Gigaset elements

Gi­ga­set vstú­pil s pro­duk­tom ele­ments na úpl­ne no­vý trh. Trh bu­dúc­nos­ti s náz­vom inter­net ve­cí (Inter­net of Things, IoT). So znač­kou Ma­de in Ger­ma­ny uvá­dza Gi­ga­set aj na Slo­ven­sku jed­no­du­ché rie­še­nie bez­peč­nos­ti do­mov, by­tov a ma­lých kan­ce­lá­rií. Je za­lo­že­né na bá­ze in­te­li­gen­tných sní­ma­čov s pod­po­rou clou­du.

In­for­má­cie zís­ka­né sen­zor­mi sa za­sie­la­jú v reál­nom ča­se do bez­plat­nej ap­li­ká­cie vo va­šom smar­tfó­ne. Tak­to ste in­for­mo­va­ní, ak niek­to vchá­dza ale­bo vy­chá­dza dve­ra­mi, ak je ok­no ot­vo­re­né ale­bo vy­klo­pe­né, ak je po­doz­re­nie z vlá­ma­nia ale­bo sa niek­to po­hy­bu­je v mies­tnos­ti. Vďa­ka bez­plat­nej bez­peč­nos­tnej ap­li­ká­cii si mô­že­te byť is­tí, že váš do­mov je v bez­pe­čí, aj keď ste na ces­tách.

ge-bazova stanica.jpg

Bá­zo­vá sta­ni­ca: Zá­klad­ňa je ko­mu­ni­kač­nou cen­trá­lou va­šich sen­zo­rov. In­for­má­cie zís­ka­né zo sen­zo­rov sa v nej spra­cu­jú a po­sie­la­jú do smar­tfó­nu cez inter­net.

Gi­ga­set ele­ments je bez­drô­to­vý sys­tém za­lo­že­ný na sen­zo­roch. Jed­no­du­chá in­šta­lá­cia a mož­nosť rých­le­ho a ľah­ké­ho roz­ší­re­nia o ďal­šie sen­zo­ry ro­bí in­te­li­gent­ný do­mov prís­tup­nej­ším pre kaž­dé­ho. Ne­mu­sí­te nič in­šta­lo­vať ani zlo­ži­to nas­ta­vo­vať. Zá­kla­dom na bá­zo­vá sta­ni­ca, aký­si mo­zog ce­lé­ho pro­duk­to­vé­ho ra­du ele­ments. Bá­zo­vá sta­ni­ca zbie­ra sig­ná­ly zo sen­zo­rov a po­sie­la vám hlá­se­nia do smar­tfó­nu. Sen­zo­ry sú v spo­je­ní s bá­zo­vou sta­ni­cou cez tech­no­ló­giu DECT-ULE, pri­čom ULE (Ultra Low Ener­gy) je vý­raz ozna­ču­jú­ci extrém­ne níz­ku spot­re­bu ener­gie. Na slo­ven­skom tr­hu je za­tiaľ dos­tup­ný štar­to­va­cí ba­lík, onedl­ho pri­bud­ne ce­lé por­tfó­lio ďal­ších sen­zo­rov. V sú­čas­nos­ti mož­no sys­tém roz­ší­riť až na 48 rôz­nych sen­zo­rov.

ge-dvere.jpg

Sen­zor dve­rí mô­že byť pri­pev­ne­ný na vcho­do­vých dve­rách. Roz­poz­ná, či bo­li dve­re ot­vo­re­né nor­mál­ne ale­bo sa ich niek­to po­kú­ša ot­vo­riť bez kľú­ča. V dru­hom prí­pa­de sen­zor mô­že spus­tiť si­ré­nu (sa­mos­tat­ný ele­ment) a in­for­mu­je vás o tom cez smar­tfón.

Bez­peč­nost­ný štar­to­va­cí ba­lík, ako už na­po­ve­dá ná­zov , sa za­me­ria­va na bez­peč­nosť. Tvo­ria ho dva in­te­li­gen­tné sen­zo­ry, sen­zor na dve­re a sen­zor po­hy­bu spo­lu s bá­zo­vou sta­ni­cou. Po­mo­cou webo­vé­ho roz­hra­nia ale­bo bez­plat­nej ap­li­ká­cie Gi­ga­set ele­ments pre smar­tfó­ny (kom­pa­ti­bil­ná so za­ria­de­nia­mi iP­ho­ne 3Gs a nov­ší­mi a smar­tfón­mi s OS An­droid od ver­zie 2.3 a vy­šší­mi ) vás bez­peč­nost­ný ba­lík in­for­mu­je o sta­ve váš­ho do­mu, by­tu či kan­ce­lá­rie.

ge-startovaci balik.jpg

Bez­peč­nost­ný ba­lík ob­sa­hu­je sen­zor na dve­re, sen­zor po­hy­bu a bá­zo­vú sta­ni­cu

Ce­na štar­to­va­cie­ho ba­lí­ka: 199,95 EUR, ďal­ší ele­ment: 49,95 EUR
Za­po­ži­čal: Gi­ga­set

Zdroj: PCR 8/2014Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prís­lu­šen­stvo pre smar­tfón So­ny Xpe­ria Z2
Smartfón Sony Xperia Z2 sme už v PC REVUE predstavili. V tomto článku sa pozrieme na príslušenstvo, ktoré výrazným spôsobom rozširuje možnosť použitia tohto telefónu. čítať »
 
Ten­ký mo­ni­tor s Mi­ra­cas­tom
Výrobcovia monitorov, ktoré sú určené prevažne do domácností, sa v poslednom čase snažia poskytovať pridanú hodnotu. čítať »
 
VU+ So­lo SE
Spoločnosť Marusys predstavila nový prírastok v rodine linuxových satelitných prijímačov. U nás sú tieto prijímače už dobre známe pod označením VU+ a vyhľadávajú ich hlavne používatelia, ktorí presne vedia, čo chcú. čítať »
 
Rou­te­ry do do­mác­nos­ti a fir­my
Lacnejšie aj drahšie routery sme zaradili do jedného testu a vybrali modely, ktoré sú pre koncového používateľa vždy niečím zaujímavé. čítať »
 
Naj­lep­šie slú­chad­lá pre ná­roč­ných
Hudba je motivujúca a jej počúvanie bežne sprevádza veľké množstvo aktivít vykonávaných či už v práci, alebo doma. čítať »
 
Gi­ga­set ele­ments
Neveľká biela škatuľa ukrývajúca v sebe tri menšie biele škatuľky, akési hardvérové zariadenia. Odbaľujeme a púšťame sa do testovania. čítať »
 
Tom­Tom Mul­ti-Sport Car­dio
Toto sú športové hodinky, ako sa patrí, sú totiž špeciálne na tento účel vytvorené. Pochádzajú od výrobcu, ktoré poznáme hlavne z kvalitných navigácií, a GPS sa využíva aj v tomto prípade. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter