TEST: Slúchadlá pre profesionálov

Oz­vu­če­nie je zá­kla­dom mul­ti­me­diál­ne­ho di­ania a ve­dia o tom svo­je naj­mä hrá­či, kto­rých her­ný zá­ži­tok sa čas­to umoc­ňu­je aj kva­lit­ným zvu­ko­vým sprie­vo­dom. Bez ne­ho by jed­no­duc­ho hra ne­ma­la správ­ny spád, ho­ci by bež­ala na tej naj­lep­šej gra­fic­kej kar­te. Keď­že no­vé slúc­had­lá pri­ná­ša­jú kaž­dým ro­kom no­vé mož­nos­ti a zlep­še­nia, otes­to­va­li sme nie­koľ­ko špe­ci­fic­kých kús­kov.

Tro­ji­ca mo­de­lov je ur­če­ná rýd­zo pre hrá­čov, mo­del Phi­lips SHD8600 má všes­tran­né za­me­ra­nie. To však nez­na­me­ná, že hráč­ske slúc­had­lá ne­mô­že­te po­užiť na po­ze­ra­nie fil­mov ale­bo preh­rá­va­nie hud­by a nao­pak. Veľ­ké muš­le sú zá­kla­dom ver­nej­šej rep­ro­duk­cie a vy­ššie­ho vý­ko­no­vé­ho za­ťa­že­nia. Čo­raz čas­tej­šie sa stre­tá­va­me s ďal­ší­mi tec­hno­ló­gia­mi, a to naj­mä v ob­las­ti pries­to­ro­vé­ho zvu­ku ale­bo zdo­ko­na­le­nia preh­rá­va­nia, zvý­raz­ne­nia hla­su, ob­no­ve­nia stra­te­ných tó­nov a ďal­ších tec­hno­ló­gií. Ta­kis­to sa stá­va bež­nou praxou vy­ho­to­ve­nie jed­né­ho mo­de­lu v dvoch va­rian­toch, a to s bež­ný­mi audio­ko­nek­tor­mi a roz­hra­ním USB. Sú­čas­né slúc­had­lá z vy­ššej ce­no­vej hla­di­ny sú prep­ra­co­va­né a po­sky­tu­jú po­ho­dlie pri po­uží­va­ní. Ne­raz vý­rob­ca pri­dá­va aj vlas­tné sof­tvé­ro­vé uti­li­ty na spra­co­va­nie zvu­ku.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prís­lu­šen­stvo pre smar­tfón So­ny Xpe­ria Z2
Smartfón Sony Xperia Z2 sme už v PC REVUE predstavili. V tomto článku sa pozrieme na príslušenstvo, ktoré výrazným spôsobom rozširuje možnosť použitia tohto telefónu. čítať »
 
Ten­ký mo­ni­tor s Mi­ra­cas­tom
Výrobcovia monitorov, ktoré sú určené prevažne do domácností, sa v poslednom čase snažia poskytovať pridanú hodnotu. čítať »
 
VU+ So­lo SE
Spoločnosť Marusys predstavila nový prírastok v rodine linuxových satelitných prijímačov. U nás sú tieto prijímače už dobre známe pod označením VU+ a vyhľadávajú ich hlavne používatelia, ktorí presne vedia, čo chcú. čítať »
 
Rou­te­ry do do­mác­nos­ti a fir­my
Lacnejšie aj drahšie routery sme zaradili do jedného testu a vybrali modely, ktoré sú pre koncového používateľa vždy niečím zaujímavé. čítať »
 
Naj­lep­šie slú­chad­lá pre ná­roč­ných
Hudba je motivujúca a jej počúvanie bežne sprevádza veľké množstvo aktivít vykonávaných či už v práci, alebo doma. čítať »
 
Gi­ga­set ele­ments
Neveľká biela škatuľa ukrývajúca v sebe tri menšie biele škatuľky, akési hardvérové zariadenia. Odbaľujeme a púšťame sa do testovania. čítať »
 
Tom­Tom Mul­ti-Sport Car­dio
Toto sú športové hodinky, ako sa patrí, sú totiž špeciálne na tento účel vytvorené. Pochádzajú od výrobcu, ktoré poznáme hlavne z kvalitných navigácií, a GPS sa využíva aj v tomto prípade. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter