Testovali sme

Novinky medzi reproduktormi

Priaz­niv­ci pre­nos­ných rep­ro­duk­to­rov si opäť prí­du na svo­je. Má­me tu lac­nej­šie aj drah­šie mo­de­ly a ta­kis­to jed­nu perlič­ku v po­do­be kla­sic­kej zos­ta­vy 2.1. Z praxe vie­me, že pou­ží­va­teľ si oby­čaj­ne vy­be­rie ne­ja­ký typ rep­ro­duk­to­ra, no po zvá­že­ní ce­ny a cel­ko­vé­ho prí­no­su do­pad­ne je­ho vý­ber úpl­ne inak. My pri­ná­ša­me opäť poh­ľad na nie­koľ­ko za­ují­ma­vých rep­ro­sús­tav.

A.M.P SPze­ro

Antec_SPzero.jpg

Di­zaj­no­vý rep­ro­duk­tor SPze­ro je ur­če­ný pre­dov­šet­kým pou­ží­va­te­ľom, kto­rí v níz­kej ce­no­vej hla­di­ne hľa­da­jú mul­ti­fun­kčnosť. Je to pre­nos­ný rep­ro­duk­tor, kto­rý má zá­ro­veň mik­ro­fón a dá sa pou­žiť aj ako hands-free. Tes­to­va­li sme ho v extra­va­gan­tnej ru­žo­vo-fia­lo­vej far­be, no je dos­tup­ný vo via­ce­rých fa­reb­ných va­rian­toch. Je tu len je­den me­nič, no na zá­klad­né oz­vu­če­nie pos­ta­ču­je. Zvlád­ne preh­rá­vať akú­koľ­vek hud­bu, ho­dí sa aj na fil­my. Po­čuť však mier­ne za­stre­ný pre­jav, a to kon­štan­tne po ce­lý čas preh­rá­va­nia. Na hor­nej stra­ne je ov­lá­da­nie hla­si­tos­ti aj mož­nosť pá­ro­va­nia a pri­jí­ma­nia ho­vo­rov. Na bo­ku sú dva audio­por­ty a port mic­roUSB na na­bí­ja­nie. Do vý­stup­né­ho por­tu mô­že­te za­po­jiť cez audio­ká­bel ďal­ší ta­ký­to rep­ro­duk­tor a zís­kať ste­reo­fón­ny zvuk. Ten­to prin­cíp sa čo­raz viac udo­mác­ňu­je v pre­nos­ných rep­ro­duk­to­roch toh­to for­má­tu.

Hod­no­te­nie:

ce­na/vý­ba­va
mož­nosť pri­po­jiť ďal­šie rep­ro­duk­to­ry
hands-free
mier­ne za­stre­ný pre­jav

Ce­na: 35 EUR

Za­po­ži­čal: An­tec

JBL Flip II

JBL_Flip.jpg

Mo­del Flip II je za­ují­ma­vý naj­mä z konštruk­čnej strán­ky. Pre­va­žu­je od­ol­né ko­vo­vé vy­ho­to­ve­nie te­la s po­gu­mo­va­ný­mi ok­raj­mi. Aj ten­to rep­ro­duk­tor mož­no pos­ta­viť na men­šiu pod­sta­vu, no ideál­ne je pou­žiť ako pod­lož­ku dlh­šiu stra­nu. V oboch prí­pa­doch oce­ní­te sme­ro­va­nie me­ni­čov k pou­ží­va­te­ľo­vi. Rep­ro­duk­tor nie je ne­vyh­nut­né dá­vať na vy­ššiu po­lič­ku ale­bo inak vy­vy­šo­vať. Nák­lon dl­hej hra­ny aj boč­ných pod­stáv za­bez­pe­čia žia­da­né sme­ro­va­nie. Ide o de­tail, ale mno­hí ve­dia, aké pod­stat­né to mô­že byť pri vhod­nom ší­re­ní zvu­ku. Me­ni­če ma­jú aj v tom­to prí­pa­de 40 mm, tech­no­ló­gia bass-port na zo­sil­ne­nie ba­sov nep­rek­va­pí. Pod­ľa zvu­ku by sme hod­no­ti­li, že ide o roz­mer­nej­ší rep­ro­duk­tor. Pod­po­ru­je pá­ro­va­nie cez NFC k tech­no­ló­gii Blue­tooth, a čo je pod­stat­né, má aj vsta­va­ný mik­ro­fón. Umož­ňu­je te­da aj te­le­fo­no­va­nie. To­to sa nám pá­či­lo naj­mä pri po­čú­va­ní hud­by z te­le­fó­nu. Proti­stra­na ne­zaz­na­me­na­la žiad­ne cu­dzie zvu­ky v spo­je­ní, naj­čas­tej­šie iba útlm zvu­ku. Rep­ro­duk­tor sa os­ved­čí nap­rík­lad aj pri ho­vo­roch cez Sky­pe. V za­dnej čas­ti je ko­nek­tor mic­roUSB na na­bí­ja­nie a audio­ko­nek­tor na pri­po­je­nie k zvu­ko­vé­mu vý­stu­pu. Zís­ka­va­te uni­ver­zál­ny rep­ro­duk­tor aj na pre­po­je­nie cez ká­bel k za­ria­de­niam, kto­ré ne­ma­jú Blue­tooth. V tej­to čas­ti je aj päť LED di­ód sig­na­li­zu­jú­cich stav aku­mu­lá­to­ra a na­bí­ja­nia. To všet­ko v ne­ru­ši­vom štý­le.

tab_test_repro.jpg

Preh­ľad pa­ra­met­rov a hod­no­te­nia tes­to­va­ných rep­ro­duk­to­rov

Zvuk je ší­re­ný veľ­mi dob­re - jed­nak nák­lo­nom, jed­nak zvý­raz­ne­ním ba­sov, kto­ré neu­be­ra­jú na in­ten­zi­te rep­ro­duk­cie stred­ných a vy­so­kých tó­nov. Ob­čas sa nám aj tu zda­li ba­sy mier­ne za­stre­né, no vzhľa­dom na cel­ko­vú kva­li­tu zvu­ku sme to po­va­žo­va­li za de­tail. Zo zvu­ko­vej strán­ky s tým­to mo­de­lom neu­ro­bí­te chy­bu. Zís­ka­te vy­la­de­ný zvuk (s „prik­ry­tím uší" nad bas­mi) a zá­ro­veň hands-free s tech­no­ló­giou SoundClear na filtro­va­nie oz­vien a šu­mu. Na pre­ná­ša­nie vy­uži­je­te spev­ne­ný obal so zip­som. Vý­drž aku­mu­lá­to­ra je prib­liž­ne päť ho­dín.

Hod­no­te­nie:

ko­vo­vé te­lo
aj ako hands-free
kva­lit­ný mik­ro­fón
vy­vá­že­ný zvuk
ob­čas za­tie­ne­né ba­sy

Ce­na: 119 EUR

Za­po­ži­čal: DSI Slo­va­kia

JBL Mic­ro Wire­less

JBL_Micro.jpeg

Ma­lé rep­ro­duk­to­ry sú v pos­led­ných me­sia­coch mo­der­né. To­mu­to mo­de­lu ne­chý­ba žiad­na pod­stat­ná vlas­tnosť. Je­di­nou ne­vý­ho­dou sú len pred­sud­ky. Na to, že ide o ta­ký­to ma­lý a na­vy­še mo­no­fón­ny rep­ro­duk­tor, hrá nao­zaj dob­re. Plas­to­vé te­lo uk­rý­va me­nič s prie­me­rom 40 mm a dá sa no­siť aj vo väč­šom vrec­ku, v ba­to­ži­ne ab­so­lút­ne bez prob­lé­mov. Vy­tvo­rí zvuk, kto­rý oz­vu­čí stred­ne veľ­kú mies­tnosť a ho­dí sa aj na von­kaj­šie pou­ži­tie. Aku­mu­lá­tor vy­dr­ží zhru­ba päť ho­dín preh­rá­va­nia. O pot­re­be na­biť ho in­for­mu­je di­óda na hor­nej stra­ne rep­ro­duk­to­ra. Pre de­tai­lis­tov zá­ro­veň uvá­dza­me po­te­šu­jú­ci fakt, že di­óda ni­ja­ko neos­le­pu­je a je dis­krét­na aj v tmav­šom pros­tre­dí. Pria­mo na te­le je pre­po­jo­va­cí audio­ká­bel, vy­užiť sa dá však aj roz­hra­nie Blue­tooth. Na bo­ku je ko­lies­ko na ov­lá­da­nie hla­si­tos­ti a tla­čid­lo na vy­pnu­tie/pá­ro­va­nie. Keď už sme pri pá­ro­va­ní, je tu extra zá­le­ži­tosť. Je ňou vý­stup­ný audio­ko­nek­tor. Pri­po­jiť k ne­mu mô­že­te slú­chad­lá, no je ur­če­ný na pri­po­je­nie ďal­šie­ho rep­ro­duk­to­ra JBL Mic­ro Wire­less na zo­sil­ne­nie zvu­ku.

Zvu­ko­vá strán­ka je pod­ľa nás dos­ta­ču­jú­ca. Nej­de o Hi-Fi rep­ro­duk­tor, no keď si zo­be­rie­me roz­me­ry a vlast­ný bass-port, zís­ka­te vý­bor­ne hra­jú­ci rep­ro­duk­tor na ces­ty ale­bo aj ako prí­ruč­ný rep­ro­duk­tor k no­te­boo­ku. Ba­sy sú sil­né, pri vy­šších hla­si­tos­tiach sa mier­ne de­for­mu­jú. Vý­šky a stre­dy sú po­da­né veľ­mi dob­re. To­to je rep­ro­duk­tor, kto­rý mô­že­te pri­már­ne pou­ží­vať na hud­bu, žiad­ne vý­raz­né ob­me­dzenia v ňom ne­vi­dí­me.

Hod­no­te­nie:

kva­li­ta zvu­ku a in­ten­zi­ta ba­sov
mož­nosť pre­po­je­nia
kom­pakt­ný vzhľad
de­for­má­cia ba­sov pri vy­so­kých hla­si­tos­tiach

Ce­na: 49 EUR

Za­po­ži­čal: DSI Slo­va­kia

JBL Pul­se

5090-1280.jpg

Rep­ro­duk­tor, ako je JBL Pul­se, sme v tes­te eš­te ne­ma­li. Je­ho hlav­ná vý­ho­da hneď pop­ri zvu­ko­vom pre­ja­ve je sús­ta­va LED di­ód. Tých je 64 a vy­tvá­ra­jú sve­tel­né efek­ty buď pod­ľa ne­zá­vis­lej sché­my, ale­bo pod­ľa zvu­ku. Pou­ží­vať sa dá pos­ta­ve­ný na vý­šku ale­bo dl­hšou stra­nou na­dol. Ho­ci by sa pod­ľa val­co­vé­ho di­zaj­nu moh­lo zdať, že ide o všes­me­ro­vý zvuk, nie je to tak. Aj prá­ve pre mož­nosť pos­ta­viť ho na pod­lož­ku po dĺžke. Val­co­vá plo­cha je pok­ry­tá di­óda­mi, kto­rých efekt si mô­že­te up­ra­viť cez mo­bil­nú ap­li­ká­ciu od vý­rob­cu, prí­pad­ne vy­užiť niek­to­rú z vop­red prip­ra­ve­ných schém. Aj v úpl­nom zá­kla­de bez do­da­toč­né­ho prog­ra­mo­va­nia sa nám efek­ty pá­či­li a ne­ma­li sme pot­re­bu nie­čo me­niť. Zá­klad tvo­ria rôz­ne for­my gra­fic­ké­ho spek­trál­ne­ho ana­ly­zá­to­ra ale­bo len pre­lí­na­nie fa­rieb. Pri zme­ne hla­si­tos­ti sa vy­uží­va­jú LED-ky na zob­ra­ze­nie nas­ta­ve­né­ho stup­ňa. Vte­dy sú bie­le, pri pá­ro­va­ní cez Blue­tooth sa za­se pod­far­be­nie zme­ní - sa­moz­rej­me na mod­ré. Ho­ci si ne­potr­pí­me na po­dob­né „vy­chy­táv­ky", tu sa nám to veľ­mi pá­či­lo. Rep­ro­duk­tor pod­po­ru­je pá­ro­va­nie cez NFC. To sa us­ku­toč­ni­lo v tom­to prí­pa­de vždy na pr­vý raz. Na hor­nej/boč­nej stra­ne sa dá me­dzi efek­tmi pre­pí­nať ale­bo ich úpl­ne vy­pnúť, me­niť hla­si­tosť a vy­pnúť rep­ro­duk­tor. Ov­lá­da­nie je vy­mys­le­né dob­re a ne­má­me k ne­mu žiad­ne vý­hra­dy. Vo vý­ba­ve sú ste­reo­me­ni­če, pri­čom aj tu je pou­ži­tá vlas­tná tech­no­ló­gia bass-por­tu od JBL. V praxi to zna­me­ná zo­sil­ne­nie ba­sov na stre­do­ba­so­vom me­ni­či. Na zvu­ku to poz­nať, no ob­čas sa nám ba­sy zda­li mier­ne plo­ché. Je to rep­ro­duk­tor, kto­rý oz­vu­čí aj väč­šiu mies­tnosť. Pri vy­šších hla­si­tos­tiach sa však dos­tá­va­me na hra­ni­cu ro­zum­né­ho pre­no­su níz­kych tó­nov a viac sa pret­lá­ča­jú vý­šky a stre­dy. No ak s hla­si­tos­ťou a nas­ta­ve­nia­mi ek­va­li­zé­ra ne­pôj­de­te do extré­mov, zís­ka­te rep­ro­duk­tor veľ­mi dob­re pou­ži­teľ­ný aj na ná­roč­nej­šiu hud­bu. Vsta­va­ný aku­mu­lá­tor umož­ňu­je de­sať ho­dín preh­rá­va­nia s vy­pnu­tý­mi efek­tmi a po­lo­vič­ný čas pri za­pnu­tých LED di­ódach. Ten­to efekt je za­ují­ma­vý aj ako dopl­nok na efek­to­vé os­vet­le­nie mies­tnos­ti. Rep­ro­duk­tor na nás uro­bil dob­rý do­jem. Ce­na je však vy­ššia prá­ve pre kon­cept a mož­nos­ti rep­ro­duk­to­ra.

Hod­no­te­nie:

kva­li­ta zvu­ku
sve­tel­né efek­ty
zvu­ko­vý pre­jav hu­dob­ných zlo­žiek
plo­ché ba­sy pri vy­so­kých hla­si­tos­tiach

Ce­na: 189 EUR

Za­po­ži­čal: DSI Slo­va­kia

Lo­gi­tech Z213

z213_top_72_dpi.jpg

Je­di­ná zos­ta­va 2.1 v na­šom tes­te po­riad­ne mie­ša kar­ty. Nie je sí­ce zo seg­men­tu pre­nos­ných rep­ro­duk­to­rov, no kva­li­ta zvu­ku a ce­na ro­bí z toh­to mo­de­lu ab­so­lút­nu jed­not­ku. O zvu­ko­vý zá­ži­tok sa sta­ra­jú dva sa­te­li­ty a subwoofer. Všet­ko s mi­ni­mál­ny­mi roz­mer­mi. Pre­to ten­to mo­del od­po­rú­ča­me aj pou­ží­va­te­ľom, kto­rí pri­már­ne chce­li men­ší rep­ro­duk­tor. Ne­vý­ho­dou pre­nos­ných je, že ma­jú viac tech­no­lo­gic­kej vý­ba­vy, a tak buď sa ide na kva­li­tu zvu­ku, ale­bo na vy­ššiu ce­nu. V tom­to tes­te je to naj­mä vy­ššia ce­na. Kom­pakt­ný vzhľad oce­nia všet­ci, kto­rí nech­cú roz­mer­né sa­te­li­ty ani spleť káb­lov. Na ov­lá­da­nie in­ten­zi­ty ba­sov je na za­dnej stra­ne subwoofe­ra po­ten­cio­met­ric­ký ov­lá­dač a tu je zá­ro­veň aj vstup. Vý­stup na slú­chad­lá je na vy­ve­de­nom ov­lá­da­či. Tu sa zá­ro­veň rep­ro­duk­to­ry kom­plet­ne vy­pí­na­jú a re­gu­lu­je sa aj hla­si­tosť. Ov­lá­da­nie moh­lo byť umies­tne­né in­de ako up­ros­tred káb­la s audio­ko­nek­to­rom a káb­lom ve­dú­cim do ba­so­vé­ho rep­ro­duk­to­ra. Nie je to však prob­lém, je dos­ta­toč­ne dl­hý na vy­ve­de­nie na stôl. Sa­te­li­ty ma­jú nák­lon sme­rom k ušiam, aj tak sme naj­lep­ší efekt do­siah­li ich umies­tne­ním zhru­ba 20 cm nad dos­kou sto­la.

Sa­te­li­ty sú vy­ho­to­ve­né z plas­tu a subwoofer je z kla­sic­kej dos­ky MDF. Ce­na je vskut­ku šo­ku­jú­co níz­ka, rep­ro­duk­to­ry hra­jú vý­bor­ne. Lo­gic­ky tu tre­ba po­čí­tať s ne­ja­kým ALE. Me­nič na rep­ro­duk­ciu ba­sov sme­ru­je nas­po­dok, čo je fajn na ší­re­nie zvu­ko­vých vĺn s níz­kym frek­ven­čným roz­sa­hom. Ne­má však vy­so­ký vý­kon, vy­ššia hla­si­tosť a in­ten­zív­ne ba­sy ho spo­ľah­li­vo od­sta­via. Pri stred­nom za­ťa­že­ní zís­ka­te naj­vy­vá­že­nej­ší zvuk. Rov­na­ko sme bo­li spo­koj­ní aj s niž­šou hla­si­tos­ťou. Pre­jav stre­dov a naj­mä vý­šok zo sa­te­li­tov je dob­rý, mies­ta­mi až pre­ni­ka­vý. Ho­ci iš­lo o kla­sic­ké ste­reo, ne­moh­li sme sa ob­čas ub­rá­niť po­ci­tu ru­ši­vé­ho pseu­do­pries­to­ro­vé­ho zvu­ku. V kaž­dom prí­pa­de sme pri­hliad­li na ce­nu, a tak aj na­še cel­ko­vé hod­no­te­nie v ta­buľ­ke to­mu zod­po­ve­da­lo.

Hod­no­te­nie:

kom­pakt­ný di­zajn
vy­kres­le­nie stre­dov a vý­šok
ba­sy pri stred­nom za­ťa­že­ní
vý­raz­ná de­for­má­cia ba­sov pri vy­ššom za­ťa­že­ní

Ce­na: 29,99 EUR

Za­po­ži­čal: Lo­gi­tech

Ver­dikt PC RE­VUE

A.M.P SPze­ro je rep­ro­duk­tor s hands-free za veľ­mi dob­rú ce­nu v po­me­re k pos­kyt­nu­tým fun­kciám. Má však tro­chu za­stre­ný pre­jav, čo nie­ko­mu mô­že pre­ká­žať. JBL Flip II je ma­lý rep­ro­duk­tor kom­bi­no­va­ný s hands-free a vy­vá­že­ným zvu­ko­vým pre­ja­vom. Aj ce­no­vo je veľ­mi dob­re pos­ta­ve­ný. JBL Mic­ro Wire­less je ma­lý mo­no­fón­ny rep­ro­duk­tor, kto­rý má veľ­mi sil­ný zvu­ko­vý pre­jav, a to vrá­ta­ne ba­sov. Je prek­va­pe­ním toh­to tes­tu. JBL Pul­se je uni­kát­ny rep­ro­duk­tor s LED sché­mou 64 di­ód, kto­ré vy­tvá­ra­jú sve­tel­né efek­ty vrá­ta­ne spek­trál­ne­ho ana­ly­zá­to­ra. Ce­na je dosť vy­so­ká, no kto na ňu až tak neh­ľa­dí, zís­ka vy­ni­ka­jú­ci rep­ro­duk­tor. De­for­má­cia ba­sov pri vy­so­kých hla­si­tos­tiach nie je vo vý­sled­ku až ta­ký prob­lém. Lo­gi­tech Z213 je perlič­ka vo svo­jom seg­men­te. Má kom­pakt­ný di­zajn a níz­ku ce­nu. Zvu­ko­vý pre­jav je re­la­tív­ne vy­vá­že­ný. Ho­dí sa viac na oz­vu­če­nie men­šej mies­tnos­ti, pri vy­so­kých hla­si­tos­tiach to­tiž pri­chá­dza­te o ba­sy a nas­tu­pu­je chr­ča­nie.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prís­lu­šen­stvo pre smar­tfón So­ny Xpe­ria Z2
Smartfón Sony Xperia Z2 sme už v PC REVUE predstavili. V tomto článku sa pozrieme na príslušenstvo, ktoré výrazným spôsobom rozširuje možnosť použitia tohto telefónu. čítať »
 
Ten­ký mo­ni­tor s Mi­ra­cas­tom
Výrobcovia monitorov, ktoré sú určené prevažne do domácností, sa v poslednom čase snažia poskytovať pridanú hodnotu. čítať »
 
VU+ So­lo SE
Spoločnosť Marusys predstavila nový prírastok v rodine linuxových satelitných prijímačov. U nás sú tieto prijímače už dobre známe pod označením VU+ a vyhľadávajú ich hlavne používatelia, ktorí presne vedia, čo chcú. čítať »
 
Rou­te­ry do do­mác­nos­ti a fir­my
Lacnejšie aj drahšie routery sme zaradili do jedného testu a vybrali modely, ktoré sú pre koncového používateľa vždy niečím zaujímavé. čítať »
 
Naj­lep­šie slú­chad­lá pre ná­roč­ných
Hudba je motivujúca a jej počúvanie bežne sprevádza veľké množstvo aktivít vykonávaných či už v práci, alebo doma. čítať »
 
Gi­ga­set ele­ments
Neveľká biela škatuľa ukrývajúca v sebe tri menšie biele škatuľky, akési hardvérové zariadenia. Odbaľujeme a púšťame sa do testovania. čítať »
 
Tom­Tom Mul­ti-Sport Car­dio
Toto sú športové hodinky, ako sa patrí, sú totiž špeciálne na tento účel vytvorené. Pochádzajú od výrobcu, ktoré poznáme hlavne z kvalitných navigácií, a GPS sa využíva aj v tomto prípade. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter