PCR TEST: Špičkový projektor na domáce kino

titulka1.jpg Je­den z naj­ob­ľú­be­nej­ších tech­no­lo­gic­kých dar­če­kov pod via­noč­ným strom­če­kom pre ce­lú ro­di­nu bý­va LCD te­le­ví­zor. Ten­ký, ele­gant­ný, krás­ny, s veľ­kým dis­ple­jom – 32- či 37-pal­co­vým, nie­ko­ho pe­ňa­žen­ka pri­púš­ťa aj 40- a viac­pal­co­vý. Ta­ký­to te­le­ví­zor je dob­rý zá­klad­ný ka­meň pre sku­toč­né do­má­ce ki­no. Exis­tu­je však aj lep­ší zá­klad­ný ka­meň, je ním pro­jek­tor. Tam, kde sa kon­čí bež­ná veľ­kosť dis­ple­ja LCD, sa veľ­kosť pro­jek­čnej plo­chy pro­jek­to­rov iba za­čí­na. A ak ste eš­te ne­vys­kú­ša­li zá­ži­tok z do­má­ce­ho ki­na v po­do­be fil­mu na ce­lej ste­ne obý­vač­ky a 5.1-ka­ná­lo­vé­ho zvu­ku, mô­že­te nám ve­riť, že ta­ký­to zá­ži­tok vám LCD-čko nik­dy ne­dop­ra­je. De­sať­met­ro­vý ob­raz v uh­lo­prieč­ke s pl­ným full HD roz­lí­še­ním? Ni­ja­ký prob­lém, tre­ba si len správ­ne vy­brať. Za­tiaľ čo sú na tr­hu tuc­ty pro­jek­to­rov do kan­ce­lár­ske­ho pros­tre­dia, kva­lit­ných pro­jek­to­rov na do­má­ce ki­no je po­me­nej. Na­priek to­mu sme pos­ta­vi­li ved­ľa se­ba tri pro­jek­to­ry s na­tív­nym roz­lí­še­ním 1920 × 1080 pixelov. Dva s vý­bor­ným po­me­rom ce­ny a vý­ko­nu a je­den ur­če­ný pre ná­roč­nú klien­te­lu a to­mu zod­po­ve­da­jú­cou ce­nou.

Pro­jek­tor ako náh­ra­da te­le­ví­zo­ra?
Kaž­dý z tes­to­va­ných pro­jek­to­rov je vy­ba­ve­ný ko­nek­to­rom HDMI, a ak si chce­te vy­chut­ná­vať HD ale­bo do­kon­ca full HD fil­my, iný spô­sob pri­po­je­nia vám ani neod­po­rú­ča­me. Kaž­dý z pro­jek­to­rov po­nú­ka al­ter­na­tí­vy v po­do­be ko­nek­to­ra VGA či S-Vi­deo, kom­po­zit­ný či kom­po­nen­to­vý vstup. Tre­ba však zob­rať do úva­hy sku­toč­nosť, že v tých­to prí­pa­doch sa pre­ná­ša vi­deo­sig­nál ana­ló­go­vým spô­so­bom, no ko­nek­tor HDMI ho pre­ná­ša di­gi­tál­ne. Mo­der­né set-top boxy na prí­jem sa­te­lit­né­ho vy­sie­la­nia ale­bo di­gi­tál­nej (IPTV) te­le­ví­zie sú vy­zbro­je­né ko­nek­tor­mi HDMI, tak­že sta­čí sku­toč­ne je­di­né – vy­ho­diť sta­rý te­le­ví­zor a nah­ra­diť ho pro­jek­to­rom.

dialkove.jpg

Cez di­aľ­ko­vý ov­lá­dač, kto­rý je sú­čas­ťou do­dáv­ky kaž­dé­ho pro­jek­to­ra, zvlád­ne­te z po­ho­dlia kres­la všet­ky úko­ny slú­žia­ce na ov­lá­da­nie pro­jek­to­ra vrá­ta­ne zme­ny pre­mie­ta­cích pro­fi­lov


nahradna lampa.jpg

Tak­to vy­ze­rá náh­rad­ná lam­pa pro­jek­to­ra Pa­na­so­nic PT-AE3000 – jej vý­me­nu by mal zvlád­nuť aj mier­ne skú­se­ný pou­ží­va­teľ, no ak si na ten­to úkon net­rú­fa­te, od­po­rú­ča­me nav­ští­viť servisn­é stre­dis­ko


rozhrania.jpg  

Mo­der­ný pro­jek­tor na do­má­ce ki­no pos­ky­tu­je všet­ky pot­reb­né roz­hra­nia – zľa­va: USB, kom­po­nen­to­vé vi­deo (3 RCA), S-Vi­deo, kom­po­zit­né vi­deo, port VGA, 2× HDMI a ďal­šej dva dru­hy audio­por­tov a ov­lá­da­cí ko­nek­tor RS-232


Kaž­dý z pro­jek­to­rov umož­ňu­je strop­nú mon­táž a pris­pô­so­be­nie nas­ta­ve­nia ob­ra­zu pod­ľa to­ho, z aké­ho uh­la sa pre­mie­ta na pro­jek­čnú plo­chu. Ku kaž­dé­mu z pro­jek­to­rov dos­tá­va­te di­aľ­ko­vý ov­lá­dač a asi je­di­ná ne­kom­for­tná zá­le­ži­tosť je vý­me­na lam­py. No ak má­va­te za­pnu­tý te­le­ví­zor po­vedz­me šty­ri ho­di­ny den­ne, pri mi­ni­mál­nej vý­dr­ži lam­py 2000 ho­dín to zna­me­ná nut­nosť vý­me­ny asi raz za dva ro­ky. Spot­re­ba full HD pro­jek­to­ra na do­má­ce ki­no je o kú­sok vy­ššia ako pri LCD-čku a o kú­sok niž­šia ako pri plaz­me. A čo ce­na? Za­čí­na sa prib­liž­ne na su­me 1200 eur a kon­čí pri viac ako dvoj­ná­sob­nej hod­no­te. Jed­ným dy­chom však hneď do­dá­va­me, že oba lac­nej­šie pro­jek­to­ry sú pl­no­hod­not­ným do­má­cim ki­nom, a ho­ci exis­tu­je roz­diel v kva­li­te ob­ra­zu me­dzi dvo­ma tes­to­va­ný­mi lac­nej­ší­mi mo­del­mi a dra­hým mo­de­lom, oce­ní ho skôr faj­nšme­ker, kto­rý je dl­ho­roč­ným pou­ží­va­te­ľom pro­jek­to­rov v do­má­com pros­tre­dí.

Me­to­do­ló­gia tes­to­va­nia
Je roz­diel me­dzi tech­no­ló­giou DLP, kto­rú pou­žil Acer a BenQ, a me­dzi 3LCD, kto­rú zvo­lil Pa­na­so­nic? Áno, a kaž­dá z fi­riem by vám tvr­di­la, že ňou pou­ži­tá tech­no­ló­gia je lep­šia. Je od­liš­nosť me­dzi niž­ším kon­tras­tným po­me­rom pri DLP a vy­šším pri 3LCD? Áno, ale kaž­dý z tých­to kon­tras­tných po­me­rov sa po­čí­ta inou, ne­po­rov­na­teľ­nou me­tó­dou. Čo z to­ho vy­plý­va? Skús­me od­hliad­nuť od to­ho, či je to DLP ale­bo 3LCD – na­te­raz na tom sku­toč­ne ne­zá­le­ží, dô­le­ži­tý je vý­sle­dok. Sú ver­ne po­da­né far­by? Aká je os­trosť ma­lé­ho pís­ma? Čo dy­na­mic­kosť scén a čo mož­no naj­tmav­šia čier­na far­ba? To všet­ko sú pod­ľa nás tie správ­ne otáz­ky, od kto­rých zá­vi­sí pou­ží­va­teľ­ský zá­ži­tok. Az­da eš­te jed­na otáz­ka: Pos­ta­čí sve­tel­ný vý­kon na roz­me­dzí 1600 až 2500 AN­SI lú­me­nov na do­má­ce ki­no? Áno, pos­ta­čí, naj­mä pri pred­pok­la­de, že do­má­ce ki­no si uží­va­te naj­mä vo ve­čer­ných ho­di­nách, prí­pad­ne aj po­čas dňa do­ká­že­te ov­plyv­niť oko­li­té svet­lo napr. stiah­nu­tím ža­lú­zií.

Pri tes­to­va­ní sme vy­uži­li rôz­no­ro­dé tes­to­va­cie pre­zen­tá­cie a vi­deá, kto­ré ve­dia od­ha­liť sla­bé mies­ta kon­krét­nej tech­no­ló­gie. Ďalej to bol di­gi­tál­ny tep­lo­mer, wat­tme­ter (spot­re­ba ener­gie) a roz­lič­né tes­to­va­cie ob­raz­ce, kto­ré sme moh­li pria­mo po­rov­ná­vať s re­fe­ren­čnou vzor­kou. Vždy sme pri­pá­ja­li ob­raz cez ko­nek­tor HDMI z no­te­boo­ku, pri­čom na vý­stu­pe bol pl­no­hod­not­ný full HD sig­nál. Z naj­bliž­ších riad­kov sa doz­vie­te, čo kto­rý pro­jek­tor sku­toč­ne po­nú­ka.

Acer H7530D
BenQ W1000
Pa­na­so­nic PT-AE3000E

Ta­buľ­ka tech­nic­kých pa­ra­met­rov a na­me­ra­ných hod­nôt tes­to­va­ných pro­jek­to­rov ur­če­ných na na­sa­de­nie ako do­má­ce ki­no

test_projektorov1.jpg
test_projektorov2.jpg
test_projektorov3.jpg


Zá­ver
Ne­naš­li ste ni­ja­ký tip re­dak­cie či ví­ťa­za tes­tu? Chy­ba? Nie, úmy­sel. V tom­to preh­ľa­de sa to­tiž zú­čas­tni­li tri vý­bor­né full HD pro­jek­to­ry, dva tak­mer ce­no­vo to­tož­né, s vý­bor­ným po­me­rom ce­ny a vý­ko­nu, je­den fi­nan­čne ná­roč­ný, ale špič­ko­vý mo­del s bez­kon­ku­ren­čnou kva­li­tou ob­ra­zu. BenQ W1000 ale­bo Acer H7350D? Od­po­veď znie: spo­koj­ne ho­cik­to­rý – je­den po­nú­ka niž­šie pre­vádz­ko­vé nák­la­dy a vy­ššiu zá­ru­ku na lam­pu, dru­hý vy­ššiu svie­ti­vosť, dva por­ty HDMI a vý­hod­nej­šiu spot­re­bu. No ak si chce­te spra­viť do­má­ce ki­no bez ce­no­vé­ho li­mi­tu, mô­že­te siah­nuť po Pa­na­so­ni­cu PT-AE3000E, prí­pad­ne poč­kaj­te na je­ho nás­tup­cu, kto­rý by mal eš­te stih­núť via­noč­ný trh.

Zdroj: PCR RedakciaOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prin­cíp fun­go­va­nia zr­kad­lov­ky
Aby sme získali dobre vyzerajúcu fotografiu, musíme záber správne zaostriť a exponovať, teda nastaviť fotoaparát na zosnímanie primeraného množstva svetla. čítať »
 
Čier­na skrin­ka do au­ta
Kamera do auta DOD LS460W je vaším očitým svedkom, na ktorého sa budete môcť spoľahnúť vo chvíľach, keď to bude pre vás naozaj dôležité. čítať »
 
Tes­tu­je­me ak­tuál­ne fo­toa­pa­rá­ty
V aktuálnom vydaní testujeme najnovšie fotoaparáty z rôznych cenových skupín, aby si každý mohol vybrať. Máme tu novinky od firiem Panasonic, Sony a Nikon. čítať »
 
Tes­tu­je­me naj­nov­šie fo­toa­pa­rá­ty
Či už im hovoríte mirrorless, bezzrkadlovky, DSLM, alebo Compact System Cameras (teda kompakty s vymeniteľnými objektívmi, CSC), iste uznáte, že sú medzi nimi čoraz zaujímavejšie a populárnejšie modely. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter