Bezpečnostný balík podľa vášho želania

Gigaset elements

Ne­veľ­ká bie­la ška­tu­ľa uk­rý­va­jú­ca v se­be tri men­šie bie­le ška­tuľ­ky, aké­si har­dvé­ro­vé za­ria­de­nia. Od­ba­ľu­je­me a púš­ťa­me sa do tes­to­va­nia. Úvod­ná in­šta­lá­cia s de­tail­ným po­cho­pe­ním fun­go­va­nia sys­té­mu tr­vá asi 30 mi­nút, s vý­sled­kom sme nad­še­ní. Bez­peč­nost­ný štar­to­va­cí ba­lík, ako Gi­ga­set to­to ba­le­nie na­zý­va, ob­sa­hu­je tri ele­men­ty Gi­ga­set: zá­klad­ňu, sen­zor na dve­re a sen­zor po­hy­bu.

A eš­te bu­de­me pot­re­bo­vať aj ap­li­ká­ciu Gi­ga­set ele­ments, ale to už nie je har­dvér. O čo vlas­tne ide? Gi­ga­set ele­ments v ce­ne 199,95 eura je za­ují­ma­vé bez­peč­nos­tné rie­še­nie prak­tic­ky do akej­koľ­vek do­mác­nos­ti, kto­ré je roz­ší­ri­teľ­né do bu­dúc­nos­ti a fun­gu­je vý­bor­ne. Do­ká­že vás in­for­mo­vať na smar­tfó­ne, že vám niek­to ne­po­vo­la­ný vtr­hol do by­tu, a tak mô­že­te okam­ži­te za­vo­lať po­moc. Ak k to­mu pri­dá­te sen­zor po­hy­bu (sú­čas­ťou ba­le­nia) a si­ré­nu či ka­me­ru (vo­li­teľ­né prís­lu­šen­stvo), mô­že­te si svoj byt či dom spo­ľah­li­vo ochrá­niť.

Gigaset-elements-safety-starter-kit.jpg

Bez­peč­nost­ný štar­to­va­cí ba­lík Gi­ga­set ele­ments - zľa­va: sen­zor na dve­re, sen­zor po­hy­bu a zá­klad­ňa

Zá­klad­ňa a maximál­ne 48 sen­zo­rov

Zá­klad­ňa je bie­la ška­tuľ­ka, kto­rú tre­ba pri­po­jiť do elek­tric­kej sie­te a zá­ro­veň káb­lom LAN k sme­ro­va­ču. Na za­dnej ste­ne zá­klad­ne je bez­peč­nost­ný kód, kto­rý bu­de­te pot­re­bo­vať. Te­raz má­te dve mož­nos­ti - buď cez web na strán­ke https://my.gi­ga­set-ele­ments.com, ale­bo cez ap­li­ká­ciu Gi­ga­set ele­ments (dos­tup­ná pre An­droid aj iOS) sa prih­lá­si­te k za­ria­de­niu. Od­po­rú­ča­me mo­bil­nú ap­li­ká­ciu, webo­vé roz­hra­nie ne­bu­de­te na prá­cu prak­tic­ky pot­re­bo­vať. Po jed­no­du­chej re­gis­trá­cii sa prih­lá­si­te zo služ­by, podr­ží­te na zá­klad­ni tla­čid­lo pá­ro­va­nia a v ap­li­ká­cii za­dá­te už spo­mí­na­ný bez­peč­nost­ný kód. Po pár se­kun­dách je zá­klad­ňa spá­ro­va­ná s va­šou ap­li­ká­ciou v smar­tfó­ne. Te­raz mô­že­te pri­dá­vať sen­zo­ry (sen­zor na dve­re, na ok­no, sen­zor po­hy­bu, si­ré­nu, ka­me­ru a pod.), kto­ré bu­dú v por­tfó­liu Gi­ga­se­tu pri­bú­dať. Pá­ro­va­nie sen­zo­rov je jed­no­du­ché. Kaž­dý má na se­be tla­čid­lo, kto­ré stla­čí­te spo­lu s tla­čid­lom pá­ro­va­nia na zá­klad­ni a dr­ží­te, kým obe pres­ta­nú bli­kať. A tým ste no­vý sen­zor spá­ro­va­li so zá­klad­ňou. Jed­na zá­klad­ňa mô­že mať spá­ro­va­ných až 48 sen­zo­rov. Kaž­dý sen­zor má ba­té­riu (je sú­čas­ťou ba­le­nia) a so zá­klad­ňou ko­mu­ni­ku­je bez­drô­to­vo cez tech­no­ló­giu DECT ULE (Ultra Low Ener­gy) na frek­ven­čnom pás­me 1880 ÷ 1900 MHz. Do­sah je v rám­ci bu­do­vy 50 met­rov, v exte­rié­ri do 300 met­rov. Ce­lá ko­mu­ni­ká­cia me­dzi sen­zo­rom a zá­klad­ňou je šif­ro­va­ná po­mo­cou 128-bi­to­vé­ho AES a 128-bi­to­vým AES v prí­pa­de ko­mu­ni­ká­cie cez inter­net.

scr1.png

Vý­pis ak­ti­vít v by­te po­čas tes­to­va­nia. Ob­rá­zok je z webo­vé­ho roz­hra­nia ap­li­ká­cie.

In­šta­lu­je­me v reál­nom pros­tre­dí

Sú­čas­ťou bez­peč­nos­tné­ho štar­to­va­cie­ho ba­lí­ka je ok­rem zá­klad­ne sen­zor na dve­re (mô­že­te vy­užiť aj ako sen­zor na ok­no) a sen­zor po­hy­bu. Sen­zor na dve­re vy­ža­du­je ok­rem spá­ro­va­nia aj ka­lib­rá­ciu, čo je otáz­ka nie­koľ­kých ot­vo­re­ní a za­tvo­re­ní dve­rí pod­ľa inštruk­cií v ap­li­ká­cii. Tým je všet­ko prip­ra­ve­né. V praxi to po­tom mô­že vy­ze­rať tak­to: zá­klad­ňu som umies­tnil k sme­ro­va­ču v by­te, k sme­ro­va­ču je pri­po­je­ná zá­klad­ňa cez ká­bel LAN. Sen­zor na dve­re sme v do­me umies­tni­li nad kľuč­ku vstup­ných dve­rí a sen­zor po­hy­bu na naj­vr­chnej­šiu po­lič­ku ku­chyn­skej lin­ky, tak­že ten­to pa­sív­ny infra­čer­ve­ný hlá­sič po­hy­bu za­sa­hu­je aj ob­lasť bal­kó­na pre prí­pad­né vnik­nu­tie. Oba sen­zo­ry (po­hy­bu aj na dve­rách) ne­pot­re­bu­jú na­pá­ja­nie, sta­čí im ba­té­ria. Ap­li­ká­cia za­tiaľ po­nú­ka dva re­ži­my - Ho­me a Away. Ak ste do­ma (re­žim Ho­me), po­hy­by či ot­vá­ra­nie dve­rí sa sí­ce za­pi­su­jú do lo­gu, ale nie ste na tie­to uda­los­ti upo­zor­ňo­va­ní. Ak nas­ta­ví­te re­žim Away, kaž­dý po­hyb za­zna­me­na­ný sen­zo­rom po­hy­bu či ot­vo­re­nie a za­tvo­re­nie dve­rí vy­vo­lá uda­losť. Je na vás, ako bu­de uda­losť spra­co­va­ná - ap­li­ká­cia vás o tom mô­že in­for­mo­vať v te­le­fó­ne ale­bo vám sys­tém mô­že za­slať e-mail. In­for­mo­va­ní mô­žu byť via­ce­rí pou­ží­va­te­lia. Ce­lá úvod­ná in­šta­lá­cia od ot­vo­re­nia pre­daj­né­ho ba­le­nia cez ka­lib­rá­ciu sen­zo­rov až po ich de­tail­né nas­ta­ve­nie netr­vá viac ako 30 mi­nút. Za ten­to čas sa stih­li aj oba sen­zo­ry ak­tua­li­zo­vať, fir­mvér kaž­dej čas­ti Gi­ga­set ele­ments sa ak­tua­li­zu­je bez­drô­to­vo a ak­tua­li­zá­cia sa spúš­ťa z ap­li­ká­cie. Po­tom už net­re­ba ro­biť nič.

fotka 1.PNG

fotka 2.PNG

fotka 3.PNG

fotka 4.PNG

Ap­li­ká­cia Gi­ga­set ele­ments v mo­bi­le. Pr­vý ob­rá­zok zná­zor­ňu­je ak­tuál­ny stav po ot­vo­re­ní ap­li­ká­cie. Dru­hý pred­sta­vu­je zoz­nam pre­vádz­ko­va­né­ho sys­té­mu. Tre­tí ob­sa­hu­je zoz­nam uda­los­tí za pos­led­né ob­do­bie. Na pos­led­nom vi­dí­te, ako to vy­ze­rá, keď ste nas­ta­ve­ní v re­ži­me Away a niek­to prá­ve ot­vo­ril dve­re.

Teória vs. prax

Roz­hod­li sme sa tes­to­vať Gi­ga­set ele­ments v reál­nom pros­tre­dí asi týž­deň. No­ti­fi­ká­cie sme si ne­cha­li po­sie­lať push sprá­va­mi (do no­ti­fi­kač­nej liš­ty) na smar­tfó­ne, za­pli sme hlá­se­nia a nas­ta­vi­li re­žim Away. Úpl­ne nás dos­tal sen­zor na dve­rách, kto­rý fun­go­val ab­so­lút­ne spo­ľah­li­vo a po týž­dni vám vie­me na se­kun­du pres­ne po­ve­dať, ke­dy bo­li dve­re ot­vo­re­né a ke­dy za­tvo­re­né. Po ot­vo­re­ní dve­rí tr­vá ani nie se­kun­du, kým vám smar­tfón za­hlá­si, že dve­re bo­li ot­vo­re­né. A okam­ži­te vám po­núk­ne mož­nosť za­vo­lať na pred­vo­le­né čís­lo, čo mô­že byť nap­rík­lad do­má­ci te­le­fón či su­sed. Nie je tu čo nas­ta­vo­vať ani čo me­niť, sen­zor dve­rí fun­gu­je spo­ľah­li­vo. Kva­li­ta prá­ce sen­zo­ra po­hy­bu je zá­vis­lá od je­ho umies­tne­nia. Od­po­rú­ča sa mon­to­vať ho do vý­šky 2,4 m, aby za­sia­hol ce­lý pries­tor pod ním. Kým po­hyb roz­poz­ná a in­for­mu­je vás o tom, tr­vá to prib­liž­ne 3 ÷ 5 se­kúnd, čo je však pri vlá­ma­ní napr. cez bal­kó­no­vé dve­re prak­tic­ky okam­ži­te, a to­to hlá­se­nie v smar­tfó­ne vám umož­ní okam­ži­te vo­lať na pred­nas­ta­ve­né čís­lo. Za­ují­ma­vé je, že sen­zor ne­de­te­gu­je po­hyb do­má­cich zvie­rat do hmot­nos­ti prib­liž­ne 35 kg. Zhr­nu­té a pod­čiarknu­té, bez­peč­nost­ný štar­to­va­cí ba­lík Gi­ga­set ele­ments fun­gu­je na vý­bor­nú a po­nú­ka tak v ce­ne pod 200 eur za­ují­ma­vé a účin­né rie­še­nie na hlá­se­nie vnik­nu­tia do ob­jek­tu. Na­bu­dú­ce vy­skú­ša­me v praxi eš­te prá­cu Gi­ga­set ele­ments s ďal­ší­mi no­vý­mi pr­vka­mi - si­ré­nou a ka­me­rou.

Ce­na: 199,95 EUR, ce­na dopl­nko­vých kom­po­nen­tov: 49,95 EUR

Za­po­ži­čal: Gi­ga­setOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prís­lu­šen­stvo pre smar­tfón So­ny Xpe­ria Z2
Smartfón Sony Xperia Z2 sme už v PC REVUE predstavili. V tomto článku sa pozrieme na príslušenstvo, ktoré výrazným spôsobom rozširuje možnosť použitia tohto telefónu. čítať »
 
Ten­ký mo­ni­tor s Mi­ra­cas­tom
Výrobcovia monitorov, ktoré sú určené prevažne do domácností, sa v poslednom čase snažia poskytovať pridanú hodnotu. čítať »
 
VU+ So­lo SE
Spoločnosť Marusys predstavila nový prírastok v rodine linuxových satelitných prijímačov. U nás sú tieto prijímače už dobre známe pod označením VU+ a vyhľadávajú ich hlavne používatelia, ktorí presne vedia, čo chcú. čítať »
 
Rou­te­ry do do­mác­nos­ti a fir­my
Lacnejšie aj drahšie routery sme zaradili do jedného testu a vybrali modely, ktoré sú pre koncového používateľa vždy niečím zaujímavé. čítať »
 
Naj­lep­šie slú­chad­lá pre ná­roč­ných
Hudba je motivujúca a jej počúvanie bežne sprevádza veľké množstvo aktivít vykonávaných či už v práci, alebo doma. čítať »
 
Gi­ga­set ele­ments
Neveľká biela škatuľa ukrývajúca v sebe tri menšie biele škatuľky, akési hardvérové zariadenia. Odbaľujeme a púšťame sa do testovania. čítať »
 
Tom­Tom Mul­ti-Sport Car­dio
Toto sú športové hodinky, ako sa patrí, sú totiž špeciálne na tento účel vytvorené. Pochádzajú od výrobcu, ktoré poznáme hlavne z kvalitných navigácií, a GPS sa využíva aj v tomto prípade. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter