Elektrické automobily nastupujú

BMW i3: Elektromobil do mestskej prevádzky

BMW-i3-3.jpg Bo­lo to na za­čiat­ku le­ta, keď sme nav­ští­vi­li za­stú­pe­nie spo­loč­nos­ti BMW v ra­kús­kom Sal­zbur­gu. Priš­li sme sa po­zrieť, ako to vy­ze­rá s nas­tu­pu­jú­cou érou elek­tro­mo­bi­lov, kon­krét­ne sme vy­skú­ša­li auto­mo­bil BMW i3. Ten sa už ko­mer­čne pre­dá­va v niek­to­rých štá­toch a pre­daj na Slo­ven­sku štar­tu­je. V auto­mo­bi­le sme jaz­di­li v hus­tej mes­tskej pre­máv­ke, ale bo­li sme aj mi­mo mes­ta, do­kon­ca aj na di­aľ­ni­ci. Má­me tak dos­ta­tok skú­se­nos­tí na usú­de­nie, ako vy­ze­rá je­den z naj­lep­ších elek­tro­mo­bi­lov v sú­čas­nos­ti.

qr_bmwi3.png

Pre­dov­šet­kým si tre­ba uve­do­miť, že BMW i3 je auto konštruo­va­né hlav­ne do mes­ta. V štan­dar­dnej do­dáv­ke je to čis­to elek­tro­mo­bil, no je to asi pr­vé auto, ku kto­ré­mu si ako dopl­nok mô­že­te ob­jed­nať spa­ľo­va­cí mo­tor. Ten predl­žu­je do­jaz­do­vú vzdia­le­nosť BMW i3 asi na 300 km. Ran­ge Exten­der, ako sa ten­to mo­tor na­zý­va, je pri­tom ti­chý spa­ľo­va­cí mo­tor, kto­rý fun­gu­je ako ďal­ší na­bí­jač ba­té­rie. Auto tak stá­le po­há­ňa elek­tric­ký mo­tor.

BMW-i3-Panel.jpg

Men­ší pa­nel v zor­nom po­li vo­di­ča nah­rá­dza tra­dič­né „bu­dí­ky". Zob­ra­zu­je sa aj stav vy­bí­ja­nia/na­bí­ja­nia ba­té­rie a ak­tuál­na od­had­nu­tá do­jaz­do­vú vzdia­le­nosť (129 km).

Štan­dard­ný elek­tric­ký mo­tor má vý­kon 125 kW s to­či­vým mo­men­tom 250 Nm. Ako sme si vy­skú­ša­li, auto s elek­tric­kým mo­to­rom je veľ­mi dy­na­mic­ké, hlav­ne do rých­los­ti 60 km/h BMW i3 zrý­chľu­je nao­zaj ne­ča­ka­ne, v pod­sta­te ako vý­kon­ný špor­to­vý auto­mo­bil.

BMW-i3-Nabíjanie.jpg

Na dis­ple­ji rých­lo­na­bí­jač­ky vi­dí­te úda­je o tom, koľ­ko bu­de do­bí­ja­nie tr­vať a koľ­ko ener­gie ste do­bi­li

Po­čas tes­tu sme zrý­chle­nie z 0 na 60 km/h na­me­ra­li za me­nej ako 4 se­kun­dy, z 0 na 100 km/h je to pod­ľa vý­rob­cu za 7,2 se­kun­dy. Po­hon za­is­ťu­je lí­tio­vo-ióno­vá ba­té­ria, na kto­rú vý­rob­ca dá­va zá­ru­ku 8 ro­kov ale­bo 160 000 km. Ba­té­ria je umies­tne­ná v za­dnej čas­ti pod ba­to­ži­no­vým pries­to­rom. So štan­dar­dnou na­bí­ja­cou sta­ni­cou s maximál­nym prú­do­vým od­be­rom 16 A sa ba­té­ria na 80 % svo­jej ka­pa­ci­ty na­bi­je za 6 až 8 ho­dín. My sme ma­li k dis­po­zí­cii na­bí­ja­ciu sta­ni­cu s od­be­rom 165 A, kom­plet­né na­bi­tie vte­dy bo­lo ho­to­vé za 4 ho­di­ny, na­bi­tie na 80 % ka­pa­ci­ty tr­va­lo me­nej ako 2 ho­di­ny. Pl­né na­bi­tie ba­té­rie sto­jí oko­lo 5 eur, pla­tí sa kre­dit­nou kar­tou pria­mo v na­bí­ja­cej sta­ni­ci.

BMW-i3-Statistiky.jpg

re­ži­me ECO PRO a ECO PRO+ si mô­že­te zob­ra­ziť na veľ­kom dis­ple­ji de­tail­né in­for­má­cie o spô­so­be va­šej jaz­dy

V re­ži­me elek­tro­mo­bi­lu je pre­vá­dza mož­ná v troch re­ži­moch - kom­fort, ECO PRO a ECO PRO+. Pod­ľa úda­jov vý­rob­cu je do­jazd na ba­té­rie v re­ži­me kom­fort 160 km. Pri­ro­dze­ne, zá­vi­sí to od pou­ži­tia ďal­ších spot­re­bi­čov, hlav­ne kli­ma­ti­zá­cie, resp. kú­re­nia, ale aj od po­ča­sia, štý­lu jaz­dy a ďal­ších fak­to­rov. Pri na­šom tes­te sme od­had­li do­jazd v re­ži­me kom­fort na zhru­ba 120 km, auto sme pri­tom ni­ja­ko ne­šet­ri­li a vy­uží­va­li sme aj kli­ma­ti­zá­ciu (tá však nie je extra vý­kon­ná).

Ak pou­ži­je­te re­žim ECO, do­jazd sa zvý­ši asi o 20 km, v re­ži­me ECO PRO+ s ob­me­dze­ním maximál­nej rých­los­ti na 90 km/h a veľ­mi ob­me­dze­ným vý­ko­nom kli­ma­ti­zá­cie sa dá do­jazd zvý­šiť o 40 km v po­rov­na­ní so zá­klad­ným re­ži­mom. Maximál­na udá­va­ná rých­losť je 150 km/h, pri na­šom tes­te sme jaz­di­li maximál­ne rých­los­ťou 135 km/h. Pri br­zde­ní sa časť ener­gie re­ku­pe­ru­je a spät­ne do­bí­ja ba­té­riu. Pri re­ži­moch ECO PRO a ECO PRO+ si mô­že­te ne­chať na veľ­kom dis­ple­ji zob­ra­ziť prie­beh va­šej jaz­dy z hľa­dis­ka eko­no­mi­ky pre­vádz­ky, a to ako šta­tis­ti­ku ale­bo ako okam­ži­tý náh­ľad.

BMW-i3-Nabíjacka.jpg

Na dis­ple­ji rých­lo­na­bí­jač­ky vi­dí­te úda­je o tom, koľ­ko bu­de do­bí­ja­nie tr­vať a koľ­ko ener­gie ste do­bi­li

S BMW i3 sme jaz­di­li prak­tic­ky ce­lý deň, pau­zu na obed sme vy­uži­li na na­bí­ja­nie v rých­lo­na­bí­ja­cej sta­ni­ci. BMW prip­ra­vu­je aj bez­kon­takt­ný in­dukč­ný sys­tém do­bí­ja­nia elek­tro­mo­bi­lov, kto­rý umož­ňu­je hneď po za­par­ko­va­ní spus­tiť na­bí­ja­nie. Rov­na­ko exis­tu­jú plá­ny na vy­bu­do­va­nie prís­treš­ku na par­ko­va­nie, kto­rý bu­de vy­uží­vať sl­neč­nú ener­giu na na­bí­ja­nie ba­té­rie. Plá­nu­je sa aj ap­li­ká­cia pre smar­tfó­ny, kto­rá bu­de pre­po­je­ná s auto­mo­bi­lom a pou­ží­va­teľ bu­de mať po­mo­cou nej okam­ži­tý náh­ľad na stav na­bí­ja­nia ba­té­rie aj na di­aľ­ku.

BMW-i3-Vnutro.jpg

Tak­to to vy­ze­rá vnút­ri BMW i3

Oča­ká­va­me, že nás­tup elek­tro­mo­bi­lov bu­de v naj­bliž­ších dvoch ro­koch ra­zant­ný. V Bra­tis­la­ve a v Ko­ši­ciach už exis­tu­jú napr. na par­ko­vis­kách vo veľ­kých ná­kup­ných cen­trách na­bí­ja­cie sta­ni­ce pre elek­tro­mo­bi­ly. Dú­fa­me, že infra­štruk­tú­ra pre elek­tro­mo­bi­ly sa roz­ší­ri aj v iných veľ­kých mes­tách na Slo­ven­sku. Pre­vádz­ka elek­tro­mo­bi­lu je 4 až 5-krát lac­nej­šia, ako je to pri bež­ných auto­mo­bi­loch. Pri­tom ide o au­tá s nu­lo­vý­mi emi­sia­mi, nao­zaj veľ­mi dy­na­mic­ké a ti­ché. Bu­dúc­nosť dop­ra­vy pat­rí elek­tro­mo­bi­lom v ove­ľa väč­šej mie­re ako do­te­raz. Orien­tač­ná ce­na auto­mo­bi­lu je v zá­klad­nej vý­ba­ve 34 900 EUR, auto sa do pria­me­ho pre­da­ja na Slo­ven­sku prip­ra­vu­je, ak­tuál­ne sa dá ob­je­dať z Ne­mec­ka cez zá­kaz­níc­ky servis.

On­drej Mac­ko, Sal­zburg

Zdroj: PCR 8/2014Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prís­lu­šen­stvo pre smar­tfón So­ny Xpe­ria Z2
Smartfón Sony Xperia Z2 sme už v PC REVUE predstavili. V tomto článku sa pozrieme na príslušenstvo, ktoré výrazným spôsobom rozširuje možnosť použitia tohto telefónu. čítať »
 
Ten­ký mo­ni­tor s Mi­ra­cas­tom
Výrobcovia monitorov, ktoré sú určené prevažne do domácností, sa v poslednom čase snažia poskytovať pridanú hodnotu. čítať »
 
VU+ So­lo SE
Spoločnosť Marusys predstavila nový prírastok v rodine linuxových satelitných prijímačov. U nás sú tieto prijímače už dobre známe pod označením VU+ a vyhľadávajú ich hlavne používatelia, ktorí presne vedia, čo chcú. čítať »
 
Rou­te­ry do do­mác­nos­ti a fir­my
Lacnejšie aj drahšie routery sme zaradili do jedného testu a vybrali modely, ktoré sú pre koncového používateľa vždy niečím zaujímavé. čítať »
 
Naj­lep­šie slú­chad­lá pre ná­roč­ných
Hudba je motivujúca a jej počúvanie bežne sprevádza veľké množstvo aktivít vykonávaných či už v práci, alebo doma. čítať »
 
Gi­ga­set ele­ments
Neveľká biela škatuľa ukrývajúca v sebe tri menšie biele škatuľky, akési hardvérové zariadenia. Odbaľujeme a púšťame sa do testovania. čítať »
 
Tom­Tom Mul­ti-Sport Car­dio
Toto sú športové hodinky, ako sa patrí, sú totiž špeciálne na tento účel vytvorené. Pochádzajú od výrobcu, ktoré poznáme hlavne z kvalitných navigácií, a GPS sa využíva aj v tomto prípade. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter