Gigaset Dune (CL540)

Gi­ga­set Du­ne je veľ­mi prí­jem­ná no­vin­ka v por­tfó­liu ne­mec­kej znač­ky. Di­zaj­né­ri sa sku­toč­ne ne­cha­li in­špi­ro­vať pies­ko­vou du­nou (prez­rá­dza to aj ná­zov za­ria­de­nia), čo vi­dieť hneď v nie­koľ­kých oh­ľa­doch. Kom­bi­ná­cia perle­ťo­vej bie­lej far­by s jem­nou hne­dou či me­de­nou sa spá­ja s mož­nos­ťou prep­núť po­za­die dis­ple­ja na svet­lé a tma­vé, kto­ré zá­ro­veň sply­nie s far­ba­mi te­le­fó­nu.

gigaset1.jpg

Skú­si­te uhád­nuť, čo bo­lo in­špi­rá­ciou pre mo­del CL540 z poh­ľa­du di­zaj­nu? Ak ste ti­po­va­li pies­ko­vú du­nu, je to správ­ne.

A pri poh­ľa­de zbo­ku (z pro­fi­lu) zba­dá­te vý­raz­nej­ší di­zaj­no­vý tvar vl­ny spo­lu so za­ob­le­ním. Mo­del Du­ne (ale­bo CL540) je stvo­re­ný pre ľu­dí, kto­rých už čier­na ne­ba­ví a potr­pia si na pro­duk­ty viac za­me­ra­né na di­zajn. A pri­tom nie je vô­bec dra­hý, pat­rí me­dzi naj­dos­tup­nej­šie bez­drô­to­vé te­le­fó­ny DECT na tr­hu vô­bec. Kom­fort, kva­li­ta „Ma­de in Ger­ma­ny" a po no­vom aj nad­mie­ru ele­gant­ný di­zajn sú dos­tup­né v dvoch ver­ziách - CL540 a CL540A. Dru­há ver­zia je pres­ne o 10 eur drah­šia a je vy­zbro­je­ná 30-mi­nú­to­vým zá­znam­ní­kom. Gi­ga­set sa dl­ho­do­bo dr­ží ce­na­mi pri ze­mi a chce umož­niť ľu­ďom v do­mác­nos­tiach te­le­fo­no­vať štý­lo­vo a lac­no.

„Du­na" sa ov­lá­da päť­sme­ro­vým hlav­ným ov­lá­da­cím pr­vkom spo­lu s dvo­ma prog­ra­mo­va­teľ­ný­mi tla­čid­la­mi tes­ne pod dis­ple­jom, kto­rým mô­že­te pri­ra­diť tie dve fun­kcie, kto­ré naj­viac pou­ží­va­te. Na dis­ple­ji TFT s veľ­kos­ťou 1,8 pal­ca v uh­lo­prieč­ke a roz­lí­še­ním 128 × 160 pixelov zob­ra­zí­te 6 ikon v hlav­nom me­nu v 65-ti­síc fa­reb­ných od­tie­ňoch. Pri prá­ci po­te­ší pod­svie­te­ná klá­ves­ni­ca, ale aj drob­nos­ti ako 200 po­lo­žiek v ad­re­sá­ri či nas­ta­vi­teľ­ný šet­rič ob­ra­zov­ky. Eš­te prak­tic­kej­šie fun­kcie sa však uk­rý­va­jú vnút­ri. Ba­byp­ho­ne si mô­že­te ak­ti­vo­vať na inter­ný te­le­fón (mo­bil­nú jed­not­ku) ale­bo exter­ný te­le­fón (nap­rík­lad váš smar­tfón) a zá­ro­veň bá­zo­vá sta­ni­ca pod­po­ru­je oboj­smer­nú pre­vádz­ku. Ak má­te ma­lé di­eťa, ne­mu­sí­te pla­tiť zby­toč­ne za sa­mos­tat­ný ba­byp­ho­ne, kto­rý sto­jí aj nie­koľ­kok­rát viac a na­vy­še má ob­me­dze­ný do­sah. Bu­dík, ka­len­dár - ďal­šie dve uži­toč­né dopl­nko­vé fun­kcie.

Nes­mie chý­bať pod­po­ra re­ži­mu ECO DECT - pri je­ho ak­ti­vá­cii je vy­sie­la­cí vý­kon mo­bil­nej jed­not­ky zá­vis­lý od vzdia­le­nos­ti od bá­zo­vej sta­ni­ce a v jej blíz­kos­ti auto­ma­tic­ky zni­žu­je vý­kon vy­sie­la­cej čas­ti až o 80 %. V prí­pa­de po­ho­to­vos­tné­ho re­ži­mu je do­kon­ca nu­lo­vý. Mo­bil­ná jed­not­ka (mi­mo­cho­dom, mô­že­te ich mať pri­po­je­ných až šesť ku­sov k jed­nej bá­zo­vej sta­ni­ci) je na­pá­ja­ná dvo­ji­cou ce­ruz­ko­vých AAA ba­té­rií, kto­rá na jed­no na­bi­tie udr­ží CL540-ku pri ži­vo­te 320 ho­dín v po­ho­to­vos­tnom re­ži­me, prí­pad­ne vám umož­ní 14 ho­dín te­le­fo­no­vať. Do­sah je kla­sic­ký ako pri os­tat­ných za­ria­de­niach DECT tej­to znač­ky, a to 50 m vo vnú­tor­ných pries­to­roch (kan­ce­lá­rie, bu­do­vy, dom), prí­pad­ne 300 m vo voľ­nom pries­tran­stve (zá­hra­da, ot­vo­re­né kan­ce­lár­ske pries­to­ry). Gi­ga­set CL540 v štý­le pies­ko­vej du­ny je prí­jem­ná zme­na na po­li bez­drô­to­vých te­le­fó­nov DECT, naj­mä po­kiaľ ide o di­zajn.

Ce­na: 69,90 EUR
Za­po­ži­čal: Gi­ga­set

Zdroj: PCR 7/2014Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prís­lu­šen­stvo pre smar­tfón So­ny Xpe­ria Z2
Smartfón Sony Xperia Z2 sme už v PC REVUE predstavili. V tomto článku sa pozrieme na príslušenstvo, ktoré výrazným spôsobom rozširuje možnosť použitia tohto telefónu. čítať »
 
Ten­ký mo­ni­tor s Mi­ra­cas­tom
Výrobcovia monitorov, ktoré sú určené prevažne do domácností, sa v poslednom čase snažia poskytovať pridanú hodnotu. čítať »
 
VU+ So­lo SE
Spoločnosť Marusys predstavila nový prírastok v rodine linuxových satelitných prijímačov. U nás sú tieto prijímače už dobre známe pod označením VU+ a vyhľadávajú ich hlavne používatelia, ktorí presne vedia, čo chcú. čítať »
 
Rou­te­ry do do­mác­nos­ti a fir­my
Lacnejšie aj drahšie routery sme zaradili do jedného testu a vybrali modely, ktoré sú pre koncového používateľa vždy niečím zaujímavé. čítať »
 
Naj­lep­šie slú­chad­lá pre ná­roč­ných
Hudba je motivujúca a jej počúvanie bežne sprevádza veľké množstvo aktivít vykonávaných či už v práci, alebo doma. čítať »
 
Gi­ga­set ele­ments
Neveľká biela škatuľa ukrývajúca v sebe tri menšie biele škatuľky, akési hardvérové zariadenia. Odbaľujeme a púšťame sa do testovania. čítať »
 
Tom­Tom Mul­ti-Sport Car­dio
Toto sú športové hodinky, ako sa patrí, sú totiž špeciálne na tento účel vytvorené. Pochádzajú od výrobcu, ktoré poznáme hlavne z kvalitných navigácií, a GPS sa využíva aj v tomto prípade. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter