Inteligentný obojok pre psov

Garmin Delta Sport

Dantes1.jpg Od spo­loč­nos­ti Gar­min sme v re­dak­cii už ma­li na tes­to­va­nie rôz­ne pro­duk­ty: na­vi­gá­cie, špor­to­vé ho­din­ky a ka­me­ry, no ten­to­raz sa po­zrie­me bliž­šie na pro­dukt z úpl­ne iné­ho súd­ka. Ide o elek­tro­nic­ký vý­cvi­ko­vý obo­jok pre psov s ozna­če­ním Del­ta Sport.

Gar­min Del­ta Sport je vý­bor­ný spo­loč­ník pri vý­cvi­ku psa. Ide hlav­ne o ple­me­ná, od kto­rých sa vy­ža­du­je sto­per­cen­tná pos­luš­nosť, nap­rík­lad po­ľov­níc­ke psy, no je vhod­ný aj pre príl­iš tem­pe­ra­men­tné ple­me­ná. Po­mo­cou oboj­ku do­ká­že­te upo­zor­niť psa tro­mi rôz­ny­mi spô­sob­mi: zvu­kom, vib­rá­cia­mi ale­bo elek­tro­nic­kým vý­bo­jom. Upo­zor­ne­nie zvu­kom ale­bo vib­rá­cia­mi je vhod­né, po­kiaľ chce­te upú­tať po­zor­nosť psa. Zvuk ale­bo vib­rá­cie ho vy­ru­šia a on sa pres­ta­ne za­me­ria­vať na ne­že­la­nú čin­nosť. No ob­čas je pri vý­cvi­ku pot­reb­ný aj tvr­dší zá­krok, keď mu­sí­te dos­tať psa ako­by z „amo­ku", aby opäť za­čal pos­lú­chať va­še po­ve­ly. Na to je vhod­ný elek­tro­nic­ký im­pulz. Ten mô­že byť dl­hý až 8 se­kúnd, po­kiaľ je pes nao­zaj neov­lá­da­teľ­ný, ale­bo to mô­že byť iba je­den krát­ky im­pulz, kto­rým chce­te upú­tať je­ho po­zor­nosť, prí­pad­ne ho pot­res­tať za nie­čo, čo uro­bil zle. Elek­tro­nic­ký im­pulz je pre psa nep­rí­jem­ný, no v žiad­nom prí­pa­de nie ne­bez­peč­ný. Ak ho upo­zor­ní­te im­pul­zom vždy, keď uro­bí nie­čo zlé, pes si ten­to nep­rí­jem­ný zá­ži­tok spo­jí s tou­to čin­nos­ťou a po krát­kom ča­se zis­tí, že keď bu­de pos­lú­chať, ni­ja­ký „nep­rí­jem­ný zá­ži­tok" v po­do­be im­pul­zu už nep­rí­de. Vý­ho­dou oboj­ka Gar­min je to, že fun­gu­je aj na di­aľ­ku. Je zná­me, že psa by ste ma­li pot­res­tať v tej chví­li, keď ro­bí nie­čo zlé, inak sa trest mô­že mi­núť účin­kom. S Del­ta Sport je vý­cvik efek­tív­ny, pre­to­že má do­sah viac ako je­den ki­lo­me­ter. Tes­to­va­li sme to na hyper­ak­tív­nom pso­vi - ma­ďar­skej vy­žle - a vý­sled­ky bo­li veľ­mi pres­ved­či­vé :-).

Dantes2.jpg

Obo­jok tre­ba umies­tniť tak, aby dr­žal na správ­nom mies­te, no zá­ro­veň pso­vi nep­re­ká­žal a neškr­til ho

Gar­min Del­ta Sport sa skla­dá z dvoch čas­tí. Pr­vá je obo­jok s elek­tro­nic­kou čas­ťou, kto­rý sa upev­ňu­je na krk psa, a dru­hú pred­sta­vu­je vy­sie­lač. Obo­jok je v kon­tak­te s ko­žou psa dvo­ma elek­tró­da­mi elek­tro­nic­ké­ho im­pul­zu. Pre­to ho tre­ba umies­tniť správ­ne a dos­ta­toč­ne pri­tiah­nuť, aby spo­ľah­li­vo dr­žal, ale zá­ro­veň ne­bol pso­vi nep­rí­jem­ný a neškr­til ho. Obo­jok je uni­ver­zál­ny a pou­ži­teľ­ný na všet­ky ple­me­ná psov - či už s krát­kou, ale­bo aj s dl­hou sr­sťou. Vy­sie­lač je navr­hnu­tý tak, aby sa dal ov­lá­dať iba jed­nou ru­kou. Jed­ným vy­sie­la­čom mož­no ov­lá­dať až troch psov. Me­dzi jed­not­li­vý­mi psa­mi sa dá jed­no­du­cho pre­pí­nať, čo je dob­ré vi­di­teľ­né na preh­ľad­nom LCD dis­ple­ji. Pre kaž­dé­ho psa mô­že­te nas­ta­viť aj in­di­vi­duál­ny vý­cvi­ko­vý re­žim a in­ten­zi­tu im­pul­zov. Je len na vás, aký spô­sob upo­zor­ne­nia pre kto­ré­ho psa pou­ži­je­te.

garmin_delta.jpg

Obo­jok s elek­tro­nic­kou čas­ťou je dos­ta­toč­ne dl­hý, tak­že ob­vi­nie krk aj väč­ším ple­me­nám psov. Vy­sie­lač je er­go­no­mic­ky tva­ro­va­ný tak, aby dob­re sa­dol do ru­ky a vy­dr­žal aj ne­šetr­né za­ob­chá­dzanie

Sú­čas­ťou oboj­ka je aj fun­kcia BarkLi­mi­ter, kto­rá od­nau­čí váš­ho psa nep­rí­jem­né­ho šte­ka­nia. Obo­jok iden­ti­fi­ku­je šte­ka­nie pros­tred­níc­tvom vib­rá­cií v kr­ku psa a do­ká­že do­kon­ca roz­lí­šiť, či ide o op­ráv­ne­né šte­ka­nie (nap­rík­lad pri ochra­ne ma­jet­ku) ale­bo o ne­že­la­né šte­ka­nie, kto­ré chce­te od­strá­niť.

Gar­min Del­ta Sport je sku­toč­ne uži­toč­ná po­môc­ka pri vý­cvi­ku psov, kto­rú mô­že­te vy­uží­vať aj v ne­priaz­ni­vom po­ča­sí. Obo­jok aj vy­sie­lač sú od­ol­né pro­ti vo­de s kry­tím IPX7, s dl­hou vý­dr­žou na ba­té­rie a do­sa­hom viac ako je­den ki­lo­me­ter. Obzvlášť vhod­né je to­to za­ria­de­nie pre po­ľov­ní­kov ale­bo „psíč­ka­rov", kto­rí ob­ľu­bu­jú dl­hé vy­chádz­ky v prí­ro­de.

Ce­na: 249,90 EUR

Za­po­ži­čal: Gar­min, www.gar­min.skOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prís­lu­šen­stvo pre smar­tfón So­ny Xpe­ria Z2
Smartfón Sony Xperia Z2 sme už v PC REVUE predstavili. V tomto článku sa pozrieme na príslušenstvo, ktoré výrazným spôsobom rozširuje možnosť použitia tohto telefónu. čítať »
 
Ten­ký mo­ni­tor s Mi­ra­cas­tom
Výrobcovia monitorov, ktoré sú určené prevažne do domácností, sa v poslednom čase snažia poskytovať pridanú hodnotu. čítať »
 
VU+ So­lo SE
Spoločnosť Marusys predstavila nový prírastok v rodine linuxových satelitných prijímačov. U nás sú tieto prijímače už dobre známe pod označením VU+ a vyhľadávajú ich hlavne používatelia, ktorí presne vedia, čo chcú. čítať »
 
Rou­te­ry do do­mác­nos­ti a fir­my
Lacnejšie aj drahšie routery sme zaradili do jedného testu a vybrali modely, ktoré sú pre koncového používateľa vždy niečím zaujímavé. čítať »
 
Naj­lep­šie slú­chad­lá pre ná­roč­ných
Hudba je motivujúca a jej počúvanie bežne sprevádza veľké množstvo aktivít vykonávaných či už v práci, alebo doma. čítať »
 
Gi­ga­set ele­ments
Neveľká biela škatuľa ukrývajúca v sebe tri menšie biele škatuľky, akési hardvérové zariadenia. Odbaľujeme a púšťame sa do testovania. čítať »
 
Tom­Tom Mul­ti-Sport Car­dio
Toto sú športové hodinky, ako sa patrí, sú totiž špeciálne na tento účel vytvorené. Pochádzajú od výrobcu, ktoré poznáme hlavne z kvalitných navigácií, a GPS sa využíva aj v tomto prípade. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter