Exkluzívne

NVIDIA SHIELD Tablet – tablet nielen na hry

titulka.jpg qr_nvidia_tablet.png Spo­loč­nosť NVI­DIA pred ro­kom uvied­la na trh za­ují­ma­vé za­ria­de­nie - pre­nos­nú kon­zo­lu SHIELD Por­tab­le, kto­rá kom­bi­nu­je 5-pal­co­vý HD dis­plej a her­ný ov­lá­dač. V tých­to dňoch sa na trh dos­tá­va SHIELD Tab­let. Ten nie je pria­mym nás­tup­com han­dhel­du, ale roz­ši­ru­je ro­di­nu SHIELD o ďal­ší for­mát pre­nos­né­ho za­ria­de­nia.

Re­cen­ziu toh­to tab­le­tu by ste za bež­ných okol­nos­tí naš­li v tab­le­to­vých no­vin­kách. SHIELD Tab­let nám však pris­tál v re­dak­cii 5 mi­nút po uzá­vier­ke, ve­nu­je­me mu sa­mos­tat­ný člá­nok. To­to za­ria­de­nie nie je ty­pic­ký prík­lad bež­né­ho tab­le­tu. Do­ká­že ve­ci, kto­ré kon­ku­ren­cia za­tiaľ ve­ru nez­vlád­ne.

Nie­len pre hrá­čov

Dô­vod, pre­čo by ste sa ma­li o SHIELD Tab­let za­ují­mať aj v prí­pa­de, že je vám her­ný svet vzdia­le­ný, je vý­kon za­ria­de­nia. SHIELD Tab­let je vy­ba­ve­ný či­pom Teg­ra K1, kto­rý je mo­men­tál­ne naj­vý­kon­nej­ší na tr­hu. Do­daj­me, že ide o 32-bi­to­vú ver­ziu, kto­rá ob­sa­hu­je štvor­jad­ro­vý pro­ce­sor Cor­tex-A15 R3 s tak­tom 2,2 GHz a 192-jad­ro­vý gra­fic­ký čip. NVI­DIA má v zá­lo­he aj 64-bi­to­vú ver­ziu Teg­ry, kto­rá bu­de mať to­tož­ný gra­fic­ký vý­kon, ale lep­ší vý­kon pro­ce­so­ra vďa­ka dvom jad­rám s vy­šším tak­tom a pa­ra­lel­ným spra­co­va­ním väč­šie­ho poč­tu inštruk­cií, a to až sied­mich; 32-bi­to­vá ver­zia ich spra­cu­je tri. 64-bi­to­vý čip by sa mal údaj­ne ob­ja­viť v ďal­šom tab­le­te Nexus od Goog­lu. Dov­te­dy bu­de NVI­DIA SHIELD naj­vý­kon­nej­ším za­ria­de­ním na tr­hu.

stylus.jpg

Bež­né­ho pou­ží­va­te­ľa po­te­ší sty­lus. Vy­uži­je­te ho na ov­lá­da­nie, ale aj na kres­le­nie.

Pri poh­ľa­de na vý­sled­ky tes­tov je zrej­mé, že ak si chce­te kú­piť NVI­DIA SHIELD iba na pre­hlia­da­nie inter­ne­tu, prav­de­po­dob­ne bu­de­te már­niť je­ho po­ten­ciál. Na dru­hej stra­ne ten­to tab­let má všet­ko, čo pot­re­bu­je­te. Kva­lit­ný dis­plej s roz­lí­še­ním 1920 × 1200, pod­po­ru ka­riet mic­roSD do veľ­kos­ti 128 GB, vý­bor­ný sty­lus a rep­ro­duk­to­ry, kto­ré vo sve­te tab­le­tov hľa­da­jú kon­ku­ren­ciu veľ­mi ťaž­ko. Prí­jem­ný bo­nus je aj An­droid bez zby­toč­né­ho ba­las­tu a vo ver­zii 4.4. Ope­rač­ný sys­tém vý­raz­ne pri­po­mí­na „čis­tý" An­droid, kto­rý náj­de­te v za­ria­de­niach Nexus. Pre­din­šta­lo­va­né sú iba ap­li­ká­cie od spo­loč­nos­ti NVI­DIA, kto­ré však pri­ná­ša­jú nie­čo extra. Pou­ží­va­teľ­ský zá­ži­tok hod­no­tí­me ako vy­ni­ka­jú­ci. SHIELD Tab­let po­nú­ka naj­ply­nu­lej­šie a naj­rý­chlej­šie reak­cie An­droi­du, s aký­mi sme sa do­te­raz stret­li. V pros­pech NVI­DIE hrá aj fakt, že SHIELD Por­tab­le sa te­ší vy­ni­ka­jú­cej pod­po­re - han­dheld pred ro­kom vy­uží­val An­droid 4.2, dnes je vy­ba­ve­ný ver­ziou 4.4 a NVI­DIA pri­da­la aj via­ce­ro no­vých fun­kcií. Ak sa ta­kej­to pod­po­ry doč­ká aj SHIELD Tab­let, je to o dô­vod viac na je­ho kú­pu.

Nie je do­ko­na­lý

No­vin­ku by sme moh­li dl­ho chvá­liť, ale má aj ne­dos­tat­ky. Šasi tab­le­tu je o poz­na­nie väč­šie op­ro­ti kon­ku­ren­cii, a ak po­rov­ná­me SHIELD Tab­let so Sam­sung Ga­laxy Tab Pro 8.4, je to, ako ke­by sme po­rov­ná­va­li kul­tu­ris­tu s mo­del­kou. Tab­let má hmot­nosť 390 gra­mov, čo po­cí­ti­te, ak bu­de­te za­ria­de­nie dr­žať v jed­nej ru­ke. Netvr­dí­me, že je ťaž­ký, ale roz­diel op­ro­ti spo­me­nu­té­mu Sam­sun­gu a väč­ši­ne os­tat­ných 8-pal­co­vých tab­le­tov je ci­teľ­ný. Na dru­hej stra­ne konštruk­cia tab­le­tu pô­so­bí od­ol­ne a v kom­bi­ná­cii s ochran­ným oba­lom vy­ze­rá ele­gan­tne - ako poz­nám­ko­vý blok. Nie­ko­mu mô­že pre­ká­ža aj tro­chu šir­ší rám oko­lo dis­ple­ja, čo je op­tic­ky spô­so­be­né aj dvo­ma rep­ro­duk­tor­mi. To­to sú však skôr koz­me­tic­ké ne­dos­tat­ky, kto­ré tab­le­tu ra­di od­pus­tí­te. Má bez­kon­ku­renč­ný vý­kon a kva­li­tu rep­ro­du­ko­va­né­ho zvu­ku.

Prís­nej­ší bu­de­me v prí­pa­de dis­ple­ja, kto­rý je dos­ta­toč­ne kva­lit­ný, ale za ak­tuál­nou špič­kou za­os­tá­va naj­mä z hľa­dis­ka vy­kres­le­nia fa­rieb. Pre­ká­ža nám aj sla­bá vi­di­teľ­nosť na pria­mom sl­nku, kto­rá je hor­šia v po­rov­na­ní s kon­ku­ren­ciou. To je spô­so­be­né naj­mä ja­som dis­ple­ja. Ťaž­ko po­ve­dať, či NVI­DIA ob­me­dzi­la maximál­ny jas z dô­vo­du šet­re­nia ba­té­rie, pre­to­že v tom­to sme­re do­sa­hu­je tab­let iba prie­mer­né hod­no­ty. Tab­let nám vy­dr­žal preh­rá­vať vi­deo z YouTu­be 6 ho­dín a 20 mi­nút pri nas­ta­ve­ní ja­su na úrov­ni 66 %. Pri hra­ní me­nej ná­roč­ných hier sme na­me­ra­li vý­drž ne­ce­lých 5 ho­dín, ale keď tab­let nao­zaj za­ťa­ží­te, nap­rík­lad po­mo­cou pre­din­šta­lo­va­nej hry Tri­ne 2, vy­bi­je sa za 2,5 ÷ 3 ho­di­ny. Na dru­hej stra­ne v po­dob­nej zá­ťa­ži ne­vydr­ží dlh­šie ani náš re­dakč­ný ultra­book. Kva­li­ta gra­fi­ky pri Tri­ne 2 je po­rov­na­teľ­ná s tým, čo po­nú­ka po­čí­tač ale­bo PlayS­ta­tion 4.

Viac ako tab­let

hry_pc.png

Na tab­le­te si za­hrá­te hry aj z pri­po­je­né­ho PC

Prá­ve pri hra­ní Tri­ne 2 vy­uži­je­te her­ný ov­lá­dač. Ten nie je sú­čas­ťou ba­le­nia ako v prí­pa­de SHIELD Por­tab­le. Do­kú­piť si ho mô­že­te sa­mos­tat­ne. Ov­lá­dač oce­ní­te pri hrách, ale aj na ov­lá­da­nie tab­le­tu v kon­zo­lo­vom re­ži­me. Za­ria­de­nie je to­tiž vy­ba­ve­né vý­stu­pom mi­ni HDMI, čo je v tom­to prí­pa­de ne­vyh­nut­nosť. Bez­drô­to­vé preh­rá­va­nie cez Mi­ra­cast ne­po­nú­ka dos­ta­toč­ne rých­le reak­cie, aké pot­re­bu­je­te pri hra­ní. V kon­zo­lo­vom re­ži­me mô­že­te SHIELD Tab­let vy­uží­vať prak­tic­ky to­tož­ne ako her­nú kon­zo­lu OUYA. No na roz­diel od nej SHIELD je na ten­to účel ove­ľa lep­šie pris­pô­so­be­ný. Do­ty­ko­vá plo­cha na ov­lá­da­či fun­gu­je aj ako tla­čid­lo a kur­zor my­ši mô­že­te ov­lá­dať aj po­mo­cou pra­vej ana­ló­go­vej páč­ky. Ne­ho­vo­riac o hla­so­vom ov­lá­da­ní pria­mo cez ov­lá­dač. K tým­to fun­kciám vám viac po­vie­me vo vi­deu, kto­ré je pril­ože­né na vir­tuál­nom DVD, a uká­že­me vám aj mož­nosť strea­mo­vať hry z po­čí­ta­ča do tab­le­tu SHIELD. Fun­gu­je to nao­zaj vý­bor­ne!

tab-nvidia_shield_tablet.jpg

tab-nvidia_shield_tablet2.jpg

Ver­dikt PC RE­VUE

SHIELD Tab­let je vy­ni­ka­jú­ce za­ria­de­nie, kto­ré od­po­rú­ča­me kaž­dé­mu, kto hľa­dá no­vý mul­ti­me­diál­ny tab­let. Je­ho hlav­ná vý­ho­da je uni­ver­zál­nosť - ne­chý­ba mu tak­mer nič a vy­uží­vať ho mô­že­te nao­zaj ľu­bo­voľ­ne. Ako tab­let a po pri­po­je­ní k TV aj v úlo­he her­nej kon­zo­ly ale­bo mul­ti­me­diál­ne­ho preh­rá­va­ča. Ako to fun­gu­je v praxi, pred­sta­vu­je­me na vi­deu na vir­tuál­nom DVD. Ne­vý­hod­ná je však cel­ko­vá ce­na, ak si chce­te tab­let kú­piť v úpl­nej vý­ba­ve - ho­ci za sa­mot­né za­ria­de­nie za­pla­tí­te veľ­mi pri­ja­teľ­ných 286 eur, za ov­lá­dač dop­la­tí­te 48 eur a za obal ďal­ších 25 eur. Aby ste tab­let vy­uži­li nao­zaj pl­no­hod­not­ne, bu­de­te pot­re­bo­vať všet­ky tri pro­duk­ty.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prís­lu­šen­stvo pre smar­tfón So­ny Xpe­ria Z2
Smartfón Sony Xperia Z2 sme už v PC REVUE predstavili. V tomto článku sa pozrieme na príslušenstvo, ktoré výrazným spôsobom rozširuje možnosť použitia tohto telefónu. čítať »
 
Ten­ký mo­ni­tor s Mi­ra­cas­tom
Výrobcovia monitorov, ktoré sú určené prevažne do domácností, sa v poslednom čase snažia poskytovať pridanú hodnotu. čítať »
 
VU+ So­lo SE
Spoločnosť Marusys predstavila nový prírastok v rodine linuxových satelitných prijímačov. U nás sú tieto prijímače už dobre známe pod označením VU+ a vyhľadávajú ich hlavne používatelia, ktorí presne vedia, čo chcú. čítať »
 
Rou­te­ry do do­mác­nos­ti a fir­my
Lacnejšie aj drahšie routery sme zaradili do jedného testu a vybrali modely, ktoré sú pre koncového používateľa vždy niečím zaujímavé. čítať »
 
Naj­lep­šie slú­chad­lá pre ná­roč­ných
Hudba je motivujúca a jej počúvanie bežne sprevádza veľké množstvo aktivít vykonávaných či už v práci, alebo doma. čítať »
 
Gi­ga­set ele­ments
Neveľká biela škatuľa ukrývajúca v sebe tri menšie biele škatuľky, akési hardvérové zariadenia. Odbaľujeme a púšťame sa do testovania. čítať »
 
Tom­Tom Mul­ti-Sport Car­dio
Toto sú športové hodinky, ako sa patrí, sú totiž špeciálne na tento účel vytvorené. Pochádzajú od výrobcu, ktoré poznáme hlavne z kvalitných navigácií, a GPS sa využíva aj v tomto prípade. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter