Výkonný, s veľkým displejom a výborným fotoaparátom

Recenzia PC Revue: Lenovo Vibe Z2 Pro

VIBE-Z-2.jpg Pred­ný skle­ne­ný pa­nel, kto­rý ob­sa­hu­je len ovál­ny ot­vor pre rep­ro­duk­tor potvr­dzu­je pra­vid­lo o krá­se jed­no­du­ché­ho di­zaj­nu. Vďa­ka 6" dis­ple­ju IPS s roz­lí­še­ním Quad HD (2560 × 1440) pod ochran­ným sklom Cor­ning Go­ril­la Glass 3 sme si vy­chut­na­li veľ­mi os­trý ob­raz.

skvelý displej a fotoaparát Na uh­lo­prieč­ku 6 pal­cov je to roz­lí­še­nie vy­so­ko nad­prie­mer­né, kon­krét­ne 490 bo­dov na pa­lec. Pod­ľa od­bor­ní­kov je ta­ké­to roz­lí­še­nie už za hra­ni­cou schop­nos­tí ľud­ské­ho oka, tak­že pou­ži­tie ta­ké­ho­to dis­ple­ja je skôr mar­ke­tin­go­vý ťah než úče­lo­vý po­čin. Jas dis­ple­ja je viac ako 500 cd/m², tak­že je či­ta­teľ­ný aj po­čas sl­neč­né­ho dňa. Pra­vid­lo väč­šie roz­lí­še­nie - vy­ššia spot­re­ba pla­tí aj v tom­to prí­pa­de, no vďa­ka 4000 mAh ba­té­rii te­le­fón v po­ho­de vy­dr­ží aj se­dem­ho­di­no­vé po­ze­ra­nie vi­dea.

Čas, kto­rý di­zaj­né­ri ušet­ri­li pri návr­hu pred­nej ste­ny, ve­no­va­li v pl­nom na­sa­de­ní za­dnej a boč­ným ste­nám, kto­ré sú tvo­re­né mo­nob­lo­kom z pra­vouh­lo štruk­tú­ro­va­ne brú­se­né­ho hli­ní­ka. Za­dnej ste­ne do­mi­nu­je vy­čnie­va­jú­ci fo­toa­pa­rát, le­mo­va­ný čer­ve­ným rá­mi­kom. To pre­to, aby upú­tal po­zor­nosť na jed­nu z naj­dô­le­ži­tej­ších fun­kcií toh­to te­le­fó­nu. Te­le­so fo­toa­pa­rá­tu spo­lu s dvo­ji­cou LED di­ód je umies­tne­né na obdĺžni­ko­vej plas­to­vej plat­for­me, kto­rá je (ale­bo vy­ze­rá, že je) k te­le­su te­le­fó­nu pri­pev­ne­ná štyr­mi ma­lý­mi skrut­ka­mi s hla­vič­kou Torx. Bo­li sme v po­ku­še­ní siah­nuť do prie­čin­ka s ná­ra­dím a vy­skú­šať, či sú skrut­ky pra­vé, prí­pad­ne čo je vnút­ri, ale od­ola­li sme. Ku konštruk­cii má­me je­di­nú drob­nú pri­po­mien­ku tý­ka­jú­cu sa za­dnej hor­nej a dol­nej hra­ny. Ke­by bo­li viac za­ob­le­né, phab­let by sa lep­šie dr­žal v re­ži­me na šír­ku. Nao­pak, mu­sí­me poch­vá­liť ele­gan­tné zo­šik­me­nie boč­ných stien a za­ob­le­nie ich hrán.

Vy­so­ký vý­kon

Di­zajn iko­ny stred­né­ho do­ty­ko­vé­ho tla­čid­la pod dis­ple­jom vzdia­le­ne pri­po­mí­na lo­go Win­dows, ale my­šlien­ka, že by Le­no­vo plá­no­va­lo hyb­rid toh­to ty­pu, je tro­chu pri­tiah­nu­tá za vla­sy. Har­dvér to­mu neb­rá­ni, štvor­jad­ro­vý vý­kon­ný pro­ce­sor Snap­dra­gon 801 tak­to­va­ný na 2,5 GHz a GPU Ad­re­no 330 tak­to­va­né, či skôr pre­tak­to­va­né, na 550 MHz spo­lu s 3 GB RAM pos­ky­tu­jú dos­ta­toč­ný vý­kon na aký­koľ­vek účel. Aby sme bo­li kon­krét­ni, v benchmar­ku An­tTu­Tu sme na­me­ra­li skó­re 43 612 bo­dov. Inter­ný 32 GB úlož­ný pries­tor, z kto­ré­ho zos­ta­ne pou­ží­va­te­ľo­vi 24 GB, je de­fi­ni­tív­ny, slot na kar­tu mic­roSD v prís­tro­ji bu­de­te hľa­dať már­ne.

Kva­lit­ný fo­toa­pa­rát

Naj­lep­šie sme si ne­cha­li na ko­niec - kva­lit­ný fo­toa­pa­rát s roz­lí­še­ním 16 Mpx (3456 × 4608 px), s op­tic­ky sta­bi­li­zo­va­ným ob­jek­tí­vom a dvoj­dió­do­vým bles­kom. Op­tic­ká sta­bi­li­zá­cia a kva­lit­ný ob­jek­tív vy­svet­ľu­jú, pre­čo te­le­so fo­toa­pa­rá­tu vy­čnie­va zo za­dnej ste­ny. Pri nah­rá­va­ní vi­dea si mô­že­te vy­brať roz­lí­še­nie 4K (2160p), full HD (1080p), prí­pad­ne HD (720p). Skôr než za­pne­te roz­lí­še­nie 4K, za­mys­li­te sa nad vy­uži­tím vi­dea v ta­kom­to roz­lí­še­ní - či ho ok­rem te­le­fó­nu má­te kde preh­rať.

Pri kla­sic­kom do­vo­len­ko­vom a even­to­vom fo­tog­ra­fo­va­ní oce­ní­te ap­li­ká­ciu na fo­tog­ra­fo­va­nie s net­ra­dič­ným, no er­go­no­mic­kým a in­tui­tív­nym ov­lá­da­ním. Ov­lá­da­nie fo­toa­pa­rá­tu mô­že­te prep­núť aj do tak­zva­né­ho pro­fe­sio­nál­ne­ho re­ži­mu, v kto­rom má­te ove­ľa väč­šiu kon­tro­lu nad nas­ta­ve­ním pa­ra­met­rov fo­tog­ra­fo­va­nia. Sním­ky ma­jú v ka­te­gó­rii mo­bi­lov a tab­le­tov nad­prie­mer­nú kva­li­tu pri akých­koľ­vek sve­tel­ných pod­mien­kach. Rov­na­ko aj vi­deo v kva­li­te Ultra HD. Za­ují­ma­vý je ta­kis­to re­žim sú­čas­né­ho na­tá­ča­nia vi­dea pred­nou a za­dnou ka­me­rou. Tú­to mož­nosť oce­ní­te nap­rík­lad vte­dy, ak chce­te ko­men­to­vať ne­ja­kú za­ují­ma­vú si­tuáciu. Váš ob­raz sa bu­de vkla­dať do ma­lé­ho ok­na v ob­ra­ze sní­ma­nom za­dnou ka­me­rou.

Prak­tic­ké skú­se­nos­ti

Roz­ší­re­nie ope­rač­né­ho sys­té­mu An­droid 4.4.2 je rov­na­ké, ako sa os­ved­či­lo pri tab­le­toch Yoga 2, sa­moz­rej­me, s pri­hliad­nu­tím na for­mát te­le­fó­nu, tak­že je dopl­ne­ný aj re­žim na pou­ží­va­nie v aute. Náj­de­te tu aj za­uží­va­né ap­li­ká­cie na syn­chro­ni­zá­ciu ob­sa­hu s clou­dom a pre­nos sú­bo­rov me­dzi za­ria­de­nia­mi. Pou­ží­va­te­lia z ma­lé­ho biz­ni­su oce­nia Se­cu­re Zo­ne, prav­da, ak ne­ma­jú iné rie­še­nie na za­bez­pe­če­nú zó­nu na fi­rem­né do­ku­men­ty a ko­mu­ni­ká­ciu. Ap­li­ká­cia Se­cu­ri­ty pos­ta­čí na bež­né pou­ží­va­nie. Pos­ky­tu­je nie­len anti­mal­vé­ro­vú ochra­nu, ale aj roz­ší­re­nú mož­nosť ro­di­čov­skej kon­tro­ly. Bli­ka­jú­ca ikon­ka na ob­ra­zov­ke uzam­knu­tia vás nev­tie­ra­vo upo­zor­ní, že ob­rá­zok jej po­za­dia sa dá me­niť ges­tom po­su­nu do stra­ny.

Kaž­dý te­le­fón v nie­čom vy­ni­ká na úkor iných vlas­tnos­tí, kto­ré mu­se­li konštruk­té­ri ože­lieť v zá­uj­me di­zaj­nu, roz­me­rov a hmot­nos­ti. S VI­BE Z2 Pro si ste­reo­fón­nu rep­ro­duk­ciu vy­chut­ná­te len cez exter­né rep­ro­duk­to­ry ale­bo slú­chad­lá, ale vsta­va­ný rep­ro­duk­tor umies­tne­ný na spod­nej ste­ne je kva­lit­ný a hrá dos­ta­toč­ne hlas­no.

Ver­dikt

Vi­be Z2 Pro je veľ­mi vhod­ný aj pre vý­vo­já­rov an­droi­do­vých ap­li­ká­cií. Dá sa to­tiž prep­núť do na­tív­ne­ho „Goog­le" An­droi­du. Sta­čí ak­ti­vo­vať vý­vo­jár­sky mód tak, že se­dem­krát rých­lo po se­be klik­ne­te v nas­ta­ve­niach na Software ver­sion num­ber. Jed­na z po­lo­žiek De­ve­lo­per me­nu, kto­ré sa tým­to úko­nom pri­dá do nas­ta­ve­ní, je aj mož­nosť prep­núť na Goog­le UI.

Pa­ra­met­re:

  • Pro­ce­sor: Štvor­jad­ro­vý Qual­comm Snap­dra­gon 801 2,5 GHz, GPU Ad­re­no 330
  • Pa­mäť: 3 GB RAM, vnú­tor­ná pa­mäť 32 GB
  • Dis­plej: 6,0" dis­plej Quad-HD 2560 × 1440 px
  • Fo­toa­pa­rát: 16 Mpx za­dný fo­toa­pa­rát s auto­ma­tic­kým za­os­tro­va­ním, bles­kom LED a sní­mač­mi RGB a BSI, 5 Mpx pred­ný fo­toa­pa­rát
  • Ko­nek­ti­vi­ta: GPRS, ED­GE, UMTS, HSDPA , LTE, WiFi, Blue­tooth 4.0
  • Ba­té­ria: 4000 mAh
  • Ope­rač­ný sys­tém: An­droid 4.4.2 (Kit­Kat)
  • Roz­me­ry a hmot­nosť: 156 × 81,3 × 7,7mm, 179 g
  • Za­po­ži­čal: Le­no­vo
  • Ce­na s DPH: od 379 EUR

Hod­no­te­nie:

Kva­lit­ný dis­plej, fo­toa­pa­rát, vy­so­ký vý­kon, všet­ko za ro­zum­nú ce­nu
Ab­sen­cia slo­tu na pa­mä­ťo­vé kar­ty

Zdroj: PCR 6/2015Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Co­relDraw Grap­hics Sui­te X7
Corel vydal 17. edíciu svojho balíka nástrojov na grafiku už pred viac ako rokom, nám sa pre absenciu lokálneho zastúpenia podarilo dostať k testovacej verzii až teraz. Základné funkcie vám nebudeme podrobne predstavovať, keďže sme sa po minulé roky dosť podrobne venovali jeho predchodcom, zameriame sa novinky. čítať »
 
Clou­do­vá ka­me­ra TP-Link NC-200
Spoločnosť TP-Link, známa produkciou komunikačného hardvéru, má vo svojom portfóliu aj cloudovú kameru NC-200, ktorá je pomerne jednoduchá, no použitím univerzálna. čítať »
 
WorldPen­Scan X
Prednedávnom sme zaznamenali úspech spoločnosti Pen Power na Kickstarteri. Podarilo sa jej získať potrebnú sumu peňazí na realizáciu najnovšieho projektu WorldPenScan X. čítať »
 
ZyXEL HD Powerli­ne Adap­ter
Ak poznáte situáciu, keď musíte na káblové pripojenie ľubovoľného zariadenia na internet vŕtať diery do stien a inštalovať káble a lišty, asi ste sa už zamýšľali nad tým, či neexistuje elegantnejšie riešenie. čítať »
 
De­via­let Phan­tom Sil­ver
Tentoraz sa nám dostal na test naozaj výnimočný kúsok hardvéru. Phantom Silver francúzskej audiofilskej značky Devialet je highendový multiroomový zvukový systém využívajúci veľké množstvo úplne nových technológií a patentov. čítať »
 
BenQ XR3501
Nový monitor BenQ XR3501 zaujme už na prvý pohľad svojím robustným 35" displejom so zakrivením 2000R. Je to prvý zakrivený monitor s ultraširokouhlým rozlíšením 2560 × 1080 a obnovovacou frekvenciou 144 Hz, čo poteší hlavne hráčov. čítať »
 
Mo­ni­to­ry s roz­lí­še­ním full HD pre štu­den­tov a do do­mác­nos­ti
Do prehľadu sme zahrnuli cenovo dostupné monitory s rozlíšením minimálne 1920 × 1080 pixelov a uhlopriečkami do 24 palcov. Hodia sa nielen do domácností, ale aj do kancelárií, samozrejme, iba ak sa tu nevyžaduje väčšia obrazovka alebo vyššie rozlíšenie. čítať »
 
EIZO CS270
Grafici, editori fotografií, dizajnéri akéhokoľvek zamerania a iné profesie, ktorých náplň práce je spracovanie obrazu, potrebujú kvalitný monitor s podaním farieb, ktoré sa čo najviac blíži realite. V kategórii prístrojov s veľkosťou uhlopriečky 27 palcov je pre spomínané profesie dobrá voľba recenzovaný monitor. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter