Canon IXUS 230

Naj­lac­nej­ší kom­pakt toh­to tes­tu nás veľ­mi mi­lo prek­va­pil - je to (tes­ne) dru­hý naj­kom­pak­tnej­ší a pod­ľa náš­ho vku­su di­zaj­no­vo naj­viac po­da­re­ný ma­lič­ký fo­toa­pa­rát. IXUS 230 je vzor na de­fi­ní­ciu vrec­ko­vé­ho fo­toa­pa­rá­tu - od­ol­né ko­vo­vé te­lo pok­rý­va je­den veľ­ký dis­plej, ob­jek­tív a ma­lič­ká ob­lasť na ov­lá­da­cie pr­vky. Všet­ko os­tat­né je po­dria­de­né uzuč­ké­mu pro­fi­lu a níz­kej hmot­nos­ti. Te­da všet­ko ok­rem vý­ko­nu, kto­rý je veľ­mi sluš­ný. Op­ti­ka na­priek veľ­kos­ti zvlád­ne až 8-ná­sob­ný zoom, za­čí­na­jú­ci sa od 28 mm, čo je viac než pri niek­to­rých iných kom­pak­toch. Zni­žu­je to sí­ce po­zo­ro­va­cí uhol na naj­šir­šom oh­nis­ku, no väč­ši­ne pou­ží­va­te­ľov to ne­bu­de pre­ká­žať. Nao­pak, maximál­ne prib­lí­že­nie 224 mm už je veľ­mi pek­ný údaj. IXUS pri­tom zvlád­ne mak­ro od 1 cm a je­ho op­ti­ka je úpl­ne sta­bi­li­zo­va­ná. Poch­vá­liť mu­sí­me aj prí­jem­ný dis­plej s troj­pal­co­vou uh­lo­prieč­kou a vy­so­kým roz­lí­še­ním. Sní­mač aj pro­ce­sor toh­to kom­pak­tu sú veľ­mi rých­le, dô­ka­zom je schop­nosť za­zna­me­nať 3,4 sním­ky za se­kun­du, ako aj full HD vi­deá s mož­nos­ťou mier­ne spo­ma­le­né­ho op­tic­ké­ho zoo­mo­va­nia s prie­bež­ným doos­tro­va­ním (poch­vá­liť mô­že­me aj ob­stoj­ný zvuk a kva­li­tu pri na­tá­ča­ní noč­né­ho kon­cer­tu). Keď k to­mu pri­dá­te spo­ľah­li­vú auto­ma­ti­ku a pod­svie­te­ný sní­mač CMOS s re­la­tív­ne níz­kym šu­mom, vy­chá­dza mo­del, kto­rý si op­ráv­ne­ne za­slú­ži na­še oce­ne­nie.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prin­cíp fun­go­va­nia zr­kad­lov­ky
Aby sme získali dobre vyzerajúcu fotografiu, musíme záber správne zaostriť a exponovať, teda nastaviť fotoaparát na zosnímanie primeraného množstva svetla. čítať »
 
Čier­na skrin­ka do au­ta
Kamera do auta DOD LS460W je vaším očitým svedkom, na ktorého sa budete môcť spoľahnúť vo chvíľach, keď to bude pre vás naozaj dôležité. čítať »
 
Tes­tu­je­me ak­tuál­ne fo­toa­pa­rá­ty
V aktuálnom vydaní testujeme najnovšie fotoaparáty z rôznych cenových skupín, aby si každý mohol vybrať. Máme tu novinky od firiem Panasonic, Sony a Nikon. čítať »
 
Tes­tu­je­me naj­nov­šie fo­toa­pa­rá­ty
Či už im hovoríte mirrorless, bezzrkadlovky, DSLM, alebo Compact System Cameras (teda kompakty s vymeniteľnými objektívmi, CSC), iste uznáte, že sú medzi nimi čoraz zaujímavejšie a populárnejšie modely. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter