MacBook 12" (2015)

Pre­nos­né po­čí­ta­če App­le, pre­dov­šet­kým Mac­Book Air, sa sta­li vzo­rom pre di­zajn ultra­boo­kov. Tvor­co­via no­vej ge­ne­rá­cie Mac­Boo­ku s 12-pal­co­vým dis­ple­jom Re­ti­na si sta­no­vi­li veľ­mi ná­roč­ný cieľ - vy­vi­núť pl­no­hod­not­ný Mac ako do­siaľ naj­kom­pak­tnej­ší no­te­book.

Ľah­ký, ten­ký a veľ­mi ele­gant­ný

No­vý Mac­Book s hmot­nos­ťou 0,9 kg je o 180 gra­mov ľah­ší než 11" Mac­Book Air. Do­dá­va sa v strie­bor­nom, zla­tom a koz­mic­kom si­vom fa­reb­nom od­tie­ni. O pa­lec väč­ší dis­plej vy­uží­va kaž­dý štvor­co­vý mi­li­me­ter plo­chy od­klop­né­ho ve­ka. Dis­plej Re­ti­na s roz­lí­še­ním 2304 × 1440 pixelov je lesk­lý, dô­vo­dom je sklo ako kry­cí ma­te­riál. Vďa­ka hus­to­te 226 pixelov na pa­lec je štruk­tú­ra dis­ple­ja voľ­ným okom ne­po­zo­ro­va­teľ­ná. Aj naj­men­šie pís­me­no je vy­kres­le­né jas­ne a kon­tras­tne. A keď už po­rov­ná­va­me s mo­de­lom Air, väč­šie sú aj jed­not­li­vé klá­ve­sy a ino­vo­va­ný trac­kpad. Op­tic­ký do­jem z veľ­kos­ti klá­ve­sov eš­te viac umoc­ňu­jú ma­lé roz­me­ry prís­tro­ja. Klá­ve­sy na ok­ra­ji sú tak­mer na boč­nej hra­ne. Nad hor­ným ra­dom klá­ve­sov sú umies­tne­né rep­ro­duk­to­ry. Ma­lé roz­me­ry a sku­toč­nosť, že väč­ši­nu ob­je­mu prís­tro­ja tvo­rí ba­té­ria, sa lo­gic­ky pod­pí­sa­li na kva­li­te zvu­ku. Nap­ro­ti to­mu ste­reo­mik­ro­fó­ny sú per­fek­tné.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Co­relDraw Grap­hics Sui­te X7
Corel vydal 17. edíciu svojho balíka nástrojov na grafiku už pred viac ako rokom, nám sa pre absenciu lokálneho zastúpenia podarilo dostať k testovacej verzii až teraz. Základné funkcie vám nebudeme podrobne predstavovať, keďže sme sa po minulé roky dosť podrobne venovali jeho predchodcom, zameriame sa novinky. čítať »
 
Clou­do­vá ka­me­ra TP-Link NC-200
Spoločnosť TP-Link, známa produkciou komunikačného hardvéru, má vo svojom portfóliu aj cloudovú kameru NC-200, ktorá je pomerne jednoduchá, no použitím univerzálna. čítať »
 
WorldPen­Scan X
Prednedávnom sme zaznamenali úspech spoločnosti Pen Power na Kickstarteri. Podarilo sa jej získať potrebnú sumu peňazí na realizáciu najnovšieho projektu WorldPenScan X. čítať »
 
ZyXEL HD Powerli­ne Adap­ter
Ak poznáte situáciu, keď musíte na káblové pripojenie ľubovoľného zariadenia na internet vŕtať diery do stien a inštalovať káble a lišty, asi ste sa už zamýšľali nad tým, či neexistuje elegantnejšie riešenie. čítať »
 
De­via­let Phan­tom Sil­ver
Tentoraz sa nám dostal na test naozaj výnimočný kúsok hardvéru. Phantom Silver francúzskej audiofilskej značky Devialet je highendový multiroomový zvukový systém využívajúci veľké množstvo úplne nových technológií a patentov. čítať »
 
BenQ XR3501
Nový monitor BenQ XR3501 zaujme už na prvý pohľad svojím robustným 35" displejom so zakrivením 2000R. Je to prvý zakrivený monitor s ultraširokouhlým rozlíšením 2560 × 1080 a obnovovacou frekvenciou 144 Hz, čo poteší hlavne hráčov. čítať »
 
Mo­ni­to­ry s roz­lí­še­ním full HD pre štu­den­tov a do do­mác­nos­ti
Do prehľadu sme zahrnuli cenovo dostupné monitory s rozlíšením minimálne 1920 × 1080 pixelov a uhlopriečkami do 24 palcov. Hodia sa nielen do domácností, ale aj do kancelárií, samozrejme, iba ak sa tu nevyžaduje väčšia obrazovka alebo vyššie rozlíšenie. čítať »
 
EIZO CS270
Grafici, editori fotografií, dizajnéri akéhokoľvek zamerania a iné profesie, ktorých náplň práce je spracovanie obrazu, potrebujú kvalitný monitor s podaním farieb, ktoré sa čo najviac blíži realite. V kategórii prístrojov s veľkosťou uhlopriečky 27 palcov je pre spomínané profesie dobrá voľba recenzovaný monitor. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter