Devialet Phantom Silver

Ten­to­raz sa nám dos­tal na test nao­zaj vý­ni­moč­ný kú­sok har­dvé­ru. Phan­tom Sil­ver fran­cúz­skej audio­fil­skej znač­ky De­via­let je hig­hen­do­vý mul­ti­roo­mo­vý zvu­ko­vý sys­tém vy­uží­va­jú­ci veľ­ké množ­stvo úpl­ne no­vých tech­no­ló­gií a pa­ten­tov. Je ur­če­ný na oz­vu­če­nie mies­tnos­tí - či už ako sa­mos­tat­ná jed­not­ka, ale­bo v pá­re ako náh­ra­da do­má­ce­ho ki­na. Sys­tém umož­ňu­je syn­chro­ni­zá­ciu až 24 jed­no­tiek.

Za­ria­de­nie je aj za­ují­ma­vý di­zaj­nér­sky kú­sok v ele­gan­tnej bie­lo-strie­bor­no-si­vej úp­ra­ve. Je ur­če­né na pos­ta­ve­nie pria­mo na pod­la­hu, ale­bo ak ho bu­de­te pou­ží­vať v úlo­he do­má­ce­ho ki­na, mô­že byť umies­tne­né na stĺpo­vom pod­stav­ci, kto­rý má byť ča­som ta­kis­to v po­nu­ke. Na te­le ne­náj­de­te ni­ja­ké ov­lá­da­cie pr­vky ok­rem jed­né­ho tla­čid­la vza­du a žiad­ne kon­trol­ky. K sie­ti ho mô­že­te pri­po­jiť buď káb­lom, ale­bo cez Wi-Fi, k dis­po­zí­cii je aj op­tic­ký audiov­stup S/PDIF. Po pri­po­je­ní k sie­ti eter­ne­to­vým káb­lom sta­čí jed­not­ku pri­po­jiť k na­pá­ja­niu. Za 30 se­kúnd sa oba me­ni­če po stra­nách „roz­dý­cha­jú" a po auto­ma­tic­kom na­kon­fi­gu­ro­va­ní sie­te sa oz­ve ako­by mi­mo­zem­ský zvuk. Tak vie­te, že je za­ria­de­nie prip­ra­ve­né. Kom­plet­né ov­lá­da­nie je mož­né cez ap­li­ká­ciu SPARK, kto­rá je dos­tup­ná pre sys­té­my An­droid 4.4, Win­dows 7, Mac OS 10.9, iOS 7 a ich nov­šie ver­zie. Ak sa pri­pá­ja­te cez Wi-Fi, je to eš­te väč­šie ča­ro­va­nie. Po za­pnu­tí poč­ká­te na ro­zoz­vu­ča­nie za­ria­de­nia, ap­li­ká­cia vás vy­zve na po­lo­že­nie ru­ky na za­ria­de­nie na 5 se­kúnd. Tým za­pne­te Wi-Fi, oz­ve sa „od­fuk­nu­tie", na mo­bi­le sa v nas­ta­ve­niach Wi-Fi pri­po­jí­te k Phan­to­mu, v ap­li­ká­cii nas­ta­ví­te va­šu Wi-Fi a hes­lo, potvr­dí­te. Phan­tom sa pri­po­jí k va­šej sie­ti Wi-Fi a ap­li­ká­cia si ho auto­ma­tic­ky vy­hľa­dá. Znie to zlo­ži­to, ale je to veľ­mi jed­no­du­chý a funkč­ný pos­tup. Ak sa pri­po­je­nie ne­da­rí, sta­čí trik­rát krát­ko stla­čiť tla­čid­lo na za­dnej stra­ne, tým sa vy­re­se­tu­jú sie­ťo­vé nas­ta­ve­nia (to je je­di­ná fun­kcia toh­to tla­čid­la).

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Co­relDraw Grap­hics Sui­te X7
Corel vydal 17. edíciu svojho balíka nástrojov na grafiku už pred viac ako rokom, nám sa pre absenciu lokálneho zastúpenia podarilo dostať k testovacej verzii až teraz. Základné funkcie vám nebudeme podrobne predstavovať, keďže sme sa po minulé roky dosť podrobne venovali jeho predchodcom, zameriame sa novinky. čítať »
 
Clou­do­vá ka­me­ra TP-Link NC-200
Spoločnosť TP-Link, známa produkciou komunikačného hardvéru, má vo svojom portfóliu aj cloudovú kameru NC-200, ktorá je pomerne jednoduchá, no použitím univerzálna. čítať »
 
WorldPen­Scan X
Prednedávnom sme zaznamenali úspech spoločnosti Pen Power na Kickstarteri. Podarilo sa jej získať potrebnú sumu peňazí na realizáciu najnovšieho projektu WorldPenScan X. čítať »
 
ZyXEL HD Powerli­ne Adap­ter
Ak poznáte situáciu, keď musíte na káblové pripojenie ľubovoľného zariadenia na internet vŕtať diery do stien a inštalovať káble a lišty, asi ste sa už zamýšľali nad tým, či neexistuje elegantnejšie riešenie. čítať »
 
De­via­let Phan­tom Sil­ver
Tentoraz sa nám dostal na test naozaj výnimočný kúsok hardvéru. Phantom Silver francúzskej audiofilskej značky Devialet je highendový multiroomový zvukový systém využívajúci veľké množstvo úplne nových technológií a patentov. čítať »
 
BenQ XR3501
Nový monitor BenQ XR3501 zaujme už na prvý pohľad svojím robustným 35" displejom so zakrivením 2000R. Je to prvý zakrivený monitor s ultraširokouhlým rozlíšením 2560 × 1080 a obnovovacou frekvenciou 144 Hz, čo poteší hlavne hráčov. čítať »
 
Mo­ni­to­ry s roz­lí­še­ním full HD pre štu­den­tov a do do­mác­nos­ti
Do prehľadu sme zahrnuli cenovo dostupné monitory s rozlíšením minimálne 1920 × 1080 pixelov a uhlopriečkami do 24 palcov. Hodia sa nielen do domácností, ale aj do kancelárií, samozrejme, iba ak sa tu nevyžaduje väčšia obrazovka alebo vyššie rozlíšenie. čítať »
 
EIZO CS270
Grafici, editori fotografií, dizajnéri akéhokoľvek zamerania a iné profesie, ktorých náplň práce je spracovanie obrazu, potrebujú kvalitný monitor s podaním farieb, ktoré sa čo najviac blíži realite. V kategórii prístrojov s veľkosťou uhlopriečky 27 palcov je pre spomínané profesie dobrá voľba recenzovaný monitor. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter