GEAR4 GP07

Ten­to mo­del je vhod­ný hlav­ne pre pou­ží­va­te­ľov, kto­rí z aké­ho­koľ­vek dô­vo­du pot­re­bu­jú lep­šie uchy­te­nie. Ká­bel ľa­vé­ho slú­chad­la je krat­ší, ká­bel pra­vé­ho ve­die oko­lo kr­ku. Ideál­ne ich te­da mož­no pou­žiť nap­rík­lad pri špor­te. Keď­že ide o in-ear slú­chad­lá, ob­sa­hu­jú v ba­le­ní aj tri veľ­kos­ti náv­le­kov na zvu­ko­vý tu­nel. Aj v tom­to prí­pa­de sú pou­ži­té rov­na­ké náv­le­ky ako pri mo­de­li CURZV a dob­re sa uchytia v uchu.

Ta­kis­to už po za­lo­že­ní od­hluč­nia von­kaj­šie pros­tre­die, ho­ci s vnú­tor­ným od­hluč­ne­ním je to hor­šie. Po za­lo­že­ní sa len mier­ne zní­ži hla­di­na pro­du­ko­va­né­ho zvu­ku sme­rom von. K zvu­ko­vé­mu pre­ja­vu ne­má­me vý­hra­dy, níz­ke tó­ny sú rep­ro­du­ko­va­né veľ­mi dob­re, na čom sa opäť pod­pí­sa­lo tes­ne­nie po za­lo­že­ní do ucha. Vy­so­ké tó­ny sú v prí­pa­de GP07 jas­nej­šie a viac o se­be dá­va­jú ve­dieť aj stre­dy. To hlav­ne pri vy­so­kých hla­si­tos­tiach, inak sme bo­li so slú­chad­la­mi spo­koj­ní. Strie­bor­ná far­ba má imi­to­vať me­ta­lic­ký povrch, pri hmot­nos­ti 10 gra­mov však ide len o plast.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prís­lu­šen­stvo pre smar­tfón So­ny Xpe­ria Z2
Smartfón Sony Xperia Z2 sme už v PC REVUE predstavili. V tomto článku sa pozrieme na príslušenstvo, ktoré výrazným spôsobom rozširuje možnosť použitia tohto telefónu. čítať »
 
Ten­ký mo­ni­tor s Mi­ra­cas­tom
Výrobcovia monitorov, ktoré sú určené prevažne do domácností, sa v poslednom čase snažia poskytovať pridanú hodnotu. čítať »
 
VU+ So­lo SE
Spoločnosť Marusys predstavila nový prírastok v rodine linuxových satelitných prijímačov. U nás sú tieto prijímače už dobre známe pod označením VU+ a vyhľadávajú ich hlavne používatelia, ktorí presne vedia, čo chcú. čítať »
 
Rou­te­ry do do­mác­nos­ti a fir­my
Lacnejšie aj drahšie routery sme zaradili do jedného testu a vybrali modely, ktoré sú pre koncového používateľa vždy niečím zaujímavé. čítať »
 
Naj­lep­šie slú­chad­lá pre ná­roč­ných
Hudba je motivujúca a jej počúvanie bežne sprevádza veľké množstvo aktivít vykonávaných či už v práci, alebo doma. čítať »
 
Gi­ga­set ele­ments
Neveľká biela škatuľa ukrývajúca v sebe tri menšie biele škatuľky, akési hardvérové zariadenia. Odbaľujeme a púšťame sa do testovania. čítať »
 
Tom­Tom Mul­ti-Sport Car­dio
Toto sú športové hodinky, ako sa patrí, sú totiž špeciálne na tento účel vytvorené. Pochádzajú od výrobcu, ktoré poznáme hlavne z kvalitných navigácií, a GPS sa využíva aj v tomto prípade. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter