Sony Bravia Android TV

Mno­hí z vás po­čas sle­do­va­nia TV pou­ží­va­te z rôz­nych dô­vo­dov pa­ra­lel­ne aj smar­tfón ale­bo tab­let - či už na vy­hľa­da­nie dopl­nko­vých in­for­má­cií k sle­do­va­né­mu prog­ra­mu, ale­bo na iné úče­ly. Po­kiaľ chce­te sle­do­vať ob­sah pre­zen­to­va­ný na mo­bil­nom za­ria­de­ní, mô­že­te ho pri­po­jiť nap­rík­lad po­mo­cou tech­no­ló­gie Mi­ra­cast či Chro­me­cast. Od tých­to sce­ná­rov je už len krô­čik k te­le­ví­zo­ru pria­mo vy­uží­va­jú­ce­mu plat­for­mu An­droid.

Vy­uži­li sme príl­eži­tosť oboz­ná­miť sa v praž­skej po­boč­ke So­ny s pred­pre­daj­nou vzor­kou te­le­ví­zo­ra Bra­via An­droid TV ty­pu W80C. Skôr než te­le­ví­zor za­pne­te, upú­ta vás prak­tic­ký di­zaj­no­vý št­ýl Pu­re geo­met­ry. Po za­pnu­tí za­čne­te vní­mať aj ďal­ší di­zaj­no­vý št­ýl Ma­te­rial De­sign, na kto­rom je za­lo­že­né pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie An­droi­du 5.0 Lolli­pop. Ma­te­rial De­sign je preh­ľad­nej­ší a po­mo­cou rôz­nych vi­zuál­nych efek­tov, hlav­ne tie­ňa, sa sna­ží vzbu­diť zda­nie tre­tie­ho roz­me­ru.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Co­relDraw Grap­hics Sui­te X7
Corel vydal 17. edíciu svojho balíka nástrojov na grafiku už pred viac ako rokom, nám sa pre absenciu lokálneho zastúpenia podarilo dostať k testovacej verzii až teraz. Základné funkcie vám nebudeme podrobne predstavovať, keďže sme sa po minulé roky dosť podrobne venovali jeho predchodcom, zameriame sa novinky. čítať »
 
Clou­do­vá ka­me­ra TP-Link NC-200
Spoločnosť TP-Link, známa produkciou komunikačného hardvéru, má vo svojom portfóliu aj cloudovú kameru NC-200, ktorá je pomerne jednoduchá, no použitím univerzálna. čítať »
 
WorldPen­Scan X
Prednedávnom sme zaznamenali úspech spoločnosti Pen Power na Kickstarteri. Podarilo sa jej získať potrebnú sumu peňazí na realizáciu najnovšieho projektu WorldPenScan X. čítať »
 
ZyXEL HD Powerli­ne Adap­ter
Ak poznáte situáciu, keď musíte na káblové pripojenie ľubovoľného zariadenia na internet vŕtať diery do stien a inštalovať káble a lišty, asi ste sa už zamýšľali nad tým, či neexistuje elegantnejšie riešenie. čítať »
 
De­via­let Phan­tom Sil­ver
Tentoraz sa nám dostal na test naozaj výnimočný kúsok hardvéru. Phantom Silver francúzskej audiofilskej značky Devialet je highendový multiroomový zvukový systém využívajúci veľké množstvo úplne nových technológií a patentov. čítať »
 
BenQ XR3501
Nový monitor BenQ XR3501 zaujme už na prvý pohľad svojím robustným 35" displejom so zakrivením 2000R. Je to prvý zakrivený monitor s ultraširokouhlým rozlíšením 2560 × 1080 a obnovovacou frekvenciou 144 Hz, čo poteší hlavne hráčov. čítať »
 
Mo­ni­to­ry s roz­lí­še­ním full HD pre štu­den­tov a do do­mác­nos­ti
Do prehľadu sme zahrnuli cenovo dostupné monitory s rozlíšením minimálne 1920 × 1080 pixelov a uhlopriečkami do 24 palcov. Hodia sa nielen do domácností, ale aj do kancelárií, samozrejme, iba ak sa tu nevyžaduje väčšia obrazovka alebo vyššie rozlíšenie. čítať »
 
EIZO CS270
Grafici, editori fotografií, dizajnéri akéhokoľvek zamerania a iné profesie, ktorých náplň práce je spracovanie obrazu, potrebujú kvalitný monitor s podaním farieb, ktoré sa čo najviac blíži realite. V kategórii prístrojov s veľkosťou uhlopriečky 27 palcov je pre spomínané profesie dobrá voľba recenzovaný monitor. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter