BenQ W1000

w100.jpg Ďal­ší full HD pro­jek­tor s niž­šou na­do­bú­da­cou ce­nou a dob­rým po­me­rom ce­ny a vý­ko­nu upú­ta na po­hľad (na do­tyk už veľ­mi nie) po­vr­chom imi­tu­jú­cim bi­elu ko­žu. Kryt navr­chu pro­jek­to­ra uľah­čí vý­me­nu lam­py, kto­rú zvlád­ne aj laik. Mo­del W1000 s 36-me­sač­nou zá­ru­kou po­sky­tu­je níz­ke pre­vád­zko­vé nák­la­dy, vý­bor­né po­rtfó­lio roz­hra­ní na če­le s dvo­ma ko­nek­tor­mi HDMI, níz­ku spot­re­bu, ale aj krat­šiu zá­ru­ku na lam­pu.

W1000 má med­zi tes­to­va­ný­mi pro­jek­tor­mi naj­vyš­šiu svie­ti­vosť 2500 AN­SI lú­me­nov, sve­tel­ný vý­kon v šet­ria­com re­ži­me BenQ neu­dá­va. Po­su­nu­tie šo­šo­viek nie je mož­né, zoom aj za­os­tre­nie sa reali­zu­jú tak ako pri pred­chád­za­jú­com mo­de­li ma­nuál­ne. Maximál­na veľ­kosť ob­ra­zu je v uh­lop­rieč­ke 11 met­rov a pri hmot­nos­ti 3,4 kg si mož­no aj ten­to pro­jek­tor zob­rať v taš­ke, kto­rá je sú­čas­ťou ba­le­nia, so se­bou na cha­tu. Vý­bor­né je spek­trum roz­hra­ní: dva po­rty HDMI, ty­pic­ké RGB, kom­po­zit­né, kom­po­nen­to­vé a S-Vi­deo, dva audiov­stu­py a dve mož­nos­ti ov­lá­da­nia cez USB (typ B) ale­bo RS-232. Vý­stup­ným roz­hra­ním je je­den ste­reo audio jack. Tu sku­toč­ne pri po­hľa­de na kon­co­vú ce­nu pro­jek­to­ra ne­mož­no na­mie­tať.

Spot­re­ba pro­jek­to­ra BenQ je naj­niž­šia zo všet­kých (iba 212 W) a ce­na náh­rad­nej lam­py je ta­kis­to pri­ja­teľ­ná, keď pre­vád­zko­vé nák­la­dy sa za­čí­na­jú na 3,8 cen­ta/1,15 Sk za ho­di­nu pre­mie­ta­nia. Vo fun­kčnej vý­ba­ve nec­hý­ba auto­ma­tic­ká ko­rek­cia lic­ho­bež­ní­ko­vé­ho efek­tu, re­žim pre­mie­ta­nia v ob­las­tiach s vy­so­kou nad­mor­skou vý­škou či tri far­by vo­li­teľ­né ako po­za­die pre­mie­ta­cej ploc­hy. Zlož­ky RGB pre­mie­ta­ných fa­rieb ne­mož­no sa­mos­tat­ne up­ra­vo­vať, k dis­po­zí­cii je však šesť fa­reb­ných re­ži­mov, úp­ra­va tep­lo­ty fa­rieb a W1000-ka po­nú­ka ako je­di­ná vy­vá­že­nie bi­elej v šies­tich kro­koch. Tri fa­reb­né re­ži­my si mô­že­te pris­pô­so­biť po­dľa že­la­nia, na di­aľ­ko­vom ov­lá­da­či je de­di­ko­va­né tla­čid­lo na spus­te­nie jed­né­ho z vy­bra­ných pro­fi­lov. Chý­ba dy­na­mic­ká clo­na, na na­še prek­va­pe­nie však BenQ aj bez nej do­sia­hol špič­ko­vú hĺbku čier­nej far­by.

Mo­del W1000 štar­tu­je sko­ro rov­na­ko rých­lo, ako sa vy­pí­na, vý­bor­ná je či­ta­teľ­nosť ma­lé­ho pís­ma a ver­nosť čier­nej far­by, v prí­pa­de fa­reb­nej ver­nos­ti chý­ba tec­hno­ló­gii DLP eš­te krô­čik k do­siah­nu­tiu úrov­ne 3LCD. Tep­lo­ta 52,9 °C nie je prá­ve prí­jem­ná pri do­ty­ku vý­duc­hu ven­ti­lá­to­ra, pri strop­nom uc­hy­te­ní to však nie je ni­ja­ký zá­sad­ný ar­gu­ment pro­ti.

Ver­dikt PC RE­VUE
BenQ W1000 je pro­jek­tor s dob­rým po­me­rom ce­ny a vý­ko­nu, 36-me­sač­nou zá­ru­kou, ale iba 6-me­sač­nou zá­ru­kou na lam­pu (ale­bo 1000 ho­dín, po­dľa to­ho, čo nas­ta­ne skôr). Pri je­ho hmot­nos­ti ho mož­no zob­rať so se­bou aj na ces­ty a vy­ni­ká spek­trom roz­hra­ní, kto­ré za­hŕňa všet­ky ana­ló­go­vé a dva di­gi­tál­ne po­rty HDMI. Ten­to mo­del po­nú­ka nad­štan­dar­dnú svie­ti­vosť v po­rov­na­ní s os­tat­ný­mi tes­to­va­ný­mi pro­jek­tor­mi. 

Ta­buľ­ka tech­nic­kých pa­ra­met­rov a na­me­ra­ných hod­nôt tes­to­va­ných pro­jek­to­rov ur­če­ných na na­sa­de­nie ako do­má­ce ki­no

Ce­na: 1176,79 EUR / 35 452 Sk
Ce­na náh­rad­nej lam­py: 153,15 EUR / 4614 Sk
Pre­vád­zko­vé nák­la­dy v bež­nom a šet­ria­com re­ži­me: 5,1 cen­ta / 1,54 Sk a 3,8 cen­ta / 1,15 Sk
Zá­ru­ka na pro­jek­tor: 36 me­sia­cov
Zá­ru­ka na lam­pu: 6 me­sia­cov ale­bo 1000 ho­dín

Zdroj: PCR RedakciaOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prin­cíp fun­go­va­nia zr­kad­lov­ky
Aby sme získali dobre vyzerajúcu fotografiu, musíme záber správne zaostriť a exponovať, teda nastaviť fotoaparát na zosnímanie primeraného množstva svetla. čítať »
 
Čier­na skrin­ka do au­ta
Kamera do auta DOD LS460W je vaším očitým svedkom, na ktorého sa budete môcť spoľahnúť vo chvíľach, keď to bude pre vás naozaj dôležité. čítať »
 
Tes­tu­je­me ak­tuál­ne fo­toa­pa­rá­ty
V aktuálnom vydaní testujeme najnovšie fotoaparáty z rôznych cenových skupín, aby si každý mohol vybrať. Máme tu novinky od firiem Panasonic, Sony a Nikon. čítať »
 
Tes­tu­je­me naj­nov­šie fo­toa­pa­rá­ty
Či už im hovoríte mirrorless, bezzrkadlovky, DSLM, alebo Compact System Cameras (teda kompakty s vymeniteľnými objektívmi, CSC), iste uznáte, že sú medzi nimi čoraz zaujímavejšie a populárnejšie modely. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter