Recenzia PC REVUE: Canon EOS 750D

Ne­je­den fa­nú­šik znač­ky Ca­non sa v pos­led­ných ro­koch s oba­va­mi po­ze­ral na tech­ni­ku dru­hé­ho tá­bo­ra, kde ža­li ová­cie vý­bor­né sní­ma­če od So­ny.

Náj­de­te ich v te­lách prís­tro­jov Ni­kon, Pen­tax a, po­cho­pi­teľ­ne, aj So­ny, vďa­ka čo­mu si tie­to znač­ky udr­žo­va­li ma­lý nás­kok v niek­to­rých tech­nic­kých as­pek­toch. Šlo pre­dov­šet­kým o kva­li­tu sní­mok pri vy­so­kých cit­li­vos­tiach ISO (te­da v sla­bom svet­le) a o dy­na­mic­ký roz­sah pri fo­te­ní do RAW. Zjed­no­du­še­ne po­ve­da­né, keď ste fo­ti­li bez kom­pre­sie a fot­ky nes­kôr vy­vo­lá­va­li v Lightroo­me ale­bo po­dob­nom edi­to­re, moh­li ste si pri sní­ma­čoch So­ny do­vo­liť väč­šie úp­ra­vy expo­zí­cie a stá­le zís­kať čis­té zá­be­ry. Si­tuácia pri fo­te­ní do skom­pri­mo­va­né­ho JPEG však už bo­la vy­rov­na­ná, ba priam by sme čas­to za lep­ší zá­ber ozna­či­li vý­stup z tiel mo­de­lov Ca­non, ale tu už ide skôr o osob­ný do­jem z me­nej sil­né­ho vy­hla­dzo­va­nia šu­mu a ver­né­ho po­da­nia fa­rieb.

750d.jpg

Ca­non mi­nu­lý me­siac uvie­dol do pre­da­ja dve zá­sad­né no­vin­ky, kto­ré ko­neč­ne pri­chá­dza­jú s úpl­ne no­vým sní­ma­čom: EOS 750D a EOS 760D. Tech­nic­ky sú to veľ­mi po­dob­né fo­toa­pa­rá­ty, roz­diel­ne sú len v niek­to­rých de­tai­loch a ce­ne. Od­liš­nos­ti 760D náj­de­te ved­ľa v okien­ku, my po­va­žu­je­me z hľa­dis­ka ob­ra­zo­vej kva­li­ty oba za rov­no­cen­né, lí­šia sa len v ov­lá­da­cích pr­vkoch. Vnút­ri oboch náj­de­te rov­na­ký sní­mač s 24 Mpx roz­lí­še­ním, tak­že roz­lí­še­ním sa Ca­non do­ťa­hu­je na kon­ku­ren­čné sní­ma­če v mo­de­loch Ni­kon D3300, D7200 a hlav­ne D5500, s kto­rým bu­de­me po­rov­ná­vať naj­viac, le­bo je to ce­no­vo naj­bliž­ší kon­ku­rent.

Hlav­ná té­ma pri no­vých mo­de­loch je opus­te­nie sta­ré­ho 18 Mpx sní­ma­ča, s kto­rým sa ver­ne poz­ná­me z nie­koľ­kých pos­led­ných ge­ne­rá­cií stov­ko­vých mo­de­lov Ca­no­nu. Ko­neč­ne je tu cel­kom no­vý mo­del a kaž­dý naj­prv po­lo­ží otáz­ku, ako vy­ze­ra­jú je­ho schop­nos­ti v naj­zlo­ži­tej­ších sve­tel­ných pod­mien­kach. My ko­neč­ne mô­že­me kaž­dé­ho ca­no­nis­tu upo­ko­jiť, no­vý sní­mač prak­tic­ky do­rov­ná­va nás­kok kon­ku­ren­cie. Z hľa­dis­ka vý­ko­nu v sla­bom svet­le by sme po­ve­da­li, že roz­die­ly me­dzi 750D a D5500 nes­poz­ná­te. Ca­non do­kon­ca za­cho­vá­va v zá­be­roch JPEG viac de­tai­lov vďa­ka me­nej vý­raz­né­mu pot­lá­ča­niu šu­mu, na dru­hej stra­ne pri prá­ci s RAW sa Ni­kon zdá tro­šič­ku me­nej za­šu­me­ný, ale poz­nať to, iba po­kiaľ roz­die­ly hľa­dá­te v sto­per­cen­tnom prib­lí­že­ní.

750d-top.jpg

A čo mý­tus me­nom dy­na­mic­ký roz­sah? O tom by sa da­lo dis­ku­to­vať na ďal­šie dve strán­ky, veď nie­koľ­ko dní sme ne­ro­bi­li nič iné než pixel po pixe­ly po­rov­ná­va­li zá­be­ry v RAW a ma­ni­pu­lo­va­li expo­zí­cia­mi v rôz­ne kon­tras­tných scé­nach. Na­ko­niec sme dos­pe­li k ná­zo­ru, že aj keď v tom­to as­pek­te stá­le ve­die Ni­kon D5500 a sní­ma­če So­ny všeo­bec­ne, nik­dy sa nám nes­ta­lo, že by sme za da­nej si­tuácie ne­dos­ta­li rov­na­ko dob­rý zá­ber aj z Ca­no­nu. Dô­vod sa skrý­va v troš­ku od­liš­nej cha­rak­te­ris­ti­ke sní­ma­ča, a te­da aj inom po­ža­do­va­nom pos­tu­pe, ako fo­tiť v kon­tras­tnej si­tuá­cii. Ni­ko­nom by ste fo­ti­li tak, aby vám vy­šla správ­na expo­zí­cia vo svet­lých čas­tiach scé­ny, a tma­vé tie­ňo­vé čas­ti by ste si po­tom zos­vet­li­li v postpro­duk­cii, pre­to­že ani po ich vý­raz­nom zos­vet­le­ní nie sú za­šu­me­né. No­vé fo­toa­pa­rá­ty Ca­no­nu sa v tom­to as­pek­te roz­hod­ne zlep­ši­li, do­vo­ľu­jú zos­vet­ľo­vať tie­ne pri za­cho­va­ní kva­li­ty as­poň o je­den krok sil­nej­šie než pred­chá­dza­jú­ce mo­de­ly, no eš­te stá­le nie tak vý­raz­ne ako mo­de­ly Ni­kon. Len­že správ­ny pos­tup je expo­no­vať scé­nu od­liš­ne od Ni­ko­nu. Nám sa naj­lep­šie da­ri­lo, keď sme ne­cha­li svet­lé čas­ti scé­ny zľah­ka pre­pá­liť a po­tom sme ich expo­zí­ciu stiah­li v postpro­duk­cii, nás­led­ne tma­vé čas­ti zá­be­ru ne­bo­lo tre­ba zos­vet­ľo­vať tak vý­raz­ne. Ca­non, ako sa zdá, pos­ky­tu­je op­ro­ti kon­ku­ren­tom o nie­čo väč­ší roz­sah sme­rom do svet­lej (hig­hlight) čas­ti zá­be­ru, tre­ba s tým len po­čí­tať. Tak­že vcel­ku je to sko­ro re­mí­za - D5500 pos­ky­tu­je stá­le viac dy­na­mic­ké­ho roz­sa­hu aj jed­no­duch­ší pos­tup pri expo­no­va­ní. Ca­non sa však do­ťa­hu­je veľ­mi tes­ne a v cit­li­vos­tiach ISO nad 800 do­kon­ca pred­vá­dza lep­ší dy­na­mic­ký roz­sah (čo je po­cho­pi­teľ­né, keď­že nie je tak­zva­ne „ISO-in­va­riant­ný").

Ca­non 750D sa op­ro­ti pred­chod­co­vi dosť pod­stat­ne zlep­šil z hľa­dis­ka fo­tog­ra­fic­kých fun­kcií, nap­rík­lad za­os­tro­va­cí sys­tém po­chá­dza z EOS 70D, vy­uží­va 19 os­tria­cich bo­dov, pri­čom kaž­dý je cit­li­vý v ho­ri­zon­tál­nom aj ver­ti­kál­nom sme­re. Vý­po­čet expo­zí­cie ro­bí po­mo­cou 7560-bo­do­vé­ho sen­zo­ra cit­li­vé­ho v spek­tre RGB aj v IR. Pri­bud­la ko­nek­ti­vi­ta Wi-Fi s po­mo­cou NFC, tak­že s kom­pa­ti­bil­ný­mi smar­tfón­mi sta­čí pril­ožiť a dôj­de k spá­ro­va­niu (s ne­kom­pa­ti­bil­ný­mi, nap­rík­lad iP­ho­nom, tre­ba nas­ta­viť Wi-Fi ruč­ne, po­tom všet­ko fun­gu­je). Fun­kcio­na­li­ta Wi-Fi je po­mer­ne jed­no­du­chá - mô­že­te pre­ná­šať sú­bo­ry ale­bo na di­aľ­ku ov­lá­dať spúšť so ži­vým náh­ľa­dom na mo­bi­le či tab­le­te.

Canondomy EOS.jpg

Ďal­šia no­vin­ka sú­vi­sí s pou­ži­tím cez li­ve view alias ži­vý náh­ľad, te­da keď kom­po­nu­je­te fo­tog­ra­fie po­mo­cou vy­klá­pa­cie­ho do­ty­ko­vé­ho dis­ple­ja. 750D dos­tal do vien­ka no­vý hyb­rid­ný sys­tém CMOS AF III, kto­rý os­trí po­mo­cou de­tek­cie fá­zo­vé­ho po­su­nu aj kon­tras­tu, tak­že aj os­tre­nie bez pou­ži­tia hľa­dá­či­ka je prí­jem­ne rých­le. A čo viac - ne­vy­ža­du­je mik­ro­ko­rek­cie (kto­ré ten­to mo­del ani ne­pod­po­ru­je) a je vždy pres­né. Na­vy­še je v tom­to mó­de k dis­po­zí­cii aj auto­ma­tic­ké os­tre­nie na tvá­re, kto­ré nao­zaj vý­bor­ne fun­gu­je. Ako vždy chvá­li­me prí­tom­nosť do­ty­ko­vé­ho roz­hra­nia, tak­že sta­čí na dis­plej klep­núť pr­stom a fo­toa­pa­rát auto­ma­tic­ký os­trí na da­né mies­to scé­ny. Stá­le však pla­tí, že dual-pixel sys­tém z Ca­no­nu EOS 70D a 7D Mk II je o nie­čo lep­ší - rých­lej­ší v os­tre­ní aj sle­do­va­ní sub­jek­tu.

Z hľa­dis­ka zá­zna­mu vi­dea je 750D po­da­re­ný prís­troj. Maximál­na kva­li­ta je inak 1080p pri 30, resp. 25 FPS, čo mier­ne za­os­tá­va za D5500, schop­ným to­čiť 60/50 FPS, no aj vďa­ka dob­rej kva­li­te zá­zna­mu, prí­tom­nos­ti por­tu na exter­ný mik­ro­fón a mož­nos­ti nak­rú­cať s rých­lym a ľah­ko ov­lá­da­teľ­ným ži­vým náh­ľa­dom sú vý­sled­né vi­deá zo 750D nad­prie­mer­ne kva­lit­né.


ISO 12800.jpg

Fo­tog­ra­fiu sme zho­to­vi­li v no­ci pri veľ­mi sla­bom os­vet­le­ní a s pou­ži­tím ISO 12800, RAW bol spra­co­va­ný
v Ado­be Pho­tos­hop Lightroom 6

Ver­dikt

Ca­non EOS 750D je vý­bor­ná zr­kad­lov­ka, kto­rá op­ro­ti pred­chod­co­vi pri­ná­ša pod­stat­né zlep­še­nie ob­ra­zo­vej kva­li­ty, kva­li­ty os­tre­nia cez hľa­dá­čik aj cez ži­vý náh­ľad, ako aj bez­drô­to­vú ko­nek­ti­vi­tu na rých­lu pub­li­ká­ciu ob­ráz­kov na inter­ne­te. Je o 100 eur lac­nej­šia než naj­bliž­ší kon­ku­rent v po­do­be pod­stat­ne men­šie­ho a ľah­šie­ho Ni­ko­nu D5500, kto­rý má vý­ho­du v lep­šom os­tre­ní cez hľa­dá­čik a kva­lit­nej­šom vý­stu­pe RAW, Ca­non za­se ve­die v pod­sta­te lep­šom pou­ži­tí cez vý­klop­ný do­ty­ko­vý dis­plej. Z hľa­dis­ka vý­stu­pu v JPEG ich po­va­žu­je­me za rov­no­cen­né, vy­rov­na­né sú aj vo väč­ši­ne tech­nic­kých pa­ra­met­rov a pod­po­ro­va­ných fun­kcií (na oboch náj­de­te auto­ma­tic­ké HDR, bles­ky s do­sa­hom 12 m pri ISO 100, 5 FPS sek­ven­čné fo­te­nie, Wi-Fi atď.). Nao­zaj mô­že­me po­ve­dať, že kva­li­tou sú oba mo­de­ly vy­rov­na­né, tak­že ak hrá pre vás roz­ho­du­jú­cu ro­lu ce­na, vý­hod­nej­ší Ca­non je jas­ná voľ­ba. Ako vždy však pla­tí, že naj­lep­šie je sa roz­ho­do­vať pod­ľa ob­jek­tí­vov, kto­ré si plá­nu­je­te pri­kú­piť. Ako tip dá­va­me nap­rík­lad Ca­non 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM s ce­nou len zhru­ba 200 eur, kto­rý v sys­té­me Ni­kon ne­má ob­do­bu a je to skve­lý os­trý „ši­ro­káč". A ke­by ste chce­li te­lo s vy­ššou vý­ba­vou, ale nie ta­ké ma­sí­ve a dra­hé ako 70D, má pre vás Ca­non v po­nu­ke o 100 eur drah­ší 760D. Veľ­mi po­da­re­né mo­de­ly, kto­rý­mi si Ca­non is­te zís­ka mno­hých zá­kaz­ní­kov.

CanonParametre EOS.jpg

Hod­no­te­nie 750D: 9/10

Roz­die­ly 760D a 750D

Vy­šší mo­del vám za príp­la­tok 100 eur po­núk­ne dva veľ­mi po­pu­lár­ne ov­lá­da­cie pr­vky. Pr­ste­nec na za­dnej stra­ne slú­ži v re­ži­moch P, A aj S na pria­mu kom­pen­zá­ciu expo­zí­cie, v re­ži­me M na pria­me nas­ta­ve­nie expo­zič­ných pa­ra­met­rov. Na hor­nej stra­ne sa 760D mô­že po­pý­šiť sta­vo­vým dis­ple­jom, po­dob­ne ako má vy­ššia trie­da zr­kad­lo­viek Ca­non. 760D má no­vý re­žim HDR vi­deo, kde sí­ce stra­tí­te ma­nuál­nu kon­tro­lu nad expo­zí­ciou a mu­sí­te nak­rú­cať maximál­ne v 720p, no vý­sled­né vi­deo má vý­bor­ný dy­na­mic­ký roz­sah. Pos­led­ný roz­diel je mož­nosť os­triť nep­retr­ži­te v re­ži­me AI Servo aj po­čas ži­vé­ho náh­ľa­du na ob­ra­zov­ke, kto­rú pos­ky­tu­je len 760D. Aj keď sme ho ne­tes­to­va­li, je 760D pre nás jas­ne lep­šia voľ­ba, me­nej ná­roč­né­ho pou­ží­va­te­ľa však is­te pl­ne us­po­ko­jí aj 750D.

760d.jpg

50 Mpx monštrá v Bra­tis­la­ve: Ca­non EOS 5DS a 5DS R

Mi­nu­lý me­siac spo­loč­nosť Ca­non zor­ga­ni­zo­va­la v Bra­tis­la­ve stret­nu­tie, kde si od­bor­ní­ci moh­li prísť vy­skú­šať jej naj­nov­šie pro­duk­ty, z kto­rých jas­ne vy­čnie­va­li pr­vé skú­šob­né ku­sy mo­de­lov 5DS a 5DSR. Ide o full fra­me te­lá ur­če­né ná­roč­ným fo­tog­ra­fom, kto­rí vy­ža­du­jú pri prá­ci čo naj­vyš­šie roz­lí­še­nie. S 50 me­ga­pixel­mi sa tie­to te­lá vy­rov­ná­va­jú aj pro­fe­sio­nál­nym prís­tro­jom väč­ších for­má­tov, tak­že sa niet čo ču­do­vať, že pril­áka­li veľ­kú po­zor­nosť, naj­mä z ok­ru­hu fo­tog­ra­fov kra­ji­niek a štú­dio­vých portré­tov. Od­liš­nos­ťou ver­zie R je zru­še­ný efekt filtra anti­alias (LPF), tak­že do­chá­dza k po­dob­né­mu roz­dvo­je­niu ako pri mo­de­loch Ni­kon D800 a D800E, kde si zá­kaz­ník sám mô­že zvo­liť, či mu zľah­ka vy­ššia os­trosť na pixelo­vej úrov­ni sto­jí za níz­ke ri­zi­ko efek­tu moi­ré. Oba mo­de­ly sú, sa­moz­rej­me, na­šlia­pa­né naj­nov­ší­mi tech­no­ló­gia­mi spo­loč­nos­ti Ca­non, nap­rík­lad net­ra­sú­cim sa me­cha­niz­mom na od­klá­pa­nie zr­kad­la, 150-ti­síc­pixelo­vým RGB+IR me­ra­ním expo­zí­cie, 61-bo­do­vým za­os­tro­va­ním s roz­poz­ná­va­ním EOS iTR či schop­nos­ťou pris­pô­so­biť sní­ma­nie bli­ka­jú­ce­mu ume­lé­mu svet­lu. V ča­se do­kon­čo­va­nia toh­to člán­ku sa k nám dos­tá­va­jú fi­nál­ne pre­daj­né ver­zie 5DS (R). Po pr­vom vy­skú­ša­ní v be­ta ver­zii ich za­tiaľ as­poň no­mi­nu­je­me na naj­lep­šie mo­de­ly vo svo­jej ka­te­gó­rii.

5dsr.jpg

Ce­na 5DS: 3500 EUR
Ce­na 5DS R: 3700 EUR

Ca­non EF 11-24mm f/4L USM

Nes­tá­va sa nám čas­to, aby sme ma­li mož­nosť otes­to­vať uni­kát­ny pro­dukt, kto­rý uka­zu­je no­vé mož­nos­ti tech­no­ló­gie a za­vá­dza tým úpl­ne no­vú ka­te­gó­riu. Su­per­ši­ro­ký ob­jek­tív 11-24mm je pres­ne tým­to zlo­mo­vým bo­dom v his­tó­rii, je to vô­bec pr­vý rek­ti­li­neár­ny ob­jek­tív, kto­rý po­nú­ka extrém­ne ši­ro­ký zá­ber 126° alias 11 mm oh­nis­ko­vú vzdia­le­nosť aj pre veľ­ké full fra­me sní­ma­če. A čo zna­me­ná ozna­če­nie rek­ti­lie­nár­ny (pria­mo­čia­ry)? Že zá­ber pre­miet­ne na sní­mač bez za­ob­le­né­ho zob­ra­ze­nia (súd­ko­vi­té­ho skres­le­nia), ako by ste dos­ta­li z ob­jek­tí­vu ty­pu ry­bie oko. Ten­to mo­del jed­no­du­cho za­cho­vá­va nor­mál­ne uh­ly, zľah­ka skres­le­né sú len ob­jek­ty, kto­ré sa ocit­nú bliž­šie k ob­jek­tí­vu na ok­ra­joch scé­ny, čo je po­cho­pi­teľ­né a tre­ba s tým po­čí­tať pri kaž­dej kom­po­zí­cii ultra­ši­ro­kým ob­jek­tí­vom. EF 11-24mm je na­priek svo­jej pok­ro­ko­vej konštruk­cii op­tic­ky ne­kom­pro­mis­ný, je nád­her­ne os­trý aj pri clo­ne f/4. Je­ho ma­sív­ne vy­ho­to­ve­nie je od­ol­né pro­ti vply­vom po­ča­sia, pod­stat­ne ťaž­šie, než by ste ča­ka­li, a je­ho pre­dok je ta­ký ši­ro­ký, že vy­lu­ču­je pou­ži­tie pred­ných filtrov (ne­chý­ba však slot na pou­ži­tie za­dných gé­lo­vých filtrov). Po­čas týž­dňo­vé­ho tes­to­va­nia sa dos­tal na pr­vé mies­to náš­ho reb­ríč­ka vy­sní­va­nej vý­ba­vy. Aj na­priek zdan­li­vo vy­so­kej ce­ne je su­per­vý­hod­ný.

Ce­na: 3000 EUR
Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Co­relDraw Grap­hics Sui­te X7
Corel vydal 17. edíciu svojho balíka nástrojov na grafiku už pred viac ako rokom, nám sa pre absenciu lokálneho zastúpenia podarilo dostať k testovacej verzii až teraz. Základné funkcie vám nebudeme podrobne predstavovať, keďže sme sa po minulé roky dosť podrobne venovali jeho predchodcom, zameriame sa novinky. čítať »
 
Clou­do­vá ka­me­ra TP-Link NC-200
Spoločnosť TP-Link, známa produkciou komunikačného hardvéru, má vo svojom portfóliu aj cloudovú kameru NC-200, ktorá je pomerne jednoduchá, no použitím univerzálna. čítať »
 
WorldPen­Scan X
Prednedávnom sme zaznamenali úspech spoločnosti Pen Power na Kickstarteri. Podarilo sa jej získať potrebnú sumu peňazí na realizáciu najnovšieho projektu WorldPenScan X. čítať »
 
ZyXEL HD Powerli­ne Adap­ter
Ak poznáte situáciu, keď musíte na káblové pripojenie ľubovoľného zariadenia na internet vŕtať diery do stien a inštalovať káble a lišty, asi ste sa už zamýšľali nad tým, či neexistuje elegantnejšie riešenie. čítať »
 
De­via­let Phan­tom Sil­ver
Tentoraz sa nám dostal na test naozaj výnimočný kúsok hardvéru. Phantom Silver francúzskej audiofilskej značky Devialet je highendový multiroomový zvukový systém využívajúci veľké množstvo úplne nových technológií a patentov. čítať »
 
BenQ XR3501
Nový monitor BenQ XR3501 zaujme už na prvý pohľad svojím robustným 35" displejom so zakrivením 2000R. Je to prvý zakrivený monitor s ultraširokouhlým rozlíšením 2560 × 1080 a obnovovacou frekvenciou 144 Hz, čo poteší hlavne hráčov. čítať »
 
Mo­ni­to­ry s roz­lí­še­ním full HD pre štu­den­tov a do do­mác­nos­ti
Do prehľadu sme zahrnuli cenovo dostupné monitory s rozlíšením minimálne 1920 × 1080 pixelov a uhlopriečkami do 24 palcov. Hodia sa nielen do domácností, ale aj do kancelárií, samozrejme, iba ak sa tu nevyžaduje väčšia obrazovka alebo vyššie rozlíšenie. čítať »
 
EIZO CS270
Grafici, editori fotografií, dizajnéri akéhokoľvek zamerania a iné profesie, ktorých náplň práce je spracovanie obrazu, potrebujú kvalitný monitor s podaním farieb, ktoré sa čo najviac blíži realite. V kategórii prístrojov s veľkosťou uhlopriečky 27 palcov je pre spomínané profesie dobrá voľba recenzovaný monitor. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter