Test notebookov

ASUS N551J

Mul­ti­me­diál­ny stroj na prá­cu aj hra­nie


Vzhľad tej­to mo­de­lo­vej sé­rie za­kaž­dým pú­tal po­zor­nosť. Hli­ní­ko­vé te­lo je kom­bi­no­va­né s plas­tom a je tak­mer na ne­ro­zoz­na­nie, kde je hli­ník a kde sa už za­čí­na iný ma­te­riál. Ve­ko dis­ple­ja má brú­se­nie vo vzo­re sús­tred­ných kruž­níc a ne­chý­ba svie­tia­ce lo­go ASUS. Ta­ký­to pr­vok sa čo­raz viac ob­ja­vu­je na po­čí­ta­čoch všet­kých zna­čiek, za­tiaľ je viac do­mé­nou mul­ti­me­diál­nych stro­jov. Zá­klad­ňa je z plas­tu a nad klá­ves­ni­cou sú v kru­ho­vom tva­re čier­ne bod­ky sig­na­li­zu­jú­ce prí­tom­nosť rep­ro­duk­to­rov. Di­ero­va­nie je len v ma­lom ok­ru­hu, ta­kis­to sa tre­ba dôk­lad­nej­šie po­zrieť, kde je a kde už pre­chá­dza do tma­vo­si­vé­ho ná­te­ru bo­diek. Je to efek­tné a zá­ro­veň sa ne­bu­de pri­ve­ľa di­erok za­ná­šať ne­čis­to­ta­mi. V ba­le­ní náj­de­te aj sa­mos­tat­ne pri­po­ji­teľ­ný subwoofer. Pod­stat­ným spô­so­bom roz­ši­ru­je hu­dob­ný zá­ži­tok. K to­mu­to no­te­boo­ku te­da nao­zaj ne­pot­re­bu­je­te exter­né rep­ro­duk­to­ry. Klá­ves­ni­ca má troj­stup­ňo­vé fa­reb­né pod­svie­te­nie bie­lou far­bou. Pre hor­šie či­ta­teľ­né prie­hľad­né po­pi­sy klá­ve­sov ho však od­po­rú­ča­me pou­žiť iba v tma­vých pod­mien­kach, inak na po­pi­sy vi­dieť hor­šie. Za­ují­ma­vé sú aj sig­na­li­zač­né LED di­ódy pod touch­pa­dom. Do­ved­na ich je tu päť a ma­jú len veľ­mi jem­nú pries­vit­nosť, tak­že ne­ru­šia pri prá­ci. Opier­ka na ru­ku je roz­mer­ná, rov­na­ko aj ce­lé oko­lie klá­ves­ni­ce. Nu­me­ric­ké klá­ve­sy sú men­šie a šíp­ky vsa­de­né do klá­ves­ni­ce. Nej­de však o nič, na čo by sa ne­da­lo zvyk­núť. Sme ra­di, že ASUS prip­ra­vil uni­ver­zál­nu klá­ves­ni­cu bez di­zaj­no­vých „prek­va­pe­ní".

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Co­relDraw Grap­hics Sui­te X7
Corel vydal 17. edíciu svojho balíka nástrojov na grafiku už pred viac ako rokom, nám sa pre absenciu lokálneho zastúpenia podarilo dostať k testovacej verzii až teraz. Základné funkcie vám nebudeme podrobne predstavovať, keďže sme sa po minulé roky dosť podrobne venovali jeho predchodcom, zameriame sa novinky. čítať »
 
Clou­do­vá ka­me­ra TP-Link NC-200
Spoločnosť TP-Link, známa produkciou komunikačného hardvéru, má vo svojom portfóliu aj cloudovú kameru NC-200, ktorá je pomerne jednoduchá, no použitím univerzálna. čítať »
 
WorldPen­Scan X
Prednedávnom sme zaznamenali úspech spoločnosti Pen Power na Kickstarteri. Podarilo sa jej získať potrebnú sumu peňazí na realizáciu najnovšieho projektu WorldPenScan X. čítať »
 
ZyXEL HD Powerli­ne Adap­ter
Ak poznáte situáciu, keď musíte na káblové pripojenie ľubovoľného zariadenia na internet vŕtať diery do stien a inštalovať káble a lišty, asi ste sa už zamýšľali nad tým, či neexistuje elegantnejšie riešenie. čítať »
 
De­via­let Phan­tom Sil­ver
Tentoraz sa nám dostal na test naozaj výnimočný kúsok hardvéru. Phantom Silver francúzskej audiofilskej značky Devialet je highendový multiroomový zvukový systém využívajúci veľké množstvo úplne nových technológií a patentov. čítať »
 
BenQ XR3501
Nový monitor BenQ XR3501 zaujme už na prvý pohľad svojím robustným 35" displejom so zakrivením 2000R. Je to prvý zakrivený monitor s ultraširokouhlým rozlíšením 2560 × 1080 a obnovovacou frekvenciou 144 Hz, čo poteší hlavne hráčov. čítať »
 
Mo­ni­to­ry s roz­lí­še­ním full HD pre štu­den­tov a do do­mác­nos­ti
Do prehľadu sme zahrnuli cenovo dostupné monitory s rozlíšením minimálne 1920 × 1080 pixelov a uhlopriečkami do 24 palcov. Hodia sa nielen do domácností, ale aj do kancelárií, samozrejme, iba ak sa tu nevyžaduje väčšia obrazovka alebo vyššie rozlíšenie. čítať »
 
EIZO CS270
Grafici, editori fotografií, dizajnéri akéhokoľvek zamerania a iné profesie, ktorých náplň práce je spracovanie obrazu, potrebujú kvalitný monitor s podaním farieb, ktoré sa čo najviac blíži realite. V kategórii prístrojov s veľkosťou uhlopriečky 27 palcov je pre spomínané profesie dobrá voľba recenzovaný monitor. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter