VU+ Solo SE

Spo­loč­nosť Ma­ru­sys pred­sta­vi­la no­vý prí­ras­tok v ro­di­ne li­nuxových sa­te­lit­ných pri­jí­ma­čov. U nás sú tie­to pri­jí­ma­če už dob­re zná­me pod ozna­če­ním VU+ a vy­hľa­dá­va­jú ich hlav­ne pou­ží­va­te­lia, kto­rí pres­ne ve­dia, čo chcú. Od spo­loč­nos­ti AB Com sme na re­cen­ziu dos­ta­li je­den z pr­vých ku­sov mo­de­lu s ozna­če­ním VU+ SO­LO SE (Sty­lish­ly Excep­tio­nal).

VU+_SOLO_SE_1.jpg

Efekt­ný di­zajn VU+ So­lo SE

VU+_SOLO_SE_2.jpg

Pre­po­jo­va­cie por­ty sú na za­dnej stra­ne, šach­ty na kó­do­va­cie kar­ty náj­de­te na bo­ku prís­tro­ja

Ide o kom­pakt­ný prís­troj umož­ňu­jú­ci nie­len sle­do­va­nie sa­te­lit­né­ho vy­sie­la­nia. Me­dzi je­ho vlas­tnos­ti pat­rí aj spo­lup­rá­ca s mo­bil­ný­mi za­ria­de­nia­mi, webo­vé roz­hra­nie, mož­nosť in­šta­lá­cie dopl­nkov a efekt­ný di­zajn. VU+ SO­LO SE sa vy­rá­ba v čier­nom a bie­lom vy­ho­to­ve­ní. Zá­kla­dom je 1,3 GHz dvoj­jad­ro­vý pro­ce­sor Broad­com BCM7356 a 1 GB DRAM, ďa­lej ope­rač­ný sys­tém Enig­ma 2, k to­mu jed­na šach­ta na slot CI na de­kó­do­va­cí mo­dul, jed­na čí­tač­ka de­kó­do­va­cích ka­riet a je­den vo­li­teľ­ný tu­ner. Te­le­ví­zor ale­bo pro­jek­tor pri­po­jí­te cez port HDMI ale­bo Cinch, je tu aj op­tic­ký vý­stup zvu­ku. Pev­ný disk na nah­ráv­ky sme v na­šom prí­pa­de pri­po­ji­li cez rých­le roz­hra­nie e-SA­TA, je však mož­nosť vy­užiť aj dvo­ji­cu por­tov USB. Dô­le­ži­té je, že nah­ráv­ky sú vo for­má­te .ts a da­jú sa preh­rá­vať napr. na po­čí­ta­či. Pod­stat­ný je v tom­to prí­pa­de aj eter­ne­to­vý port, kto­rý vy­uži­je­te na spo­je­nie s iný­mi za­ria­de­nia­mi. Pri­jí­mač sme tes­to­va­li s vy­sie­la­ním Sky­link M7 Ir­de­to, na správ­ne de­kó­do­va­nie bo­lo ne­vyh­nut­né pou­žiť de­kó­do­va­cí mo­dul (Ir­de­to Smit) a kar­tu s ním sme osa­di­li do slo­tu CI. Sú­čas­ťou do­dáv­ky je di­aľ­ko­vý ov­lá­dač, exter­ný sní­mač di­aľ­ko­vé­ho ov­lá­da­nia (pri­jí­mač po­tom mô­že­te scho­vať), na­pá­ja­cí ká­bel a prí­ruč­ka na pou­ži­tie.

VU+_SOLO_SE_DO.jpg

Do­dá­va­ný di­aľ­ko­vý ov­lá­dač fa­reb­ne la­dí s pri­jí­ma­čom

Po pri­po­je­ní nas­ta­ví­te v úvod­nom sprie­vod­co­vi pa­ra­met­re sa­te­li­tu, roz­lí­še­nie, prí­pad­ne za­ra­dí­te ro­di­čov­skú kon­tro­lu a mô­že­te ne­chať vy­hľa­dať te­le­víz­ne sta­ni­ce. Po­čí­taj­te s tým, že ich bu­de ve­ľa, filtro­vať sa však dá jed­no­du­cho napr. pod­ľa sa­te­li­tu ale­bo pod­ľa pos­ky­to­va­te­ľa. Od tej­to chví­le si te­da mô­že­te vy­chut­ná­vať sa­te­lit­nú te­le­víz­nu a roz­hla­so­vú zá­ba­vu, po stla­če­ní mod­ré­ho tla­čid­la na di­aľ­ko­vom ov­lá­da­či si mô­že­te prep­núť zob­ra­ze­nie do re­ži­mu Ob­raz v ob­ra­ze (PIP). Keď­že v za­ria­de­ní je je­di­ný tu­ner (v na­šom prí­pa­de DVB-S, ale mô­že­te si ob­jed­nať napr. aj tu­ner DVB-T), ste v re­ži­me PIP ob­me­dze­ní na je­den tran­spon­dér a aj na mož­nos­ti sú­čas­né­ho zob­ra­ze­nia via­ce­rých pla­te­ných ka­ná­lov na­raz tak, ako je to za­pí­sa­né vo va­šej kó­do­va­cej kar­te. Ta­kis­to má­te k dis­po­zí­cii te­le­text ale­bo sys­tém HbbTV (pod­po­ru­je napr. Čes­ká te­le­ví­zia). Ak to chce­te, mô­že­te skom­bi­no­vať sa­te­lit­ný tu­ner s tu­ne­rom USB pre DVB-T a tak­to do­siah­nuť prí­jem z dvoch rôz­nych sys­té­mov (vý­hod­né pri búr­ke ale­bo zlom po­ča­sí).

HlavneMenu.jpg

Tak­to vy­ze­rá hlav­né me­nu VU+ So­lo SE

PIP.jpg

Po­kiaľ ide o TV sta­ni­ce vy­sie­la­né na jed­nom tran­spon­dé­ri, mô­že­te ich sle­do­vať v re­ži­me Ob­raz v ob­ra­ze

Li­nuxová vý­ba­va umož­ňu­je in­šta­lo­vať via­ce­ré sof­tvé­ro­vé dopl­nky. Niek­to­ré má­te už vop­red stiah­nu­té, iné si náj­de­te na inter­ne­te. Me­dzi dopl­nka­mi je napr. webo­vý pre­hlia­dač Ope­ra, pod­po­ra pre webo­vé zob­ra­ze­nie, štý­ly zob­ra­ze­nia pou­ží­va­teľ­ské­ho roz­hra­nia a pod. Mu­sí­te hlav­ne expe­ri­men­to­vať a hľa­dať to, čo vám vy­ho­vu­je a fun­gu­je. In­teg­rál­na sú­časť sof­tvé­ro­vej vý­ba­vy je ši­kov­ná ap­li­ká­cia pre YouTu­be, ďa­lej mul­ti­me­diál­ny preh­rá­vač, kto­rý do­ká­že preh­rá­vať sú­bo­ry napr. vo for­má­te AVI, FLV, MKV, a to aj s ti­tul­ka­mi.

YouTube.jpg

A tak­to sa vám bu­de zob­ra­zo­vať YouTu­be ako ap­li­ká­cia na sle­do­va­nie vi­deí

Špe­ciál­na té­ma je spo­lup­rá­ca s mo­bil­ný­mi za­ria­de­nia­mi. VU+ So­lo SE pri­tom pri­po­jí­te po­mo­cou eter­ne­to­vé­ho ko­nek­to­ra do sie­te a na rov­na­kej sie­ti Wi-Fi má­te pri­po­je­ný aj tab­let ale­bo smar­tfón s iOS ale­bo An­droi­dom. Nás­led­ne nain­šta­lu­je­te prís­luš­nú ap­li­ká­ciu (napr. VU+, e2Re­mo­te a pod.) a do nich za­dá­te IP ad­re­su pri­jí­ma­ča. Tak­to mô­že­te napr. pre­pí­nať TV prog­ra­my, zis­tiť úda­je z EPG, ale aj strea­mo­vať vi­deo na mo­bil­nom za­ria­de­ní. Po in­šta­lá­cii dopl­nku OpenWebif sa dá pre­ze­rať ob­sah z pri­jí­ma­ča aj na des­kto­po­vom po­čí­ta­či v inter­ne­to­vom pre­hlia­da­či.

Mobil1.jpg

Mo­bil­ný te­le­fón sa stá­va va­šou predĺže­nou ru­kou pri ov­lá­da­ní pri­jí­ma­ča a sle­do­va­ní vy­sie­la­nia

V cel­ko­vom hod­no­te­ní je VU+ So­lo SE vy­ni­ka­jú­ci pri­jí­mač s efek­tným di­zaj­nom. Má množ­stvo fun­kcií, kto­ré na „štan­dar­dných" sa­te­lit­ných pri­jí­ma­čoch ne­do­siah­ne­te, a dá­va vám ši­ro­ký pries­tor na expe­ri­men­to­va­nie. Oce­ňu­je­me je­ho spo­lup­rá­cu s mo­bil­ný­mi za­ria­de­nia­mi.

Ce­na: 219 EUR

Za­po­ži­čal: AB-Com, www.ab­com.skOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Co­relDraw Grap­hics Sui­te X7
Corel vydal 17. edíciu svojho balíka nástrojov na grafiku už pred viac ako rokom, nám sa pre absenciu lokálneho zastúpenia podarilo dostať k testovacej verzii až teraz. Základné funkcie vám nebudeme podrobne predstavovať, keďže sme sa po minulé roky dosť podrobne venovali jeho predchodcom, zameriame sa novinky. čítať »
 
Clou­do­vá ka­me­ra TP-Link NC-200
Spoločnosť TP-Link, známa produkciou komunikačného hardvéru, má vo svojom portfóliu aj cloudovú kameru NC-200, ktorá je pomerne jednoduchá, no použitím univerzálna. čítať »
 
WorldPen­Scan X
Prednedávnom sme zaznamenali úspech spoločnosti Pen Power na Kickstarteri. Podarilo sa jej získať potrebnú sumu peňazí na realizáciu najnovšieho projektu WorldPenScan X. čítať »
 
ZyXEL HD Powerli­ne Adap­ter
Ak poznáte situáciu, keď musíte na káblové pripojenie ľubovoľného zariadenia na internet vŕtať diery do stien a inštalovať káble a lišty, asi ste sa už zamýšľali nad tým, či neexistuje elegantnejšie riešenie. čítať »
 
De­via­let Phan­tom Sil­ver
Tentoraz sa nám dostal na test naozaj výnimočný kúsok hardvéru. Phantom Silver francúzskej audiofilskej značky Devialet je highendový multiroomový zvukový systém využívajúci veľké množstvo úplne nových technológií a patentov. čítať »
 
BenQ XR3501
Nový monitor BenQ XR3501 zaujme už na prvý pohľad svojím robustným 35" displejom so zakrivením 2000R. Je to prvý zakrivený monitor s ultraširokouhlým rozlíšením 2560 × 1080 a obnovovacou frekvenciou 144 Hz, čo poteší hlavne hráčov. čítať »
 
Mo­ni­to­ry s roz­lí­še­ním full HD pre štu­den­tov a do do­mác­nos­ti
Do prehľadu sme zahrnuli cenovo dostupné monitory s rozlíšením minimálne 1920 × 1080 pixelov a uhlopriečkami do 24 palcov. Hodia sa nielen do domácností, ale aj do kancelárií, samozrejme, iba ak sa tu nevyžaduje väčšia obrazovka alebo vyššie rozlíšenie. čítať »
 
EIZO CS270
Grafici, editori fotografií, dizajnéri akéhokoľvek zamerania a iné profesie, ktorých náplň práce je spracovanie obrazu, potrebujú kvalitný monitor s podaním farieb, ktoré sa čo najviac blíži realite. V kategórii prístrojov s veľkosťou uhlopriečky 27 palcov je pre spomínané profesie dobrá voľba recenzovaný monitor. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter