Testovali sme

Notebookové novinky: Excelentné pracovné notebooky

titulka_ntb_novinky.JPG Lat­ku sme na­sa­di­li po­riad­ne vy­so­ko a do náš­ho tes­tu sme za­ra­di­li no­te­boo­ky drah­šej ka­te­gó­rie. Ne­bu­dú pre kaž­dé­ho, no ten, kto chce po­riad­ny po­čí­tač, má mož­nosť in­špi­ro­vať sa. Či už to bu­de di­zaj­no­vý a rých­ly Zen­Book, ale­bo kon­ver­ti­bil­ný a od­ol­ný Li­fe­book, prí­pad­ne sku­toč­ná pra­cov­ná sta­ni­ca v mo­bil­nom te­le.

ASUS Zen­Book UX302L

Zenbook Blue_25.jpg

Niet po­chýb o tom, že ide o nád­her­ný po­čí­tač. Ne­sie si všet­ko dob­ré z mi­nu­los­ti, no aj niek­to­ré men­šie ne­vý­ho­dy. Roz­die­lov na pr­vý poh­ľad nie je ve­ľa, po bliž­šom pres­kú­ma­ní zis­tí­te mier­ne zme­ny v spra­co­va­ní hlav­nej konštruk­cie. Rých­le zhod­no­te­nie hneď v úvo­de - je to di­zaj­no­vo aj vý­ko­no­vo po­da­re­ný ultra­book.

Zenbook Blue_20.jpg

Di­zajn

Tí, kto­rí Zen­Boo­ky už poz­na­jú, bu­dú mu­sieť na naj­nov­šom mo­de­li hľa­dať no­vé de­tai­ly veľ­mi po­zor­ne. Za­ujal nás údaj o tom, že je o 14 % ten­ší ako je­ho pred­chod­ca. To zna­me­ná za­ned­ba­teľ­né zhru­ba dva mi­li­met­re. V kaž­dom prí­pa­de ide o ten­ký po­čí­tač so štý­lo­vým te­lom z hli­ní­ka a povr­chom ve­ka z Go­ril­la Glass 3, te­da naj­nov­šej ge­ne­rá­cie ochran­né­ho sk­la, kto­ré sa len tak ne­poš­kria­be. V mod­rej far­be vy­ze­rá veľ­mi dob­re. Naj­mä je­ho spra­co­va­nie kru­ho­vým leš­te­ním vy­tvá­ra s bie­lo svie­tia­cim lo­gom vý­bor­nú kom­bi­ná­ciu. Klá­ves­ni­ca je pod­svie­te­ná a uži­toč­né mô­že byť aj auto­ma­tic­ké nas­ta­ve­nie ja­su ob­ra­zov­ky. Ob­čas bol ob­raz tmav­ší, než sme si že­la­li. Fun­kciu však nie je prob­lém vy­pnúť. Klá­ves­ni­ca je po­hodl­ná a pev­ná, no opäť má­me mier­ne vý­hra­dy k umies­tne­niu tla­čid­la na vy­pnu­tie. Od­po­rú­ča­me je­ho fun­kciu vy­pnúť v nas­ta­ve­niach pro­fi­lov na­pá­ja­nia. Full HD dis­plej je do­ty­ko­vý a má ši­ro­ký po­zo­ro­va­cí uhol až na úrov­ni 178°. Chvá­li­me aj touch­pad, s kto­rým sa veľ­mi dob­re pra­cu­je a ide o je­den z má­la, kto­ré do­ká­žu skú­se­nej­ším nah­ra­diť aj myš. Žiad­ne us­ka­ko­va­nie kur­zo­ra po stla­če­ní pod­lož­ky ani ne­žia­du­ce rých­le po­hy­by ale­bo sko­ko­vé zväč­šo­va­nie či zmen­šo­va­nie ob­ráz­kov.

Vý­zbroj a vý­kon

Aj ten­to ultra­book je na tr­hu v nie­koľ­kých va­rian­toch. My sme ma­li na test vý­ko­no­vo sil­ný va­riant s 256 GB dis­kom SSD. Vte­dy naj­viac oce­ní­te všet­ky os­tat­né kom­po­nen­ty, ako nap­rík­lad rých­ly pro­ce­sor In­tel Co­re i7-4500U 1,8 ÷ 3 GHz. Na za­ho­de­nie nie je ani 6 GB RAM. ASUS pri­dal 2 GB na­vy­še op­ro­ti štan­dar­dným 4 GB. Ušet­rí na ce­ne op­ro­ti vy­ššej ka­pa­ci­te a zá­ro­veň po­te­ší pou­ží­va­te­ľa. Pri prá­ci s ná­roč­nej­ší­mi ap­li­ká­cia­mi to poz­nať aj pri ta­kom­to sko­ku. Chvá­li­me aj prí­tom­nosť gra­fic­kej kar­ty NVI­DIA Ge­For­ce GT 730M s 2 GB VRAM. Je vhod­ná aj na hra­nie hier, ale vy­uži­tie náj­de­te aj pri kon­ver­zii vi­dea. Pop­ri vý­ko­ne má aj dl­hú vý­drž na aku­mu­lá­tor. Oce­ni­li sme aj fun­kciu In­stant On, kto­rá umož­ní na­pá­jať no­te­book po do­bu pia­tich dní v re­ži­me opä­tov­né­ho štar­tu do dvoch se­kúnd. No­te­book však mô­že­te prep­núť aj do re­ži­mu dl­hé­ho spán­ko­vé­ho re­ži­mu. Vte­dy sa dos­ta­ne­te na do­bu nie­koľ­kých me­sia­cov, kým sa aku­mu­lá­tor úpl­ne vy­bi­je. Vý­ber je na vás a klá­ve­som Fn + me­dzer­ní­kom sa dos­ta­ne­te do zná­me­ho roz­hra­nia Power4Gear Hyb­rid. Poz­re­li sme sa aj na chla­de­nie, kto­ré vý­rob­ca pre­zen­tu­je. Na­sá­va vzduch z pred­nej stra­ny a vý­du­chy sú pod dis­ple­jom. Má­me však po­cit, ako ke­by to bo­lo prá­ve nao­pak. Opier­ka na ru­ky sa mier­ne za­hrie­va­la a klá­ves­ni­ca bo­la tak­mer po cel­kom povr­chu tep­lej­šia, než by sme oča­ká­va­li. V ba­le­ní je tra­dič­ný adap­tér, kto­rý však má na kon­ci v mies­te ko­nek­to­ra pod­svie­te­nie prie­re­zu. Na zá­kla­de zme­ny far­by vie­te, v akom sta­ve je prá­ve na­bí­ja­ný aku­mu­lá­tor. Chvá­li­me rep­ro­duk­to­ry. Zvuk je vhod­ný naj­mä na fil­my, prí­pad­ne fun­kciou So­nic­Mas­ter up­ra­ví­te zvuk aj na preh­rá­va­nie hud­by. Po pri­po­je­ní slú­chadiel zís­ka­te vý­bor­ný zvuk.

Vý­ba­va por­tov ob­sa­hu­je dva por­ty USB 3.0 a čí­tač­ku pa­mä­ťo­vých ka­riet for­má­tu SD na ľa­vej stra­ne, na pra­vej je port USB 3.0 s fun­kciou na­bí­ja­nia aj pri vy­pnu­tom za­ria­de­ní, mi­ni Dis­play­Port a HDMI. Sú­čas­ťou ba­le­nia je kon­ver­zia z mi­ni Dis­play­Por­tu na VGA a ta­kis­to sie­ťo­vá kar­ta s eter­ne­to­vým ko­nek­to­rom, kto­rú mô­že­te pri­po­jiť do jed­né­ho z por­tov USB.

Hod­no­te­nie

nád­her­né te­lo
povrch ve­ka z od­ol­né­ho sk­la
vý­poč­to­vý vý­kon
de­di­ko­va­ná gra­fic­ká kar­ta
vý­drž
mier­ne za­hrie­va­nie klá­ves­ni­ce

Ce­na: 1499 EUR

Za­po­ži­čal: ASUS

Fu­jit­su Li­fe­book T904

Tip re­dak­cie - kon­ver­ti­bil­ný ultra­book pre biz­nis

Fujitsu_Lifebook_T904_Teaser.jpg

Ultra­book v ta­kej­to for­me sa vi­dí len má­lo­ke­dy. Fu­jit­su je zjav­ne na expert pod­ni­ko­vé za­ria­de­nia. Je tu su­per vy­so­ké roz­lí­še­nie dis­ple­ja, do­ty­ko­vé pe­ro, prep­ra­co­va­ný di­zajn a k to­mu aj adek­vát­ny vý­kon. Od­ol­né te­lo pos­lú­ži na ces­tách, rov­na­ko aj mo­dul LTE na SIM kar­tu pod aku­mu­lá­to­rom.

Di­zajn

Skĺbiť di­zajn a fun­kčnosť sa nie vždy po­da­rí, no to­to je prí­pad, keď ultra­book s mož­nos­ťou pou­ži­tia aj ako tab­le­tu hod­no­tí­me na jed­not­ku. Ve­ko je z hor­čí­ko­vej zlia­ti­ny, te­lo z hlav­nej čas­ti z hli­ní­ka, a tak je ce­lok po­riad­ne od­ol­ný. Kĺb dis­ple­ja je up­ros­tred a je zo­sil­ne­ný vo­do­rov­nou prieč­kou. Pri za­pad­nu­tí do vý­cho­dis­ko­vej po­lo­hy sa oz­ve prí­jem­né cvak­nu­tie a ma­ni­pu­lá­cia s dis­ple­jom je vý­bor­ná. Na pra­vej hra­ne je pod dis­ple­jom za­su­nu­té pe­ro, kto­rým mô­že­te ov­lá­dať za­ria­de­nie ale­bo ho vy­užiť s rôz­ny­mi úrov­ňa­mi prít­la­ku pri gra­fic­kých prog­ra­moch, prí­pad­ne na pí­sa­nie ru­kou. Tre­ba však po­dot­knúť, že od­ol­nosť si vy­žia­da­la aj ná­rast hmot­nos­ti, a tak vo for­me tab­le­tu si ho vie­me pred­sta­viť viac na ko­le­nách ako v ru­kách. Klá­ves­ni­ca je pod­svie­te­ná a jej pou­ží­va­nie je veľ­mi prí­jem­né. Tra­dič­ne sa tu na­chá­dza aj v po­rov­na­ní s iný­mi mo­del­mi nad­roz­mer­ný En­ter. Vý­rob­ca však na­de­lil roz­me­ru aj šíp­kam. Pod dis­ple­jom je čí­tač­ka od­tlač­kov pr­stov na ľa­vej stra­ne, nap­ra­vo je tla­čid­lo s lo­gom Win­dows na prís­tup do po­nu­ky Štart. V re­ži­me tab­le­tu sa od­kry­jú aj tla­čid­lá na úp­ra­vu hla­si­tos­ti, umies­tne­né pod spod­nou hra­nou dis­ple­ja.

Vý­zbroj a vý­kon

Vý­kon­nos­tne je mo­del pos­ta­ve­ný tak, aby us­po­ko­jil ná­roč­ných pou­ží­va­te­ľov. Ce­na nie je naj­niž­šia, a tak sa vý­rob­ca za­via­zal ne­ro­biť žiad­ne kom­pro­mi­sy. Dô­ka­zom to­ho je pro­ce­sor In­tel Co­re i7-4600U 2,1 ÷ 3,3 GHz, 8 GB RAM a 256 GB disk SSD. Tie­to pa­ra­met­re sú hlav­ný­mi ťa­húň­mi vý­ko­nu a vcel­ku bez­prob­lé­mo­vej prá­ce aj s väč­ším ob­je­mom dát. Gra­fic­ká kar­ta je štan­dar­dná, te­da in­teg­ro­va­ná na dos­ke s CPU. Špe­cia­li­tou je dis­plej s roz­lí­še­ním 2560 × 1440 pixelov. Na 13,3-pal­co­vý dis­plej to je nao­zaj ve­ľa. Dá sa však pou­žiť o stu­peň niž­šie a po­tom eš­te full HD bez to­ho, aby do­chá­dza­lo k ne­žia­du­ce­mu ro­zos­tre­niu ob­ra­zu. Ví­ta­me vy­so­ké roz­lí­še­nie, keď­že to má do­sah na kva­li­tu ob­ra­zu a je­ho jem­nosť. No ope­rač­ný sys­tém nie je úpl­ne pris­pô­so­be­ný na zme­nu mier­ky zob­ra­ze­nia. Mať ta­ké­to vy­so­ké roz­lí­še­nie je sí­ce fajn, no zväč­šiť si pr­vky a mať po­tom mier­ne mo­di­fi­ko­va­né roz­hra­nie a po­suv­ní­ky sa nám jed­no­du­cho ne­pá­či­lo. Oce­ňu­je­me vy­uží­va­nie v re­ži­me tab­le­tu, no opäť na­rá­ža­me na sys­tém, kto­rý si ani v dneš­nej do­be cel­kom ne­po­ra­dí s otá­ča­ním orien­tá­cie ob­ra­zu. Po­nu­ka Štart je po rôz­nych re­ži­moch prá­ce s tab­le­tom na vý­šku, na šír­ku, prek­lo­pe­ním ob­ra­zu neus­tá­le roz­há­dza­ná. Na­ša vý­hra­da pre­to sme­ru­je viac k sys­té­mu než ultra­boo­ku.

Na ľa­vej hra­ne je je­den port USB 3.0 a čí­tač­ka ka­riet for­má­tu SD, na pra­vej hra­ne je dru­hý port USB 3.0, HDMI a audio­ko­nek­tor. Špe­cia­li­ta na zá­ver je eter­ne­to­vý ko­nek­tor, kto­rý je roz­kla­da­cí. Nech­tom ho po­vy­tiah­ne­te a roz­lo­ží­te do roz­me­ru, aby sa doň dal za­po­jiť eter­ne­to­vý ká­bel. Špič­ko­vé rie­še­nie, už sa te­ší­me na to, keď ho sko­pí­ru­jú os­tat­ní vý­rob­co­via. Ma­li by sa in­špi­ro­vať.

Hod­no­te­nie

od­ol­nosť a pou­ži­teľ­nosť
mo­dul LTE
vý­kon, z kaž­dej strán­ky špič­ko­vý nás­troj
do­ko­va­cí ko­nek­tor
ta­ké­to vy­so­ké roz­lí­še­nie sa dá vy­užiť skôr pri pri­po­je­ní na veľ­ký exter­ný mo­ni­tor

Ce­na: 1993 EUR

Za­po­ži­čal: Fu­jit­su

HP ZBook 17

HP20130606342.jpg

Mi­nu­le sme tes­to­va­li ZBook v 14-pal­co­vom pal­co­vom vy­da­ní, ten­to­raz tu má­me naj­väč­ší ZBook, aký má vý­rob­ca v po­nu­ke. Je to nad­mie­ru za­ují­ma­vý pra­cov­ný nás­troj. Nej­de tu o cel­ko­vé roz­me­ry ani hrúb­ku, ale na mož­nos­ti roz­ší­re­nia. Vý­kon si tak pou­ží­va­teľ do­ká­že pris­pô­so­biť sám a ta­kis­to aj zvý­šiť vý­drž ale­bo roz­ší­riť o ďal­šiu už i tak šted­rú vý­ba­vu por­tov.

HP20130606308.jpg

Di­zajn

Vzhľad toh­to pra­cov­né­ho no­te­boo­ku je pris­pô­so­be­ný naj­mä prak­tic­kej strán­ke. Má od­ol­né te­lo z hli­ní­ka a konštruk­ciu pris­pô­so­be­nú tak, aby sa da­lo roz­ší­riť dis­ko­vé po­le. Pod­svie­te­ná klá­ves­ni­ca od­olá vo­de a aj vďa­ka roz­me­rom ce­lé­ho te­la je veľ­mi po­hodl­ná, špe­ciál­ne chvá­li­me touch­pad. Ten je pris­pô­so­be­ný aj ov­lá­da­niu cez trac­kpoint. Náj­de­te tu te­da dve tro­ji­ce tla­či­diel, se­pa­rát­ne umies­tne­né na hor­nej a dol­nej stra­ne touch­pa­du. Na pra­vej stra­ne zá­kla­de ne­chý­ba čí­tač­ka od­tlač­kov pr­stov a pod dis­ple­jom tra­dič­ná zos­ta­va pod­svie­te­ných tla­či­diel na vy­pnu­tie no­te­boo­ku, zvu­ku a bez­drô­to­vé­ho pri­po­je­nia. Nad klá­ves­ni­cou je mriež­ka ako ochra­na na rep­ro­duk­to­ry. No­te­book má aj v tom­to prí­pa­de roz­ší­re­nie zvu­ku cez DTS Stu­dio Sound HD. Ne­chý­ba webo­vá ka­me­ra s HD roz­lí­še­ním a duál­ne mik­ro­fó­ny. No­te­book je hlav­ne mo­du­lár­ny, a tak exis­tu­je pria­mo od vý­ro­by množ­stvo kon­fi­gu­rá­cií. Po­ne­chá­va však pou­ží­va­te­ľo­vi voľ­nú ru­ku a mož­nosť do­kú­piť si ďal­šie prís­lu­šen­stvo pod­ľa vlas­tné­ho uvá­že­nia. Ide nap­rík­lad o do­ko­va­ciu sta­ni­cu, ďal­ší aku­mu­lá­tor ale­bo umies­tne­nie dvoch pev­ných dis­kov.

Vý­zbroj a vý­kon

Pra­cov­ná sta­ni­ca, ako sa pat­rí. Ob­sa­hu­je rých­ly a naj­mä štvor­jad­ro­vý pro­ce­sor In­tel Co­re i7-4700MQ 2,4 ÷ 3,4 GHz. Ope­rač­ná pa­mäť má ka­pa­ci­tu 8 GB s mož­nos­ťou zvý­še­nia na 32 GB. Na­ša kon­fi­gu­rá­cia ob­sa­ho­va­la pev­ný disk ty­pu SSD s ka­pa­ci­tou 128 GB. Po od­ob­ra­tí spod­né­ho kry­tu mô­že­te pri­dať eš­te je­den pev­ný disk. Či už to bu­de SSD, ale­bo bež­ný disk na zvý­še­nie ka­pa­ci­ty, je na pou­ží­va­te­ľo­vi. Vý­me­na je reali­zo­va­teľ­ná pou­ží­va­teľ­sky a po­čí­ta sa s tým, že net­re­ba no­siť no­te­book do servis­u. Ur­če­nie stro­ja je jas­né a naj­lep­šie sa bu­de cí­tiť v ob­las­ti ná­roč­ných vý­poč­tov a pri spra­cú­va­ní gra­fi­ky. Na to je aj pris­pô­so­be­ný gra­fic­kou kar­tou NVI­DIA Quad­ro K3100 s vlas­tný­mi 4 GB pa­mä­te. Na za­bez­pe­če­nie dát je tu in­teg­ro­va­ný čip TMP.

Vý­rob­ca neo­po­me­nul ani vý­ba­vu por­tov. Tá je nao­zaj nad­štan­dar­dná a ob­sa­hu­je 3 × port USB 3.0, dva por­ty USB 2.0, z to­ho je­den na na­pá­ja­nie za­ria­de­ní, Thun­der­bolt a Dis­play­Port. K to­mu je tu kom­bi­no­va­ný audio­port, tak­že na ko­mu­ni­ká­ciu vy­uži­je­te aj hands-free z te­le­fó­nu, eter­ne­to­vý port a ta­kis­to aj do­ko­va­cí port a port na ďal­ší aku­mu­lá­tor. Pos­led­ný port z vý­ba­vy je VGA. Ta­kú­to zos­ta­vu sme už dl­ho ne­ma­li a vid­no, že vý­rob­ca vie, pre ko­ho je no­te­book sta­va­ný, čo­mu pris­pô­so­bil aj je­ho mož­nos­ti. V benchmar­ko­vých tes­toch je jas­ným dví­ha­čom vý­ko­nu špe­cia­li­zo­va­ná gra­fic­ká kar­ta pre prie­my­sel­né ap­li­ká­cie. V ob­las­ti vý­dr­že sme do­siah­li čas viac ako 5,5 ho­di­ny. V tom­to seg­men­te je to veľ­mi dob­rá hod­no­ta, naj­mä ak si spo­čí­ta­me cel­ko­vý vý­kon a vý­ba­vu.

Hod­no­te­nie

od­ol­né te­lo
klá­ves­ni­ca
mož­nos­ti roz­ší­re­nia
nad­štan­dar­dná vý­ba­va por­tov
špe­ciál­na gra­fic­ká kar­ta
žiad­ne pod­stat­né

Ce­na: 1989 EUR

Za­po­ži­čal: Hewlett-Pac­kard Slo­ven­sko

tab_ntb_novinky.jpgOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Co­relDraw Grap­hics Sui­te X7
Corel vydal 17. edíciu svojho balíka nástrojov na grafiku už pred viac ako rokom, nám sa pre absenciu lokálneho zastúpenia podarilo dostať k testovacej verzii až teraz. Základné funkcie vám nebudeme podrobne predstavovať, keďže sme sa po minulé roky dosť podrobne venovali jeho predchodcom, zameriame sa novinky. čítať »
 
Clou­do­vá ka­me­ra TP-Link NC-200
Spoločnosť TP-Link, známa produkciou komunikačného hardvéru, má vo svojom portfóliu aj cloudovú kameru NC-200, ktorá je pomerne jednoduchá, no použitím univerzálna. čítať »
 
WorldPen­Scan X
Prednedávnom sme zaznamenali úspech spoločnosti Pen Power na Kickstarteri. Podarilo sa jej získať potrebnú sumu peňazí na realizáciu najnovšieho projektu WorldPenScan X. čítať »
 
ZyXEL HD Powerli­ne Adap­ter
Ak poznáte situáciu, keď musíte na káblové pripojenie ľubovoľného zariadenia na internet vŕtať diery do stien a inštalovať káble a lišty, asi ste sa už zamýšľali nad tým, či neexistuje elegantnejšie riešenie. čítať »
 
De­via­let Phan­tom Sil­ver
Tentoraz sa nám dostal na test naozaj výnimočný kúsok hardvéru. Phantom Silver francúzskej audiofilskej značky Devialet je highendový multiroomový zvukový systém využívajúci veľké množstvo úplne nových technológií a patentov. čítať »
 
BenQ XR3501
Nový monitor BenQ XR3501 zaujme už na prvý pohľad svojím robustným 35" displejom so zakrivením 2000R. Je to prvý zakrivený monitor s ultraširokouhlým rozlíšením 2560 × 1080 a obnovovacou frekvenciou 144 Hz, čo poteší hlavne hráčov. čítať »
 
Mo­ni­to­ry s roz­lí­še­ním full HD pre štu­den­tov a do do­mác­nos­ti
Do prehľadu sme zahrnuli cenovo dostupné monitory s rozlíšením minimálne 1920 × 1080 pixelov a uhlopriečkami do 24 palcov. Hodia sa nielen do domácností, ale aj do kancelárií, samozrejme, iba ak sa tu nevyžaduje väčšia obrazovka alebo vyššie rozlíšenie. čítať »
 
EIZO CS270
Grafici, editori fotografií, dizajnéri akéhokoľvek zamerania a iné profesie, ktorých náplň práce je spracovanie obrazu, potrebujú kvalitný monitor s podaním farieb, ktoré sa čo najviac blíži realite. V kategórii prístrojov s veľkosťou uhlopriečky 27 palcov je pre spomínané profesie dobrá voľba recenzovaný monitor. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter