Moderná zábava: Drony

Titulka_new.jpg UAV, dro­ny, -kop­té­ry (tri­kop­té­ra, kvad­rop­té­ra, hexakop­té­ra) - nie­koľ­ko náz­vov pre prak­tic­ky iden­tic­kú vec. UAV (Un­man­ned Aerial Ve­hic­le) mô­že­me voľ­ne pre­lo­žiť ako bez­pi­lot­ný le­tec­ký pros­trie­dok, kto­rý mô­že byť ria­de­ný na di­aľ­ku ale­bo lie­tať sa­mos­tat­ne po­mo­cou vop­red nap­rog­ra­mo­va­ných le­to­vých plá­nov.

UAV si ľu­dia väč­ši­nou spá­ja­jú s ar­mád­ny­mi bez­pi­lot­ný­mi pries­kum­ný­mi či útoč­ný­mi stroj­mi, ale mô­žu náj­sť up­lat­ne­nie aj v ci­vil­nom sve­te. Naj­zná­mej­ší je prí­pad Ama­zo­nu a UPS, slu­žieb, kto­ré plá­nu­jú do­ru­čo­vať men­šie zá­siel­ky na krat­šie vzdia­le­nos­ti prá­ve dron­mi. Ama­zon uká­zal svoj zá­mer, ako by ve­del do­ru­čiť zá­siel­ku do hmot­nos­ti 2 kg do 30 mi­nút.

Ten­to plán chcel zreali­zo­vať do pia­tich ro­kov, škrt cez roz­po­čet mu však uro­bi­lo ak­tuál­ne na­ria­de­nie Le­tec­ké­ho úra­du USA (FAA), kto­ré vy­lú­či­lo dro­ny z ko­mer­čné­ho vy­uží­va­nia. Mož­né ich však pou­žiť nap­rík­lad na vy­tvá­ra­nie nád­her­ných zá­be­rov z vtá­čej per­spek­tí­vy. A prá­ve ta­ký­to je­den ce­no­vo dos­tup­ný RC mo­del s ka­me­rou sme pre vás vy­skú­ša­li.

DJIPhantom.jpg

DJI Phan­tom Vi­sion 2+ je vy­tvo­re­ný z od­ol­nej plas­to­vej hmo­ty, dos­tá­va­te ho prak­tic­ky ho­to­vý, sta­čí nas­krut­ko­vať vr­tu­le, vlo­žiť ba­té­rie, ska­lib­ro­vať kom­pas a mô­že­te lie­tať

Aj Slo­ven­sko má svo­je ar­mád­ne dro­ny

Pr­vý bez­pi­lot­ný stroj z ro­ku 1916 po­chá­dzal z rúk pro­fe­so­ra Ar­chi­bal­da Mon­tgo­me­ry­ho Lowa a vo­lal sa Aerial Tar­get (nie­čo ako vzduš­ný cieľ). Bez­pi­lot­né špio­náž­ne lie­tad­lá sú pri­tom potvr­de­nou vý­zbro­jou aj slo­ven­skej ar­má­dy. Re­zort ob­ra­ny má k dis­po­zí­cii bez­pi­lot­né pros­tried­ky ty­pu Sky­lark LE-1. Stá­le pri­tom chý­ba jed­not­ná (európ­ska) le­gis­la­tí­va, kto­rá by rie­ši­la vy­uží­va­nia vzduš­né­ho pries­to­ru dron­mi napr. na ko­mer­čné úče­ly. V ak­tuál­nom zne­ní zá­ko­nov sa up­ra­vu­je pou­ži­tie oz­bro­je­ných síl na za­bez­pe­če­nie ne­dot­knu­teľ­nos­ti vzduš­né­ho pries­to­ru, pri­čom za na­ru­ši­te­ľa by sa dal po­va­žo­vať aj bez­pi­lot­ný pries­kum­ný pros­trie­dok.

FAA vy­uží­va­nie dro­nov na ko­mer­čné úče­ly expli­cit­ne za­ká­za­la, čím však ne­pria­mo vy­lú­či­la z hry aj fil­má­rov, lo­gis­tic­ké služ­by, na­tá­ča­nie zá­be­rov pre realit­né agen­tú­ry, fes­ti­va­ly či iné po­du­ja­tia. A prá­ve hra­vosť, kto­rú po­nú­ka fo­tog­ra­fic­ký dron, pri­ná­ša no­vý roz­mer pre fa­nú­ši­kov fo­tog­ra­fie. Fo­tog­ra­fia zo vzdu­chu pri­tom nie je no­vý po­jem, už dáv­no exis­to­va­la tzv. ba­ló­no­vá či do­kon­ca ho­lu­bia fo­tog­ra­fia.

Dnes vďa­ka le­tec­kým či sa­te­lit­ným zá­be­rom mô­že­me vir­tuál­ne pre­ces­to­vať ce­lý svet (napr. cez Goog­le Earth). Ak ra­di ces­tu­je­te, vy­skú­šaj­te si http://tra­vel­byd­ro­ne.com/ - ce­los­ve­to­vú ma­pu pok­ry­tia s vi­dea­mi z dro­nov. Zo Slo­ven­ska je za­tiaľ k dis­po­zí­cii de­väť vi­deí, väč­ši­na z nich si vza­la na muš­ku hra­dy a zá­mky. Nao­zaj úžas­ná je pre­hliad­ka Smo­le­nic­ké­ho zá­mku z vtá­čej per­spek­tí­vy.

Pri fil­mo­va­ní sa na dro­ny naj­čas­tej­šie pri­pev­ňu­je ka­me­ra GoP­ro, vzni­ka­jú tak veľ­mi efek­tné do­ku­men­ty. Pred­tým by ta­ké­to zá­be­ry z vtá­čej per­spek­tí­vy bo­li mož­né len s pou­ži­tím ozaj­stnej he­li­kop­té­ry, aj to len v niž­šej kva­li­te a s ove­ľa vy­šším roz­poč­tom. Dnes za­kú­pi­te zhru­ba za 1000 eur dos­ta­toč­ne sta­bil­nú kvad­rop­té­ru, kto­rá mô­že vy­dr­žať vo vzdu­chu aj nie­koľ­ko de­sia­tok mi­nút, za­le­tieť nie­koľ­ko ki­lo­met­rov ďa­le­ko a pri­tom sa do­ká­že sa­ma bez­peč­ne vrá­tiť na mies­to, od­kiaľ vzliet­la. A zá­be­ry napr. z GoP­ro sú dos­ta­toč­ne kva­lit­né aj do špič­ko­vých do­ku­men­tár­nych fil­mov. Ne­ne­cha­li sme si ujsť príl­eži­tosť ko­mer­čne dos­tup­ný dron reál­ne vy­skú­šať a za­po­ži­ča­li sme si je­den. K člán­ku pri­pá­ja­me aj via­ce­ro vi­deí a té­me bu­dúc­nos­ti dro­nov sa ve­nu­je­me aj v Open Par­ku v tom­to vy­da­ní.

DJI - F315 Phan­tom Vi­sion 2+

V tom­to prí­pa­de ide asi o naj­po­pu­lár­nej­šiu kvad­ro­kop­té­ru na ama­tér­ske pou­ži­tie. Dos­tá­va­te ho­to­vý kom­plet, kde ne­mu­sí­te nič do­ku­po­vať, sú­čas­ťou je aj ka­me­ra, kto­rá nah­rá­va vi­deo a fo­tí na pa­mä­ťo­vú kar­tu. Vo vý­ba­ve je 6-ka­ná­lo­vá vy­sie­lač­ka, kto­rá ob­sa­hu­je aj mo­dul na roz­ši­ro­va­nie do­sa­hu Wi-Fi tak, aby sa mo­hol pre­ná­šať ži­vý ob­raz z ka­me­ry na dis­plej váš­ho smar­tfó­nu. Prís­luš­ná ap­li­ká­cia DJI Vi­sion je k dis­po­zí­cii pre iOS i An­droid, pri­már­ne sa po­čí­ta s pou­ži­tím smar­tfó­nu, a nie tab­le­tu.

Na vy­sie­lač­ke prá­ve pre­to náj­de­te ši­kov­ný dr­žiak na smar­tfón a po­čas le­tu má­te dos­tup­ný ten ob­raz, kto­rý sní­ma ka­me­ra. Tá je za­ve­se­ná na ši­kov­nom úchyt­nom me­cha­niz­me (tzv. gim­bal), kto­rý sta­bi­li­zu­je jej po­lo­hu pri rôz­nych po­hy­boch dro­na. Ak chce­te, mô­že­te nas­ta­viť re­žim bez sta­bi­li­zá­cie, vte­dy za­zna­me­ná­va­ný ob­raz ne­bu­de pri­már­ne ur­če­ný pre vi­deo, ale spros­tred­ku­je vám do­jem, ako­by ste se­de­li na mies­te ka­me­ry. V ap­li­ká­cii DJI Vi­sion mô­že­te za­dať po­vel na fo­tog­ra­fo­va­nie, nak­rú­ca­nie a mô­že­te aj ma­ni­pu­lo­vať s ka­me­rou vo ver­ti­kál­nom nák­lo­ne. Ka­me­ra má roz­lí­še­nie 14 Mpx na fo­tog­ra­fo­va­nie a 1080p/30 ale­bo 1080i/60 na na­tá­ča­nie vi­dea, pos­ky­tu­je nao­zaj pek­ný ob­raz.

DJIPhantomKamera.jpg

Vo vý­ba­ve je aj ka­me­ra a 4 GB pa­mä­ťo­vá kar­ta. Ka­me­ra má ši­kov­nú sta­bi­li­zá­ciu ob­ra­zu a pruž­né pre­po­je­nie od­olá aj pá­dom.

Pred štar­tom Phan­tom Vi­sion 2+ je ne­vyh­nut­né ska­lib­ro­vať kom­pas, vo vý­ba­ve je aj pri­jí­mač GPS, a ak všet­ko uro­bí­te správ­ne, váš dron sa auto­ma­tic­ky vrá­ti na mies­to, od­kiaľ vy­štar­to­val, aj keď vy­pad­ne ko­mu­ni­ká­cia me­dzi vy­sie­la­čom a kvad­ro­kop­té­rou. Vždy má­te aj k dis­po­zí­cii niek­to­ré te­le­met­ric­ké úda­je a roz­poz­ná­te oka­mih, keď ka­pa­ci­ta ba­té­rie pok­les­ne pod bez­peč­nú úro­veň. Jas­ný­mi LED svet­la­mi dron sig­na­li­zu­je, kde má pred­nú časť (pro­vu), čo je pri ov­lá­da­ní veľ­mi dô­le­ži­té. Phan­tom Vi­sion 2+ sa dá nau­čiť rých­lo ov­lá­dať a od­po­rú­ča­me vám vy­brať si na to voľ­né pries­tran­stvo bez vy­so­ké­ho po­ras­tu.

A ne­po­náh­ľaj­te sa, to sa ne­vyp­la­tí! Lie­ta­nie s tým­to dro­nom je su­per re­lax, vy­ber­te si na to rad­šej deň s pek­ným po­ča­sím a nie veľ­mi sil­ným vet­rom. Ob­rov­ská vý­ho­da je, že u pre­daj­cu sme naš­li kom­plet­nú zá­so­bu náh­rad­ných sú­čias­tok a tre­ba po­čí­tať s tým, že hlav­ne zo za­čiat­ku nie­čo z to­ho bu­de­te aj pot­re­bo­vať J. Bez­peč­ne mô­že­te lie­tať asi pol ho­di­ny, po­tom nas­tá­va pro­ces prib­liž­ne ho­di­no­vé­ho na­bí­ja­nia ba­té­rie (5200 mAh), ideál­ne je te­da mať viac ku­sov.

Mobil.png

Na vy­sie­lač­ku si umies­tni­te smar­tfón a mô­že­te sle­do­vať sní­ma­ný ob­raz

Ce­na: 1117,06 EUR

Za­po­ži­čal: www.RCsvet.skOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prís­lu­šen­stvo pre smar­tfón So­ny Xpe­ria Z2
Smartfón Sony Xperia Z2 sme už v PC REVUE predstavili. V tomto článku sa pozrieme na príslušenstvo, ktoré výrazným spôsobom rozširuje možnosť použitia tohto telefónu. čítať »
 
Ten­ký mo­ni­tor s Mi­ra­cas­tom
Výrobcovia monitorov, ktoré sú určené prevažne do domácností, sa v poslednom čase snažia poskytovať pridanú hodnotu. čítať »
 
VU+ So­lo SE
Spoločnosť Marusys predstavila nový prírastok v rodine linuxových satelitných prijímačov. U nás sú tieto prijímače už dobre známe pod označením VU+ a vyhľadávajú ich hlavne používatelia, ktorí presne vedia, čo chcú. čítať »
 
Rou­te­ry do do­mác­nos­ti a fir­my
Lacnejšie aj drahšie routery sme zaradili do jedného testu a vybrali modely, ktoré sú pre koncového používateľa vždy niečím zaujímavé. čítať »
 
Naj­lep­šie slú­chad­lá pre ná­roč­ných
Hudba je motivujúca a jej počúvanie bežne sprevádza veľké množstvo aktivít vykonávaných či už v práci, alebo doma. čítať »
 
Gi­ga­set ele­ments
Neveľká biela škatuľa ukrývajúca v sebe tri menšie biele škatuľky, akési hardvérové zariadenia. Odbaľujeme a púšťame sa do testovania. čítať »
 
Tom­Tom Mul­ti-Sport Car­dio
Toto sú športové hodinky, ako sa patrí, sú totiž špeciálne na tento účel vytvorené. Pochádzajú od výrobcu, ktoré poznáme hlavne z kvalitných navigácií, a GPS sa využíva aj v tomto prípade. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter