Panasonic TX-55AS800E

124_Panasonic VIERA TX-60AS800E Left.jpg V pred­chá­dza­jú­com vy­da­ní PC RE­VUE sme pred­sta­vi­li te­le­ví­zor Pa­na­so­nic sé­rie AX800, čo je ak­tuál­na vlaj­ko­vá loď vy­zna­ču­jú­ca sa pre­dov­šet­kým pod­po­rou 4K roz­lí­še­nia. Bež­ne si však ľu­dia za­tiaľ ku­pu­jú te­le­ví­zor s full HD roz­lí­še­ním, a pre­to sme sa poz­re­li na mo­del AS800. Full HD mo­del AS800 po­núk­ne vy­ho­to­ve­nie v ti­tá­no­vom vzhľa­de vo veľ­kos­tiach 47, 55 a 60 pal­cov, tes­to­va­li sme 55-pal­co­vé vy­ho­to­ve­nie.

Aj ten­to mo­del ob­sa­hu­je mno­ho sof­tvé­ro­vých zlep­še­ní, pou­ží­va­teľ sa stret­ne hneď po za­pnu­tí s fun­kciu My Ho­me Screen. Po­mo­cou nej si pris­pô­so­bí­te po­da­nie ob­ra­zu, te­da či chce­te na ce­lej ob­ra­zov­ke te­le­víz­ne vy­sie­la­nie ale­bo pre­fe­ru­je­te ďal­šie in­for­má­cie oko­lo cen­trál­nej plo­chy. Vý­hod­né je to napr. pri so­ciál­nych sie­ťach, keď mô­že­te pria­mo dis­ku­to­vať o vy­sie­la­nom prog­ra­me.

myStrram.jpg

Market.jpg

Pa­na­so­nic TX-55AS800E pri zob­ra­ze­ní od­po­rú­ča­né­ho ob­sa­hu a po­nu­ky ap­li­ká­cií

My Stream zob­ra­zí mo­zai­ku s per­so­na­li­zo­va­ným ob­sa­hom pre ce­lú ro­di­nu. Má­te prís­tup k fil­mom a TV re­lá­ciám. Do­má­ce fil­my, ro­din­né fo­tog­ra­fie a on-li­ne vi­deá sú jed­no­du­cho za­hr­nu­té do po­nu­ky roz­hra­nia My Stream. Stla­če­ním tla­čid­la ozna­če­né­ho hviez­dič­kou na touch­pa­de di­aľ­ko­vé­ho ov­lá­da­nia ale­bo v ap­li­ká­cii pre smar­tfó­ny Pa­na­so­nic TV Re­mo­te 2 upo­zor­ní­te te­le­ví­zor, že sa vám pá­či typ ob­sa­hu, kto­rý prá­ve sle­du­je­te, a te­le­ví­zor vám po­núk­ne ďal­šie od­po­rú­ča­nia.

In­fo Bar auto­ma­tic­ky zob­ra­zí uži­toč­né in­for­má­cie. Sen­zor prib­lí­že­nia spo­lu s tech­no­ló­giou roz­poz­ná­va­nia tvá­re s vy­uži­tím za­bu­do­va­nej ka­me­ry iden­ti­fi­ku­jú prí­tom­né­ho čle­na do­mác­nos­ti a auto­ma­tic­ky zob­ra­zia pre ne­ho re­le­van­tné in­for­má­cie, ako je pred­po­veď po­ča­sia, sprá­vy, čas ale­bo upo­zor­ne­nia. Pri­tom te­le­ví­zor ne­mu­sí byť pus­te­ný, ale bu­de v re­ži­me stand-by. Ak nie ste do­ma, mô­že­te pos­lať aj sprá­vu, vi­deo ale­bo ob­rá­zok nie­ko­mu z ro­di­ny cez Pa­na­so­nic Cloud z TV Re­mo­te App 2, kto­rý sa zob­ra­zí In­fo Bar na TV. Z ľu­bo­voľ­né­ho mies­ta na sve­te mô­že­te zdie­ľať sprá­vy, vi­deá a fo­tog­ra­fie pros­tred­níc­tvom clou­du s vy­uži­tím toh­to te­le­ví­zo­ra.

AS800 po­nú­ka rôz­ne mož­nos­ti pri­po­je­nia vstup­né­ho sig­ná­lu. Twin HD Tu­ner mô­že pri­jí­mať sú­čas­ne dva sa­mos­tat­né HD prog­ra­my po­mo­cou káb­la, sa­te­li­tu ale­bo DVB-T a pa­ra­lel­ne je­den za­zna­me­ná­vať na exter­ný pev­ný disk USB. Mô­že­te za­čať sle­do­vať pred­tým nah­ra­tú re­lá­ciu a zá­ro­veň za­zna­me­ná­vať inú ale­bo sle­do­vať ži­vé vy­sie­la­nie a zá­ro­veň nah­rá­vať dru­hý prog­ram a pos­lať ho cez inter­net ale­bo do­má­cu sieť do tab­le­tu ale­bo smar­fó­nu. AS800 je vy­ba­ve­né dvo­ma slot­mi CI+, tak­že mô­že­te sa­mos­tat­ne de­kó­do­vať a sle­do­vať dve pla­te­né te­le­víz­ne sta­ni­ce sú­čas­ne. K dis­po­zí­cii sú aj tri por­ty USB a šty­ri vstu­py HDMI.

Ce­na: od 1825 EUR

Za­po­ži­čal: Pa­na­so­nicOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prís­lu­šen­stvo pre smar­tfón So­ny Xpe­ria Z2
Smartfón Sony Xperia Z2 sme už v PC REVUE predstavili. V tomto článku sa pozrieme na príslušenstvo, ktoré výrazným spôsobom rozširuje možnosť použitia tohto telefónu. čítať »
 
Ten­ký mo­ni­tor s Mi­ra­cas­tom
Výrobcovia monitorov, ktoré sú určené prevažne do domácností, sa v poslednom čase snažia poskytovať pridanú hodnotu. čítať »
 
VU+ So­lo SE
Spoločnosť Marusys predstavila nový prírastok v rodine linuxových satelitných prijímačov. U nás sú tieto prijímače už dobre známe pod označením VU+ a vyhľadávajú ich hlavne používatelia, ktorí presne vedia, čo chcú. čítať »
 
Rou­te­ry do do­mác­nos­ti a fir­my
Lacnejšie aj drahšie routery sme zaradili do jedného testu a vybrali modely, ktoré sú pre koncového používateľa vždy niečím zaujímavé. čítať »
 
Naj­lep­šie slú­chad­lá pre ná­roč­ných
Hudba je motivujúca a jej počúvanie bežne sprevádza veľké množstvo aktivít vykonávaných či už v práci, alebo doma. čítať »
 
Gi­ga­set ele­ments
Neveľká biela škatuľa ukrývajúca v sebe tri menšie biele škatuľky, akési hardvérové zariadenia. Odbaľujeme a púšťame sa do testovania. čítať »
 
Tom­Tom Mul­ti-Sport Car­dio
Toto sú športové hodinky, ako sa patrí, sú totiž špeciálne na tento účel vytvorené. Pochádzajú od výrobcu, ktoré poznáme hlavne z kvalitných navigácií, a GPS sa využíva aj v tomto prípade. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter