie primeraného množstva svetla. čítať »
 
Čier­na skrin­ka do au­ta
Kamera do auta DOD LS460W je vaším očitým svedkom, na ktorého sa budete môcť spoľahnúť vo chvíľach, keď to bude pre vás naozaj dôležité. čítať »
 
Tes­tu­je­me ak­tuál­ne fo­toa­pa­rá­ty
V aktuálnom vydaní testujeme najnovšie fotoaparáty z rôznych cenových skupín, aby si každý mohol vybrať. Máme tu novinky od firiem Panasonic, Sony a Nikon. čítať »
 
Tes­tu­je­me naj­nov­šie fo­toa­pa­rá­ty
Či už im hovoríte mirrorless, bezzrkadlovky, DSLM, alebo Compact System Cameras (teda kompakty s vymeniteľnými objektívmi, CSC), iste uznáte, že sú medzi nimi čoraz zaujímavejšie a populárnejšie modely. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter