Samsung Galaxy S6 edge+

Od oka­mi­hu, ako si Sam­sung ne­chal za­re­gis­tro­vať ob­chod­nú ochran­nú znač­ku Ga­laxy S6 ed­ge+, sa za­ča­lo špe­ku­lo­vať o nás­tup­co­vi či väč­šom sú­ro­den­co­vi je­ho vlaj­ko­vej lo­de so za­ob­le­ným dis­ple­jom. Až pred­sta­ve­nie no­vé­ho te­le­fó­nu a je­ho pod­rob­né tes­to­va­nie pos­kyt­lo od­po­veď na otáz­ku, či + v ozna­če­ní sa tý­ka len veľ­kos­ti ale­bo aj ďal­ších tech­no­lo­gic­kých zlep­še­ní. Di­zajn, dis­plej a no­vé fun­kcie pre za­ob­le­né hra­ny

Kom­bi­ná­cia sk­la a ko­vu za­ra­ďu­je ten­to te­le­fón di­zaj­no­vo a kva­li­tou ma­te­riá­lov do naj­vyš­šej trie­dy. Na slo­ven­skom tr­hu je k dis­po­zí­cii v čier­nom a zla­tom fa­reb­nom va­rian­te. Je­di­ný von­kaj­ší roz­li­šo­va­cí znak no­vej ver­zie je veľ­kosť. Ed­ge+ má väč­ší dis­plej s uh­lo­prieč­kou 5,7 pal­ca, na obid­voch dl­hších stra­nách za­ob­le­ný. Po­dob­ne ako pri pred­chá­dza­jú­com mo­de­li za­dná ste­na je z tvr­de­né­ho sk­la. Roz­lí­še­nie dis­ple­ja Su­per AMO­LED zos­ta­lo 2560 × 1440 pixelov, čo pri tej­to uh­lo­prieč­ke zna­me­ná viac než dos­ta­toč­nú hus­to­tu 518 ppi. Ob­raz je jas­ný a kon­trast­ný, s vý­bor­ným po­da­ním všet­kých fa­rieb, a to aj pri ši­ro­kom uh­le po­zo­ro­va­nia. Sko­se­nie te­nuč­kej boč­nej ste­ny umož­ňu­je te­le­fón na­priek za­ob­le­ným boč­ným hra­nám nie­len po­hodl­ne dr­žať, ale aj bez prob­lé­mov zdvih­núť zo sto­la. Za­ob­le­nie ro­hov má nie­len es­te­tic­ký a er­go­no­mic­ký, ale aj prak­tic­ký účel. No­ti­fi­ká­cie, nap­rík­lad o nep­ri­ja­tých ho­vo­roch, sa zob­ra­zu­jú pri ľa­vom ok­ra­ji a za­ob­le­ná hra­na pou­ží­va­te­ľa priam vy­zý­va, aby no­ti­fi­ká­ciu po­su­nom prs­ta sme­rom do stre­du dis­ple­ja zob­ra­zil. Pri po­lo­že­ní te­le­fó­nu na stôl či inú pod­lož­ku dis­ple­jom do­le má­te vďa­ka vi­di­teľ­nej za­ob­le­nej hra­ne sve­tel­nú in­di­ká­ciu pri­chá­dza­jú­cich ho­vo­rov. Fa­reb­ne mô­že­te roz­lí­šiť päť vy­bra­ných kon­tak­tov. Klá­ve­so­vé skrat­ky pre ob­ľú­be­né kon­tak­ty, ku kto­rým má­te prís­tup, ak pr­stom prej­de­te po za­ob­le­nom ro­hu sme­rom do stre­du dis­ple­ja, bo­li roz­ší­re­né o ap­li­ká­cie, tak­že tak­to mô­že­te spus­tiť akú­koľ­vek ap­li­ká­ciu bez to­ho, aby ste mu­se­li naj­skôr prejsť na do­mov­skú ob­ra­zov­ku. Ur­či­te by to fun­go­va­lo aj na kla­sic­kom rov­nom dis­ple­ji, ale na za­ob­le­nej hra­ne je to pred­sa len in­tui­tív­nej­šie.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Co­relDraw Grap­hics Sui­te X7
Corel vydal 17. edíciu svojho balíka nástrojov na grafiku už pred viac ako rokom, nám sa pre absenciu lokálneho zastúpenia podarilo dostať k testovacej verzii až teraz. Základné funkcie vám nebudeme podrobne predstavovať, keďže sme sa po minulé roky dosť podrobne venovali jeho predchodcom, zameriame sa novinky. čítať »
 
Clou­do­vá ka­me­ra TP-Link NC-200
Spoločnosť TP-Link, známa produkciou komunikačného hardvéru, má vo svojom portfóliu aj cloudovú kameru NC-200, ktorá je pomerne jednoduchá, no použitím univerzálna. čítať »
 
WorldPen­Scan X
Prednedávnom sme zaznamenali úspech spoločnosti Pen Power na Kickstarteri. Podarilo sa jej získať potrebnú sumu peňazí na realizáciu najnovšieho projektu WorldPenScan X. čítať »
 
ZyXEL HD Powerli­ne Adap­ter
Ak poznáte situáciu, keď musíte na káblové pripojenie ľubovoľného zariadenia na internet vŕtať diery do stien a inštalovať káble a lišty, asi ste sa už zamýšľali nad tým, či neexistuje elegantnejšie riešenie. čítať »
 
De­via­let Phan­tom Sil­ver
Tentoraz sa nám dostal na test naozaj výnimočný kúsok hardvéru. Phantom Silver francúzskej audiofilskej značky Devialet je highendový multiroomový zvukový systém využívajúci veľké množstvo úplne nových technológií a patentov. čítať »
 
BenQ XR3501
Nový monitor BenQ XR3501 zaujme už na prvý pohľad svojím robustným 35" displejom so zakrivením 2000R. Je to prvý zakrivený monitor s ultraširokouhlým rozlíšením 2560 × 1080 a obnovovacou frekvenciou 144 Hz, čo poteší hlavne hráčov. čítať »
 
Mo­ni­to­ry s roz­lí­še­ním full HD pre štu­den­tov a do do­mác­nos­ti
Do prehľadu sme zahrnuli cenovo dostupné monitory s rozlíšením minimálne 1920 × 1080 pixelov a uhlopriečkami do 24 palcov. Hodia sa nielen do domácností, ale aj do kancelárií, samozrejme, iba ak sa tu nevyžaduje väčšia obrazovka alebo vyššie rozlíšenie. čítať »
 
EIZO CS270
Grafici, editori fotografií, dizajnéri akéhokoľvek zamerania a iné profesie, ktorých náplň práce je spracovanie obrazu, potrebujú kvalitný monitor s podaním farieb, ktoré sa čo najviac blíži realite. V kategórii prístrojov s veľkosťou uhlopriečky 27 palcov je pre spomínané profesie dobrá voľba recenzovaný monitor. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter