PCR test: 7× projektor ľahší ako kilogram

titulka.jpeg Keď pri­šiel asi pred ro­kom na trh pr­vý pi­kop­ro­jek­tor s tech­no­ló­giou LED os­vet­le­nia z di­el­ne 3M, nik­to ne­dá­val tej­to tech­no­ló­gii ve­ľa šan­cí na pre­ži­tie. Dnes sa kar­ta oto­či­la o 180° a kaž­dý zná­mej­ší vý­rob­ca pro­jek­to­rov má vo svo­jom por­tfó­liu aj mi­nip­ro­jek­tor, na­zý­va­ný aj LED pro­jek­tor. Naj­men­šie pro­jek­to­ry s tech­no­ló­giou LED na ba­té­rie ozna­ču­je­me ako pi­kop­ro­jek­to­ry. Tie­to mi­nia­túr­ne pro­jek­to­ry do dla­ne, kto­rých hmot­nosť nep­re­sa­hu­je 1 kg a čas­to do­kon­ca ne­do­sa­hu­je ani pol ki­log­ra­mu, ma­jú svo­je špe­ci­fic­ké vlas­tnos­ti – ob­me­dze­nú svie­ti­vosť, niž­šie na­tív­ne roz­lí­še­nie a niž­šiu ver­nosť fa­rieb či iba zá­klad­né vstup­né roz­hra­nia. No svo­ju úlo­hu – mo­bil­nú pro­jek­ciu – spĺňa­jú s preh­ľa­dom. Chce­te aj vy pô­so­biť pri svo­jich kan­ce­lár­skych pre­zen­tá­ciách štý­lo­vo a nev­lá­čiť so se­bou oso­bit­ný ku­for na pro­jek­tor? Poz­ri­te sa spo­lu s na­mi, čo LED pro­jek­to­ry v sú­čas­nos­ti do­ká­žu.

Za­me­ra­nie tes­tu
LED pro­jek­to­ry ale­bo pi­kop­ro­jek­to­ry mô­žu byť vhod­né pre via­ce­ro sku­pín pou­ží­va­te­ľov – nap­rík­lad pre pod­ni­ka­te­ľov čas­to pre­zen­tu­jú­cich na rôz­nych mies­tach, kto­rí tak ne­mu­sia so se­bou no­siť ba­toh s veľ­kým pro­jek­to­rom, ale jed­no­du­cho pri­ba­lia k svoj­mu sub­no­te­boo­ku ale­bo net­boo­ku mi­nip­ro­jek­tor. LED pro­jek­tor mô­že rov­na­ko slú­žiť ako zá­lo­ho­vé rie­še­nie, kto­ré mô­že­te mať neus­tá­le so se­bou, a po­kiaľ aj niek­to­rý z pro­jek­to­rov vy­po­vie služ­bu, bu­de­te mať po­ho­to­vo pri se­be náh­rad­né rie­še­nie. Vy­skú­ša­li sme LED pro­jek­tor aj v do­má­com pou­ži­tí pri sle­do­va­ní ve­čer­ných fil­mov – keď­že tie­to pro­jek­to­ry vy­uží­va­jú jed­no­či­po­vú zob­ra­zo­va­ciu tech­no­ló­giu DLP so slab­ším pod­svie­te­ním, je vi­di­teľ­ný dú­ho­vý efekt (roz­sy­pa­nie sa fa­rieb do fa­reb­né­ho spek­tra). No ak pat­rí­te k me­nej ná­roč­ným pou­ží­va­te­ľom, pri dos­ta­toč­nom za­tem­ne­ní mô­že­te aj s LED pro­jek­to­rom vy­tvo­riť ob­raz s veľ­kos­ťou uh­lo­prieč­ky aj viac ako 2 m. Nám sa to­to rie­še­nie poz­dá­va­lo, do­má­ce ki­no sme si tak moh­li te­raz spra­viť nao­zaj kde­koľ­vek. Mi­nip­ro­jek­to­ry mô­žu byť vhod­né aj na pre­zen­tá­ciu v kan­ce­lá­rii, tu si však tre­ba dať po­zor na oko­li­té sve­tel­né pod­mien­ky a za­tiah­nuť ža­lú­zie. O chví­ľu vy­svet­lí­me dô­vod. LED pro­jek­to­ry nap­rík­lad vô­bec nie sú vhod­né na out­doo­ro­vú pre­zen­tá­ciu.

Ob­me­dzenia, ale aj vý­ho­dy LED pro­jek­to­rov
Za­čni­me ob­me­dzenia­mi – keď­že vý­kon LED di­ód emi­tu­jú­cich svet­lo a do­dá­va­jú­cich sve­tel­ný vý­kon zob­ra­zo­va­cej tech­no­ló­gii nie je ta­ký vy­so­ký, ako do­sa­hu­jú kon­ven­čné pro­jek­to­ro­vé lam­py, bu­de­te sa mu­sieť us­po­ko­jiť so svie­ti­vos­ťou prib­liž­ne 100 AN­SI lú­me­nov, iba je­den pro­jek­tor v tes­te dek­la­ru­je 170 AN­SI lú­me­nov. Na po­rov­na­nie, bež­né kan­ce­lár­ske pro­jek­to­ry do­sa­hu­jú svie­ti­vosť 1000 až 2000 AN­SI lú­me­nov. Svie­ti­vosť je dô­le­ži­tá naj­mä v prí­pa­de, ak pre­zen­tu­je­te na mies­tach, kde je sil­né oko­li­té os­vet­le­nie (prík­la­dom mô­že byť bež­ný sl­neč­ný deň a ne­zas­tre­té ok­ná v kan­ce­lá­rii). Aby ste do­siah­li os­trý a jas­ný ob­raz na plát­ne, pot­re­bu­je­te, aby pro­jek­tor svo­jou svie­ti­vos­ťou pre­ko­nal svie­ti­vosť oko­li­té­ho pros­tre­dia. A na to ani pár sto­viek AN­SI lú­me­nov nes­ta­čí, pre­to v prí­pa­de kan­ce­lár­skej pre­zen­tá­cie s LED pro­jek­to­rom od­po­rú­ča­me za­tiah­nuť ža­lú­zie či stl­miť svet­lo. Ďal­šia po­môc­ka na zlep­še­nie ob­ra­zu mô­že byť špe­ciál­ne ref­lexné plát­no, kto­ré však sto­jí viac ako pro­jek­tor. No ak ho v prá­ci má­te, roz­hod­ne ho ne­vá­haj­te pou­žiť.

K10-02 bv.jpg

Vstup­no-vý­stup­né roz­hra­nia LED pro­jek­to­ra sú väč­ši­nou iba zá­klad­né, náj­de­te tu vstup VGA (nie­ke­dy cez špe­ciál­ny ko­nek­tor a re­duk­ciu), ana­ló­go­vý vstup vi­dea a na­pá­ja­nie (Acer K10)

projektor s usb.jpg

BenQ Joy­book GP1 po­nú­ka mož­nosť pre­zen­tá­cie pria­mo z kľú­ča USB bez nut­nos­ti pri­po­je­nia PC; rov­na­kú vlas­tnosť po­nú­ka už iba Sam­sung SP-P410BX


kabel.jpg

LED pro­jek­to­ry sú mi­nia­túr­ne za­ria­de­nia, tak­že sa šet­rí, kde sa dá, aj na kon­cov­kách – tu je prík­lad špe­ciál­ne­ho káb­la, kto­rým sa pri­pá­ja buď VGA, ale­bo kom­po­nen­to­vý vi­deo­sig­nál

1_-_Projektor_Optoma_Pico.jpg

Pi­kop­ro­jek­to­ry sú naj­men­šie pro­jek­to­ry vô­bec – pri hmot­nos­ti oko­lo 120 gra­mov po­nú­ka­jú ultra­mo­bil­nú pro­jek­ciu na ba­té­rie; prík­lad­mi sú Op­to­ma PK101 a 3M MPro110


Mi­nip­ro­jek­to­ry bež­ne pos­ky­tu­jú na­tív­ne roz­lí­še­nie (te­da fy­zic­ké roz­lí­še­nie či­pu) SVGA, te­da 858 × 600 pixelov, do­ká­žu však spra­co­vať kom­pri­mo­va­ný ob­ra­zo­vý dá­to­vý tok s roz­lí­še­ním 1280 × 1024, v jed­nom prí­pa­de to bo­lo do­kon­ca až 1440 × 900 pixelov. Preh­rá­va­nie z full HD zdro­ja pro­jek­tor nez­vlád­ne, iné v sú­čas­nos­ti pou­ží­va­né roz­lí­še­nia však už áno. O veľ­kosť ob­ra­zu sa ne­mu­sí­te báť, aj s ta­kým­to ma­lič­kým pro­jek­to­rom bez men­ších prob­lé­mov do­siah­ne­te ob­raz s uh­lo­prieč­kou 1,5 m, naj­lep­šie LED pro­jek­to­ry zvlád­nu do­kon­ca ob­raz s veľ­kos­ťou uh­lo­prieč­ky 203,2 cm. Fun­kčná vý­ba­va tých­to pro­jek­to­rov ne­bý­va ta­ká bo­ha­tá ako pri bež­ných pro­jek­to­roch, náj­du sa však aj tu pro­fe­sio­nál­ne vlas­tnos­ti, ako je nap­rík­lad auto­ma­tic­ká ko­rek­cia li­cho­bež­ní­ko­vé­ho efek­tu.

A te­raz sa už dos­tá­va­me k vý­ho­dám tých­to drob­cov. V pr­vom ra­de je to mo­bi­li­ta – LED tech­no­ló­gia ako sve­tel­ný zdroj je mi­ni­mál­ne ná­roč­ná na mies­to, LED pro­jek­to­ry sú dos­lo­va ma­lé chut­né ška­tuľ­ky s hmot­nos­ťa­mi od tak­mer neu­ve­ri­teľ­ných 115 gra­mov (to ho­vo­rí­me o pi­kop­ro­jek­to­roch po­há­ňa­ných ba­té­ria­mi) až do 0,9 kg. Zá­sad­ná vý­ho­da LED pro­jek­to­rov sú­vi­sí prá­ve so sve­tel­ným zdro­jom – pri tom­to pro­jek­to­re ne­bu­de­te mu­sieť po­čas ži­vot­nos­ti za­ria­de­nia me­niť sve­tel­ný zdroj. LED pro­jek­to­ry dek­la­ru­jú ži­vot­nosť až 20 000 ho­dín, je­den z vý­rob­cov ho­vo­rí do­kon­ca o 30 000 ho­di­nách. To by pri prie­mer­nej den­nej 2-ho­di­no­vej pre­zen­tá­cii v kan­ce­lá­rii a 2-ho­di­no­vom sle­do­va­ní ve­čer­né­ho fil­mu ma­lo sta­čiť na pre­vádz­ku po do­bu viac ako 20 ro­kov. To je ďa­le­ko za mo­rál­nou ži­vot­nos­ťou toh­to prís­tro­ja. Ve­ľa pro­jek­to­rov sa štan­dar­dne do­dá­va s puz­drom na pre­ná­ša­nie a so všet­ký­mi pot­reb­ný­mi káb­la­mi, tak­že po kú­pe ich sta­čí iba pri­po­jiť k no­te­boo­ku a mô­že sa za­čať pre­zen­tá­cia. Niek­to­ré ši­kov­né pro­jek­to­ry bo­li vy­zbro­je­né do­kon­ca aj in­teg­ro­va­ným rep­ro­duk­to­rom, ma­lým di­aľ­ko­vým ov­lá­da­čom či do­ká­za­li na ba­té­riu pre­zen­to­vať viac ako ho­di­nu pria­mo z mo­bil­né­ho te­le­fó­nu.

A te­raz sa už pria­mo poz­ri­me na tých­to drob­cov. Spo­meň­me však eš­te ce­ny – za­čí­na­jú sa na vý­bor­ných 238 eurách / 7170 Sk a „naj­drah­ší“, ale aj naj­štý­lo­vej­ší pro­jek­tor z tej­to ka­te­gó­rie sto­jí 609 eur / 18 347 Sk, tak­že sa stá­le po­hy­bu­je­me pod ma­gic­kou hra­ni­cou bý­va­lých 20 000 Sk.

BenQ Joy­bee GP1 - Ví­ťaz tes­tu
Acer K10
3M MPro110
Dell M109S
Op­to­ma PK101
Sam­sung SP-P410BX - Tip re­dak­cie – štý­lo­vý LED pro­jek­tor s vy­ššou svie­ti­vos­ťou
Aip­tek Poc­ket­Ci­ne­ma V10 + Sound Sta­tion - Tip re­dak­cie – mul­ti­me­diál­ny pi­kop­ro­jek­tor

Ta­buľ­ka tech­nic­kých pa­ra­met­rov a fun­kčnej vý­ba­vy tes­to­va­ných mik­rop­ro­jek­to­rov

test_projektorov.jpg

Zá­ver
Ke­by nám niek­to pred ro­kom či dvo­ma po­ve­dal, že pro­jek­tor do dla­ne bu­de dnes už bež­ná a ce­no­vo dos­tup­ná zá­le­ži­tosť, asi by sme mu veľ­mi ne­ve­ri­li. Mu­se­li sme sa te­da o tom pres­ved­čiť na vlas­tnej ko­ži. Z po­nu­ky LED pro­jek­to­rov na tr­hu nás za­ujal naj­mä BenQ Joy­book GP1 s vý­bor­ným po­me­rom ce­ny, vý­ko­nu a fun­kčnej vý­ba­vy. Rov­na­ko za­ují­ma­vý je však Sam­sung SP-P410BX s vy­ššou svie­ti­vos­ťou a štý­lo­vým di­zaj­nom, no ta­kis­to sú za­ují­ma­vé aj ma­lič­ké a ľah­ké Acer K10 a Dell M190S. Sa­mos­tat­nou ka­pi­to­lou by moh­li byť dos­lo­va ultra­mo­bil­né pi­kop­ro­jek­to­ry 3M MPro110, Op­to­ma PK101 a Aip­tek Poc­ket­Ci­ne­ma V10, kto­ré pri hmot­nos­ti prib­liž­ne 120 gra­mov po­nú­ka­jú mož­nosť pre­zen­tá­cie na ba­té­rie a s pri­po­je­ným mo­bil­ným te­le­fó­nom. Prá­ve pos­led­ne me­no­va­ný pi­co pro­jek­tor nás za­ujal naj­viac a to vďa­ka svo­jej mul­ti­me­diál­nos­ti.

Tech­no­ló­gia LED za­ží­va v pos­led­nom ob­do­bí roz­mach a bo­lo by hrie­chom ne­zos­tať aj LED pro­jek­to­rom na sto­pe. Bu­de­me na­ďa­lej hlad­ní po no­vin­kách z tej­to ob­las­ti a už čos­ko­ro vám pri­ne­sie­me aj exklu­zív­ne re­cen­ziu naj­nov­šie­ho pi­kop­ro­jek­to­ra na tr­hu, mo­de­lu 3M MPro 120.

Zdroj: PCR RedakciaOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prin­cíp fun­go­va­nia zr­kad­lov­ky
Aby sme získali dobre vyzerajúcu fotografiu, musíme záber správne zaostriť a exponovať, teda nastaviť fotoaparát na zosnímanie primeraného množstva svetla. čítať »
 
Čier­na skrin­ka do au­ta
Kamera do auta DOD LS460W je vaším očitým svedkom, na ktorého sa budete môcť spoľahnúť vo chvíľach, keď to bude pre vás naozaj dôležité. čítať »
 
Tes­tu­je­me ak­tuál­ne fo­toa­pa­rá­ty
V aktuálnom vydaní testujeme najnovšie fotoaparáty z rôznych cenových skupín, aby si každý mohol vybrať. Máme tu novinky od firiem Panasonic, Sony a Nikon. čítať »
 
Tes­tu­je­me naj­nov­šie fo­toa­pa­rá­ty
Či už im hovoríte mirrorless, bezzrkadlovky, DSLM, alebo Compact System Cameras (teda kompakty s vymeniteľnými objektívmi, CSC), iste uznáte, že sú medzi nimi čoraz zaujímavejšie a populárnejšie modely. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter