TEST: Jesenné fotonovinky

IXUS 1100 HS FASHION RED LANDSCAPE kopie.jpg Ak už te­raz hľa­dá­te dar­ček pod via­noč­ný strom­ček či plá­nu­je­te vy­me­niť svoj za­sta­ra­ný kom­pakt, prí­pad­ne jed­no­du­cho chce­te za­zna­me­nať dô­le­ži­té oka­mi­hy kva­lit­ný­mi fo­tog­ra­fia­mi a HD vi­deom, má­me pre vás nie­koľ­ko ti­pov. Tú­to je­seň sa to­tiž dos­ta­lo na trh ne­ví­da­né množ­stvo no­vých mo­de­lov fo­toa­pa­rá­tov, a tak sa z ro­ku 2011 stá­va je­den z fo­tog­ra­fic­ky naj­úrod­nej­ších ro­kov vô­bec. A to ma­jú vý­rob­co­via eš­te sko­ro dva me­sia­ce čas spô­so­biť nám väč­šie di­le­my...

V tom­to tes­te sa za­me­ria­me na dve ka­te­gó­rie apa­rá­tov, kde sa no­vi­niek uro­di­lo zďa­le­ka naj­viac: kom­pak­tné zoo­my a väč­šie ultra­zoo­my, tva­rom pri­po­mí­na­jú­ce zr­kad­lov­ky, no men­šie a ľah­šie. Ide o dva naj­pre­dá­va­nej­šie seg­men­ty a is­te si me­dzi ni­mi náj­du za­ují­ma­vé mo­de­ly ama­té­ri aj nad­še­ní fo­tog­ra­fi. Drah­šie a kom­plexnej­šie sys­té­my s vy­me­ni­teľ­ný­mi ob­jek­tív­mi si ne­chá­me do bu­dú­ce­ho čís­loa. Tak­že poď­me na to, naj­prv sa po­zrie­me na no­vé kom­pak­ty, kto­rý­mi sme pre pot­re­by hod­no­te­nia v tom­to tes­te na­fo­ti­li vy­še ti­síc­ky fo­tog­ra­fií.

Ma­lič­ké te­lo nez­na­me­ná má­lo schop­nos­tí

Mo­der­ným kom­pak­tom sa vo voj­ne o pe­nia­ze zá­kaz­ní­ka nas­ky­tol no­vý spo­loč­ný a moc­ný ne­pria­teľ: in­te­li­gen­tné te­le­fó­ny. Smar­tfón už dnes zvlá­da mno­ho fun­kcií a ok­rem iné­ho jed­no­du­cho mu­sí po­núk­nuť fun­kcie fo­toa­pa­rá­tu, inak si ho nik ani nev­šim­ne. Po­čet me­ga­pixelov v te­le­fó­noch kaž­dým ro­kom ras­tie a z ke­dy­si smieš­ne ne­pou­ži­teľ­nej kva­li­ty te­le­fón­nych fo­tiek sa stá­va... no po­vedz­me, že už me­nej smieš­na, ba mies­ta­mi sko­ro pou­ži­teľ­ná kva­li­ta. Smar­tfó­ny na­vy­še ne­zaos­tá­va­jú ani v mož­nos­tiach vi­dea, zá­znam v HD kva­li­te je pri vy­šších mo­de­loch štan­dar­dom. Mo­de­ly ako iP­ho­ne 4S a Sam­sung Ga­laxy S II vrec­ko­vým fo­ťá­kom v kva­li­te vý­stu­pu nep­rí­jem­ne stú­pa­jú na pä­ty. Kom­pak­ty te­da mu­sia vy­tiah­nuť no­vé zbra­ne, mu­sia za­ujať fun­kcia­mi na­vy­še, veď ako inak by sme za ne ut­rá­ca­li stov­ky eur, keď vo vrec­ku ča­ká te­le­fón, kto­rý to už zvlád­ne na­fo­tiť.

Tý­mi­to zbra­ňa­mi sú nap­rík­lad väč­šia op­ti­ka, kto­rá do­ká­že pre­pus­tiť viac svet­la a za­liať ním ná­sob­ne väč­ší sní­mač. Vý­sled­kom je lep­ší vý­kon v sla­bom svet­le, os­trej­šie fo­tog­ra­fie, ako aj nie­koľ­ko me­nej zná­mych schop­nos­tí, nap­rík­lad mož­nosť pra­co­vať s hĺbkou os­tros­ti (ho­ci ani tra­dič­ný kom­pakt nie je v tej­to dis­cip­lí­ne ni­ja­ký maj­ster). Kom­pak­tu sa do te­la ne­mu­sí zmes­tiť nič ok­rem har­dvé­ru pot­reb­né­ho na fo­te­nie, tak­že je pries­tor na za­ťa­ho­va­cí ob­jek­tív s viac­ná­sob­ným op­tic­kým zoo­mom, čo je pa­ra­me­ter, kto­rým sa za­tiaľ ne­mô­že poch­vá­liť ani je­den smar­tfón na tr­hu. Kom­pak­ty sú na­vy­še rých­lej­šie, ich pro­ce­so­ry sú to­tiž špe­cia­li­zo­va­né len na fo­te­nie a vi­deo, bý­va­jú tra­dič­ne od­ol­nej­šie, ma­jú vý­kon­nej­ší blesk a ich op­ti­ka ale­bo sní­mač sa mô­žu poch­vá­liť sta­bi­li­zá­ciou ob­ra­zu. Skrá­te­ne a zjed­no­du­še­ne - po­mo­cou kom­pak­tu má­te šan­cu uro­biť dob­rú fo­tog­ra­fiu aj vte­dy, keď in­te­li­gen­tné­mu te­le­fó­nu dôj­de dych. V nas­le­du­jú­cich riad­koch pred­sta­ví­me náš ná­zor na nie­koľ­ko no­vi­niek, zo­ra­de­ných pod­ľa stú­pa­jú­cej ce­ny.

Preh­ľad tes­to­va­ných kom­pak­tov:
Ca­non IXUS 230
Sam­sung MV800
Ni­kon Cool­pix S100
Ni­kon Cool­pix S8200
Olym­pus SZ-30MR
Ni­kon Cool­pix AW100

Ako sa dos­tať k obe­ti čo naj­bliž­šie...

A to po­kiaľ mož­no ne­po­zo­ro­va­ne. Ultra­zoo­my tvo­ria ka­te­gó­riu fo­toa­pa­rá­tov s väč­ší­mi te­la­mi než bež­né kom­pak­ty, ma­jú oby­čaj­ne vy­su­nu­tý grip (dr­žad­lo) a roz­mer­ný ob­jek­tív s pre­men­li­vou dĺžkou. Ich op­tic­ký zoom pre­sa­hu­je 20× a maximál­na oh­nis­ko­vá vzdia­le­nosť bý­va viac ako 400 mm. Do vrec­ka sa oby­čaj­ne nez­mes­tia, ale čo strá­ca­jú na kom­pak­tnos­ti, do­há­ňa­jú na vý­ko­ne a schop­nos­tiach. Ma­li sme v ru­kách šty­ri rôz­ne mo­de­ly.

Preh­ľad tes­to­va­ných ultra­zoo­mov:
Olym­pus SP-610UZ
Ca­non Power­Shot SX40 HS
SO­NY DSC-HX100V
Pa­na­so­nic DMC-FZ 150

75-tab.jpg
Pa­ra­met­re, vý­ba­va a ce­ny tes­to­van­ných fo­toa­pa­rá­tovZdroj: PCR 11/2011Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prin­cíp fun­go­va­nia zr­kad­lov­ky
Aby sme získali dobre vyzerajúcu fotografiu, musíme záber správne zaostriť a exponovať, teda nastaviť fotoaparát na zosnímanie primeraného množstva svetla. čítať »
 
Čier­na skrin­ka do au­ta
Kamera do auta DOD LS460W je vaším očitým svedkom, na ktorého sa budete môcť spoľahnúť vo chvíľach, keď to bude pre vás naozaj dôležité. čítať »
 
Tes­tu­je­me ak­tuál­ne fo­toa­pa­rá­ty
V aktuálnom vydaní testujeme najnovšie fotoaparáty z rôznych cenových skupín, aby si každý mohol vybrať. Máme tu novinky od firiem Panasonic, Sony a Nikon. čítať »
 
Tes­tu­je­me naj­nov­šie fo­toa­pa­rá­ty
Či už im hovoríte mirrorless, bezzrkadlovky, DSLM, alebo Compact System Cameras (teda kompakty s vymeniteľnými objektívmi, CSC), iste uznáte, že sú medzi nimi čoraz zaujímavejšie a populárnejšie modely. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter