Ďalšie auto v garáži PC REVUE

Renault Captur Helly Hansen

qr_renault_captur.png Ako ďal­šie auto do na­šej ga­rá­že pre au­tá s pok­ro­či­lou IT vý­ba­vou sme ten­to­raz vy­bra­li Re­nault Cap­tur v li­mi­to­va­nej edí­cii Hel­ly Han­sen. Vo všeo­bec­nos­ti je Cap­tur od Re­naul­tu bez­peč­ný mes­tský cros­so­ver s pia­ti­mi hviez­dič­ka­mi Euro NCAP. Má veľ­ké, 17-pal­co­vé ko­le­sá, vy­so­kú svet­lú vý­šku a str­mé čel­né sklo. Ka­ro­sé­ria mô­že byť dvoj­fa­reb­ná, čo vy­ze­rá veľ­mi efek­tne, ma­ji­teľ si mô­že vy­brať rôz­ne far­by ko­lies, typ svet­lé­ho a tma­vé­ho ob­lo­že­nia inter­iéru, vzor po­ťa­ho­vých lá­tok a gra­fic­kých mo­tí­vov.

Renault-Dizajn1.jpg

Renault-Dizajn2.jpg

Vnút­ri je Cap­tur prek­va­pi­vo pries­tran­ný, po­suv­ná za­dná la­vi­ca umož­ňu­je pris­pô­so­biť si ho na rôz­ne pou­ži­tie (až do ob­je­mu 455 dm3)Prí­ruč­ná skrin­ka v pa­lub­nej dos­ke Easy Li­fe je ľah­ko do­siah­nu­teľ­ná aj pre vo­di­ča, má neu­ve­ri­teľ­ných 11 lit­rov, je tu aj mož­nosť vý­me­ny po­ťa­hov se­da­diel, kto­ré sa da­jú prať v práč­ke. Edí­cia Hel­ly Han­sen v kom­bi­ná­cii vý­raz­ne čer­ve­nej a čier­nej far­by je vý­ni­moč­ná, čo sa od­rá­ža aj vnút­ri ka­bí­ny, má špe­ciál­ne po­ťa­hy se­da­čiek.

Renault-Dizajn3.jpg

Do veľ­kej schrán­ky dá­te aj zr­kad­lov­ku, 1,5-lit­ro­vá fľa­ša v dve­rách nie je prob­lém

K dis­po­zí­cii sme ma­li tes­to­va­cie vo­zid­lo so vzne­to­vým mo­to­rom 1,5 dCi 90/66 kW EDC. Udá­va­ná spot­re­ba mi­mo mes­ta je 3,6 l/100 km a vy­púš­ťa len 95 g CO2 na km. My sme po­čas náš­ho tes­tu na­me­ra­li kom­bi­no­va­nú spot­re­bu oko­lo 5,8 l/100 km, čo je stá­le su­per vý­sle­dok. Je tu 6-stup­ňo­vá auto­ma­tic­ká pre­vo­dov­ka, zrý­chle­nie z 0 na 100 km/h za 13,5 se­kun­dy a udá­va­ná maximál­na rých­losť je 170 km/h. Cap­tur exis­tu­je aj vo vý­ba­ve so spa­ľo­va­cím mo­to­rom Ener­gy TCe 90 a TCe 120 EDC.

Pri tes­to­va­ní sa nám pá­či­lo, že prah dve­rí je tva­ro­va­ný tak, aby sa za­brá­ni­lo zne­čis­te­niu obu­vi a ob­le­če­nia pri nás­tu­pe do au­ta. V prie­hrad­ke v pred­ných dve­rách mô­žu byť umies­tne­né fľa­še s ob­je­mom do 1,5 lit­ra. Su­per je bez­kľú­čo­vé od­omy­ka­nie a štar­to­va­nie s hands-free kar­tou. Ďalej sme oce­ni­li prí­dav­né pris­vie­te­nie do zá­krut: prís­luš­né hmlo­vé svet­lo sa auto­ma­tic­ky ak­ti­vu­je na roz­ší­re­nie roz­sa­hu os­vet­le­nia a pos­ky­tu­je šir­šie zor­né po­le v zá­kru­tách (do rých­los­ti 40 km/h). Vý­hod­né sú za­dné par­ko­va­cie sen­zo­ry a fa­reb­ná par­ko­va­cia ka­me­ra. Z ďal­šej vý­ba­vy je to napr. asis­tent roz­jaz­du do kop­ca, ABS, asis­tent nú­dzo­vé­ho br­zde­nia, tem­po­mat s ob­me­dzo­va­čom rých­los­ti a sme­rov­ky s tro­ji­tým blik­nu­tím. Re­nault Cap­tur pri­chá­dza s množ­stvom rie­še­ní na zní­že­nie spot­re­by. Me­dzi se­dad­la­mi je tla­čid­lo ECO, kto­ré up­ra­ví vý­ko­no­vé cha­rak­te­ris­ti­ky vo­zid­la vrá­ta­ne kli­ma­ti­zá­cie a zní­ži spot­re­bu až o 10 %. Na pa­lub­nej dos­ke má­te aj uka­zo­va­teľ štý­lu jaz­dy (ze­le­ný, žl­tý, oran­žo­vý), kto­rý vás prie­bež­ne vy­hod­no­cu­je z hľa­dis­ka eko­no­mi­ky jaz­dy. Ten­to in­di­ká­tor má­te pria­mo pred no­som a cel­kom to in­špi­ru­je.

Z hľa­dis­ka IT vý­ba­vy je na tom Cap­tur Hel­ly Han­sen vý­bor­ne. Je tu blue­toot­ho­vé pri­po­je­nie pre zvu­ko­vé za­ria­de­nia a smar­tfó­ny, port USB a audio jack. Cen­trom pa­lub­nej dos­ky je mul­ti­me­diál­ny 7-pal­co­vý tab­let so sys­té­mom Re­nault R-Link. Ten pos­ky­tu­je prís­tup na ko­mu­ni­ká­ciu s vo­zid­lom, oko­li­tým sve­tom vrá­ta­ne špe­cia­li­zo­va­ných ap­li­ká­cií. Na­vi­gač­ný sys­tém, rá­dio, te­le­fón a sieť pre mo­bil­né za­ria­de­nia sú zos­ku­pe­né na jed­nom mies­te. Me­nu po­zos­tá­va zo šies­tich ikon a pos­ky­tu­je prís­tup k na­vi­gá­cii, mul­ti­mé­diám, hands-free te­le­fo­no­va­niu, autu, dopl­nko­vým služ­bám a ap­li­ká­ciám, na­vy­še sú tu nas­ta­ve­nia sys­té­mu.

Renault-RLink.jpg

Štan­dar­dná po­do­ba R-Link s pri­po­je­ným smar­tfó­nom, na­vi­gá­ciou, zá­bav­ným sys­té­mom a hod­no­te­ním eko­lo­gic­kej jaz­dy

Renault-HlavneMenu.jpg

Štan­dar­dná po­do­ba R-Link s pri­po­je­ným smar­tfó­nom, na­vi­gá­ciou, zá­bav­ným sys­té­mom a hod­no­te­ním eko­lo­gic­kej jaz­dy

Na­vi­gá­cia po­chá­dza od fir­my Tom­Tom, je s 2D ale­bo 3D zob­ra­ze­ním, ma­py NAV­TEQ sú prie­bež­ne ak­tua­li­zo­va­né cez inter­net. Vo vý­ba­ve je aj HD Traf­fic, čo sú dop­rav­né in­for­má­cie v reál­nom ča­se, ale Slo­ven­sko za­tiaľ nie je pod­po­ro­va­né (ČR ale­bo Ra­kús­ko však áno, čo sa dá vy­užiť). Re­nault R-Link je pri­po­je­ný k autu aj k inter­ne­tu. Ka­ta­lóg pre ob­chod R-Link Sto­re ob­sa­hu­je ak­tuál­ne oko­lo 50 ap­li­ká­cií, nie všet­ky sa však da­jú pou­žiť už aj na Slo­ven­sku. Nie­koľ­ko ap­li­ká­cií má­te pre­din­šta­lo­va­ných za­dar­mo na šesť me­sia­cov (e-mail, R-Link Tweeter, Po­ča­sie a Re­nault As­sis­tan­ce).

Ďal­šie ap­li­ká­cie sú ur­če­né napr. na tu­ris­ti­ku, šport, pre že­ny a kul­tú­ru. Je tu aj inter­ak­tív­ny pou­ží­va­teľ­ský ma­nuál, ale ši­kov­né sú ce­ny pa­li­va v oko­lí ale­bo so­ciál­ne sie­te. Niek­to­ré ap­li­ká­cie sa z hľa­dis­ka bez­peč­nos­ti da­jú pou­ží­vať len po­čas stá­tia auto­mo­bi­lu. Špe­cia­li­tou je ap­li­ká­cia R-Sound Ef­fect, kto­rá preh­rá­va zvuk mo­to­ra cez rep­ro­duk­to­ry vo­zid­la. So šies­ti­mi zvuk­mi od pre­te­kár­ske­ho vo­zid­la Re­nault Sport až po mo­tor V6 sa tak mô­že­te cí­tiť, ako ke­by ste se­de­li v inom aute. Ap­li­ká­cia zoh­ľad­ňu­je otáč­ky mo­to­ra, po­zí­ciu ply­no­vé­ho pe­dá­la a rých­losť vo­zid­la, čo má vo vý­sled­ku reál­ny efekt. Ne­chý­ba­jú ani služ­by Zla­tých strá­nok, sú­rad­ni­ce GPS sa po­tom pou­ži­jú na na­vi­gá­ciu do zvo­le­ných reš­tau­rá­cií, ba­rov, kve­ti­nárstiev a iných slu­žieb. Naš­li sme aj den­né ho­ros­ko­py a hry. Úpl­ná špe­cia­li­ta je ča­so­vé sle­do­va­nie čis­to­ty ov­zdu­šia.

Renault-MojeAplikacie.jpg

Po­nu­ka nain­šta­lo­va­ných ap­li­ká­cií

Tes­to­va­nie toh­to vo­zid­la sme si vcel­ku uži­li a z hľa­dis­ka IT vý­ba­vy mu prá­vom pat­rí čes­tné mies­to v na­šej ga­rá­ži PC RE­VUE.

Ce­na tes­to­va­né­ho vo­zid­la: 20 390 EUR, ce­na Re­nault Cap­tur sa za­čí­na na 11 190 EUR

Za­po­ži­čal: Re­nault Slo­ven­skoOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prís­lu­šen­stvo pre smar­tfón So­ny Xpe­ria Z2
Smartfón Sony Xperia Z2 sme už v PC REVUE predstavili. V tomto článku sa pozrieme na príslušenstvo, ktoré výrazným spôsobom rozširuje možnosť použitia tohto telefónu. čítať »
 
Ten­ký mo­ni­tor s Mi­ra­cas­tom
Výrobcovia monitorov, ktoré sú určené prevažne do domácností, sa v poslednom čase snažia poskytovať pridanú hodnotu. čítať »
 
VU+ So­lo SE
Spoločnosť Marusys predstavila nový prírastok v rodine linuxových satelitných prijímačov. U nás sú tieto prijímače už dobre známe pod označením VU+ a vyhľadávajú ich hlavne používatelia, ktorí presne vedia, čo chcú. čítať »
 
Rou­te­ry do do­mác­nos­ti a fir­my
Lacnejšie aj drahšie routery sme zaradili do jedného testu a vybrali modely, ktoré sú pre koncového používateľa vždy niečím zaujímavé. čítať »
 
Naj­lep­šie slú­chad­lá pre ná­roč­ných
Hudba je motivujúca a jej počúvanie bežne sprevádza veľké množstvo aktivít vykonávaných či už v práci, alebo doma. čítať »
 
Gi­ga­set ele­ments
Neveľká biela škatuľa ukrývajúca v sebe tri menšie biele škatuľky, akési hardvérové zariadenia. Odbaľujeme a púšťame sa do testovania. čítať »
 
Tom­Tom Mul­ti-Sport Car­dio
Toto sú športové hodinky, ako sa patrí, sú totiž špeciálne na tento účel vytvorené. Pochádzajú od výrobcu, ktoré poznáme hlavne z kvalitných navigácií, a GPS sa využíva aj v tomto prípade. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter