Satelitný prijímač VU+ Zero s Linuxom

Kon­cep­cia aj ce­na mo­men­tál­ne naj­men­šie­ho sa­te­lit­né­ho pri­jí­ma­ča od kó­rej­skej fir­my Ma­ru­sys bo­la zvo­le­ná s oh­ľa­dom na ce­no­vo cit­li­vých av­šak na fun­kcio­na­li­tu ná­roč­ných zá­kaz­ní­kov. Vý­bor­ne pos­lú­ži aj ako dru­hý pri­jí­mač do do­mác­nos­ti. Sa­moz­rej­mos­ťou je pod­po­ra FullHD a Li­nux je veľ­kou pri­da­nou hod­no­tou pre pou­ží­va­te­ľov, kto­rí chcú expe­ri­men­to­vať.

Na­priek ma­lým roz­me­rom má ten­to prís­troj s jed­ným tu­ne­rom ele­gant­ný a úče­lo­vý di­zajn. Je do­dá­va­ný v bie­lej ale­bo čier­nej far­be Na pred­nom pa­ne­li je len štr­bi­na na kar­tu de­ko­dé­ru Xcrypt a Led di­óda. Za­to za­dný pa­nel je vy­uži­tý do pos­led­né­ho mi­li­met­ra. Pou­ží­va­teľ má ok­rem koaxiál­ne­ho ko­nek­to­ra k dis­po­zí­cii roz­hra­nie HDMI, Et­her­net, dva USB por­ty, ana­ló­go­vý A/V jack ko­nek­tor a ko­nek­tor na pri­po­je­nie IR sen­zo­ra vďa­ka kto­ré­mu mô­že­te pri­jí­mač uk­ryť nap­rík­lad za te­le­ví­zor. Da­ňou za ma­lé roz­me­ry je ab­sen­cia ko­nek­to­rov SCART a S/PDIF. Di­gi­tál­ny zvuk je dos­tup­ný len cez HDMI roz­hra­nie. Čí­tač­ka ka­riet vy­uží­va car­dser­ver Os­cam. Fir­mvér je pred­kon­fi­gu­ro­va­ný na kar­ty Sky­link a free­Sat, av­šak pre kar­tu HD M7 Ir­de­to Sky­link je pot­reb­né vy­užiť nap­rík­lad mo­dul CI+ Ir­de­to v pri­már­nom pri­jí­ma­či.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Co­relDraw Grap­hics Sui­te X7
Corel vydal 17. edíciu svojho balíka nástrojov na grafiku už pred viac ako rokom, nám sa pre absenciu lokálneho zastúpenia podarilo dostať k testovacej verzii až teraz. Základné funkcie vám nebudeme podrobne predstavovať, keďže sme sa po minulé roky dosť podrobne venovali jeho predchodcom, zameriame sa novinky. čítať »
 
Clou­do­vá ka­me­ra TP-Link NC-200
Spoločnosť TP-Link, známa produkciou komunikačného hardvéru, má vo svojom portfóliu aj cloudovú kameru NC-200, ktorá je pomerne jednoduchá, no použitím univerzálna. čítať »
 
WorldPen­Scan X
Prednedávnom sme zaznamenali úspech spoločnosti Pen Power na Kickstarteri. Podarilo sa jej získať potrebnú sumu peňazí na realizáciu najnovšieho projektu WorldPenScan X. čítať »
 
ZyXEL HD Powerli­ne Adap­ter
Ak poznáte situáciu, keď musíte na káblové pripojenie ľubovoľného zariadenia na internet vŕtať diery do stien a inštalovať káble a lišty, asi ste sa už zamýšľali nad tým, či neexistuje elegantnejšie riešenie. čítať »
 
De­via­let Phan­tom Sil­ver
Tentoraz sa nám dostal na test naozaj výnimočný kúsok hardvéru. Phantom Silver francúzskej audiofilskej značky Devialet je highendový multiroomový zvukový systém využívajúci veľké množstvo úplne nových technológií a patentov. čítať »
 
BenQ XR3501
Nový monitor BenQ XR3501 zaujme už na prvý pohľad svojím robustným 35" displejom so zakrivením 2000R. Je to prvý zakrivený monitor s ultraširokouhlým rozlíšením 2560 × 1080 a obnovovacou frekvenciou 144 Hz, čo poteší hlavne hráčov. čítať »
 
Mo­ni­to­ry s roz­lí­še­ním full HD pre štu­den­tov a do do­mác­nos­ti
Do prehľadu sme zahrnuli cenovo dostupné monitory s rozlíšením minimálne 1920 × 1080 pixelov a uhlopriečkami do 24 palcov. Hodia sa nielen do domácností, ale aj do kancelárií, samozrejme, iba ak sa tu nevyžaduje väčšia obrazovka alebo vyššie rozlíšenie. čítať »
 
EIZO CS270
Grafici, editori fotografií, dizajnéri akéhokoľvek zamerania a iné profesie, ktorých náplň práce je spracovanie obrazu, potrebujú kvalitný monitor s podaním farieb, ktoré sa čo najviac blíži realite. V kategórii prístrojov s veľkosťou uhlopriečky 27 palcov je pre spomínané profesie dobrá voľba recenzovaný monitor. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter