HP Elite x2 1011 G1

Spo­loč­nosť HP mo­de­lom x2 uka­zu­je, že aj re­la­tív­ne ma­lé za­ria­de­nie do­ká­že veľ­ké ve­ci, ak je správ­ne po­ňa­té. Spá­ja to­tiž tab­let s ultra­boo­kom a os­lo­vu­je tak kaž­dé­ho, kto pot­re­bu­je vy­so­kú mo­bi­li­tu bez vý­kon­nos­tných či fun­kčných kom­pro­mi­sov.

Di­zajn

Pr­vé, čo nás za­uja­lo po ucho­pe­ní toh­to hyb­ri­du do rúk, je je­ho ro­bus­tné vy­ho­to­ve­nie. Vý­rob­ca pou­žil kom­bi­ná­ciu strie­bor­né­ho ko­vu a plas­tu so zjav­ným za­me­ra­ním na vy­so­kú od­ol­nosť pro­ti von­kaj­šie­mu pros­tre­diu. Keď­že ide o kom­bi­ná­ciu tab­le­tu a klá­ves­ni­ce, tab­le­to­vá časť za­ria­de­nia dis­po­nu­je všet­ký­mi pot­reb­ný­mi ov­lá­da­cí­mi pr­vka­mi. Ov­lá­da­nie hla­si­tos­ti, na­pá­ja­nia aj uza­my­ka­nie fun­kcie otá­ča­nia ob­ra­zu sú umies­tne­né er­go­no­mic­ky a es­te­tic­ky za­čle­ne­né do za­dné­ho kry­tu. To, že je za­ria­de­nie na­bi­té mož­nos­ťa­mi a fun­kcia­mi, naz­na­ču­je i za­dný 5 Mpx fo­toa­pa­rát s bles­kom, ob­klo­pe­ný vý­duch­mi ak­tív­ne­ho chla­de­nia tab­le­to­vej čas­ti. Spod­ná časť, kto­rá ro­bí z tab­le­tu no­te­book, tvo­rí prib­liž­ne 40 % hmot­nos­ti kom­ple­tu. Klá­ves­ni­ca je pri­me­ra­ne veľ­ká k 11" no­te­boo­ku a pod šíp­ka­mi sa na­chá­dza sní­mač od­tlač­ku prs­ta. Mož­nos­ti bez­peč­nos­ti ok­rem ne­ho roz­ši­ru­je aj slot na Smart Card. Pou­ži­tý touch­pad vás mož­no na pr­vý poh­ľad prek­va­pí ab­sen­ciou tla­či­diel, ne­bu­dú vám však chý­bať, pre­to­že pod­po­ru­je fun­kciu de­tek­cie tla­ku. Sta­čí te­da iba za­tla­čiť na tom správ­nom mies­te a efekt je rov­na­ký ako pri tla­čid­lo­vom touch­pa­de. Port na slú­chad­lá je umies­tne­ný na ľa­vej hra­ne spod­nej čas­ti za­ria­de­nia a pod­po­ru­je jed­not­né pri­po­je­nie pre head­set. Po od­de­le­ní vr­chnej čas­ti náj­de­te rov­na­ký port jack i na hra­ne tab­le­tu.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Co­relDraw Grap­hics Sui­te X7
Corel vydal 17. edíciu svojho balíka nástrojov na grafiku už pred viac ako rokom, nám sa pre absenciu lokálneho zastúpenia podarilo dostať k testovacej verzii až teraz. Základné funkcie vám nebudeme podrobne predstavovať, keďže sme sa po minulé roky dosť podrobne venovali jeho predchodcom, zameriame sa novinky. čítať »
 
Clou­do­vá ka­me­ra TP-Link NC-200
Spoločnosť TP-Link, známa produkciou komunikačného hardvéru, má vo svojom portfóliu aj cloudovú kameru NC-200, ktorá je pomerne jednoduchá, no použitím univerzálna. čítať »
 
WorldPen­Scan X
Prednedávnom sme zaznamenali úspech spoločnosti Pen Power na Kickstarteri. Podarilo sa jej získať potrebnú sumu peňazí na realizáciu najnovšieho projektu WorldPenScan X. čítať »
 
ZyXEL HD Powerli­ne Adap­ter
Ak poznáte situáciu, keď musíte na káblové pripojenie ľubovoľného zariadenia na internet vŕtať diery do stien a inštalovať káble a lišty, asi ste sa už zamýšľali nad tým, či neexistuje elegantnejšie riešenie. čítať »
 
De­via­let Phan­tom Sil­ver
Tentoraz sa nám dostal na test naozaj výnimočný kúsok hardvéru. Phantom Silver francúzskej audiofilskej značky Devialet je highendový multiroomový zvukový systém využívajúci veľké množstvo úplne nových technológií a patentov. čítať »
 
BenQ XR3501
Nový monitor BenQ XR3501 zaujme už na prvý pohľad svojím robustným 35" displejom so zakrivením 2000R. Je to prvý zakrivený monitor s ultraširokouhlým rozlíšením 2560 × 1080 a obnovovacou frekvenciou 144 Hz, čo poteší hlavne hráčov. čítať »
 
Mo­ni­to­ry s roz­lí­še­ním full HD pre štu­den­tov a do do­mác­nos­ti
Do prehľadu sme zahrnuli cenovo dostupné monitory s rozlíšením minimálne 1920 × 1080 pixelov a uhlopriečkami do 24 palcov. Hodia sa nielen do domácností, ale aj do kancelárií, samozrejme, iba ak sa tu nevyžaduje väčšia obrazovka alebo vyššie rozlíšenie. čítať »
 
EIZO CS270
Grafici, editori fotografií, dizajnéri akéhokoľvek zamerania a iné profesie, ktorých náplň práce je spracovanie obrazu, potrebujú kvalitný monitor s podaním farieb, ktoré sa čo najviac blíži realite. V kategórii prístrojov s veľkosťou uhlopriečky 27 palcov je pre spomínané profesie dobrá voľba recenzovaný monitor. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter