Creative Draco HS880

Spo­loč­nosť Crea­ti­ve sa mo­de­lom Dra­co HS880 sna­ží os­lo­viť ná­roč­nej­ších hrá­čov, kto­rí si za­kla­da­jú na kva­lit­nom zvu­ku, no ce­na pre nich nie je me­nej dô­le­ži­tá.

Di­zajn

Sr­dce pra­vé­ho hrá­ča sa roz­bú­cha už pri pr­vom poh­ľa­de na ška­tu­ľu, kto­rá je oz­do­be­ná hla­vou dra­ka a pod­po­ru­je tak oča­ká­va­nie extrém­nych ba­sov, kto­ré vý­rob­ca dek­la­ru­je. Di­zajn slú­chadiel však prek­va­pí. Nej­de o ag­re­sív­ny št­ýl „har­dco­re ga­ming", ale o veľ­mi ele­gant­ný di­zajn, kto­rý vy­tvá­ra do­jem prís­luš­nos­ti k vy­ššej ce­no­vej trie­de. Kom­bi­ná­cia čier­nej a kar­mí­no­vo­čer­ve­nej far­by ro­bí z head­se­tu uni­ver­zál­ne za­ria­de­nie, vhod­né aj na pou­ži­tie mi­mo her­né­ho po­čí­ta­ča. Ov­lá­da­cie pr­vky na náuš­ní­koch, kto­ré sú sklop­né a po­tiah­nu­té ko­žen­kou, ne­náj­de­te. Na­chá­dza sa tu iba poz­lá­te­ný 3,5 mm port jack na pri­po­je­nie mik­ro­fó­nu, kto­rý je umies­tne­ný na flexibil­nom ra­me­ne, tva­ro­va­teľ­nom prak­tic­ky do aké­ho­koľ­vek tva­ru. Prí­vod­ný ká­bel čer­ve­nej far­by má dĺžku až 2,5 m, čo oce­ní kaž­dý, kto sa pri hra­ní aj po­hy­bu­je. Na káb­li náj­de­te in­teg­ro­va­ný di­aľ­ko­vý ov­lá­dač na hla­si­tosť a vy­pí­na­nie mik­ro­fó­nu, kto­rý sa dá uchy­tiť na ob­le­če­nie, aby ho ne­bo­lo tre­ba po­čas hra­nia ru­kou hľa­dať.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Co­relDraw Grap­hics Sui­te X7
Corel vydal 17. edíciu svojho balíka nástrojov na grafiku už pred viac ako rokom, nám sa pre absenciu lokálneho zastúpenia podarilo dostať k testovacej verzii až teraz. Základné funkcie vám nebudeme podrobne predstavovať, keďže sme sa po minulé roky dosť podrobne venovali jeho predchodcom, zameriame sa novinky. čítať »
 
Clou­do­vá ka­me­ra TP-Link NC-200
Spoločnosť TP-Link, známa produkciou komunikačného hardvéru, má vo svojom portfóliu aj cloudovú kameru NC-200, ktorá je pomerne jednoduchá, no použitím univerzálna. čítať »
 
WorldPen­Scan X
Prednedávnom sme zaznamenali úspech spoločnosti Pen Power na Kickstarteri. Podarilo sa jej získať potrebnú sumu peňazí na realizáciu najnovšieho projektu WorldPenScan X. čítať »
 
ZyXEL HD Powerli­ne Adap­ter
Ak poznáte situáciu, keď musíte na káblové pripojenie ľubovoľného zariadenia na internet vŕtať diery do stien a inštalovať káble a lišty, asi ste sa už zamýšľali nad tým, či neexistuje elegantnejšie riešenie. čítať »
 
De­via­let Phan­tom Sil­ver
Tentoraz sa nám dostal na test naozaj výnimočný kúsok hardvéru. Phantom Silver francúzskej audiofilskej značky Devialet je highendový multiroomový zvukový systém využívajúci veľké množstvo úplne nových technológií a patentov. čítať »
 
BenQ XR3501
Nový monitor BenQ XR3501 zaujme už na prvý pohľad svojím robustným 35" displejom so zakrivením 2000R. Je to prvý zakrivený monitor s ultraširokouhlým rozlíšením 2560 × 1080 a obnovovacou frekvenciou 144 Hz, čo poteší hlavne hráčov. čítať »
 
Mo­ni­to­ry s roz­lí­še­ním full HD pre štu­den­tov a do do­mác­nos­ti
Do prehľadu sme zahrnuli cenovo dostupné monitory s rozlíšením minimálne 1920 × 1080 pixelov a uhlopriečkami do 24 palcov. Hodia sa nielen do domácností, ale aj do kancelárií, samozrejme, iba ak sa tu nevyžaduje väčšia obrazovka alebo vyššie rozlíšenie. čítať »
 
EIZO CS270
Grafici, editori fotografií, dizajnéri akéhokoľvek zamerania a iné profesie, ktorých náplň práce je spracovanie obrazu, potrebujú kvalitný monitor s podaním farieb, ktoré sa čo najviac blíži realite. V kategórii prístrojov s veľkosťou uhlopriečky 27 palcov je pre spomínané profesie dobrá voľba recenzovaný monitor. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter