Uvoľnite sa, prosím...

Recenzia: Psychowalkman MindPlace Kasina

Psy­chowal­kan je za­ria­de­nie, kto­ré vám umož­ní sús­tre­diť sa na kon­krét­nu čin­nosť ale­bo na dru­hej stra­ne vám po­mô­že pri re­laxe. Je to te­da audio­vi­zuál­ne sti­mu­lač­né za­ria­de­nie, kto­ré po­má­ha do­siah­nuť va­mi sta­no­ve­ný cieľ. Pro­dukt Ka­si­na od spo­loč­nos­ti MindPla­ce je za­ria­de­nie ty­pu all-in-one na po­sil­ne­nie mys­le ale­bo na od­po­či­nok. Fir­ma MindPla­ce má pri­tom v ob­las­ti psy­chowal­kma­nov dl­ho­do­bé skú­se­nos­ti.

Ka­si­na je za­lo­že­ná na 32-bi­to­vom pro­ce­so­re, pod­po­ru­je preh­rá­va­nie sú­bo­rov vo for­má­te MP3 ale­bo WAV, preh­rá­va dá­ta z do­dá­va­nej 8 GB kar­ty mic­roSD, pri­čom na pre­vádz­ku ne­pot­re­bu­je­te na­po­je­nie na po­čí­tač ale­bo exter­ný preh­rá­vač. Spo­lu so za­ria­de­ním dos­tá­va­te množ­stvo dop­re­du prip­ra­ve­ných se­de­ní (ses­sions). Veľ­ké množ­stvo se­de­ní v prís­tro­ji Ka­si­na je ur­če­né na do­siah­nu­tie ši­ro­ké­ho spek­tra po­zi­tív­nych zá­žit­kov. Je to napr. po­moc pri me­di­tá­cii a jed­no­du­chej re­laxácii, pred spán­kom, pri vr­chol­nom du­šev­nom vý­ko­ne, ale aj na om­la­de­nie či vy­vo­la­nie tran­zu a pod.

Z po­ho­dlia kres­la sa s ním dos­ta­ne­te do iných di­men­zií. Se­de­nia v Ka­si­ne do­ká­žu me­niť stav váš­ho ve­do­mia a ná­la­du mno­hý­mi spô­sob­mi. Ob­sa­hu­jú ši­ro­kú pa­le­tu zvu­kov od upo­ko­ju­jú­cej prí­ro­dy až po pul­zu­jú­cu elek­tro­ni­ku. Pri­po­je­né oku­lia­re GanzFra­mes ma­jú jas­nú sve­tel­nú sti­mu­lá­ciu so šies­ti­mi mik­ro-LED na kaž­dé oko.

KasinaOkuliare.jpg

Psy­chowal­kman Ka­si­na sa do­dá­va spo­lu s oku­liar­mi, slú­chad­la­mi a kar­tou mic­roSD s ob­sa­hom

Za­ria­de­nie má di­zajn bie­lej ška­tuľ­ky, na kto­rú sú na­po­je­né do­dá­va­né slú­chad­lá a oku­lia­re. Na­pá­ja­nie sa reali­zu­je cez ká­bel mi­ni USB, kto­rým sa pri­pá­ja aj k po­čí­ta­ču. Ce­lé ov­lá­da­nie je sús­tre­de­né oko­lo fa­reb­né­ho dis­ple­ja s uh­lo­prieč­kou asi 45 mm. Ten nie je do­ty­ko­vý, pou­ží­va­teľ reali­zu­je ov­lá­da­nie po­mo­cou kru­ho­vé­ho ov­lá­da­cie­ho pr­vku pod dis­ple­jom. Me­dzi pod­po­ro­va­ný­mi ja­zyk­mi je aj češ­ti­na.

Vo vý­ba­ve na kar­te mic­ro SD dos­tá­va­te šesť veľ­kých sku­pín sek­cií, kaž­dá sek­cia ob­sa­hu­je mi­ni­mál­ne 5 se­de­ní. Kaž­dú z nich mož­no eš­te pou­ží­va­teľ­sky up­ra­vo­vať, a to hu­dob­nej aj sve­tel­nej strán­ky. Ka­si­na pod­po­ru­je hud­bu kom­bi­no­va­nú s tech­no­ló­gia­mi Spec­traS­tro­be a AudioS­tro­be. Ta­kis­to mô­že­te tla­čid­la­mi in­di­vi­duál­ne nas­ta­vo­vať in­ten­zi­tu svet­la a hu­dob­né­ho sprie­vo­du. Tech­no­ló­gia Spec­traS­tro­be pria­mo kon­tro­lu­je svet­lá, pri­ná­ša syn­chro­ni­zá­ciu me­dzi bli­ka­jú­ci­mi čer­ve­ný­mi, ze­le­ný­mi a mod­rý­mi LED di­óda­mi a zvu­kom. Na roz­diel od pred­chá­dza­jú­cich ge­ne­rá­cií psy­chowal­kma­nov v prí­pa­de Ka­si­ny ne­pot­re­bu­je­te iný zdroj hud­by (napr. CD preh­rá­vač), keď­že na kar­te SD už dos­tá­va­te hud­bu s tech­no­ló­giou Spec­traS­tro­be. Ke­by vám to nes­ta­či­lo, vy­uži­je­te exter­ný audiov­stup a preh­rá­te si hud­bu napr. zo smar­tfó­nu. Ak ste krea­tív­ni, mô­že­te si na po­čí­ta­či vy­tvo­riť vlas­tné se­de­nia po­mo­cou sof­tvé­ru Mind Wor­ksta­tion a Neu­rop­rog­ram­mer. Vý­sle­dok po­tom ulo­ží­te cez port USB do Ka­si­ny. A ho­ci va­ša ob­ľú­be­ná hud­ba ne­má správ­ne kó­do­va­nie pre ten­to psy­chowal­kman, mô­že­te vy­užiť za­bu­do­va­ný Co­lor Or­gan. Ten pri­ra­dí svet­lá k va­šej hud­be pod­ľa bi­cích a roz­sa­hu nás­tro­jov. Má­te pri­tom na vý­ber šesť roz­diel­nych nas­ta­ve­ní pod­ľa ty­pu vy­bra­nej hud­by.

Kasina-Detail.jpg

Tak­to vy­ze­ra­jú oku­lia­re z dru­hej stra­ny. Ob­sa­hu­jú rad svie­ti­vých di­ód, kto­rých svet­lo vní­ma váš mo­zog cez za­tvo­re­né vieč­ka

Ka­si­na je v sku­toč­nos­ti konštruo­va­ná na jed­no­du­ché pou­ží­va­nie. Len si vy­ber­te se­de­nie z hlav­né­ho me­nu, po­tom ka­te­gó­riu a vy­ber­te si z po­nu­ky to správ­ne se­de­nie na do­siah­nu­tie svoj­ho cie­ľa. Stla­čí­te Start a za­čne sa od­po­čí­ta­va­nie, aby ste ma­li čas na na­sa­de­nie sve­tel­ných oku­lia­rov a slú­chadiel. Po­tom si už len uží­va­te se­de­nie. Kaž­dé oko je pri­tom sti­mu­lo­va­né tro­mi mod­rý­mi, dvo­ma ze­le­ný­mi a jed­nou čer­ve­nou LED di­ódou. Vy ich vní­ma­te cez za­tvo­re­né vieč­ka. Ka­si­nu sme in­ten­zív­ne pou­ží­va­li na za­hna­nie nep­rí­jem­ných my­šlie­nok, ideál­ne je pre­vádz­ko­vať za­ria­de­nie v tme a v ti­chu. Vhod­né sa uká­za­lo kom­bi­no­vať sti­mu­lač­né cvi­če­nia s vý­uč­bou cu­dzích ja­zy­kov for­mou ich po­čú­va­nia. Na­bí­ja­teľ­ná lí­tio­vá ba­té­ria vy­dr­ža­la pri na­šom tes­te na jed­no na­bi­tie na 4 dni pre­vádz­ky.

Kasina-Ovladanie.jpg

Ov­lá­da­nie sa reali­zu­je po­mo­cou fa­reb­né­ho dis­ple­ja a pod­svie­te­né­ho viac­sme­ro­vé­ho tla­čid­la

Za­ria­de­nie sme pou­ží­va­li vy­še týž­dňa a zvyk­li sme si na je­ho účin­ky. Je prí­jem­né sa po­mo­cou ne­ho uvoľ­niť ve­čer napr. v pos­te­li. Pou­ží­va­li sme ho aj pred prá­cou na sti­mu­lo­va­nie krea­tív­nej čin­nos­ti.

Za­po­ži­čal: He­mis­fe­ry.sk

Ce­na: 349 EUROhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Co­relDraw Grap­hics Sui­te X7
Corel vydal 17. edíciu svojho balíka nástrojov na grafiku už pred viac ako rokom, nám sa pre absenciu lokálneho zastúpenia podarilo dostať k testovacej verzii až teraz. Základné funkcie vám nebudeme podrobne predstavovať, keďže sme sa po minulé roky dosť podrobne venovali jeho predchodcom, zameriame sa novinky. čítať »
 
Clou­do­vá ka­me­ra TP-Link NC-200
Spoločnosť TP-Link, známa produkciou komunikačného hardvéru, má vo svojom portfóliu aj cloudovú kameru NC-200, ktorá je pomerne jednoduchá, no použitím univerzálna. čítať »
 
WorldPen­Scan X
Prednedávnom sme zaznamenali úspech spoločnosti Pen Power na Kickstarteri. Podarilo sa jej získať potrebnú sumu peňazí na realizáciu najnovšieho projektu WorldPenScan X. čítať »
 
ZyXEL HD Powerli­ne Adap­ter
Ak poznáte situáciu, keď musíte na káblové pripojenie ľubovoľného zariadenia na internet vŕtať diery do stien a inštalovať káble a lišty, asi ste sa už zamýšľali nad tým, či neexistuje elegantnejšie riešenie. čítať »
 
De­via­let Phan­tom Sil­ver
Tentoraz sa nám dostal na test naozaj výnimočný kúsok hardvéru. Phantom Silver francúzskej audiofilskej značky Devialet je highendový multiroomový zvukový systém využívajúci veľké množstvo úplne nových technológií a patentov. čítať »
 
BenQ XR3501
Nový monitor BenQ XR3501 zaujme už na prvý pohľad svojím robustným 35" displejom so zakrivením 2000R. Je to prvý zakrivený monitor s ultraširokouhlým rozlíšením 2560 × 1080 a obnovovacou frekvenciou 144 Hz, čo poteší hlavne hráčov. čítať »
 
Mo­ni­to­ry s roz­lí­še­ním full HD pre štu­den­tov a do do­mác­nos­ti
Do prehľadu sme zahrnuli cenovo dostupné monitory s rozlíšením minimálne 1920 × 1080 pixelov a uhlopriečkami do 24 palcov. Hodia sa nielen do domácností, ale aj do kancelárií, samozrejme, iba ak sa tu nevyžaduje väčšia obrazovka alebo vyššie rozlíšenie. čítať »
 
EIZO CS270
Grafici, editori fotografií, dizajnéri akéhokoľvek zamerania a iné profesie, ktorých náplň práce je spracovanie obrazu, potrebujú kvalitný monitor s podaním farieb, ktoré sa čo najviac blíži realite. V kategórii prístrojov s veľkosťou uhlopriečky 27 palcov je pre spomínané profesie dobrá voľba recenzovaný monitor. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter