Router VDSL pre domácnosti

ZyXEL VMG1312-B30B

ZyXEL má v po­nu­ke ok­rem kla­sic­kých rou­te­rov pre pri­po­je­nie WAN aj mo­de­ly pre ADSL/VDSL. Kon­krét­ne ten­to mo­del pod­po­ru­je pou­ži­tie oboch tech­no­ló­gií pri­po­je­nia a zá­ro­veň pos­ky­tu­je fun­kciu sme­ro­va­ča, kto­rý je v mo­der­ných do­mác­nos­tiach žia­da­ný.

To­to je mo­del, kto­rý je pros­peš­ný pre obe stra­ny, te­da ne­chý­ba ani v po­nu­kách ope­rá­to­rov. Ok­rem ďal­ších vý­hod, kto­ré spo­me­nie­me, je tu aj pod­po­ra di­aľ­ko­vej sprá­vy, čo opäť nah­rá­va ope­rá­to­rom, pre­to­že to umož­ňu­je jed­no­duch­ší servis a ana­lý­zu mož­ných prob­lé­mov s pri­po­je­ním u zá­kaz­ní­ka.

ZyXel1.jpg

Z tech­nic­kej strán­ky pod­po­ru­je pre­nos Wi-Fi cez štan­dard N a pri maximál­nej rých­los­ti 300 Mb/s. In­teg­ro­va­né sú dva pá­ry an­tén na lep­šie pok­ry­tie sig­ná­lom a ne­chý­ba ani pod­po­ra naj­nov­šie­ho štan­dar­du IPv6. ADSL2+ má rých­los­ti 24 Mb/s na downstream a 1,3 Mb/s na up­loa­do­va­nie, te­da tok dát sme­rom od pou­ží­va­te­ľa do inter­ne­tu. ADSL2 má naj­vyš­šiu pre­no­so­vú rých­losť sme­rom k pou­ží­va­te­ľo­vi na po­lo­vič­nej hod­no­te, up­load zos­tá­va nez­me­ne­ný. Pod­stat­ná je však pod­po­ra štan­dar­du VDSL2 s rých­los­ťa­mi 100 Mb/s pri sťa­ho­va­ní a 60 Mb/s pri od­osie­la­ní dát. Vý­ba­va por­tov je štan­dar­dná, te­da šty­ri por­ty LAN. Je­den je špe­cia­li­zo­va­ný tak, aby pos­ky­tol zá­ro­veň pri­po­je­nie WAN, ak si v kon­fi­gu­rá­cii prep­ne­te ten­to mo­dem do re­ži­mu WAN rou­te­ra. Ďal­ší z por­tov je špe­ciál­ne ur­če­ný na pri­po­je­nie TV. No po­koj­ne ho mô­že­te pou­žiť uni­ver­zál­ne na aké­koľ­vek za­ria­de­nie v do­má­cej sie­ti. Sú­čas­ťou ba­le­nia je aj DSL Split­ter a všet­ky pot­reb­né káb­le vrá­ta­ne jed­né­ho eter­ne­to­vé­ho káb­la. Pri­po­je­nie na Wi-Fi je mož­né cez fun­kciu WPS, tla­čid­lo na to­to pri­po­je­nie je na za­dnej stra­ne. A do­kon­ca tu je aj je­den port USB 2.0 s vý­stup­ným prú­dom 700 mAh. Zí­de sa nap­rík­lad na pri­po­je­nie 3G mo­du­lu, kto­rý bu­de slú­žiť ako zá­lož­ný sys­tém pri­po­je­nia do inter­ne­tu. Ta­kis­to ho však mô­že­te vy­užiť na pri­po­je­nie iných za­ria­de­ní, nap­rík­lad tla­čiar­ne ale­bo pev­né­ho dis­ku. V nas­ta­ve­niach po­tom mô­že­te po­vo­liť fun­kciu mul­ti­me­diál­ne­ho server­a. Mo­dem sa bu­de zob­ra­zo­vať v preh­rá­va­čoch a za­ria­de­niach, kto­ré ho pod­po­ru­jú, nap­rík­lad vo Win­dows Me­dia Player a ta­kis­to aj v Pries­kum­ní­ko­vi ope­rač­né­ho sys­té­mu Mic­ro­soft Win­dows.

Roz­hra­nie je pris­pô­so­be­né tak, aby ho ne­bo­lo tre­ba kon­fi­gu­ro­vať. Dô­ka­zom to­ho je jed­no­du­chosť pri­po­je­nia - či už cez Wi-Fi a WPS, ale­bo pria­me za­po­je­nie sie­ťo­vých za­ria­de­ní. Ako je o pro­duk­toch ZyXE­Lu zná­me, ne­chý­ba auto­ma­tic­ké ria­de­nie fun­kcie QoS. Na to slú­ži prá­ve spo­mí­na­ný port, do kto­ré­ho by mal byť za­po­je­ný TV pri­jí­mač.

ZyXel2.jpg

Pod­ľa vzo­ru uni­fi­ko­va­né­ho roz­hra­nia iných pro­duk­tov tej­to znač­ky má­te k dis­po­zí­cii ľah­ko ov­lá­da­teľ­né roz­hra­nie. To hneď na úvod­nej ob­ra­zov­ke in­for­mu­je o cel­ko­vom vy­ťa­že­ní za­ria­de­nia a pos­ky­tu­je rých­le voľ­by na ak­ti­vá­ciu sie­ťo­vých a bez­peč­nos­tných nas­ta­ve­ní, ako aj de­tail­ný poh­ľad na mo­ni­tor sys­té­mo­vých pros­tried­kov. Vo vý­ba­ve je aj fil­ter na MAC ad­re­sy s mož­nos­ťou de­fi­no­vať viac ako 30 za­ria­de­ní.

Oce­ni­li sme, že net­re­ba vy­tvá­rať sa­mos­tat­né zoz­na­my po­vo­le­ných ale­bo za­ká­za­ných za­ria­de­ní. Má­te je­den zoz­nam a v ňom za­škr­tne­te, kto­ré MAC ad­re­sy, a te­da sie­ťo­vé za­ria­de­nia po­vo­lí­te na prís­tup k sie­ti. Na­vy­še mož­no vy­tvo­riť tri sku­pi­ny SSID, a tak pri fi­rem­nom pou­ži­tí bu­de­te môcť ur­čiť, kto­rí za­mes­tnan­ci bu­dú môcť vy­užiť jed­not­li­vé bo­dy SSID bez­drô­to­vej sie­te. Svo­ji­mi nas­ta­ve­nia­mi sa ho­dí aj do fir­my. Ac­cess Point to­tiž nie je je­di­ný spô­sob vy­uži­tia a mo­dem/rou­ter sa dá prep­núť aj do re­ži­mu brid­ge, kto­rý od­de­lí sieť na dva seg­men­ty. Vte­dy sa však ne­dá pou­žiť pri­po­je­nie Wi-Fi.

Ver­dikt PC RE­VUE

Ten­to ADSL/VDSL mo­dem a rou­ter v jed­nom nie je len od­ľah­če­ná ver­zia sie­ťo­vé­ho za­ria­de­nia na pri­po­je­nie k inter­ne­tu. Má pl­no­hod­not­né vlas­tnos­ti pre do­má­cich aj fi­rem­ných pou­ží­va­te­ľov: jed­no­du­chosť naj­mä v do­má­com pou­ži­tí, rôz­ne spô­so­by tvor­by sie­tí a za­bez­pe­če­nia za­sa vo fi­rem­nom na­sa­de­ní.

Ce­na: 69 EUR
Za­po­ži­čal: ZyXEL

Zdroj: PCR 7/2014Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prís­lu­šen­stvo pre smar­tfón So­ny Xpe­ria Z2
Smartfón Sony Xperia Z2 sme už v PC REVUE predstavili. V tomto článku sa pozrieme na príslušenstvo, ktoré výrazným spôsobom rozširuje možnosť použitia tohto telefónu. čítať »
 
Ten­ký mo­ni­tor s Mi­ra­cas­tom
Výrobcovia monitorov, ktoré sú určené prevažne do domácností, sa v poslednom čase snažia poskytovať pridanú hodnotu. čítať »
 
VU+ So­lo SE
Spoločnosť Marusys predstavila nový prírastok v rodine linuxových satelitných prijímačov. U nás sú tieto prijímače už dobre známe pod označením VU+ a vyhľadávajú ich hlavne používatelia, ktorí presne vedia, čo chcú. čítať »
 
Rou­te­ry do do­mác­nos­ti a fir­my
Lacnejšie aj drahšie routery sme zaradili do jedného testu a vybrali modely, ktoré sú pre koncového používateľa vždy niečím zaujímavé. čítať »
 
Naj­lep­šie slú­chad­lá pre ná­roč­ných
Hudba je motivujúca a jej počúvanie bežne sprevádza veľké množstvo aktivít vykonávaných či už v práci, alebo doma. čítať »
 
Gi­ga­set ele­ments
Neveľká biela škatuľa ukrývajúca v sebe tri menšie biele škatuľky, akési hardvérové zariadenia. Odbaľujeme a púšťame sa do testovania. čítať »
 
Tom­Tom Mul­ti-Sport Car­dio
Toto sú športové hodinky, ako sa patrí, sú totiž špeciálne na tento účel vytvorené. Pochádzajú od výrobcu, ktoré poznáme hlavne z kvalitných navigácií, a GPS sa využíva aj v tomto prípade. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter