Zhrnutie testovania Windows 10

No­vá ver­zia Win­dows 10 bu­de k dis­po­zí­cii od 29. jú­la ako bez­plat­ná ak­tua­li­zá­cia pre zá­kaz­ní­kov, kto­rí pou­ží­va­jú Win­dows 7 a Win­dows 8.1. Na ak­tua­li­zá­ciu bu­dú mať je­den rok. Ko­mer­čné uve­de­nie no­vé­ho ope­rač­né­ho sys­té­mu pred­chá­dza­lo 10-me­sač­né in­ten­zív­ne ve­rej­né tes­to­va­nie.

Po­le­mi­ka oko­lo náz­vu

Win­dows 10 bol uve­de­ný 1. 10. 2014 na tla­čo­vej kon­fe­ren­cii Mic­ro­sof­tu v San Fran­cis­cu. Už pred­tým pre­sa­ko­va­li o no­vej ver­zii rôz­ne in­for­má­cie tý­ka­jú­ce sa náz­vu. V štá­diu pr­vot­né­ho vý­vo­ja mal no­vý Win­dows kó­do­vé ozna­če­nie Tres­hold. Naj­čas­tej­šie sa sklo­ňo­va­li náz­vy Win­dows 9, Win­dows TH či Win­dows X. Tes­ne pred za­čiat­kom tla­čo­vej kon­fe­ren­cie sa ti­py zme­ni­li na Win­dows 2015, ta­ké bo­lo hes­lo pre Wi-Fi v kon­fe­ren­čnej mies­tnos­ti. Prek­va­pe­nie sa na­po­kon pred­sa len ko­na­lo. Terry Myer­son z di­ví­zie Win­dows zdô­raz­nil, že no­vý Win­dows si vďa­ka svoj­mu vý­zna­mu za­slú­ži ok­rúh­le čís­lo ver­zie. Ná­zov bol te­da jas­ný, o dô­vo­de je­ho vý­be­ru sa špe­ku­lo­va­lo ďa­lej. Zná­my od­bor­ný pub­lic­ista Mark Mi­na­si nap­rík­lad ar­gu­men­to­val, že ani ame­ric­ká fir­ma si ne­mô­že do­vo­liť ig­no­ro­vať po­ten­ciál­ny mar­ke­tin­go­vý prob­lém na ne­mec­kom tr­hu, kde by ne­mec­ký vý­znam an­glic­ké­ho spellin­gu „Win­dows NEIN" ur­či­te nez­vy­šo­val dô­ve­ry­hod­nosť pro­duk­tu.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Co­relDraw Grap­hics Sui­te X7
Corel vydal 17. edíciu svojho balíka nástrojov na grafiku už pred viac ako rokom, nám sa pre absenciu lokálneho zastúpenia podarilo dostať k testovacej verzii až teraz. Základné funkcie vám nebudeme podrobne predstavovať, keďže sme sa po minulé roky dosť podrobne venovali jeho predchodcom, zameriame sa novinky. čítať »
 
Clou­do­vá ka­me­ra TP-Link NC-200
Spoločnosť TP-Link, známa produkciou komunikačného hardvéru, má vo svojom portfóliu aj cloudovú kameru NC-200, ktorá je pomerne jednoduchá, no použitím univerzálna. čítať »
 
WorldPen­Scan X
Prednedávnom sme zaznamenali úspech spoločnosti Pen Power na Kickstarteri. Podarilo sa jej získať potrebnú sumu peňazí na realizáciu najnovšieho projektu WorldPenScan X. čítať »
 
ZyXEL HD Powerli­ne Adap­ter
Ak poznáte situáciu, keď musíte na káblové pripojenie ľubovoľného zariadenia na internet vŕtať diery do stien a inštalovať káble a lišty, asi ste sa už zamýšľali nad tým, či neexistuje elegantnejšie riešenie. čítať »
 
De­via­let Phan­tom Sil­ver
Tentoraz sa nám dostal na test naozaj výnimočný kúsok hardvéru. Phantom Silver francúzskej audiofilskej značky Devialet je highendový multiroomový zvukový systém využívajúci veľké množstvo úplne nových technológií a patentov. čítať »
 
BenQ XR3501
Nový monitor BenQ XR3501 zaujme už na prvý pohľad svojím robustným 35" displejom so zakrivením 2000R. Je to prvý zakrivený monitor s ultraširokouhlým rozlíšením 2560 × 1080 a obnovovacou frekvenciou 144 Hz, čo poteší hlavne hráčov. čítať »
 
Mo­ni­to­ry s roz­lí­še­ním full HD pre štu­den­tov a do do­mác­nos­ti
Do prehľadu sme zahrnuli cenovo dostupné monitory s rozlíšením minimálne 1920 × 1080 pixelov a uhlopriečkami do 24 palcov. Hodia sa nielen do domácností, ale aj do kancelárií, samozrejme, iba ak sa tu nevyžaduje väčšia obrazovka alebo vyššie rozlíšenie. čítať »
 
EIZO CS270
Grafici, editori fotografií, dizajnéri akéhokoľvek zamerania a iné profesie, ktorých náplň práce je spracovanie obrazu, potrebujú kvalitný monitor s podaním farieb, ktoré sa čo najviac blíži realite. V kategórii prístrojov s veľkosťou uhlopriečky 27 palcov je pre spomínané profesie dobrá voľba recenzovaný monitor. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter