ZyXEL NAS540

Dis­ko­vé po­le s ta­kou­to špe­ci­fi­ká­ciou je vhod­né pre ná­roč­nej­ších pou­ží­va­te­ľov. Up­lat­ne­nie náj­de nie­len v do­mác­nos­ti, ale aj v do­má­cej fir­me. Ide o mul­ti­me­diál­ne orien­to­va­ný osob­ný server, no zá­ro­veň spĺňa všet­ky ná­le­ži­tos­ti na ochra­nu dát a prís­tu­pu k sú­bo­rom pros­tred­níc­tvom via­ce­rých ka­ná­lov.

Har­dvé­ro­vá vý­ba­va

Do server­a sa zmes­tia do­ved­na šty­ri 2,5/3,5" dis­ky s cel­ko­vou ka­pa­ci­tou 6 TB × 4. Všet­ky slo­ty SA­TA II pod­po­ru­jú re­žim Hot Swap, či­že dis­ky mô­že­te me­niť za cho­du. O rých­losť sys­té­mu sa sta­rá hlav­ne dvoj­jad­ro­vý pro­ce­sor s frek­ven­ciou 1,2 GHz. Na te­le sú po­tom dva ko­nek­to­ry LAN, vhod­né na ag­re­go­va­nie sie­te, pri­čom oba sú gi­ga­bi­to­vé. O tom, že to­to za­ria­de­nie spĺňa cha­rak­te­ris­ti­ku mul­ti­me­diál­ne­ho cen­tra, sved­čia aj tri por­ty USB 3.0 a čí­tač­ka ka­riet SDXC. Dva por­ty sú na za­dnej stra­ne, je­den vrá­ta­ne čí­tač­ky na pred­nej, za­kry­té pa­ne­lom. Tak­to sa da­jú k server­u pri­po­jiť rôz­ne tr­va­lé za­ria­de­nia aj tie, kto­ré pot­re­bu­je­te pri­po­jiť len na vý­me­nu dát, nap­rík­lad bež­ný exter­ný disk ale­bo fo­toa­pa­rát. S tým sú­vi­sí aj tla­čid­lo na ko­pí­ro­va­nie ale­bo syn­chro­ni­zá­ciu dát. Je štan­dar­dnou sú­čas­ťou za­ria­de­ní znač­ky ZyXEL a v roz­hra­ní sa dá na­kon­fi­gu­ro­vať pod­ľa vlas­tných po­trieb. Pod­sta­tou štvor­dis­ko­vé­ho rie­še­nia je dô­raz na bez­peč­nosť vlas­tných dát. Vy­užiť tak mô­že­te nie­len spo­je­nú ka­pa­ci­tu dis­kov, ale aj vy­tvo­riť zr­kad­le­nie na zá­lo­ho­va­nie ich ob­sa­hu. Na vý­ber je spo­lu päť rôz­nych re­ži­mov RAID. V za­dnej čas­ti je 120 mm ven­ti­lá­tor na chla­de­nie, pri­čom sa vy­uží­va adap­tív­ne vet­ra­nie pod­ľa zá­ťa­že sys­té­mu. Naj­hluč­nej­šie bu­dú prav­de­po­dob­ne dis­ky. Hlu­ku ani ne­žia­du­cich vib­rá­cií sa net­re­ba báť, NAS mô­že­te mať aj pod no­ha­mi a v bež­nom kan­ce­lár­skom pros­tre­dí ho ne­bu­de­te vô­bec re­gis­tro­vať.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Co­relDraw Grap­hics Sui­te X7
Corel vydal 17. edíciu svojho balíka nástrojov na grafiku už pred viac ako rokom, nám sa pre absenciu lokálneho zastúpenia podarilo dostať k testovacej verzii až teraz. Základné funkcie vám nebudeme podrobne predstavovať, keďže sme sa po minulé roky dosť podrobne venovali jeho predchodcom, zameriame sa novinky. čítať »
 
Clou­do­vá ka­me­ra TP-Link NC-200
Spoločnosť TP-Link, známa produkciou komunikačného hardvéru, má vo svojom portfóliu aj cloudovú kameru NC-200, ktorá je pomerne jednoduchá, no použitím univerzálna. čítať »
 
WorldPen­Scan X
Prednedávnom sme zaznamenali úspech spoločnosti Pen Power na Kickstarteri. Podarilo sa jej získať potrebnú sumu peňazí na realizáciu najnovšieho projektu WorldPenScan X. čítať »
 
ZyXEL HD Powerli­ne Adap­ter
Ak poznáte situáciu, keď musíte na káblové pripojenie ľubovoľného zariadenia na internet vŕtať diery do stien a inštalovať káble a lišty, asi ste sa už zamýšľali nad tým, či neexistuje elegantnejšie riešenie. čítať »
 
De­via­let Phan­tom Sil­ver
Tentoraz sa nám dostal na test naozaj výnimočný kúsok hardvéru. Phantom Silver francúzskej audiofilskej značky Devialet je highendový multiroomový zvukový systém využívajúci veľké množstvo úplne nových technológií a patentov. čítať »
 
BenQ XR3501
Nový monitor BenQ XR3501 zaujme už na prvý pohľad svojím robustným 35" displejom so zakrivením 2000R. Je to prvý zakrivený monitor s ultraširokouhlým rozlíšením 2560 × 1080 a obnovovacou frekvenciou 144 Hz, čo poteší hlavne hráčov. čítať »
 
Mo­ni­to­ry s roz­lí­še­ním full HD pre štu­den­tov a do do­mác­nos­ti
Do prehľadu sme zahrnuli cenovo dostupné monitory s rozlíšením minimálne 1920 × 1080 pixelov a uhlopriečkami do 24 palcov. Hodia sa nielen do domácností, ale aj do kancelárií, samozrejme, iba ak sa tu nevyžaduje väčšia obrazovka alebo vyššie rozlíšenie. čítať »
 
EIZO CS270
Grafici, editori fotografií, dizajnéri akéhokoľvek zamerania a iné profesie, ktorých náplň práce je spracovanie obrazu, potrebujú kvalitný monitor s podaním farieb, ktoré sa čo najviac blíži realite. V kategórii prístrojov s veľkosťou uhlopriečky 27 palcov je pre spomínané profesie dobrá voľba recenzovaný monitor. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter