Test konvertibilných tabletov: Acer Aspire Switch 10, ASUS Transformer Pad, HP Pavilion 11 x360

IMG_0075.jpg Pat­rí­te me­dzi tých pou­ží­va­te­ľov, kto­rí sa ne­ve­dia roz­hod­núť, či si rad­šej kú­piť no­te­book ale­bo tab­let? Res­pek­tí­ve vi­dia po­ten­ciál vy­uži­tia v oboch za­ria­de­niach, ale nech­cú si ku­po­vať obo­je? Otes­to­va­li sme tro­ji­cu kon­ver­ti­bil­ných tab­le­tov, kto­ré vám mož­no po­mô­žu vy­rie­šiť di­le­mu. Pred­sta­ví­me vám rie­še­nia so sys­té­mom An­droid aj Win­dows.

Acer As­pi­re Switch 10

TIP RE­DAK­CIE - Di­zajn

acer.jpg

Tab­let od Ace­ru pa­su­je­me hneď na za­čiat­ku člán­ku za ví­ťa­za toh­to tes­tu. Mi­ni­mál­ne čo sa tý­ka kon­ver­ti­bi­li­ty za­ria­de­nia. Tab­let sa k do­ko­va­cej sta­ni­ci upev­ní po­mo­cou mag­ne­tov, čo umož­ňu­je po­hodl­nej­šie vy­tiah­nu­tie za­ria­de­nia. Ne­pot­re­bu­je­te stlá­čať žiad­ne me­cha­nic­ké tla­čid­lo ako v prí­pa­de ďa­lej pred­sta­ve­né­ho ASUS Tran­sfor­mer Pa­du. Jed­no­du­cho tab­let chy­tí­te a vy­tiah­ne­te ho z do­ko­va­cej sta­ni­ce. Krá­sa toh­to rie­še­nia spo­čí­va aj v tom, že tab­let mô­že­te pri­po­jiť ku klá­ves­ni­ci z oboch strán - ve­kom ho­re ako kla­sic­ký no­te­book ale­bo dis­ple­jom ho­re. Hoci sa dru­há al­ter­na­tí­va mô­že zdať zby­toč­ná, oce­ni­li sme ju vo via­ce­rých prí­pa­doch. Nap­rík­lad keď sme chce­li na tab­le­te sle­do­vať vi­deo. Ne­pot­re­bo­va­li sme sto­jan, tú­to fun­kciu pos­kyt­la do­ko­va­cia sta­ni­ca. A klá­ves­ni­ca zby­toč­ne nep­re­ká­ža­la. As­pi­re Switch 10 vďa­ka to­mu mož­no pou­ží­vať štyr­mi spô­sob­mi - ako tab­let, ako no­te­book, pri pos­ta­ve­ní v tva­re sta­nu ale­bo v už spo­me­nu­tom prí­pa­de, keď do­ko­va­cia sta­ni­ca fun­gu­je ako sto­jan.

V tom­to sme­re pos­ky­tu­je Acer As­pi­re Switch 10 naj­lep­šiu flexibi­li­tu v rám­ci tes­to­va­ných kon­ver­ti­bil­ných za­ria­de­ní. Tre­ba uz­nať, že tá­to flexibi­li­ta je vý­bor­ná pri­da­ná hod­no­ta a v praxi fun­gu­je nao­zaj dob­re. Aj vďa­ka po­hodl­né­mu me­cha­niz­mu, kto­rý dr­ží tab­let a do­ko­va­ciu sta­ni­cu po­ko­pe.

acer2.jpg

Spo­me­nu­tá flexibi­li­ta mô­že byť zá­ro­veň dô­vo­dom, kto­rý roz­hod­ne o tom, že up­red­nos­tní­te ten­to tab­let pred iným rie­še­ním s An­droi­dom. Win­dows na 10-pal­co­vom za­ria­de­ní fun­gu­je dob­re a vďa­ka klá­ves­ni­ci a touch­pa­du aj v prí­pa­de, že pre­fe­ru­je­te roz­hra­nie pra­cov­nej plo­chy. Na sa­mos­tat­né tab­le­ty s Win­dows si stá­le ne­vie­me úpl­ne zvyk­núť, ale ta­ké­to rie­še­nie sa nám pá­či. Tre­ba do­dať, že touch­pad aj klá­ves­ni­ca sú roz­me­ro­vo men­šie v po­rov­na­ní s bež­ný­mi no­te­book­mi. Za­ria­de­nie sa však dá ov­lá­dať po­hodl­ne a to is­té pla­tí aj o pí­sa­ní. As­pi­re Switch 10 má jed­nu z tých po­hodl­nej­ších klá­ves­níc, kto­ré sme v rám­ci 10-pal­co­vých tab­le­tov tes­to­va­li.

De­sať­pal­co­vý dis­plej má pa­nel IPS s roz­lí­še­ním 1366 × 768. Dis­plej je naj­jas­nej­ší a naj­kraj­ší spo­me­dzi tes­to­va­ných za­ria­de­ní. Ďal­ší plu­so­vý bod pre Acer. No po­dob­ne ako os­tat­né lesk­lé dis­ple­je pria­me sl­neč­né svet­lo ne­má rád.

Za zmien­ku sto­jí pro­ce­sor In­tel Atom Z3745. Ten je pou­ži­tý aj v an­droi­do­vom tab­le­te ASUS Tran­sfor­mer Pad. Ten­to štvor­jad­ro­vý pro­ce­sor je o nie­čo vý­kon­nej­ší ako Z3740, kto­rý sa ob­ja­vil na tr­hu za­čiat­kom ro­ka 2014. Za­tiaľ čo na po­me­ry An­droi­du Atom Z3745 exce­lu­je (o tom de­tail­nej­šie v čas­ti ve­no­va­nej tab­le­tu od ASU­Su), v rám­ci plat­for­my Win­dows pos­ky­tu­je dos­ta­tok vý­ko­nu na zá­klad­nú prá­cu a ap­li­ká­cie z ob­cho­du Win­dows. Zvlád­ne aj ne­ná­roč­né hry zo Stea­mu.

Acer As­pi­re Switch 10 je dob­rá náh­ra­da za ke­dy­si po­pu­lár­ne net­boo­ky. Tre­ba do­dať, že mo­der­ná náh­ra­da, kto­rá vás ne­bu­de iri­to­vať ne­dos­tat­kom vý­ko­nu (v rám­ci bež­nej prá­ce) a po­núk­ne pri­da­nú hod­no­tu v po­do­be vý­bor­nej flexibi­li­ty. To­to za­ria­de­nie je ideál­ny spo­loč­ník na ces­ty, pre­to­že je ľah­ké a ele­gan­tne rie­ši otáz­ku, či si kú­piť no­te­book ale­bo tab­let s exter­nou klá­ves­ni­cou. V pros­pech rie­še­nia ho­vo­rí aj ce­na - 330 eur nie je za kon­ver­ti­bil­ný tab­let s kan­ce­lár­skym ba­lí­kom Of­fi­ce 2013 až tak ve­ľa. Za po­dob­né, ale me­nej flexibil­né rie­še­nie s An­droi­dom za­pla­tí­te asi o 40 eur me­nej. A ak hľa­dá­te rie­še­nie, kto­ré nah­ra­dí aj kla­sic­ký no­te­book, po­tom vám mô­že Win­dows vy­ho­vo­vať viac.

Ce­na: 329 EUR

Za­po­ži­čal: In­tel

ASUS Tran­sfor­mer Pad (TF103C)

asus.jpg

ASUS Tran­sfor­mer Pad net­re­ba fa­nú­ši­kom ope­rač­né­ho sys­té­mu An­droid bliž­šie pred­sta­vo­vať. Pri tom­to pro­duk­te expe­ri­men­to­val ASUS s my­šlien­kou kon­ver­ti­bil­né­ho tab­le­tu me­dzi pr­vý­mi - mi­ni­mál­ne z hľa­dis­ka An­droi­du. Kon­cept pre­žil dod­nes, ale, žiaľ, bez vý­raz­nej­ších zmien.

V sku­toč­nos­ti sme stra­ti­li preh­ľad, kto­rú ge­ne­rá­ciu Tran­sfor­mer Pa­dov ak­tuál­ny mo­del za­stu­pu­je. No všet­ky sú tak­mer nav­las rov­na­ké. Jed­not­li­vé mo­de­ly sa oby­čaj­ne lí­ši­li vnú­tor­nou vý­ba­vou a za­me­ra­ním. Za­tiaľ čo v mi­nu­los­ti sa sna­žil ASUS pre­dať Tran­sfor­mer ná­roč­nej­ším pou­ží­va­te­ľom, te­raz cie­li na ce­nu. Tab­let s do­ko­va­cou klá­ves­ni­cou kú­pi­te pod 300 eur, čo je v rám­ci 10-pal­co­vých za­ria­de­ní po­mer­ne dob­rá po­nu­ka. TF103C však vy­ze­rá prak­tic­ky to­tož­ne ako pr­vé mo­de­ly. Za pos­led­né ro­ky sa nez­me­nil di­zajn tab­le­tu ani do­ko­va­cej sta­ni­ce a ani spô­sob, ako sa obe čas­ti spá­ja­jú a dr­žia po­ko­pe.

Tab­let svo­ju ce­nov­ku ne­za­prie, 10-pal­co­vý dis­plej má sí­ce pa­nel IPS, ale roz­lí­še­nie iba 1280 × 800. Hmot­nosť tab­le­tu je viac ako 0,5 kg a je hru­bý tak­mer 1 cm. Ta­ké­to pa­ra­met­re bo­li štan­dar­dom pred ro­kom až dvo­ma. Dnes však za­ria­de­nie pô­so­bí na­poh­ľad mier­ne za­sta­ra­ným doj­mom. Z prak­tic­ké­ho hľa­dis­ka to, sa­moz­rej­me, nie je prob­lém. Pro­ce­so­ru sa bu­de­me ve­no­vať nes­kôr, no ani ďal­šie pa­ra­met­re príl­iš neosl­nia: ope­rač­ná pa­mäť s veľ­kos­ťou 1 GB a v sú­čas­nos­ti ťaž­ko pou­ži­teľ­né ka­me­ry s roz­lí­še­ním 0,3 Mpx a 2 Mpx.

Hlav­ným prek­va­pe­ním toh­to mo­de­lu je však pro­ce­sor In­tel Atom Z3745. Ide o zá­stup­cu tab­le­to­vej plat­for­my Bay Trail a ob­ja­vu­je sa aj v ďal­ších, lac­nej­ších tab­le­toch od ASU­Su. Pro­ce­sor má šty­ri jad­rá pri zá­klad­nej frek­ven­cii 1,33 GHz, do­ká­že však pra­co­vať s tak­tom až 1,86 GHz. Ta­kis­to je dô­le­ži­té spo­me­núť, že ide o 64-bi­to­vý pro­ce­sor.

In­tel Z3745 po­nú­ka veľ­mi za­ují­ma­vý vý­kon za má­lo pe­ňa­zí. Ke­by sme bra­li do úva­hy iba reč čí­sel, tab­let je vý­kon­nej­ší ako mno­hé tab­le­to­vé no­vin­ky, kto­ré sa pre­dá­va­jú za vý­raz­ne vy­ššiu ce­nu. Z prak­tic­ké­ho hľa­dis­ka však tre­ba brať do úva­hy aj ope­rač­nú pa­mäť, kto­rá je v prí­pa­de no­vé­ho Tran­sfor­mer Pa­du iba 1 GB a to nie­ke­dy cí­tiť. Tab­let si bez prob­lé­mov po­ra­dil aj s ná­roč­ný­mi 3D hra­mi, ale napr. pri pou­ží­va­ní pre­hlia­da­ča Chro­me a pri niek­to­rých iných ap­li­ká­ciách sa sprá­val po­ci­to­vo po­mal­šie (aj z dô­vo­du ope­rač­nej pa­mä­te) ako kon­ku­ren­cia s pa­pie­ro­vo slab­ší­mi pro­ce­sor­mi. Bez oh­ľa­du na to sme s vý­ko­nom pro­ce­so­ra bo­li nad­mie­ru spo­koj­ní a veľ­mi prí­jem­ne nás prek­va­pil vzhľa­dom na ce­nu za­ria­de­nia.

Tran­sfor­mer Pad mô­že­me od­po­ru­čiť pou­ží­va­te­ľom, kto­rí chcú pou­ží­vať tab­let aj na prá­cu. Ak hľa­dá­te mul­ti­me­diál­ny tab­let pri­már­ne na zá­ba­vu, po­tom vám roz­lí­še­nie a kva­li­ta dis­ple­ja ne­bu­dú pos­ta­čo­vať. V rám­ci tes­to­va­nia sme hra­li via­ce­ro hier s vy­so­kým nas­ta­ve­ním gra­fic­kých de­tai­lov. Tie však za­nik­li z dô­vo­du niž­šie­ho roz­lí­še­nia dis­ple­ja.

Ak pred­pok­la­dá­me, že sa o to­to za­ria­de­nie bu­dú za­ují­mať pou­ží­va­te­lia, kto­rí hľa­da­jú náh­ra­du za svoj nie­koľ­ko­roč­ný net­book, po­tom je Tran­sfor­mer Pad dob­rá voľ­ba. Tab­let je ce­no­vo dos­tup­ný a má do­ko­va­ciu sta­ni­cu s klá­ves­ni­cou a touch­pa­dom. Roz­lí­še­nie dis­ple­ja nie je pri úp­ra­ve texto­vých do­ku­men­tov a pri pre­hlia­da­ní inter­ne­tu ta­ký roz­ho­du­jú­ci pa­ra­me­ter a pa­nel IPS pos­ky­tu­je pot­reb­nú kva­li­tu. V tej­to sú­vis­los­ti do­daj­me, že kon­ver­ti­bil­ný tab­let s An­droi­dom už dnes do­ká­že fun­go­vať ako pra­cov­ný nás­troj. K dis­po­zí­cii je dos­ta­tok pra­cov­ných ap­li­ká­cií a Goog­le Do­ku­men­ty už pod­po­ru­jú aj up­ra­vo­va­nie a vy­tvá­ra­nie sú­bo­rov kom­pa­ti­bil­ných s Mic­ro­soft Of­fi­ce. Tre­ba si len zvyk­núť a zba­viť sa pred­sta­vy, že An­droid je iba na zá­ba­vu. Ho­ci klá­ves­ni­co­vú do­ko­va­ciu sta­ni­cu z hľa­dis­ka po­ho­dlia pri pí­sa­ní chvá­li­me (ak be­rie­me do úva­hy jej roz­me­ry), tab­let má iba prie­mer­nú vý­drž ba­té­rie. V rám­ci náš­ho tes­tu fun­go­val na jed­no na­bi­tie 6 ho­dín. V do­ko­va­cej sta­ni­ci dru­hú ba­té­riu ne­náj­de­te. Do­daj­me, že klá­ves­ni­ca k Tran­sfor­mer Pa­du je kva­lit­nej­šia ako klá­ves­ni­ca k Tran­sfor­mer Boo­ku, čo je de fac­to to is­té za­ria­de­nie, iba­že so sys­té­mom Win­dows.

No­vý Tran­sfor­mer Pad má svo­je za a pro­ti. ASUS by sa mo­hol po­kú­siť ino­vo­vať kon­cept za­ria­de­nia, a to aj na­priek to­mu, že ak­tuál­ny di­zajn fun­gu­je eš­te stá­le dob­re. Za zmien­ku sto­jí aj no­vé roz­hra­nie Ze­nUI, kto­ré je efek­tné a preh­ľad­né. Op­ro­ti pred­chá­dza­jú­cim roz­hra­niam ASUS ide o krok k lep­šie­mu. Ak hľa­dá­te kon­ver­ti­bil­ný tab­let s An­droi­dom, ve­ľa mož­nos­tí na vý­ber ne­má­te. No Tran­sfor­mer Pad je veľ­mi pou­ži­teľ­né rie­še­nie, aj keď v niek­to­rých vlas­tnos­tiach nespl­ní po­žia­dav­ky ná­roč­ných pou­ží­va­te­ľov.

Ce­na: 287 EUR

Za­po­ži­čal: In­tel

test_tabletov.jpg

HP Pa­vi­lion 11 x360

HP Pa­vi­lion 11 x360 nie je kla­sic­ký prík­lad kon­ver­ti­bil­né­ho tab­le­tu, a to z to­ho dô­vo­du, že tab­le­tom v pod­sta­te vô­bec nie je. Dis­plej je pev­ne spo­je­ný s klá­ves­ni­cou. No vďa­ka pán­tu, kto­rý umož­ňu­je oto­če­nie dis­ple­ja až o 360°, mô­že­te ten­to no­te­book pre­me­niť na tab­let. Sí­ce na hru­bý tab­let, ale aj to sa po­čí­ta. O tom­to za­ria­de­ní sme už v PC RE­VUE pod­rob­nej­šie pí­sa­li v tes­te no­te­boo­kov. Za­ra­di­li sme ho však aj do ak­tuál­ne­ho člán­ku, pre­to­že po­nú­ka za­ují­ma­vú al­ter­na­tí­vu v rám­ci kon­ver­ti­bil­ných za­ria­de­ní.

HP.jpg

Pa­vi­lion 11 x360 oce­nia pou­ží­va­te­li hľa­da­jú­ci skôr no­te­book, kto­rý im umož­ní scho­vať klá­ves­ni­cu, ako opač­né rie­še­nie - tab­let, kto­rý sa pre­me­ní na no­te­book. x360 te­da fun­gu­je na po­dob­nom prin­cí­pe ako Le­no­vo Yoga. Klá­ves­ni­ca sa skry­je pod dis­plej a ten vďa­ka do­ty­ko­vé­mu ov­lá­da­niu mô­že­te pou­ží­vať ako kla­sic­ký tab­let. Ne­mu­sí­te sa báť, že by ste nech­tiac stlá­ča­li klá­ve­sy. Klá­ves­ni­ca rea­gu­je iba do uh­la 180° stup­ňov vzhľa­dom na dis­plej.

test_tabletov2.jpg

x360 má 11,6-pal­co­vý lesk­lý dis­plej s roz­lí­še­ním 1366 × 768. Ab­sen­cia pa­ne­la IPS je vi­di­teľ­ná, dis­plej je o poz­na­nie tmav­ší a má hor­šie po­zo­ro­va­cie uh­ly. Za­ria­de­nie nah­rá­dza slab­ší dis­plej naj­vý­kon­nej­ším pro­ce­so­rom v rám­ci tes­to­va­nej tro­ji­ce. Zá­ro­veň však má naj­hor­šiu vý­drž ba­té­rie - v tes­te Power­Mark vy­dr­žal tab­let iba o nie­čo viac ako 3 ho­di­ny. V rám­ci me­nej ná­roč­nej pre­vádz­ky však zvlád­ne aj 4 ho­di­ny.

test_tabletov3.jpg

No­te­boo­ko­vá ná­tu­ra toh­to za­ria­de­nia zna­me­ná aj to, že má­te k dis­po­zí­cii tro­ji­cu por­tov USB a hyb­rid­ný pev­ný disk s pou­ži­teľ­nou ka­pa­ci­tou 420 GB. Ope­rač­ná pa­mäť má 4 GB. Za­ria­de­nie je ta­kis­to vy­ba­ve­né pl­no­hod­not­ným vý­stu­pom HDMI a eter­ne­to­vým por­tom. Pre nie­ko­ho vý­hod­ná je aj veľ­kosť dis­ple­ja a s tým spo­je­ná väč­šia klá­ves­ni­ca a touch­pad. Nie­ke­dy je až prek­va­pu­jú­ce, aký roz­diel do­ká­že uro­biť 1,5 pal­ca. Na dru­hej stra­ne, ak chce­te to­to za­ria­de­nie pou­ží­vať v re­ži­me tab­le­tu, po­tom je­di­ne na sto­le ale­bo na ne­ja­kej pod­lož­ke. Keď­že za­ria­de­nie je aj v re­ži­me tab­le­tu hru­bé a ťaž­ké ako no­te­book, je veľ­mi ne­po­hodl­né dr­žať ho v ru­kách dl­hší čas. V tom­to sme­re ma­jú os­tat­né rie­še­nia vý­ho­du.

Ce­na: 449 EUR

Za­po­ži­čal: In­tel

Zdroj: PC REVUE 08/2014Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Co­relDraw Grap­hics Sui­te X7
Corel vydal 17. edíciu svojho balíka nástrojov na grafiku už pred viac ako rokom, nám sa pre absenciu lokálneho zastúpenia podarilo dostať k testovacej verzii až teraz. Základné funkcie vám nebudeme podrobne predstavovať, keďže sme sa po minulé roky dosť podrobne venovali jeho predchodcom, zameriame sa novinky. čítať »
 
Clou­do­vá ka­me­ra TP-Link NC-200
Spoločnosť TP-Link, známa produkciou komunikačného hardvéru, má vo svojom portfóliu aj cloudovú kameru NC-200, ktorá je pomerne jednoduchá, no použitím univerzálna. čítať »
 
WorldPen­Scan X
Prednedávnom sme zaznamenali úspech spoločnosti Pen Power na Kickstarteri. Podarilo sa jej získať potrebnú sumu peňazí na realizáciu najnovšieho projektu WorldPenScan X. čítať »
 
ZyXEL HD Powerli­ne Adap­ter
Ak poznáte situáciu, keď musíte na káblové pripojenie ľubovoľného zariadenia na internet vŕtať diery do stien a inštalovať káble a lišty, asi ste sa už zamýšľali nad tým, či neexistuje elegantnejšie riešenie. čítať »
 
De­via­let Phan­tom Sil­ver
Tentoraz sa nám dostal na test naozaj výnimočný kúsok hardvéru. Phantom Silver francúzskej audiofilskej značky Devialet je highendový multiroomový zvukový systém využívajúci veľké množstvo úplne nových technológií a patentov. čítať »
 
BenQ XR3501
Nový monitor BenQ XR3501 zaujme už na prvý pohľad svojím robustným 35" displejom so zakrivením 2000R. Je to prvý zakrivený monitor s ultraširokouhlým rozlíšením 2560 × 1080 a obnovovacou frekvenciou 144 Hz, čo poteší hlavne hráčov. čítať »
 
Mo­ni­to­ry s roz­lí­še­ním full HD pre štu­den­tov a do do­mác­nos­ti
Do prehľadu sme zahrnuli cenovo dostupné monitory s rozlíšením minimálne 1920 × 1080 pixelov a uhlopriečkami do 24 palcov. Hodia sa nielen do domácností, ale aj do kancelárií, samozrejme, iba ak sa tu nevyžaduje väčšia obrazovka alebo vyššie rozlíšenie. čítať »
 
EIZO CS270
Grafici, editori fotografií, dizajnéri akéhokoľvek zamerania a iné profesie, ktorých náplň práce je spracovanie obrazu, potrebujú kvalitný monitor s podaním farieb, ktoré sa čo najviac blíži realite. V kategórii prístrojov s veľkosťou uhlopriečky 27 palcov je pre spomínané profesie dobrá voľba recenzovaný monitor. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter