CRM pre malé a stredné podniky

Ma­lé fir­my čas­to na evi­den­ciu ak­ti­vít sme­ro­va­ných k zá­kaz­ní­kom vy­uží­va­jú ta­buľ­ky v Exce­li ale­bo Goog­le Docs. To mô­že ne­ja­ký čas sta­čiť, sú to len a len ta­buľ­ky.

Aj ma­lé a stred­né pod­ni­ky však mô­žu mať so­fis­ti­ko­va­ný sys­tém na evi­den­ciu vzťa­hov so zá­kaz­ník­mi, umož­ňu­jú­ci mať preh­ľad o ko­mu­ni­ká­ciách s klien­tom a o všet­kých ob­chod­ných prí­pa­doch a príl­eži­tos­tiach. Mi­niCRM bol vy­tvo­re­ný na uľah­če­nie ria­de­niav­zťa­hov so zá­kaz­ník­mi. Po na­sa­de­ní už ne­bu­de­te mu­sieť viesť zá­kaz­níc­ku agen­du v rôz­nych ty­poch do­ku­men­tov, v poz­nám­ko­vých blo­koch, ka­len­dá­roch a e-mai­lo­vom klien­to­vi. Mi­niCRM nie je len sof­tvér, je to št­ýl ria­de­nia vzťa­hov so zá­kaz­ník­mi, kto­rý kla­die dô­raz na kva­li­tu a zá­kaz­níc­ky orien­to­va­né mys­le­nie. Cie­ľom sys­té­mu je or­ga­ni­zo­vať a auto­ma­ti­zo­vať pre­daj, mar­ke­ting, hel­pdesk a spra­vo­vať všet­ky in­for­má­cie tý­ka­jú­ce sa zá­kaz­ní­kov v jed­nom sys­té­me. Ak­tuál­ne da­ta­bá­zy zá­kaz­ní­kov pred­sta­vu­jú jed­nu z hlav­ných hod­nôt kaž­dej spo­loč­nos­ti. Všet­ky in­for­má­cie tý­ka­jú­ce sa mar­ke­tin­gu a pre­da­ja sú ulo­že­né v jed­nom sys­té­me. Mi­niCR­Mu­ľah­ču­je ich filtro­va­nie a zos­ku­po­va­nie.  

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Co­relDraw Grap­hics Sui­te X7
Corel vydal 17. edíciu svojho balíka nástrojov na grafiku už pred viac ako rokom, nám sa pre absenciu lokálneho zastúpenia podarilo dostať k testovacej verzii až teraz. Základné funkcie vám nebudeme podrobne predstavovať, keďže sme sa po minulé roky dosť podrobne venovali jeho predchodcom, zameriame sa novinky. čítať »
 
Clou­do­vá ka­me­ra TP-Link NC-200
Spoločnosť TP-Link, známa produkciou komunikačného hardvéru, má vo svojom portfóliu aj cloudovú kameru NC-200, ktorá je pomerne jednoduchá, no použitím univerzálna. čítať »
 
WorldPen­Scan X
Prednedávnom sme zaznamenali úspech spoločnosti Pen Power na Kickstarteri. Podarilo sa jej získať potrebnú sumu peňazí na realizáciu najnovšieho projektu WorldPenScan X. čítať »
 
ZyXEL HD Powerli­ne Adap­ter
Ak poznáte situáciu, keď musíte na káblové pripojenie ľubovoľného zariadenia na internet vŕtať diery do stien a inštalovať káble a lišty, asi ste sa už zamýšľali nad tým, či neexistuje elegantnejšie riešenie. čítať »
 
De­via­let Phan­tom Sil­ver
Tentoraz sa nám dostal na test naozaj výnimočný kúsok hardvéru. Phantom Silver francúzskej audiofilskej značky Devialet je highendový multiroomový zvukový systém využívajúci veľké množstvo úplne nových technológií a patentov. čítať »
 
BenQ XR3501
Nový monitor BenQ XR3501 zaujme už na prvý pohľad svojím robustným 35" displejom so zakrivením 2000R. Je to prvý zakrivený monitor s ultraširokouhlým rozlíšením 2560 × 1080 a obnovovacou frekvenciou 144 Hz, čo poteší hlavne hráčov. čítať »
 
Mo­ni­to­ry s roz­lí­še­ním full HD pre štu­den­tov a do do­mác­nos­ti
Do prehľadu sme zahrnuli cenovo dostupné monitory s rozlíšením minimálne 1920 × 1080 pixelov a uhlopriečkami do 24 palcov. Hodia sa nielen do domácností, ale aj do kancelárií, samozrejme, iba ak sa tu nevyžaduje väčšia obrazovka alebo vyššie rozlíšenie. čítať »
 
EIZO CS270
Grafici, editori fotografií, dizajnéri akéhokoľvek zamerania a iné profesie, ktorých náplň práce je spracovanie obrazu, potrebujú kvalitný monitor s podaním farieb, ktoré sa čo najviac blíži realite. V kategórii prístrojov s veľkosťou uhlopriečky 27 palcov je pre spomínané profesie dobrá voľba recenzovaný monitor. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter