Creative WP-250

Tech­no­ló­gia Blue­tooth v tom­to ty­pe in-ear slú­chadiel sa os­ved­čí hlav­ne u pou­ží­va­te­ľov, kto­rí chcú skom­bi­no­vať po­čú­va­nie hud­by s te­le­fo­nic­kou dos­tup­nos­ťou. Na roz­diel od mno­hých os­tat­ných mo­de­lov je spo­jo­va­cí ká­bel ve­de­ný za kr­kom. Dos­ta­ne­te tak ste­reo­fón­ne slú­chad­lá, kto­ré ne­bu­dú vy­pa­dá­vať z uší a da­jú sa no­siť aj s čiap­kou na hla­ve.

Ov­lá­da­nie je na pra­vom slú­chad­le. Hlav­né tla­čid­lo na vo­la­nie a ukon­čo­va­nie ho­vo­rov sme­ru­je von po­dob­ne ako pri bež­ných HF súp­ra­vách, na spod­nej stra­ne je mik­ro­fón a ov­lá­da­nie hla­si­tos­ti cez dve tla­čid­lá. Vr­chná stra­na je vy­hra­de­ná mul­ti­fun­kčné­mu tla­čid­lu na ov­lá­da­nie hud­by. Tla­če­ním sa po­zas­ta­ví preh­rá­va­ná sklad­ba, vy­klo­pe­ním do strán sa po­su­nie na ďal­šiu sklad­bu ale­bo preh­rá­va­nú po­zí­ciu. Kva­li­ta hud­by je veľ­mi dob­rá, vy­chut­ná­te si pl­né ba­sy, slú­chad­lá sa da­jú vy­užiť aj pri špor­te. Pri po­hy­be ne­vy­pa­dá­va­jú z uší, a tak nep­rí­de­te o rep­ro­duk­ciu zvu­ko­vých zlo­žiek. V ba­le­ní náj­de­te aj tri vy­me­ni­teľ­né si­li­kó­no­vé náv­le­ky na pris­pô­so­be­nie veľ­kos­ti.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prís­lu­šen­stvo pre smar­tfón So­ny Xpe­ria Z2
Smartfón Sony Xperia Z2 sme už v PC REVUE predstavili. V tomto článku sa pozrieme na príslušenstvo, ktoré výrazným spôsobom rozširuje možnosť použitia tohto telefónu. čítať »
 
Ten­ký mo­ni­tor s Mi­ra­cas­tom
Výrobcovia monitorov, ktoré sú určené prevažne do domácností, sa v poslednom čase snažia poskytovať pridanú hodnotu. čítať »
 
VU+ So­lo SE
Spoločnosť Marusys predstavila nový prírastok v rodine linuxových satelitných prijímačov. U nás sú tieto prijímače už dobre známe pod označením VU+ a vyhľadávajú ich hlavne používatelia, ktorí presne vedia, čo chcú. čítať »
 
Rou­te­ry do do­mác­nos­ti a fir­my
Lacnejšie aj drahšie routery sme zaradili do jedného testu a vybrali modely, ktoré sú pre koncového používateľa vždy niečím zaujímavé. čítať »
 
Naj­lep­šie slú­chad­lá pre ná­roč­ných
Hudba je motivujúca a jej počúvanie bežne sprevádza veľké množstvo aktivít vykonávaných či už v práci, alebo doma. čítať »
 
Gi­ga­set ele­ments
Neveľká biela škatuľa ukrývajúca v sebe tri menšie biele škatuľky, akési hardvérové zariadenia. Odbaľujeme a púšťame sa do testovania. čítať »
 
Tom­Tom Mul­ti-Sport Car­dio
Toto sú športové hodinky, ako sa patrí, sú totiž špeciálne na tento účel vytvorené. Pochádzajú od výrobcu, ktoré poznáme hlavne z kvalitných navigácií, a GPS sa využíva aj v tomto prípade. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter