Športové hodinky

TomTom Multi-Sport Cardio

Titulka_tomtom.jpg qr_tomtom_smartwatch.png To­to sú špor­to­vé ho­din­ky, ako sa pat­rí, sú to­tiž špe­ciál­ne na ten­to účel vy­tvo­re­né. Po­chá­dza­jú od vý­rob­cu, kto­ré poz­ná­me hlav­ne z kva­lit­ných na­vi­gá­cií, a GPS sa vy­uží­va aj v tom­to prí­pa­de. Mul­ti-Sport Car­dio ob­sa­hu­jú aj za­bu­do­va­ný sní­mač sr­dco­vej čin­nos­ti a po­mo­cou le­kár­ske­ho prís­tro­ja sme si ove­ri­li, že to­to me­ra­nie je veľ­mi pres­né.

Da­jú sa pou­žiť pri rôz­nych špor­toch, špe­ciál­ne sú prip­ra­ve­né na beh (von­ku, ale aj na bež­iacom pá­se), bi­cyk­lo­va­nie a plá­va­nie. Pou­žiť sa však da­jú prak­tic­ky pri akej­koľ­vek ak­ti­vi­te a sú to aj pok­ro­či­lé stop­ky. O vý­sled­ku va­šej ak­ti­vi­ty vás ho­din­ky in­for­mu­jú pria­mo na dis­ple­ji. No exis­tu­je aj pre­po­je­nie na mo­bil­ný te­le­fón (An­droid i iOS), na des­kto­po­vý po­čí­tač (Win­dows a App­le OS X) a webo­vá ap­li­ká­cia.

Ho­din­ky sa skla­da­jú z vlas­tnej čas­ti a ná­ram­ku na ru­ku ale­bo dr­žia­ka na bi­cy­kel (sú­časť vý­ba­vy). Od­olá­va­jú vo­de, po­tu, pra­chu, vy­skú­ša­li sme s ni­mi plá­vať aj v mo­ri. Ich hmot­nosť je 63 gra­mov. Na­bí­ja­jú sa po­mo­cou do­ko­va­cej sta­ni­ce, kto­rá slú­ži aj na spo­je­nie s po­čí­ta­čom. Vý­bor­ná je vý­drž na ba­té­riu. Ak špor­tu­je­te s vy­uži­tím sní­ma­ča sr­dco­vej frek­ven­cie a sig­ná­lu GPS, vy­dr­ží na 8 ho­dín, pri sní­ma­ní len GPS je to 10 ho­dín. Ak ich bu­de­te pou­ží­vať ako bež­né ho­din­ky, vy­dr­ží ba­té­ria nie­koľ­ko týž­dňov. Re­mie­nok na ru­ku je vy­ho­to­ve­ný z gu­my a exis­tu­je vo via­ce­rých fa­reb­ných vy­ho­to­ve­niach.

Bicykel.jpg

Tak­to sa ho­din­ky pri­pev­nia na ria­did­lá bi­cyk­la, za príp­la­tok exis­tu­je aj sní­mač ka­den­cie

Ov­lá­da­nie sa sús­tre­ďu­je na je­di­né štvor­sme­ro­vé tla­čid­lo pod dis­ple­jom. Po­mo­cou ne­ho si ur­čí­te, akú ak­ti­vi­tu chce­te reali­zo­vať, vy­be­rie­te si k nej ďal­šie voľ­by (napr. kon­krét­ny cieľ ale­bo vir­tuál­ne­ho sú­pe­ra - svo­je vý­sled­ky z mi­nu­los­ti). Po­kiaľ ide o ak­ti­vi­tu von­ku, poč­ká­te na sig­nál GPS a mô­že­te za­čať. Pri vnú­tor­ných ak­ti­vi­tách na nič ne­ča­ká­te a hneď špor­tu­je­te a mo­ni­to­ru­je­te. Na zís­ka­nie kva­lit­né­ho príj­mu sig­ná­lu tre­ba ča­kať nie­koľ­ko se­kúnd až nie­koľ­ko de­sia­tok se­kúnd - to zá­vi­sí od to­ho, či sú nad va­mi mra­ky, či má­te oko­lo se­ba vy­so­ké bu­do­vy a hlav­ne ako čas­to pri­pá­ja­te ho­din­ky k po­čí­ta­ču či smar­tfó­nu. Cez tie­to za­ria­de­nia sa to­tiž dos­tá­va­jú do ho­di­niek in­for­má­cie o prib­liž­nej po­lo­he GPS, čo zrý­chľu­je ce­lý pro­ces. Na ho­di­nách po­tom vi­dí­te prie­bež­né úda­je o svo­jej čin­nos­ti - rých­losť, prej­de­nú vzdia­le­nosť, ale aj zó­nu sr­dco­vej čin­nos­ti, v kto­rej sa prá­ve na­chá­dza­te (Easy, Fat Burn, En­du­re, Speed a Sprint). Pra­cu­je­te tak pres­ne na tom, čo chce­te do­siah­nuť, a na do­siah­nu­tie cie­ľa vás ho­din­ky upo­zor­ňu­jú aj vib­ro­va­ním.

PredBehom.jpg

Te­raz sme prip­ra­ve­ní na beh - naj­prv sme poč­ka­li na sig­nál GPS a úvod­né me­ra­nie frek­ven­cia sr­dca

Partner.jpg

To­to je sil­ne mo­ti­vu­jú­ce - na­há­ňa­te váš naj­lep­ší čas a pres­ne vi­dí­te, ako ste na tom

Srdce.jpg

Me­ra­nie frek­ven­cie sr­dca za­bez­pe­ču­je ze­le­né svet­lo, kto­ré op­tic­ky me­ria po­hy­by vnút­ri žíl na ru­ke. Ove­ri­li sme si, že je to dosť pres­né.

Menu.jpg

Hlav­né me­nu Mul­ti-Sport Car­dio s vý­be­rom ak­ti­vít

Vy­ni­ka­jú­co je spra­co­va­ný vy­hod­no­co­va­cí sys­tém. Vi­dí­te ma­pu, kde ste vy­ko­ná­va­li ak­ti­vi­tu, v gra­fic­kej po­do­be je tu prie­beh čin­nos­ti sr­dca, vý­ško­vé pre­vý­še­nie a rých­losť. K dis­po­zí­cii má­te aj ku­mu­lo­va­né úda­je, napr. za ce­lý čas čin­nos­ti ale­bo za me­siac.

Vyhodnotenie.png

Ta­ký­to preh­ľad zís­ka­te po­mo­cou webo­vej ap­li­ká­cie

Global.jpg

Má­te aj cel­ko­vý preh­ľad o svo­jej čin­nos­ti

samsung_smartwatch.jpg

A to­to je vy­hod­no­te­nie čin­nos­ti na smar­tfó­ne

Mul­ti-Sport Car­dio sme pou­ží­va­li asi me­siac, a to pri rôz­nych si­tuáciách. Ma­li sme ich so se­bou ako bež­né ho­din­ky na do­vo­len­ke, be­ha­li sme s ni­mi, bi­cyk­lo­va­li i plá­va­li, vy­uži­li sme ich v po­sil­ňov­ni. Kon­šta­tu­je­me, že ide o kva­lit­né ro­bus­tné vy­ho­to­ve­nie a na mo­ni­to­ro­va­nie špor­tu ťaž­ko náj­de­te nie­čo s lep­šou fun­kčnou vý­ba­vou. Pri kaž­do­den­nom no­se­ní si tre­ba zvyk­núť na to, že ru­ka sa pod gu­me­ným re­mien­kom dosť po­tí.

Pri špor­te to nep­re­ká­ža, re­mie­nok dr­ží dos­ta­toč­ne pev­ne a ho­din­ky nes­tra­tí­te. Pri špor­to­va­ní pô­so­bia vý­raz­ne mo­ti­vač­ne, hlav­ne ak si nas­ta­ví­te niek­to­rý z va­šich lep­ších ča­sov a sna­ží­te sa ho pre­ko­nať. Vi­di­teľ­nosť úda­jov na dis­ple­ji je po­čas dňa veľ­mi dob­rá, za še­ra si mu­sí­te po­môcť pris­vet­le­ním. Oce­ňu­je­me pre­po­je­nie na smar­tfó­ny, keď­že tak­to má­te mož­nosť okam­ži­té­ho vy­hod­no­te­nia úda­jov. Mul­ti-Sport Car­dio te­da ne­po­nú­ka len po­čí­ta­nie kro­kov po­čas dňa, sú to ho­din­ky pre špor­tov­cov te­lom i du­šou.

Ce­na: 299 EUR

Za­po­ži­čal: www.tom­tom.skOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prís­lu­šen­stvo pre smar­tfón So­ny Xpe­ria Z2
Smartfón Sony Xperia Z2 sme už v PC REVUE predstavili. V tomto článku sa pozrieme na príslušenstvo, ktoré výrazným spôsobom rozširuje možnosť použitia tohto telefónu. čítať »
 
Ten­ký mo­ni­tor s Mi­ra­cas­tom
Výrobcovia monitorov, ktoré sú určené prevažne do domácností, sa v poslednom čase snažia poskytovať pridanú hodnotu. čítať »
 
VU+ So­lo SE
Spoločnosť Marusys predstavila nový prírastok v rodine linuxových satelitných prijímačov. U nás sú tieto prijímače už dobre známe pod označením VU+ a vyhľadávajú ich hlavne používatelia, ktorí presne vedia, čo chcú. čítať »
 
Rou­te­ry do do­mác­nos­ti a fir­my
Lacnejšie aj drahšie routery sme zaradili do jedného testu a vybrali modely, ktoré sú pre koncového používateľa vždy niečím zaujímavé. čítať »
 
Naj­lep­šie slú­chad­lá pre ná­roč­ných
Hudba je motivujúca a jej počúvanie bežne sprevádza veľké množstvo aktivít vykonávaných či už v práci, alebo doma. čítať »
 
Gi­ga­set ele­ments
Neveľká biela škatuľa ukrývajúca v sebe tri menšie biele škatuľky, akési hardvérové zariadenia. Odbaľujeme a púšťame sa do testovania. čítať »
 
Tom­Tom Mul­ti-Sport Car­dio
Toto sú športové hodinky, ako sa patrí, sú totiž špeciálne na tento účel vytvorené. Pochádzajú od výrobcu, ktoré poznáme hlavne z kvalitných navigácií, a GPS sa využíva aj v tomto prípade. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter