Z reálnej praxe

Videorecenzia: Crash test Sony Xperia Z1 Compact

qr_video_crash_test_sony.png Vi­taj­te pri už tra­dič­nom augus­to­vom crash tes­te s ma­ga­zí­nom PC RE­VUE. Ten­to­raz sme sa za­me­ra­li na ove­re­nie od­ol­nos­ti smar­tfó­nu s tým, že ako účas­tní­ka sme si vy­bra­li kri­ti­ka ta­kých­to ty­pov tes­tov, kto­rým je Ri­chard Hom­bauer z Fo­ny.sk. Spo­lu s ním sme si pre­mys­le­li, ako by mo­hol vy­ze­rať crash test, kto­rý by od­rá­žal reál­nu si­tuáciu zo ži­vo­ta - te­da nie­čo ta­ké, s čím sa mô­že smar­tfón hlav­ne na let­nej ale­bo zim­nej do­vo­len­ke stret­núť.

Po do­ho­de sme ne­cha­li te­le­fón ce­lú noc v mra­zia­cej čas­ti chlad­nič­ky a tak­to sme ho prip­ra­vi­li na úvod­nú časť crash tes­tu. Stret­li sme sa v re­dak­cii PC RE­VUE a spus­ti­li ka­me­ry. Ne­za­bud­ni­te si aj vy po­zrieť vi­deo k to­mu­to tes­tu, sto­jí nao­zaj za to.

SonyXZ1C-Voda.jpg

Pri tom­to te­le­fó­ne sa ne­mu­sí­te báť o je­ho fun­kčnosť po kon­tak­te s vo­dou

Ľado­vé za­ja­tie

Naj­prv sme chce­li vy­skú­šať, či te­le­fón to­to ce­lo­noč­né chla­de­nie vô­bec pre­žil. Na je­ho povr­chu sme di­gi­tál­nym tep­lo­me­rom na­me­ra­li po pár mi­nú­tach mier­ne­ho otep­ľo­va­nia stá­le 0 °C, a pre­to sme te­le­fón za­pí­na­li s ma­lou du­šič­kou. Na­vy­še bol ce­lý oro­se­ný, keď­že na ňom kon­den­zo­va­la vl­hkosť z ov­zdu­šia. Pri­po­meň­me, že sme tes­to­va­li na za­čiat­ku jú­la a tep­lo­ta v mies­tnos­ti bo­la oko­lo 24 °C. Te­le­fón však fun­go­val nor­mál­ne, ten­to po­byt mu nes­pô­so­bil ani vy­bi­tie ba­té­rie, ani vi­di­teľ­nú zme­nu sprá­va­nia.

Do prip­ra­ve­nej ná­do­by sme po­tom umies­tni­li ľa­do­vé koc­ky a te­le­fón do nich po­no­ri­li. Pár mi­nút sme ho eš­te podr­ža­li v tom­to ľa­do­vom za­ja­tí a opäť pre­ve­ri­li je­ho fun­kčnosť. Te­le­fón sme nás­led­ne osu­ši­li a za­ba­li­li do ute­rá­ka, aby ná­beh tep­lo­ty bol pre je­ho elek­tro­ni­ku čo naj­me­nej bo­les­ti­vý. Te­le­fón bol po tes­te úpl­ne funkč­ný a bez zná­mok opot­re­be­nia, ak te­da pôj­de­te v zi­me na ly­žo­vač­ku, nič sa nes­ta­ne, ak si So­ny Xpe­riu Z1 Com­pact za­bud­ne­te na noc mi­mo cha­ty (po­kiaľ vám ho však neuk­rad­nú J).

Pies­ko­vý sha­ker

Nas­le­do­val dru­hý test, pri kto­rom sme chce­li ove­riť, čo sa sta­ne s te­le­fó­nom, ak ho za­bud­ne­te na plá­ži. Ma­li sme k dis­po­zí­cii ná­do­bu so su­chým pies­kom a do nej sme te­le­fón umies­tni­li. Nás­led­ne sme s ná­do­bou a smar­tfó­nom reali­zo­va­li po­hy­by ako pri mie­ša­ní kok­tai­lov, a to nao­zaj in­ten­zív­ne. Te­le­fón sme nás­led­ne vy­bra­li a zis­ti­li sme, že pri in­ten­zív­nych po­hy­boch sa zr­nieč­ka pies­ku dos­ta­li aj do niek­to­rých čas­tí smar­tfó­nu.

Nas­le­do­val test s vo­dou, pre­to sme si ove­ri­li, či sa pri rých­lych po­hy­boch neu­voľ­ni­li kryt­ky por­tov, čo by moh­lo mať zni­ču­jú­ce dôs­led­ky. Pri de­tail­nej kon­tro­le sme zis­ti­li, že te­le­fón má mier­ne škra­ba­ne na dis­ple­ji i na za­dnej stra­ne, čo spô­so­bi­lo tre­nie zr­nie­čok pies­ku o tej­to plo­chy. Škra­ban­ce však bo­lo vid­no len pri poh­ľa­de zblíz­ka a v prí­pa­de dis­ple­ja len vte­dy, keď bol te­le­fón vy­pnu­tý.

LadoveObjatie.jpg

Piesok.jpg

Ohen.jpg

Vi­deo­zá­be­ry z crash tes­tu, kto­ré náj­de­te na na­šom vir­tuál­nom DVD

Vod­ný ba­zén

Pok­ra­čo­vať sme tak moh­li ove­re­ním si od­ol­nos­ti pro­ti vo­de. Vy­uži­li sme os­tá­va­jú­ce koc­ky ľa­du v ná­do­be a dopl­ni­li sme ich pit­nou vo­dou. V tej­to zme­si sme te­le­fón chví­ľu po­tá­pa­li, čím sme sa aj zba­vi­li jem­ných zr­nie­čok pies­ku v je­ho zá­hy­boch. Po­tom sme vy­skú­ša­li je­ho čin­nosť a zis­ti­li, že je pl­ne od­ol­ný pro­ti vo­de. Te­le­fón sme pre­to poc­ti­vo vy­čis­ti­li spre­jom so stla­če­ným vzdu­chom a ove­ri­li sme si, že zr­nieč­ka pies­ku sa ne­na­chá­dza­jú pod kryt­ka­mi za­krý­va­jú­ci­mi por­ty. So­ny Xpe­ria Z1 Com­pact sme nás­led­ne dôk­lad­ne osu­ši­li a bo­li sme prip­ra­ve­ní na zme­nu tes­to­va­cie­ho pros­tre­dia z inter­iéru na exte­riér.

Pá­dy z pos­te­le

Na uli­ci pred re­dak­ciou sme to­tiž ma­li prip­ra­ve­ný ka­ra­van na let­nú do­vo­len­ku. V tej­to čas­ti tes­tu sme si­mu­lo­va­li, že rá­no po pre­bu­de­ní za­va­dí­me o te­le­fón a ten spad­ne z vý­šky oko­lo 1,5 met­ra na zem. Pod­la­ha v ka­ra­va­ne bo­la la­mi­ná­to­vá, te­da nie úpl­ne tvr­dá, ale zo skú­se­nos­ti vie­me, že dis­plej v smar­tfó­ne sa poš­ko­dí aj pri pá­de na ko­be­rec. Xpe­riu Z1 Com­pact sme há­dza­li opa­ko­va­ne z vý­šky man­žel­skej pos­te­le v tom­to ka­ra­va­ne, pri­tom si užil aj me­dzi­pá­dy na dre­ve­nú dos­ku sto­la. Žiad­ny z pá­dov však ne­vie­dol k pras­knu­tiu dis­ple­ja ale­bo zne­fun­kčne­niu te­le­fó­nu. Ani pri bliž­šom poh­ľa­de na den­nom svet­le sme na smar­tfó­ne ne­naš­li sto­py po poš­ko­de­ní.

Krst oh­ňom

Po­ma­ly to už za­čí­na­lo byť z hľa­dis­ka tes­tu­jú­cich ot­rav­né, a tak sme sa roz­hod­li pris­tú­piť k ra­di­kál­nej­ším tes­tom. Naj­prv sme umies­tni­li te­le­fón na ro­zo­hria­tu pa­lub­nú dos­ku v na­šom slu­žob­nom auto­mo­bi­le. Na­me­ra­li sme tu tep­lo­tu oko­lo 68 °C, ale to si Xpe­ria Z1 Com­pact príl­iš nev­ší­ma­la. Do tes­tu sme pre­to pri­da­li ma­lé ka­han­ce a po­mo­cou nich sme vy­tvo­ri­li vy­ššiu tep­lo­tu. Pár mi­li­met­rov od kon­ca pla­me­ňa sme me­ra­li 280 až 300 °C. Do tej­to vzdia­le­nos­ti od kon­ca pla­me­ňa sme nás­led­ne aj umies­tni­li dis­plej te­le­fó­nu a ne­cha­li pô­so­biť asi 20 se­kúnd.

Pla­meň spô­so­bil spá­le­nie vrstvy in­teg­ro­va­nej fó­lie nad dis­ple­jom a vy­pá­lil doň aj škvr­ny vý­raz­ne žl­tej far­by. Te­le­fón krát­ko po po­by­te v tej­to tep­lo­te ne­rea­go­val na do­ty­ko­vé ov­lá­da­nie, ale po vy­chlad­nu­tí sa tá­to je­ho vlas­tnosť vrá­ti­la a moh­li sme ho pl­no­hod­not­ne pou­ží­vať. Dve vý­raz­né škvr­ny však pô­so­bi­li ru­ši­vo.

SonySpalenyDisplej.jpg

Tak­to vy­ze­ral dis­plej So­ny Xpe­ria Z1 Com­pact po kr­ste oh­ňom. Dal sa nor­mál­ne pou­ží­vať, ale dve žl­té škvr­ny vý­raz­ne zní­ži­li pou­ží­va­teľ­ský kom­fort.

Te­le­fón po crash tes­te vstá­va z po­po­la

Prí­tom­nosť Ri­ša Hom­bauera spô­so­bi­la, že sme už v crash tes­te ne­pok­ra­čo­va­li na­ši­mi tra­dič­ne zni­ču­jú­ci­mi pos­tup­mi. Nao­pak, vy­hľa­da­li sme auto­ri­zo­va­né­ho servisn­éh­o par­tne­ra So­ny a do­hod­li sme si servisn­ú op­ra­vu spá­le­né­ho dis­ple­ja. Vo fir­me ESC SK v Bra­tis­la­ve sme sa doz­ve­de­li, že te­le­fón naj­prv kom­plet­ne prez­rú a ozná­mia nám ce­nu op­ra­vy. Po­kiaľ s ňou ne­bu­de­me súh­la­siť, za­pla­tí­me 20 eur za tes­to­va­nie. Upo­zor­ni­li nás aj na to, že prí­de­me o všet­ky dá­ta z te­le­fó­nu, le­bo po tes­te si pot­re­bu­jú byť is­tí, že všet­ko fun­gu­je tak, ako má, a vplyv ap­li­ká­cií tre­tích strán tre­ba vy­lú­čiť. Po­núk­li nám však zá­lo­ho­va­nie dát vo for­me pla­te­nej služ­by v ce­ne 20 eur.

Pr­vú reak­ciu po za­ne­se­ní za­ria­de­nia sme dos­ta­li mai­lom po 5 dňoch, ce­na op­ra­vy bo­la sta­no­ve­ná na 112,58 eura a tú­to su­mu sme vzá­pä­tí od­súh­la­si­li. Servis te­da za­čal s op­ra­vou a po ďal­ších 3 dňoch sme dos­ta­li te­le­fo­nic­ky i mai­lo­vo vy­ro­zu­me­nie, že si mô­že­me prísť po za­ria­de­nie. So­ny Xpe­ria Z1 Com­pact sa tak his­to­ric­ky stá­va pr­vým za­ria­de­ním, kto­ré pre­ži­lo crash test v ma­ga­zí­ne PC RE­VUE a dod­nes ho pou­ží­va­me.Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Co­relDraw Grap­hics Sui­te X7
Corel vydal 17. edíciu svojho balíka nástrojov na grafiku už pred viac ako rokom, nám sa pre absenciu lokálneho zastúpenia podarilo dostať k testovacej verzii až teraz. Základné funkcie vám nebudeme podrobne predstavovať, keďže sme sa po minulé roky dosť podrobne venovali jeho predchodcom, zameriame sa novinky. čítať »
 
Clou­do­vá ka­me­ra TP-Link NC-200
Spoločnosť TP-Link, známa produkciou komunikačného hardvéru, má vo svojom portfóliu aj cloudovú kameru NC-200, ktorá je pomerne jednoduchá, no použitím univerzálna. čítať »
 
WorldPen­Scan X
Prednedávnom sme zaznamenali úspech spoločnosti Pen Power na Kickstarteri. Podarilo sa jej získať potrebnú sumu peňazí na realizáciu najnovšieho projektu WorldPenScan X. čítať »
 
ZyXEL HD Powerli­ne Adap­ter
Ak poznáte situáciu, keď musíte na káblové pripojenie ľubovoľného zariadenia na internet vŕtať diery do stien a inštalovať káble a lišty, asi ste sa už zamýšľali nad tým, či neexistuje elegantnejšie riešenie. čítať »
 
De­via­let Phan­tom Sil­ver
Tentoraz sa nám dostal na test naozaj výnimočný kúsok hardvéru. Phantom Silver francúzskej audiofilskej značky Devialet je highendový multiroomový zvukový systém využívajúci veľké množstvo úplne nových technológií a patentov. čítať »
 
BenQ XR3501
Nový monitor BenQ XR3501 zaujme už na prvý pohľad svojím robustným 35" displejom so zakrivením 2000R. Je to prvý zakrivený monitor s ultraširokouhlým rozlíšením 2560 × 1080 a obnovovacou frekvenciou 144 Hz, čo poteší hlavne hráčov. čítať »
 
Mo­ni­to­ry s roz­lí­še­ním full HD pre štu­den­tov a do do­mác­nos­ti
Do prehľadu sme zahrnuli cenovo dostupné monitory s rozlíšením minimálne 1920 × 1080 pixelov a uhlopriečkami do 24 palcov. Hodia sa nielen do domácností, ale aj do kancelárií, samozrejme, iba ak sa tu nevyžaduje väčšia obrazovka alebo vyššie rozlíšenie. čítať »
 
EIZO CS270
Grafici, editori fotografií, dizajnéri akéhokoľvek zamerania a iné profesie, ktorých náplň práce je spracovanie obrazu, potrebujú kvalitný monitor s podaním farieb, ktoré sa čo najviac blíži realite. V kategórii prístrojov s veľkosťou uhlopriečky 27 palcov je pre spomínané profesie dobrá voľba recenzovaný monitor. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter