Panasonic PT-AE3000E

ae3000_angle.jpg Mo­del AE3000 je na tr­hu už dlh­šie (re­cen­ziu náj­de­te v mar­co­vom vy­da­ní PC RE­VUE) a čos­ko­ro ho má nah­ra­diť mo­del AE4000, stá­le však pla­tí, že je to kráľ me­dzi do­má­ci­mi pro­jek­tor­mi. No ih­neď tre­ba do­dať dva fak­ty – je­ho kon­co­vá ce­na je ne­po­rov­na­teľ­ne vy­ššia ako v prí­pa­de ďal­ších dvoch pro­jek­to­rov v tes­te, na dru­hej stra­ne však po­nú­ka vlas­tnos­ti, kto­ré pre svo­ju niž­šiu ce­nu mo­de­ly BenQ ani Acer pos­kyt­núť ne­mô­žu. Tým sa ra­dí Pa­na­so­nic do sa­mos­tat­nej ka­te­gó­rie v ob­las­ti do­má­cich kín, ide dos­lo­va o pro­jek­tor ur­če­ný pre faj­nšmek­rov, kto­rí ne­ma­jú hl­bo­ko do pe­ňa­žen­ky.

Tech­no­ló­gia 3LCD v po­da­ní Pa­na­so­ni­cu po­nú­ka vý­bor­ný kon­trast­ný po­mer a krás­nu hl­bo­kú čier­nu far­bu, o kto­rú sa za­slú­ži­la naj­mä dy­na­mic­ká clo­na. AE3000 umož­ňu­je ako je­di­ná po­su­nu­tie šo­šov­ky v ho­ri­zon­tál­nom aj ver­ti­kál­nom sme­re, prá­ve za tú­to vlas­tnosť si mu­sí pou­ží­va­teľ prip­la­tiť. Ten­to full HD pro­jek­tor do­ká­že vy­pro­du­ko­vať až 12-met­ro­vý ob­raz, no pri hmot­nos­ti 7,3 kg ho od­po­rú­ča­me na sta­tic­kú strop­nú mon­táž. Zod­po­ve­dá to­mu aj ba­le­nie, kto­ré­ho sú­čas­ťou je iba na­pá­ja­cí ká­bel. Pa­na­so­nic má v za­dnej čas­ti až tri roz­hra­nia HDMI, ne­chý­ba mu však ani kla­sic­ký port VGA, kom­po­zit­né a kom­po­nen­to­vé ko­nek­to­ry či S-Vi­deo. Vý­stup­né roz­hra­nia aj rep­ro­duk­tor ab­sen­tu­jú, bo­lo by však ne­lo­gic­ké nep­ri­po­jiť ten­to pro­jek­tor k po­riad­nej Hi-Fi sús­ta­ve. Zoom aj za­os­tre­nie sa reali­zu­je elek­tro­nic­ky aj cez di­aľ­ko­vý ov­lá­dač, k dis­po­zí­cii sú do­kon­ca pa­mä­ťo­vé mies­ta na ulo­že­nie nas­ta­ve­ní zoo­mu a za­os­tre­nia.

Na na­še prek­va­pe­nie 165-wat­to­vá lam­pa UHP má veľ­mi prí­jem­nú spot­re­bu (222,4 W) a níz­ke te­pel­né emi­sie, žiaľ, náh­rad­ná lam­pa je drah­šia ako pri os­tat­ných dvoch pro­jek­to­roch. Tým stú­pa­jú aj pre­vádz­ko­vé nák­la­dy, kto­ré sa za­čí­na­jú na 10,3 cen­ta/3,09 Sk v še­tria­com re­ži­me a kon­čia na 15,4 cen­ta/4,64 Sk v bež­nom re­ži­me. Na­priek to­mu si mys­lí­me, že vzhľa­dom na ka­te­go­ri­zá­ciu toh­to pro­jek­to­ra sú to pri­ja­teľ­né hod­no­ty.

Zlo­ži­tej­šie me­nu je v češ­ti­ne, nie cel­kom bež­ná vlas­tnosť je 16 pa­mä­ťo­vých miest na ulo­že­nie nas­ta­ve­ní. Te­raz sa už však dos­tá­va­me k to­mu, čo ro­bí ten­to pro­jek­tor vý­ni­moč­ným – je to naj­mä rep­re­zen­tá­cia a po­da­nie fa­rieb, kto­ré pat­rí k to­mu naj­lep­šie­mu, čo na tr­hu mož­no v dneš­nej do­be náj­sť. Ver­nosť bie­lej, ale naj­mä čier­nej far­by je dos­lo­va špič­ko­vá, ke­by sme ma­li pro­jek­to­ru nie­čo vy­tknúť, je to nie naj­lep­šia či­ta­teľ­nosť ma­lé­ho pís­ma. Os­tat­ná fun­kčná vý­ba­va je na úrov­ni – ak vám chý­ba auto­ma­tic­ká ko­rek­cia li­cho­bež­ní­ko­vé­ho efek­tu, pri tom­to pro­jek­to­re je zby­toč­ná. Ide o mo­del vhod­ný na sta­tic­kú mon­táž, kto­rý sa raz nas­ta­ví (aj vďa­ka po­su­nom šo­šo­viek) a po­tom sa už „len“ pou­ží­va. Tro­cha nám chý­ba­la mož­nosť nas­ta­ve­nia far­by po­za­dia pre­mie­ta­cej plo­chy či mož­nosť za­bez­pe­če­nia pro­jek­to­ra hes­lom.

Ver­dikt PC RE­VUE
Pa­na­so­nic PT-AE3000E je špič­ko­vý pro­jek­tor, kto­rý však od­po­rú­ča­me tým pou­ží­va­te­ľom, kto­rí sku­toč­ne ve­dia, ako ho vy­užiť napl­no. Za vy­ššiu kon­co­vú ce­nu pos­ky­tu­je bez­kon­ku­ren­čnú fa­reb­nú ver­nosť a hl­bo­kú čier­nu, ale aj 36-me­sač­nú zá­ru­ku a vy­so­ko nad­štan­dar­dnú zá­ru­ku na lam­pu (24 me­sia­cov ale­bo 2000 ho­dín). To­to je do­má­ce ki­no, ako sa pat­rí. Sa­moz­rej­me za pat­rič­nú ce­nu. 

Ta­buľ­ka tech­nic­kých pa­ra­met­rov a na­me­ra­ných hod­nôt tes­to­va­ných pro­jek­to­rov ur­če­ných na na­sa­de­nie ako do­má­ce ki­no

Ce­na: 2863,95 EUR / 86 279 Sk
Ce­na náh­rad­nej lam­py: 307,92 EUR / 9276 Sk
Pre­vádz­ko­vé nák­la­dy v bež­nom a še­tria­com re­ži­me: 15,4 cen­ta / 4,64 Sk a 10,3 cen­ta / 3,09 Sk
Zá­ru­ka na pro­jek­tor: 36 me­sia­cov
Zá­ru­ka na lam­pu: 24 me­sia­cov ale­bo 2000 ho­dín

Zdroj: PCR RedakciaOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prin­cíp fun­go­va­nia zr­kad­lov­ky
Aby sme získali dobre vyzerajúcu fotografiu, musíme záber správne zaostriť a exponovať, teda nastaviť fotoaparát na zosnímanie primeraného množstva svetla. čítať »
 
Čier­na skrin­ka do au­ta
Kamera do auta DOD LS460W je vaším očitým svedkom, na ktorého sa budete môcť spoľahnúť vo chvíľach, keď to bude pre vás naozaj dôležité. čítať »
 
Tes­tu­je­me ak­tuál­ne fo­toa­pa­rá­ty
V aktuálnom vydaní testujeme najnovšie fotoaparáty z rôznych cenových skupín, aby si každý mohol vybrať. Máme tu novinky od firiem Panasonic, Sony a Nikon. čítať »
 
Tes­tu­je­me naj­nov­šie fo­toa­pa­rá­ty
Či už im hovoríte mirrorless, bezzrkadlovky, DSLM, alebo Compact System Cameras (teda kompakty s vymeniteľnými objektívmi, CSC), iste uznáte, že sú medzi nimi čoraz zaujímavejšie a populárnejšie modely. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter