Tenký monitor s Miracastom

Vý­rob­co­via mo­ni­to­rov, kto­ré sú ur­če­né pre­važ­ne do do­mác­nos­tí, sa v pos­led­nom ča­se sna­žia pos­ky­to­vať pri­da­nú hod­no­tu. Už sa ne­za­me­ria­va­jú iba na kva­li­tu ob­ra­zu, ale pre­mýš­ľa­jú, aké extra fun­kcie do za­ria­de­nia za­bu­do­vať. Vý­sled­kom sú napr. do­ty­ko­vé mo­ni­to­ry ale­bo ob­ra­zov­ky, kto­ré ma­jú in­teg­ro­va­ný ope­rač­ný sys­tém An­droid. O oboch ty­poch mo­de­lov sme pí­sa­li v pos­led­ných me­sia­coch. V tom­to čís­le pri­ná­ša­me poh­ľad na ďal­ší za­ují­ma­vý prís­troj. Phi­lips 239C4QHWAB/00 je ten­ký mo­ni­tor so za­bu­do­va­nou pod­po­rou tech­no­ló­gie Mi­ra­cast.

miracast.jpg

Do mo­ni­to­ra mô­že­te po­mo­cou Mi­ra­cas­tu bez­drô­to­vo preh­rá­vať ob­sah z mo­bil­ných za­ria­de­ní

Mi­ra­cast je tech­no­ló­gia, kto­rá umož­ňu­je bez­drô­to­vo po­sie­lať ob­raz z te­le­fó­nu ale­bo tab­le­tu na veľ­kú ob­ra­zov­ku. Aby ko­mu­ni­ká­cia fun­go­va­la, je pot­reb­né, aby Mi­ra­cast pod­po­ro­val aj vy­sie­lač, aj pri­jí­mač. Pre­to sa v pos­led­nom ob­do­bí ob­ja­vu­je čo­raz viac in­te­li­gen­tných te­le­ví­zo­rov, kto­ré tú­to fun­kciu pod­po­ru­jú. Vy­sie­la­čom sú za­ria­de­nia s ope­rač­ným sys­té­mom An­droid a Win­dows. iOS tú­to tech­no­ló­giu ne­pod­po­ru­je. Do­daj­me, že Mi­ra­cast je in­teg­ro­va­ný v An­droi­de vo ver­zii 4.2+, ale nie kaž­dé za­ria­de­nie ho auto­ma­tic­ky pod­po­ru­je. S ab­sen­ciou bez­drô­to­vej ob­ra­zov­ky sme sa stret­li naj­čas­tej­šie v prí­pa­de naj­lac­nej­ších tab­le­tov a ten­to pa­ra­me­ter vždy uvá­dza­me v ta­buľ­ke v tab­le­to­vých no­vin­kách. V prí­pa­de za­ria­de­ní s Win­dows je Mi­ra­cast za­bu­do­va­ný od ver­zie 8.1 a eš­te sme sa nes­tret­li s tab­le­tom ale­bo no­te­boo­kom, kto­rý by tú­to fun­kciu ne­mal. Z poh­ľa­du pri­jí­ma­čov do­daj­me, že na tr­hu sa na­chá­dza­jú kľú­če HDMI, kto­ré o pod­po­ru Mi­ra­cas­tu roz­ší­ria akú­koľ­vek ob­ra­zov­ku s por­tom HDMI.

Prí­no­som Mi­ra­cas­tu je naj­mä mož­nosť zr­kad­liť ob­raz - to, čo vi­dí­te na ob­ra­zov­ke za­ria­de­nia, sa zob­ra­zí aj na veľ­kej ob­ra­zov­ke. Prak­tic­ké vy­uži­tie tech­no­ló­gie dá­va zmy­sel naj­mä v prí­pa­de te­le­ví­zo­rov, ale v ur­či­tých prí­pa­doch ju vy­uži­je­te aj v kom­bi­ná­cii s mo­ni­to­rom a prá­ve v tom­to sme­re chce Phi­lips 239C4QHWAB/00 za­ujať. Do­daj­me však, že ko­mu­ni­ká­cia cez Mi­ra­cast nie je vždy ideál­na. Na zá­kla­de dl­ho­do­bé­ho tes­to­va­nia rôz­nych pro­duk­tov kon­šta­tu­je­me, že prob­le­ma­tic­ké je čas­to sa­mo pre­po­je­nie za­ria­de­nia a ob­ra­zov­ky. Aj pri tes­to­va­ní mo­ni­to­ra Phi­lips 239C4QHWAB/00 sme sa cez Mi­ra­cast pri­po­ji­li až na dru­hý či tre­tí po­kus. Nej­de však o nič nez­vy­čaj­né.

dizajn.jpg

Di­zajn mo­ni­to­ra za­uj­me sto­ja­nom, kde sú umies­tne­né por­ty aj ov­lá­da­cie pr­vky

Phi­lips 239C4QHWAB/00 je ok­rem spo­me­nu­té­ho Mi­ra­cas­tu za­ují­ma­vý naj­mä svo­jím di­zaj­nom. Ob­ra­zov­ka je pri poh­ľa­de zbo­ku prí­jem­ne ten­ká. Je to da­né tým, že všet­ky ko­nek­to­ry a ov­lá­da­cie pr­vky sú za­bu­do­va­né v sto­ja­ne. Ten je pre­to hrub­ší, ako je zvy­kom. Umies­tne­nie ko­nek­to­rov na sto­jan však má aj prak­tic­kú vý­ho­du - pre­pá­ja­nie káb­lov je po­hodl­nej­šie. Ne­mu­sí­te sa zos­po­du dí­vať na chr­bát mo­ni­to­ra. Jed­no­du­cho poo­to­čí­te sto­jan a pri­po­jí­te ká­bel. Na sto­ja­ne náj­de­te vstu­py HDMI a VGA, 3,5 mm jack na slú­chad­lá a na­pá­ja­cí port. Vstup DVI chý­ba, čo mô­že nie­ko­mu pre­ká­žať. Do­daj­me, že ko­nek­tor HDMI pod­po­ru­je aj štan­dard MHL. Vďa­ka ne­mu mož­no káb­lom pri­po­jiť mo­bil­né za­ria­de­nie. MHL ok­rem pre­no­su ob­ra­zu za­bez­pe­ču­je aj na­bí­ja­nie za­ria­de­nia. Na sto­ja­ne sa na­chá­dza­jú aj všet­ky ov­lá­da­cie pr­vky - tla­čid­lá na za­pnu­tie/vy­pnu­tie za­ria­de­nia, zme­nu zdro­ja, na vstup do nas­ta­ve­ní atď.

Dvad­sať­tri­pal­co­vá ob­ra­zov­ka má full HD roz­lí­še­nie a pa­nel IPS. Kva­li­ta ob­ra­zu je na dob­rej úrov­ni, ale zís­ka­nie ideál­ne­ho ob­ra­zu si vy­žia­da zme­nu nie­koľ­kých nas­ta­ve­ní. Phi­lips na uľah­če­nie nas­ta­ve­nia vhod­nej tep­lo­ty fa­rieb, kon­tras­tu a ja­su za­bu­do­val nie­koľ­ko pred­nas­ta­ve­ných pro­fi­lov, kto­ré pris­pô­so­bia ob­raz ak­tuál­nej ak­ti­vi­te - Kan­ce­lá­ria, Ob­ráz­ky, Zá­ba­va atď. Roz­die­ly me­dzi tý­mi­to pro­fil­mi sú nao­zaj vi­di­teľ­né. V prí­pa­de pot­re­by si však mô­že­te pris­pô­so­biť pa­ra­met­re aj ma­nuál­ne. Za­ují­ma­vá fun­kcia je SmartTxt, kto­rá zvý­ši os­trosť textu. Jej pr­vé pou­ži­tie bo­lo tro­chu nez­vy­čaj­né. Do­daj­me, že mo­ni­tor má la­ten­ciu 5 ms, kon­trast 1 000 : 1 a dy­na­mic­ký kon­trast 20M : 1. Na­me­ra­ná spot­re­ba bo­la 19 ÷ 20 W, a ho­ci má mo­ni­tor za­bu­do­va­né ste­reo­fón­ne rep­ro­duk­to­ry, od­po­rú­ča­me pou­žiť slú­chad­lá ale­bo exter­né rep­ro­duk­to­ry. Kva­li­ta rep­ro­du­ko­va­né­ho zvu­ku je, ako sme pri mo­ni­to­roch zvyk­nu­tí, sla­bá.

Phi­lips 239C4QHWAB/00 v tes­te - ako tes­tu­je­me mo­ni­to­ry

Pri tes­te mo­ni­to­rov - či už sa­mos­tat­ných, ale­bo za­bu­do­va­ných v no­te­boo­koch - pou­ží­va­me via­ce­ro tech­ník a po­mô­cok. Zá­kla­dom je ka­lib­rač­ná son­da X-Ri­te i1 Dis­play Pro. Tá umož­ňu­je ka­lib­rá­ciu LCD mo­ni­to­rov, ale aj ob­ra­zo­viek s LED pod­svie­te­ním. Son­da je ur­če­ná pre pro­fe­sio­ná­lov, kto­rí pra­cu­jú s fo­tog­ra­fia­mi ale­bo vi­deom a vy­ža­du­jú per­fek­tné nas­ta­ve­nie fa­rieb. Jej sú­čas­ťou je aj sof­tvér i1Pro­fi­ler, kto­rý v spo­lup­rá­ci so son­dou ka­lib­ru­je mo­ni­tor.

x-rite.jpg

Po­mo­cou son­dy X-Ri­te i1 Dis­play Pro naj­skôr mo­ni­tor ka­lib­ru­je­me a po­tom me­ria­me hod­no­ty

V rám­ci ka­lib­rá­cie si nas­ta­ví­me bie­ly bod vy­bra­né­ho mo­de­lu (pou­ží­va­me mo­del D65), žia­da­ný jas (pou­ží­va­me 120 cd/m2, kto­rý je od­po­rú­ča­ný na bež­né pou­ží­va­nie) a ne­chá­me pra­co­vať son­du. Ak tre­ba, pris­pô­so­bí­me nas­ta­ve­nie ja­su a poč­ká­me nie­koľ­ko mi­nút, kým sa na dis­ple­ji vy­strie­da sú­bor fa­rieb. Nás­led­ne son­da skon­tro­lu­je os­vet­le­nie oko­lia a vy­tvo­rí fa­reb­ný pro­fil ICC, kto­rý opi­su­je, ako sa na mo­ni­to­re vy­kres­ľu­jú far­by. Cie­ľom ka­lib­rá­cie je do­siah­nuť, aby sa far­by zob­ra­zo­va­li čo naj­ver­nej­šie, resp. čo naj­bliž­šie k zvo­le­né­mu mo­de­lu. Keď­že kaž­dý mo­ni­tor zob­ra­zu­je far­by tro­chu inak, gra­fic­ké prog­ra­my pris­pô­so­bu­jú zob­ra­ze­nie ob­ráz­ka kon­krét­ne­mu pro­fi­lu.

i1Pro­fi­ler je vý­bor­ná po­môc­ka na do­siah­nu­tie teo­re­tic­ky ideál­ne­ho ob­ra­zu. Z hľa­dis­ka zís­ka­nia ne­ja­kých vý­sled­kov, kto­ré by sme moh­li pou­žiť v re­cen­zii, však ten­to sof­tvér sám ose­be ne­pos­ta­ču­je. Pre­to pou­ží­va­me ďal­ší prog­ram Spec­tra­Cal Cal­MAN Co­lor­Chec­ker, kto­rý po­rov­ná­va ideál­ne pa­ra­met­re fa­rieb pod­ľa za­da­ných nas­ta­ve­ní - bie­ly bod D65, Gam­ma ITU BT.1886 a fa­reb­ný pries­tor sRGB.

ColorChecker.JPG

Roz­hra­nie prog­ra­mu Co­lor­Chec­ker, v kto­rom po­rov­ná­va­me ideál­ne zob­ra­ze­nie fa­rieb s na­me­ra­ný­mi hod­no­ta­mi

Co­lor­Chec­ker po­rov­ná­va to, ako by ma­li far­by ideál­ne vy­ze­rať, a to, ako ich mo­ni­tor sku­toč­ne zob­ra­zu­je. Aj v tom­to kro­ku pou­ží­va­me son­du X-Ri­te i1 Dis­play Pro. Nie však na ka­lib­rá­ciu, ale iba na me­ra­nie. Je­ho vý­sled­kom je zob­ra­ze­nie fa­reb­né­ho pries­to­ru CIE 1931 so stov­kou fa­rieb s op­ti­mál­ny­mi a na­me­ra­ný­mi pa­ra­met­ra­mi. Kaž­dá far­ba je de­fi­no­va­ná hod­no­ta­mi troch zá­klad­ných fa­rieb - čer­ve­nej, ze­le­nej a mod­rej (RGB). Roz­die­ly sú de­fi­no­va­né od­chýl­kou Del­taE 2000, kto­rá je vy­po­čí­ta­ná z hod­nôt RGB pre kaž­dú na­me­ra­nú hod­no­tu v po­rov­na­ní s op­ti­mál­nou. Vo všeo­bec­nos­ti pla­tí, že od­chýl­ka do 2,0 je ak­cep­to­va­teľ­ná aj na pro­fe­sio­nál­ne úče­ly a pri od­chýl­ke nad 3,0 by si ma­lo roz­diel všim­núť aj ľud­ské oko. Pri tes­te mo­ni­to­ra Phi­lips 239C4QHWAB/00 sme si všim­li naj­mä od­chýl­ku v zob­ra­zo­va­ní čer­ve­nej far­by a jej od­tie­ňov. Vý­sled­nú prie­mer­nú od­chýl­ku 3,73 bo­lo mož­né do­da­toč­ným nas­ta­ve­ním eš­te zní­žiť. Do­daj­me, že ho­ci mô­že mať mo­ni­tor od­chýl­ky v po­rov­na­ní s op­ti­mál­nym fa­reb­ným pries­to­rom, pri hra­ní hier ale­bo sle­do­va­ní vi­dea to ne­mu­sí až tak pre­ká­žať. Na pres­né zob­ra­ze­nie fa­rieb si potr­pia naj­mä di­zaj­né­ri ale­bo exper­ti, kto­rí up­ra­vu­jú fo­tog­ra­fie a ob­ráz­ky.

Mo­ni­to­ry tes­tu­je­me aj po­mo­cou ľud­ské­ho oka. Pou­ží­va­me pri tom súp­ra­vu mo­de­lo­vých ob­ráz­kov, kto­ré sú za­me­ra­né na to, ako dob­re mo­ni­tor vy­kres­ľu­je bie­lu a čier­nu far­bu, kon­trast a far­by všeo­bec­ne.

biela.jpg

Zob­ra­ze­nie bie­lej po­su­dzu­je­me aj pod­ľa tej­to po­môc­ky. Na kva­lit­ných dis­ple­joch by ste ma­li ro­zoz­nať roz­diel me­dzi bie­lou a si­vou far­bou na všet­kých ob­ráz­koch. Pos­led­né dva štvor­ce (253 a 254) však ro­bia väč­ši­ne mo­ni­to­rov prob­lém.

cierna.jpg

Čier­nu far­bu tes­tu­je­me po­rov­ná­va­ním čier­ne­ho po­za­dia a tma­vo­si­vých štvor­cov. Roz­diel by mal byť vi­di­teľ­ný v prí­pa­de všet­kých štvor­cov, prob­lém čas­to ro­bia štvor­ce č. 1 a 2.

farby.jpg

Far­by a kon­trast hod­no­tí­me ľud­ským okom na tom­to ob­ráz­ku. Far­by by ma­li byť dob­re vi­di­teľ­né od čís­la 3 až do čís­la 12. Na dob­rom mo­ni­to­re by ne­ma­li byť vi­di­teľ­né žiad­ne pá­si­ky v ľa­vej po­lo­vi­ci.

gradient.jpg

Fa­reb­ný pre­chod me­dzi svet­lý­mi a tma­vý­mi far­ba­mi - na dob­rom mo­ni­to­re by sa ne­ma­li ob­ja­viť žiad­ne pá­si­ky ale­bo čia­ry

Ver­dikt PC RE­VUE

Phi­lips 239C4QHWAB/00 je ši­kov­ný do­má­ci mo­ni­tor, kto­ré­ho pri­da­nou hod­no­tou je pod­po­ra tech­no­ló­gie Mi­ra­cast a za­ují­ma­vý di­zajn. Všet­ky ov­lá­da­cie pr­vky a por­ty sú umies­tne­né na sto­ja­ne, vďa­ka čo­mu je mo­ni­tor vý­raz­ne ten­ší. Za­ria­de­nie ob­stá­lo v tes­te štan­dar­dne, s prie­mer­nou od­chýl­kou 3,73. Prob­le­ma­tic­ká je naj­mä čer­ve­ná far­ba. Mo­ni­tor však chvá­li­me za množ­stvo re­ži­mov, a ak ho ne­pot­re­bu­je­te na pro­fe­sio­nál­nu prá­cu, bez prob­lé­mov vám pos­ta­čí. Far­by to­tiž zob­ra­zu­je pek­ne, bez oh­ľa­du nad už spo­me­nu­tú drob­nú od­chýl­ku pri čer­ve­nej. Pri tes­to­va­ní po­mo­cou mo­de­lo­vých ob­ráz­kov sme ne­zaz­na­me­na­li žiad­ne vý­raz­nej­šie ne­dos­tat­ky. V rám­ci svo­jej ce­no­vej ka­te­gó­rie do­sia­hol mo­ni­tor štan­dar­dné vý­sled­ky - roz­die­ly me­dzi bie­lou, resp. čier­nou a si­vou bo­lo prob­le­ma­tic­ké ro­zoz­nať iba v hra­nič­ných prí­pa­doch.

Ce­na: 210 EUR

Za­po­ži­čal: Phi­lipsOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prís­lu­šen­stvo pre smar­tfón So­ny Xpe­ria Z2
Smartfón Sony Xperia Z2 sme už v PC REVUE predstavili. V tomto článku sa pozrieme na príslušenstvo, ktoré výrazným spôsobom rozširuje možnosť použitia tohto telefónu. čítať »
 
Ten­ký mo­ni­tor s Mi­ra­cas­tom
Výrobcovia monitorov, ktoré sú určené prevažne do domácností, sa v poslednom čase snažia poskytovať pridanú hodnotu. čítať »
 
VU+ So­lo SE
Spoločnosť Marusys predstavila nový prírastok v rodine linuxových satelitných prijímačov. U nás sú tieto prijímače už dobre známe pod označením VU+ a vyhľadávajú ich hlavne používatelia, ktorí presne vedia, čo chcú. čítať »
 
Rou­te­ry do do­mác­nos­ti a fir­my
Lacnejšie aj drahšie routery sme zaradili do jedného testu a vybrali modely, ktoré sú pre koncového používateľa vždy niečím zaujímavé. čítať »
 
Naj­lep­šie slú­chad­lá pre ná­roč­ných
Hudba je motivujúca a jej počúvanie bežne sprevádza veľké množstvo aktivít vykonávaných či už v práci, alebo doma. čítať »
 
Gi­ga­set ele­ments
Neveľká biela škatuľa ukrývajúca v sebe tri menšie biele škatuľky, akési hardvérové zariadenia. Odbaľujeme a púšťame sa do testovania. čítať »
 
Tom­Tom Mul­ti-Sport Car­dio
Toto sú športové hodinky, ako sa patrí, sú totiž špeciálne na tento účel vytvorené. Pochádzajú od výrobcu, ktoré poznáme hlavne z kvalitných navigácií, a GPS sa využíva aj v tomto prípade. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter