Testovali sme

Najlepšie slúchadlá pre náročných

qr_test_sluchadiel.png Hud­ba je mo­ti­vu­jú­ca a jej po­čú­va­nie bež­ne spre­vá­dza veľ­ké množ­stvo ak­ti­vít vy­ko­ná­va­ných či už v prá­ci, ale­bo do­ma. Ve­de­li ste, že jed­not­li­vé hu­dob­né sklad­by sú mož­no kva­lit­nej­šie, než sa vám zda­lo? Zá­le­ží na tom, čím ich po­čú­va­te. V tom­to tes­te náj­de­te slú­chad­lá , kto­ré sa ra­dia me­dzi naj­lep­šie na tr­hu. Ma­jú ob­čas is­té re­zer­vy, no je to bež­né pri všet­kých slú­chad­lách. Kto hľa­dá sku­toč­né slú­chad­lá na kva­lit­ný zá­ži­tok, ten­to test by ne­mal ur­či­te vy­ne­chať.

Beats Stu­dio Wire­less

07270294-photo-beats-studio-wireless.jpg

Tie­to slú­chad­lá bý­va­jú ozna­čo­va­né aj ako New Beats. Di­zaj­no­vo sa nám pá­čia nie­len pre­to, že sme si na pô­vod­ný mo­del zvyk­li. Mo­del Stu­dio Wire­less si vie­me pred­sta­viť v ro­zum­nej fa­reb­nej va­riá­cii aj na nie­kom v ob­le­ku. Ich vzhľa­du zís­kal na se­rióz­nos­ti. Hneď na úvod uvá­dza­me, že to nie je len otáz­ka znač­ky, ale ce­lé­ho doj­mu z di­zaj­nu. Konštruk­čne sú spra­co­va­né na jed­not­ku a slú­chad­lá sú veľ­mi po­hodl­né. Spo­jo­va­cí most má sí­ce gu­mo­vú vý­plň, no tá je dos­ta­toč­ne jem­ná a pod­daj­ná, čo v spo­je­ní s náuš­ník­mi vy­tvá­ra vý­bor­nú kom­bi­ná­ciu na za­bez­pe­če­nie po­hodl­né­ho no­se­nia. Aj na­priek hrub­šie­mu pol­ste­ro­va­niu však pre­ni­ká zvuk rep­ro­duk­cie. Slú­chad­lá nie sú vhod­né na dis­krét­ne po­čú­va­nie do­ma. Tre­ba po­čí­tať s tým, že vnú­tor­né od­hluč­ne­nie má is­té re­zer­vy. Von­kaj­šie je na tom pod­stat­ne lep­šie prá­ve pre di­zajn muš­lí a pou­ži­té ma­te­riá­ly a ak­tív­ne od­hluč­ne­nie. Mô­že­te tak ne­ru­še­ne po­čú­vať hud­bu v kan­ce­lá­rii ale­bo lie­tad­le. Ne­vý­hod­ná je pot­re­ba na­bí­jať slú­chad­lá, aj keď sú pri­po­je­né káb­lom. Ak­tív­ne od­hluč­ne­nie je neod­de­li­teľ­né od preh­rá­va­nia, a tak sa ne­dá vy­pnúť. Res­pek­tí­ve slú­chad­lá bez na­bi­té­ho aku­mu­lá­to­ra ne­zap­ne­te. Na dru­hej stra­ne dob­rá sprá­va je vý­drž. V re­ži­me Blue­tooth je to do de­sia­tich ho­dín, s pri­po­je­ným audio­káb­lom do­siah­ne­te dvoj­ná­so­bok. Na pra­vej muš­li je päť LED di­ód slú­žia­cich ako uka­zo­va­teľ sta­vu aku­mu­lá­to­ra. Na tej­to muš­li je aj ko­nek­tor mic­roUSB. Ľavá muš­ľa má veľ­ké tla­čid­lo, kto­ré pri káb­lo­vom pre­po­je­ní vy­pí­na zvuk do slú­chadiel. Je to kla­sic­ká fun­kcia mo­de­lov s ak­tív­nym od­hluč­ne­ním. V bez­drô­to­vom re­ži­me sa sta­rá o pri­pá­ja­nie k zvu­ko­vým vstu­pom. V ba­le­ní sú kla­sic­ky dva káb­le, je­den s mik­ro­fó­nom, kto­rý zo slú­chadiel spra­ví hands-free aj bez tej­to fun­kcie. Na­bí­jač­ka s vý­stup­ným prú­dom 2,1 A pos­lú­ži na rých­le na­bí­ja­nie nie­len slú­chadiel, ale aj mo­bil­né­ho te­le­fó­nu.

Zo zvu­ko­vej strán­ky na nás mo­del Beats za­pô­so­bil veľ­mi dob­re. Má vy­vá­že­ný zvuk, kto­rý sa ne­za­me­ria­va len na nep­ri­ro­dze­né vy­zdvih­nu­tie ba­sov. Slú­chad­lá zne­jú vý­bor­ne a veľ­mi dob­re ba­su­jú. No po­da­nie níz­kych tó­nov je mäk­šie a dy­na­mic­ké. Pres­ne ta­ké, aké si pred­sta­vu­je­me pri pou­ži­tí s rôz­ny­mi hu­dob­ný­mi štýl­mi. Stre­dy sú len mi­ni­mál­ne pot­la­če­né do po­za­dia, je to tak­mer ne­ba­da­teľ­né. Vý­šky sú pre­ni­ka­vé a dob­re zne­jú­ce. Pres­ne ta­ké, aby ste so slú­chad­la­mi moh­li aj te­le­fo­no­vať.

Hod­no­te­nie:

vý­bor­ná konštruk­cia
extra po­hodl­né no­se­nie
ak­tív­ne od­hluč­ne­nie
vy­vá­že­ný zvuk
dy­na­mic­ké ba­sy
mu­sia byť na­bi­té aj pri pou­ži­tí audio­káb­la
vy­ššia ce­na

Ce­na: 379 EUR

Za­po­ži­čal: HTC

Crea­ti­ve Aur­va­na Li­ve!2

Product_Aurvana Live!2_Left.jpg

Ten­to mo­del exis­tu­je v dvoch fa­reb­ných vy­ho­to­ve­niach - v strie­bor­no-čier­nom a v čer­ve­no-čier­nom so strie­bor­ný­mi pr­vka­mi. Naj­mä od­váž­nej­ším, no na­poh­ľad sku­toč­ne se­rióz­nym čer­ve­ným mo­de­lom uro­bí­te do­jem. Pri Aur­va­ne však nej­de len o do­jem, ale aj o zvu­ko­vý zá­ži­tok. No poď­me pek­ne po po­ra­dí. Na to, aby ste si hud­bu vy­chut­na­li, sa mu­sia slú­chad­lá po­hodl­ne no­siť. Er­go­no­mic­ky sú zvlád­nu­té na jed­not­ku a na hla­ve se­dia ako ulia­te. Svoj po­diel má na tom naj­mä sys­tém za­ve­se­nia muš­lí. Širo­ký spo­jo­va­cí most a va­ria­bi­li­ta muš­lí vo ver­ti­kál­nom a ho­ri­zon­tál­nom sme­re dot­vá­ra me­chan­izmus na voľ­ný po­hyb a zá­ro­veň sta­bi­li­tu na hla­ve. Vy­ho­to­ve­nie je z plas­tu s oce­ľo­vou vý­stu­žou spo­jo­va­cie­ho ob­lú­ka. Náuš­ní­ky sú z ume­lej ko­že a sú veľ­mi jem­né. Ako vý­plň pos­lú­ži­la pa­mä­ťo­vá pe­na. Vcel­ku je te­da no­se­nie nao­zaj po­hodl­né. Ten­to mo­del od­po­rú­ča­me aj pou­ží­va­te­ľom, kto­rí ne­ma­jú ra­di sil­ný prít­lak na uši. Otoč­ný me­chan­izmus umož­ní muš­le oto­čiť o 90° na jed­no­duch­šie pre­ná­ša­nie v ba­to­ži­ne. Slú­chad­lá sa k za­ria­de­niam pri­pá­ja­jú cez špe­ciál­ny ká­bel s in­teg­ro­va­ným mik­ro­fó­nom. Da­jú sa tak vy­užiť ako hands-free a mô­že­te so slú­chad­la­mi te­le­fo­no­vať. Na káb­li je ov­lá­da­nie hla­si­tos­ti cez po­suv­ný ov­lá­dač a tla­čid­lo na pri­jí­ma­nie a ukon­čo­va­nie ho­vo­rov ale­bo ov­lá­da­nie hud­by.

Zvuk bol pod­ľa na­šich oča­ká­va­ní vý­bor­ný. Všet­ky tó­ny znač­ne pre­ni­ka­jú a tvo­ria tak vy­la­de­nú zos­ta­vu na po­čú­va­nie akých­koľ­vek skla­dieb. Aj pri preexpo­no­va­ných nas­ta­ve­niach ek­va­li­zé­ra a vy­ššej hla­si­tos­ti si dr­ža­li svo­ju sta­bi­li­tu. Ba­sy sú jem­né a zá­ro­veň dy­na­mic­ké. Ich in­ten­zi­tu ľah­ko up­ra­ví­te ko­rek­ciou zvu­ku a bu­dú znieť dob­re, aj keď im pri­dá­te na in­ten­zi­te. Na mem­brá­nu me­ni­čov pou­žil vý­rob­ca bio­ce­lu­ló­zu, aby do­sia­hol pres­nej­šiu rep­ro­duk­ciu. Roz­sah slú­chadiel je ci­teľ­ný už po pár mi­nú­tach po­čú­va­nia. Špe­cia­li­tou sú stre­dy a vy­so­ké tó­ny. Zvuk znie sku­toč­ne dob­re, tre­ba to skú­siť. Mu­sí­te sa však prip­ra­viť na to, že slú­chad­lá neod­pus­tia žiad­ne chy­by me­nej kva­lit­ných nah­rá­vok, a tak roz­die­ly v kva­li­te va­šej hud­by bu­de­te po­čuť. Kto má kva­lit­nú zbier­ku, má sa na čo te­šiť.

Hod­no­te­nie:

ľah­ká a po­hodl­ná konštruk­cia
ume­lá ko­ža a pa­mä­ťo­vá pe­na
špe­ciál­ne me­ni­če
cel­ko­vé po­da­nie zvu­ku
mier­ne vy­ššia ce­na, kto­rá však zod­po­ve­dá vý­ko­nu

Ce­na: 119,99 EUR

Za­po­ži­čal: Crea­ti­ve

JBL Syn­chros S300i

JBL300.jpg

Kva­lit­ný zvuk sa dá do­siah­nuť aj za pod­stat­ne me­nej pe­ňa­zí, než by sa na pr­vý poh­ľad zda­lo. Ten­to mo­del od JBL je vy­ni­ka­jú­co vy­vá­že­ný a pla­tí to jed­nak pre zvu­ko­vé hod­no­te­nie, ale aj pre konštruk­čnú strán­ku. Slú­chad­lá sú od­ol­né a oce­ľo­vý spo­jo­va­cí most je ho­lý. Pol­ste­ro­va­nie na po­hodl­né no­se­nie pre hor­nú časť hla­vy však ne­chý­ba. Spo­jo­va­cí most má špe­ciál­ne tva­ro­va­nie, kto­ré pri­po­mí­na viac obdĺžnik so za­ob­le­ný­mi hra­na­mi než kruh. Aj vďa­ka to­mu sa po­hodl­ne no­sia a prít­lak na uši nie je sil­ný. Ko­že­né pol­ste­ro­va­nie nám pri­pa­da­lo zo za­čiat­ku tvrd­šie. Po pár mi­nú­tach sme muš­le na ušiach pres­ta­li cí­tiť. Sú te­da vhod­né aj na dl­ho­do­bé pou­ží­va­nie. Bež­ne ví­da­me slú­chad­lá, kto­ré mož­no „zlo­miť" v spo­jo­va­com mos­te na jed­no­duch­šie pre­ná­ša­nie. Iné mo­de­ly za­se ma­jú otoč­né muš­le. Vý­rob­ca tu spo­jil obe vý­ho­dy, a tak si aj z veľ­kých muš­lí spra­ví­te ultrap­re­nos­ný mo­del a pos­kla­dá­te si ich pod­ľa va­šich po­trieb. V ba­le­ní sa na­chá­dza aj kap­sič­ka so zip­som na lep­šiu ochra­nu pri pre­ná­ša­ní. Slú­chad­lá sú však dosť pev­né a povr­cho­vá úp­ra­va je vy­tvo­re­ná tak, aby ne­bo­la ná­chyl­ná na poš­ko­de­nie. Pri­pá­ja­jú sa pros­tred­níc­tvom káb­la, na kto­rom sú tla­čid­lá na ov­lá­da­nie hla­si­tos­ti a pri­jí­ma­nie ho­vo­rov. Vďa­ka in­teg­ro­va­né­mu mik­ro­fó­nu sa dá so slú­chad­la­mi aj te­le­fo­no­vať.

Zvuk nás prí­jem­ne prek­va­pil, je vy­vá­že­ný z kaž­dej strán­ky. Pá­či­lo sa nám po­da­nie ba­sov, kto­ré vďa­ka tech­no­ló­gii Pu­re­Bass zne­jú dy­na­mic­ky a vhod­ne dopĺňa­jú rep­ro­duk­ciu. Nej­de te­da o spô­sob ume­lé­ho a nep­ri­ro­dze­né­ho zo­sil­ne­nia níz­kych tó­nov. Jas­ne a zre­teľ­ne zne­jú stre­dy a vý­šky. Vy­skú­ša­li sme rôz­ne žá­nre a pre­jav bol sku­toč­ne vy­ni­ka­jú­ci. Za po­zor­nosť sto­jí aj sta­bi­li­ta pri vy­šších hla­si­tos­tiach. Zvuk nie je za­stre­tý a zo slú­chadiel sa nes­ta­ne ani „krik­ľúň", kto­rý up­red­nos­tňu­je len vy­bra­né frek­ven­cie.

Hod­no­te­nie:

špič­ko­vý zvuk
tech­no­ló­gia Pu­re­Bass
pev­ná konštruk­cia
3D uchy­te­nie muš­lí
žiad­ne

Ce­na: 139 EUR

Za­po­ži­čal: DSI Slo­va­kia

JBL Syn­chros S400BT

S400BT_White_hero_dv1605x1605.jpg

Tip re­dak­cie - špič­ko­vý zvuk, konštruk­cia

Po­dob­nosť mo­de­lu S400BT s pred­chá­dza­jú­cim nie je ná­hod­ná. Konštruk­čne ide o tak­mer iden­tic­kú ver­ziu. Zá­mer­ne uvá­dza­me slo­víč­ko tak­mer. Ak sme chvá­li­li po­hodl­né no­se­nie pri pred­chá­dza­jú­com mo­de­li, tu je do­tiah­nu­té do do­ko­na­los­ti. Zda­lo sa nám, ako­by slú­chad­lá bo­li prip­ra­ve­né pre nás na mie­ru. Spo­jo­va­cí most je konštruo­va­ný tak, aby za­bez­pe­čil maximál­ne po­ho­dlie po­čas no­se­nia. Prít­lak na uši je tak­mer ne­ba­da­teľ­ný, na­priek to­mu slú­chad­lá dr­žia na hla­ve sta­bil­ne. Ko­že­né pol­ste­ro­va­nie s jem­nou vý­pl­ňou dob­re od­hluč­ní od von­kaj­šie­ho ru­še­nia. Vnú­tor­né od­hluč­ne­nie je slab­šie, no nej­de o nič kri­tic­ké. Špe­cia­li­tou je ov­lá­da­nie. Slú­chad­lá sa da­jú pri­po­jiť cez do­dá­va­ný audio­ká­bel a fun­gu­jú aj bez na­bi­té­ho aku­mu­lá­to­ra. Ten vy­uži­je­te pri spo­je­ní cez Blue­tooth. Na pra­vej muš­li je čip NFC. Pred po­ku­som o spá­ro­va­nie cez NFC tre­ba slú­chad­lá naj­prv za­pnúť, nie je to vy­ko­na­né auto­ma­tic­ky ako pri iných mo­de­loch. Ľavá muš­ľa má do­ty­ko­vé ov­lá­da­nie. Mô­že­te so slú­chad­la­mi te­le­fo­no­vať ale­bo me­niť hla­si­tosť, prí­pad­ne pre­chá­dzať sklad­ba­mi v zá­vis­los­ti od ges­ta, kto­ré na povr­chu vy­ko­ná­te. Pod­svie­te­nie bie­lou far­bou sa dos­ta­lo len na ľa­vú muš­ľu. Pod­ľa po­hy­bu prs­ta sa zob­ra­zí aj pre­chod pod­svie­te­nia po ob­vo­de kru­ho­vé­ho ve­ka muš­le. Na pri­po­je­nie sa pou­ží­va roz­hra­nie Blue­tooth 3.0 a ko­dek aptX za­bez­pe­čí kva­lit­ný a rých­ly pre­nos. Pre­chá­dzanie ča­so­vý­mi úsek­mi v jed­nej sklad­be je vďa­ka to­mu rých­le a po­do­bá sa rých­los­ti pri káb­lo­vom spo­je­ní. Aku­mu­lá­tor vy­dr­ží na­pá­jať slú­chad­lá 15 ho­dín a na­bí­ja sa cez audio­ko­nek­tor.

Zvuk nás sku­toč­ne prek­va­pil. Tech­no­ló­gia Pu­re­Bass ide v prí­pa­de toh­to mo­de­lu eš­te ďa­lej. Vskut­ku du­ni­vé a zá­ro­veň dy­na­mic­ké ba­sy vás bu­dú spre­vá­dzať po­čas po­čú­va­nia hud­by. Pri vy­ššej in­ten­zi­te a hla­si­tos­ti za­zna­me­ná­te aj jem­né a prí­jem­né vib­ro­va­nie muš­lí. Kva­li­tu sme za­zna­me­na­li aj pri po­da­ní os­tat­ných tó­nov zvu­ko­vej zlož­ky. Zvuk je skrát­ka rep­ro­du­ko­va­ný na jed­not­ku a po vy­po­ču­tí hu­dob­né­ho pre­ja­vu sme sa roz­hod­li ude­liť oce­ne­nie Tip re­dak­cie PC RE­VUE. Mo­del S400BT bol to­tiž prek­va­pe­ním tes­tu a pre­ko­nal na­še oča­ká­va­nia. Áno, ce­na je vy­ššia, ale zís­ka­te voľ­nosť a vý­bor­ný zvuk.

Hod­no­te­nie:

špič­ko­vý zvuk a do­ko­na­lé po­da­nie ba­sov vďa­ka Pu­re­Bass
3D konštruk­cia muš­lí
od­ol­nosť
do­ty­ko­vé ov­lá­da­nie
vy­ššia ce­na

Ce­na: 209 EUR

Za­po­ži­čal: DSI Slo­va­kia

tab_sluchadla.jpg

Ver­dikt PC RE­VUE

Beats Stu­dio Wire­less nás za­uja­li svo­jím pre­ja­vom. Ten­to mo­del rú­ca mý­tus o tom, že Beats by Dr. Dre je znač­ka o ba­soch a ich preexpo­no­va­ní. Áno, sú sil­nej­šie, no ich dy­na­mi­ka a cel­ko­vý pre­jav nás us­po­ko­ji­li. Chvá­li­me aj ak­tív­ne od­hluč­ne­nie. Opäť však lo­bu­je­me za niž­šiu ce­nu. Crea­ti­ve Aur­va­na Li­ve!2 kla­die dô­raz na za­cho­va­nie po­ve­do­mia o ka­te­gó­rii Aur­va­na v pro­duk­to­vom ra­de Crea­ti­ve. Slú­chad­lá ma­jú extra po­hodl­né náuš­ní­ky, sú ľah­ké a zvu­ko­vý zá­ži­tok je jed­na zo dô­le­ži­tých vlas­tnos­tí. Mo­del JBL Syn­chros S300i hrá veľ­mi dob­re, zá­žit­kom je aj skĺbe­nie ba­sov a os­tat­ných dvoch zlo­žiek frek­ven­čných tó­nov. Konštruk­cia sa ta­kis­to po­da­ri­la a slú­chad­lá zvá­dza­jú sú­boj s mo­de­lom od Crea­ti­ve. JBL Syn­chros S400BT je špič­kou na tr­hu a prek­va­pe­ním náš­ho tes­tu. Kva­lit­né spra­co­va­nie ba­sov a cel­ko­vá rep­ro­duk­cia nás dos­lo­va prek­va­pi­li. Špe­ciál­na vlas­tnosť je aj vy­ho­to­ve­nie. Vid­no, že ten, kto ich navr­ho­val, ich plá­nu­je aj osob­ne pou­ží­vať.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prís­lu­šen­stvo pre smar­tfón So­ny Xpe­ria Z2
Smartfón Sony Xperia Z2 sme už v PC REVUE predstavili. V tomto článku sa pozrieme na príslušenstvo, ktoré výrazným spôsobom rozširuje možnosť použitia tohto telefónu. čítať »
 
Ten­ký mo­ni­tor s Mi­ra­cas­tom
Výrobcovia monitorov, ktoré sú určené prevažne do domácností, sa v poslednom čase snažia poskytovať pridanú hodnotu. čítať »
 
VU+ So­lo SE
Spoločnosť Marusys predstavila nový prírastok v rodine linuxových satelitných prijímačov. U nás sú tieto prijímače už dobre známe pod označením VU+ a vyhľadávajú ich hlavne používatelia, ktorí presne vedia, čo chcú. čítať »
 
Rou­te­ry do do­mác­nos­ti a fir­my
Lacnejšie aj drahšie routery sme zaradili do jedného testu a vybrali modely, ktoré sú pre koncového používateľa vždy niečím zaujímavé. čítať »
 
Naj­lep­šie slú­chad­lá pre ná­roč­ných
Hudba je motivujúca a jej počúvanie bežne sprevádza veľké množstvo aktivít vykonávaných či už v práci, alebo doma. čítať »
 
Gi­ga­set ele­ments
Neveľká biela škatuľa ukrývajúca v sebe tri menšie biele škatuľky, akési hardvérové zariadenia. Odbaľujeme a púšťame sa do testovania. čítať »
 
Tom­Tom Mul­ti-Sport Car­dio
Toto sú športové hodinky, ako sa patrí, sú totiž špeciálne na tento účel vytvorené. Pochádzajú od výrobcu, ktoré poznáme hlavne z kvalitných navigácií, a GPS sa využíva aj v tomto prípade. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter