Spojenie inteligencie, obrazu a dizajnu

Panasonic VIERA TX-50AX800E

Do re­dak­cie sme dos­ta­li naj­nov­ší prí­ras­tok v ob­las­ti te­le­ví­zo­rov VIE­RA od fir­my Pa­na­so­nic. Ide o Ultra HD sé­riu AX800, kto­rá kom­bi­nu­je in­te­li­gen­tné fun­kcie s vy­so­kou kva­li­tou ob­ra­zu a za­ují­ma­vým di­zaj­nom. AX800 pri­chá­dza v čier­nej far­be a s uh­lo­prieč­ka­mi 50, 58 a 65 pal­cov. Na test sme ma­li 50-pal­co­vé vy­ho­to­ve­nie.

qr_panasonic.png

S roz­lí­še­ním 3840 × 2160 bo­dov pri­ná­ša za­ují­ma­vý zá­ži­tok pri sle­do­va­ní fil­mov. Sú­čas­ťou te­le­ví­zo­ra je aj tech­no­ló­gia na zlep­še­nie ob­ra­zu z pô­vod­né­ho SD, HD ale­bo full HD na 4K. To zna­me­ná, že aj sú­čas­né te­le­víz­ne vy­sie­la­nie, kto­ré je u nás čo­raz čas­tej­šie v HD roz­lí­še­ní, mô­že­te sle­do­vať v lep­šej kva­li­te ako na bež­nom, te­da nie 4K te­le­ví­zo­re.

PanasonicVIERATX-50AX800E-1.jpg

PanasonicVIERATX-50AX800E-3.jpg

PanasonicVIERATX-50AX800E-2.jpg

Na Pa­na­so­nic VIE­RA AX800 si mô­že­te ne­chať zob­ra­ziť webo­vú strán­ku, vy­užiť My Ho­me Screen pod­ľa že­la­nia a spo­lu s ob­ra­zom sle­do­vať aj so­ciál­ne sie­te

Aby všet­ky bo­dy do­ká­zal te­le­ví­zor rých­lo spra­co­vať, je tu vý­kon­ný pro­ce­sor Hexa Pro­ces­sing En­gi­ne PRO. Vo vý­ba­ve je vý­kon­ný pa­nel v kom­bi­ná­cii s pod­svie­te­ním 2000 Hz BLS, dos­tá­va­te tak jem­ný a čis­tý ob­raz, a to aj pri sle­do­va­ní rých­lych ak­čných scén. K to­mu eš­te pri­po­čí­taj­te ria­de­nie lo­kál­ne­ho pod­svie­te­nia pa­ne­la Lo­cal Di­mming PRO a vie­te, že na TV mô­že­te dob­re sle­do­vať aj oh­ňos­troj na tma­vej ob­lo­he. Sen­zor oko­li­té­ho os­vet­le­nia auto­ma­tic­ky roz­poz­ná, aké sú sve­tel­né pod­mien­ky v mies­tnos­ti, a to­mu pris­pô­so­bí os­vet­le­nie dis­ple­ja.

Te­le­ví­zor je vy­ba­ve­ný por­tom HDMI 2.0, kto­rý je kom­pa­ti­bil­ný s HDCP 2.2 a umož­ňu­je pre­nos 4K ob­sa­hu pri frek­ven­cii až 60 sní­mok za se­kun­du. Ďalej je tu Dis­play­Port, kto­rý mô­že pre­ná­šať 50/60Hz 4K sig­nál bez re­duk­cie fa­rieb ale­bo sním­ko­vej frek­ven­cie. Her­ní nad­šen­ci mô­žu pri­po­jiť po­čí­tač cez 60p Dis­play­Port a užiť si hry v de­tai­loch. K dis­po­zí­cii sú 3 por­ty USB, ak chce­te nah­rá­vať TV vy­sie­la­nie, mu­sí­te na to pou­žiť exter­ný disk.

Pa­na­so­nic AX800 dob­re spo­lup­ra­cu­je aj so smar­tfón­mi a ap­li­ká­ciou Pa­na­so­nic TV Re­mo­te App 2. Po­mo­cou nej mô­že­te po­tom len po­hy­bom prs­ta zob­ra­zo­vať na te­le­ví­zo­re fo­tog­ra­fie ale­bo vi­deá zo smar­tfó­nu ale­bo nao­pak, na smar­tfó­ne sle­do­vať te­le­víz­ne vy­sie­la­nie. Smar­tfón a te­le­ví­zor mu­sí­te mať vte­dy pri­po­je­ný na rov­na­kej sie­ti. VIE­RA 4K UHD te­le­ví­zo­ry pod­po­ru­jú aj 4K preh­rá­va­nie vi­dea z USB, kar­ty SD ale­bo on-li­ne zdro­jov, po­kiaľ sú kom­pa­ti­bil­né s for­má­tom HEVC (High Ef­fi­cien­cy Vi­deo Co­dec).

TVRemote2.jpg

Tak­to sa naj­ľah­šie ov­lá­da te­le­ví­zor po­mo­cou ap­li­ká­cie TV Re­mo­te App 2

AX800 po­nú­ka ši­ro­ké mož­nos­ti pri­po­je­nia vstup­né­ho sig­ná­lu. Dvo­ji­tý HD tu­ner mô­že pri­jí­mať sú­čas­ne dva sa­mos­tat­né HD prog­ra­my po­mo­cou káb­la, sa­te­li­tu ale­bo DVB-T a pa­ra­lel­ne je­den za­zna­me­ná­vať na exter­ný pev­ný disk USB. Mô­že­te napr. za­čať sle­do­vať už pred­tým nah­ra­tú re­lá­ciu a zá­ro­veň za­zna­me­ná­vať inú ale­bo sle­do­vať ži­vé vy­sie­la­nie a zá­ro­veň nah­rá­vať dru­hý prog­ram a pos­lať ho cez inter­net ale­bo do­má­cu sieť do tab­le­tu ale­bo smar­tfó­nu. Te­le­ví­zor je vy­ba­ve­ný dvo­ma slot­mi CI+, tak­že mô­že­te sle­do­vať dve pla­te­né te­le­víz­ne sta­ni­ce sú­čas­ne.

Za­ují­ma­vá fun­kcia je My Stream, kto­rá zob­ra­zí mo­zai­ku fil­mov, vy­tvo­re­nú z rôz­nych zdro­jov. Na jed­nej ob­ra­zov­ke tak má­te zob­ra­ze­né prog­ra­my, kto­ré by vás moh­li za­ují­mať, a ne­mu­sí­te sa zdĺha­vo prek­li­ká­vať rôz­ny­mi te­le­víz­ny­mi ka­nál­mi a pri­po­je­ný­mi exter­ný­mi mé­dia­mi či ob­sa­hom na inter­ne­te. Ulo­že­ný ob­sah, do­má­ce fil­my, ro­din­né fo­tog­ra­fie a on-li­ne vi­deá sú tak jed­no­du­cho za­hr­nu­té pod jed­nu stre­chu. Ak po­tom sle­du­je­te bež­né vy­sie­la­nie, sta­čí pot­la­čiť hviez­dič­ku na di­aľ­ko­vom ov­lá­da­či ale­bo v ap­li­ká­cii Pa­na­so­nic TV Re­mo­te 2 a tak­to naz­na­čí­te sys­té­mu, že sa vám pá­či prá­ve ta­ký­to typ prog­ra­mu.

MyStream.jpg

To­to je ob­sah, kto­rý je pris­pô­so­be­ný pres­ne pod­ľa pre­fe­ren­cií pou­ží­va­te­ľa, čo mu ušet­rí množ­stvo ča­su

K My Stream sa po­tom dos­ta­ne kaž­dý pou­ží­va­teľ jed­no­du­cho. Sta­čí sa za­re­gis­tro­vať ako pou­ží­va­teľ, ne­chať si za­bu­do­va­nou ka­me­rou od­fo­tog­ra­fo­vať tvár a za­re­gis­tro­vať svoj hlas, ako vy­slo­vu­je­te „My Stream". Na zá­kla­de roz­poz­na­nia pou­ží­va­te­ľa po­mo­cou tvá­re ale­bo hla­su sa pre ne­ho prip­ra­via prog­ra­my. Na ob­ra­zov­ke sa te­da zob­ra­zí iný ob­sah pre kaž­dé­ho za­re­gis­tro­va­né­ho pou­ží­va­te­ľa pod­ľa je­ho pre­fe­ren­cií.

Pre kaž­dé­ho pou­ží­va­te­ľa mô­že byť prip­ra­ve­ná aj iná úvod­ná ob­ra­zov­ka My Ho­me Screen. K dis­po­zí­cii je množ­stvo vop­red prip­ra­ve­ných úvod­ných ob­ra­zo­viek na stiah­nu­tie vrá­ta­ne te­ma­tic­kých špor­to­vých, her­ných, za­me­ra­ných na Twit­ter, Fa­ce­book ale­bo YouTu­be. Ok­rem ži­vé­ho vy­sie­la­nia tak má­te na plo­che dis­ple­ja zob­ra­ze­né ďal­šie in­for­má­cie, napr. po­ča­sie, so­ciál­ne sie­te a pod. Jed­ným tla­čid­lom vy­sie­la­ný ob­raz zob­ra­zí­te na ce­lej plo­che TV.

No­vý je aj In­fo Bar, kto­rý zob­ra­zu­je uži­toč­né in­for­má­cie, aj keď je te­le­ví­zor vy­pnu­tý (ale je v re­ži­me stand-by). Sní­mač prib­lí­že­nia spo­lu s tech­no­ló­giou roz­poz­ná­va­nia tvá­re s vy­uži­tím ka­me­ry iden­ti­fi­ku­jú čle­na do­mác­nos­ti a zob­ra­zia pre ne­ho dô­le­ži­té in­for­má­cie, ako je pred­po­veď po­ča­sia, sprá­vy, čas ale­bo upo­zor­ne­nia. Cit­li­vosť sní­ma­ča na ľud­ské tep­lo si mô­že­te nas­ta­viť. Ta­kis­to má­te mož­nosť pos­lať na te­le­ví­zor texto­vú sprá­vu, vi­deo ale­bo ob­rá­zok cez Pa­na­so­nic Cloud z TV Re­mo­te App 2. Tá­to sprá­va sa po­tom zob­ra­zí na In­fo Ba­re.

PanasonicVIERATX-50AX800E-InfoBar.jpg

Tak­to zob­ra­zí pô­vod­ne vy­pnu­tý te­le­ví­zor naj­dô­le­ži­tej­šie in­for­má­cie, keď oko­lo ne­ho prej­de­te

S VIE­RA AX800 ne­mu­sí­te byť ani do­ma, aby ste ma­li prís­tup k te­le­víz­ne­mu vy­sie­la­niu a za­zna­me­na­né­mu ob­sa­hu. Cez Pa­na­so­nic TV Re­mo­te App 2 a cloud mô­že­te z dis­ku USB strea­mo­vať ži­vé te­le­víz­ne vy­sie­la­nie ale­bo fil­my na tab­le­te ale­bo smar­tfó­ne kde­koľ­vek. TV Anywhe­re umož­ňu­je sle­do­vať fil­my aj na ces­tách. Mô­že­te ho tak za­čať sle­do­vať do­ma a pred od­cho­dom z do­mu za­pnúť nah­rá­va­nie a do­po­ze­rať ho nes­kôr v ho­te­li. Ke­by ste za­bud­li spus­tiť nah­rá­va­nie, mô­že­te tak uro­biť ces­tou cez TV Pa­na­so­nic Re­mo­te App 2.

K te­le­ví­zo­ru dos­ta­ne pou­ží­va­teľ dvo­ji­cu di­aľ­ko­vých ov­lá­da­čov, men­ší ob­sa­hu­je aj touch­pad. Vo vý­ba­ve sú aj 3D oku­lia­re. Na test sme ma­li aj Blu-ray preh­rá­vač Pa­na­so­nic DMP-BDT4600, kto­rý pod­po­ru­je preh­rá­va­nie ob­ra­zu v 4K (Ma­de in Slo­va­kia). Na lep­ší zvuk sme ma­li za­po­ži­ča­ný aj sys­tém rep­ro­duk­to­rov pod TV s ozna­če­ním Pa­na­so­nic SC-HTB58.

Ce­ny: te­le­ví­zor VIE­RA TX-50AX800E - 1999 EUR, 4K Blu-ray preh­rá­vač DMP-BDT4600 - 199 EUR, SC-HTB58 - 99 EUR
Za­po­ži­čal: Pa­na­so­nic

Zdroj: PCR 8/2014Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prís­lu­šen­stvo pre smar­tfón So­ny Xpe­ria Z2
Smartfón Sony Xperia Z2 sme už v PC REVUE predstavili. V tomto článku sa pozrieme na príslušenstvo, ktoré výrazným spôsobom rozširuje možnosť použitia tohto telefónu. čítať »
 
Ten­ký mo­ni­tor s Mi­ra­cas­tom
Výrobcovia monitorov, ktoré sú určené prevažne do domácností, sa v poslednom čase snažia poskytovať pridanú hodnotu. čítať »
 
VU+ So­lo SE
Spoločnosť Marusys predstavila nový prírastok v rodine linuxových satelitných prijímačov. U nás sú tieto prijímače už dobre známe pod označením VU+ a vyhľadávajú ich hlavne používatelia, ktorí presne vedia, čo chcú. čítať »
 
Rou­te­ry do do­mác­nos­ti a fir­my
Lacnejšie aj drahšie routery sme zaradili do jedného testu a vybrali modely, ktoré sú pre koncového používateľa vždy niečím zaujímavé. čítať »
 
Naj­lep­šie slú­chad­lá pre ná­roč­ných
Hudba je motivujúca a jej počúvanie bežne sprevádza veľké množstvo aktivít vykonávaných či už v práci, alebo doma. čítať »
 
Gi­ga­set ele­ments
Neveľká biela škatuľa ukrývajúca v sebe tri menšie biele škatuľky, akési hardvérové zariadenia. Odbaľujeme a púšťame sa do testovania. čítať »
 
Tom­Tom Mul­ti-Sport Car­dio
Toto sú športové hodinky, ako sa patrí, sú totiž špeciálne na tento účel vytvorené. Pochádzajú od výrobcu, ktoré poznáme hlavne z kvalitných navigácií, a GPS sa využíva aj v tomto prípade. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter