Čierna skrinka do auta

qr_dod_skrinka.png Ka­me­ra do au­ta DOD LS460W je va­ším oči­tým sved­kom, na kto­ré­ho sa bu­de­te môcť spo­ľah­núť vo chví­ľach, keď to bu­de pre vás nao­zaj dô­le­ži­té. Za­chy­tá­va to­tiž di­anie pred va­ším vo­zid­lom, pri­čom si po­ra­dí aj so zhor­še­ný­mi sve­tel­ný­mi pod­mien­ka­mi. Veľ­mi sa nám pá­čil ši­ro­ký po­zo­ro­va­cí uhol ka­me­ry 140°, čo zna­me­ná, že vi­dí­te aj di­anie oko­lo ces­ty. Pos­ky­tu­je ob­raz vo full HD roz­lí­še­ní (1920 × 1080) a op­ro­ti star­šie­mu mo­de­lu DOD LS430W dis­po­nu­je sen­zo­rom So­ny EXMOR navr­hnu­tým špe­ciál­ne na pou­ži­tie v auto­ka­me­re.

Vý­sled­kom je tak dvoj­ná­sob­ná cit­li­vosť tej­to ka­me­ry na svet­lo op­ro­ti star­šie­mu mo­de­lu a dá sa pou­žiť ISO 3200 (pred­tým ISO 900). Sní­mač te­raz ob­sa­hu­je o 60 % väč­šie bun­ky a je roz­me­ro­vo väč­ší. Clo­na je F/1.6 a ka­me­ra vy­uží­va pok­ro­či­lé tech­no­ló­gie na re­duk­ciu šu­mu v ob­ra­ze. Úda­je sa nah­rá­va­jú na kar­tu mic­roSD, od­po­rú­ča­me pou­žiť 32 GB ka­pa­ci­tu a rých­lu kar­tu (napr. Kin­gston ale­bo Pa­na­so­nic). Nah­rá­va­nie vi­deí sa reali­zu­je cyk­lic­ky, te­da v ča­so­vej sluč­ke. Dĺžka us­cho­vá­va­ných zá­zna­mov sú­vi­sí s veľ­kos­ťou pou­ži­tej kar­ty, dô­le­ži­té zá­zna­my sa da­jú chrá­niť pro­ti pre­pí­sa­niu. K to­mu eš­te pri­po­čí­taj­te fun­kciu de­tek­cie po­hy­bu, pri kto­rej sa ka­me­ra auto­ma­tic­ky ak­ti­vu­je, keď je za­zna­me­na­ný po­hyb pred ňou (napr. po­hy­bu­jú­ci sa auto­mo­bil ale­bo chod­ci). Dis­plej má uh­lo­prieč­ku 2,7 pal­ca a po­mer strán je 16:9.

DOD_LS460W.jpg

DOD_LS460W_2.jpg

Vy­ho­to­ve­nie ka­me­ry je ro­bus­tné a pris­pô­so­be­né na umies­tne­nie na čel­né sklo

Ka­me­ra sa pri­pev­ní na čel­né sklo po­mo­cou prí­sav­ky a dr­ží nao­zaj dob­re. Vo vý­ba­ve je aj G-sen­zor, kto­rý auto­ma­tic­ky spúš­ťa ochra­nu úda­jov pri ná­ra­ze, sil­nom br­zde­ní ale­bo nak­lo­ne­ní auto­mo­bi­lu. Vý­hod­ná je aj fun­kcia za­zna­me­ná­va­nia ďal­ších úda­jov do za­pa­mä­ta­né­ho ob­ra­zu (GPS, rých­losť) a ta­kis­to si z kom­pa­su mô­že­te pre­zrieť smer, kto­rým sa ube­rá­te. Tie­to úda­je si bu­de­te môcť po­zrieť na po­čí­ta­či po­mo­cou sof­tvé­ru DOD player. Tak­to sa te­da da­jú kon­tro­vať aj po­hy­by slu­žob­ných vo­zi­diel. Ak chce­te, mô­že­te si za­pnúť aj mo­ni­to­ro­va­nie prek­ro­če­nia maximál­nej po­vo­le­nej rých­los­ti.

DODPlayer2.jpg

DOD Player si ur­či­te nain­šta­luj­te, bu­de­te mať preh­ľad o rých­los­ti i po­lo­he

K pro­duk­tu sa do­dá­va aj na­pá­ja­cí adap­tér do ci­ga­re­to­vé­ho za­pa­ľo­va­ča, kto­rý má dos­ta­toč­ne dl­hý ká­bel na tr­va­lú in­šta­lá­ciu vo vo­zid­le. Ka­me­ra má aj vlas­tnú ba­té­riu s ka­pa­ci­tou 240 mAh. Na zís­ka­nie čo naj­lep­šie­ho ob­ra­zu mô­že­te pou­žiť eš­te ďal­šie mož­nos­ti, ako je nas­ta­ve­nie bie­lej, vo vý­ba­ve je aj mik­ro­fón na nah­rá­va­nie zvu­ku a rep­ro­duk­tor na je­ho preh­rá­va­nie. Nah­rá­va­nie zvu­ku sa dá deak­ti­vo­vať. Pred­vo­le­ná voľ­ba spus­tí nah­rá­va­nie ob­ra­zu vždy po naš­tar­to­va­ní auto­mo­bi­lu.

Ka­me­ra DOD LS460W je ra­di­kál­ne zlep­še­nie pred­chá­dza­jú­ce­ho mo­de­lu a te­raz slú­ži ako vy­ni­ka­jú­ci pr­vok na mo­ni­to­ro­va­nie di­ania oko­lo vo­zid­la aj v prí­pa­de ces­ty v no­ci bez pou­lič­né­ho os­vet­le­nia. Oce­ní­te ju hlav­ne pri dop­rav­nej ne­ho­de, keď po­mo­cou nej preu­ká­že­te svo­ju ne­vi­nu. Je to nie­čo ako sve­dok na za­vo­la­nie, kto­ré­ho neus­tá­le vo­zí­te na pred­nom se­dad­le.

Ce­na: 279 EUR

Za­po­ži­čal: www.dod-tec.skOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Co­relDraw Grap­hics Sui­te X7
Corel vydal 17. edíciu svojho balíka nástrojov na grafiku už pred viac ako rokom, nám sa pre absenciu lokálneho zastúpenia podarilo dostať k testovacej verzii až teraz. Základné funkcie vám nebudeme podrobne predstavovať, keďže sme sa po minulé roky dosť podrobne venovali jeho predchodcom, zameriame sa novinky. čítať »
 
Clou­do­vá ka­me­ra TP-Link NC-200
Spoločnosť TP-Link, známa produkciou komunikačného hardvéru, má vo svojom portfóliu aj cloudovú kameru NC-200, ktorá je pomerne jednoduchá, no použitím univerzálna. čítať »
 
WorldPen­Scan X
Prednedávnom sme zaznamenali úspech spoločnosti Pen Power na Kickstarteri. Podarilo sa jej získať potrebnú sumu peňazí na realizáciu najnovšieho projektu WorldPenScan X. čítať »
 
ZyXEL HD Powerli­ne Adap­ter
Ak poznáte situáciu, keď musíte na káblové pripojenie ľubovoľného zariadenia na internet vŕtať diery do stien a inštalovať káble a lišty, asi ste sa už zamýšľali nad tým, či neexistuje elegantnejšie riešenie. čítať »
 
De­via­let Phan­tom Sil­ver
Tentoraz sa nám dostal na test naozaj výnimočný kúsok hardvéru. Phantom Silver francúzskej audiofilskej značky Devialet je highendový multiroomový zvukový systém využívajúci veľké množstvo úplne nových technológií a patentov. čítať »
 
BenQ XR3501
Nový monitor BenQ XR3501 zaujme už na prvý pohľad svojím robustným 35" displejom so zakrivením 2000R. Je to prvý zakrivený monitor s ultraširokouhlým rozlíšením 2560 × 1080 a obnovovacou frekvenciou 144 Hz, čo poteší hlavne hráčov. čítať »
 
Mo­ni­to­ry s roz­lí­še­ním full HD pre štu­den­tov a do do­mác­nos­ti
Do prehľadu sme zahrnuli cenovo dostupné monitory s rozlíšením minimálne 1920 × 1080 pixelov a uhlopriečkami do 24 palcov. Hodia sa nielen do domácností, ale aj do kancelárií, samozrejme, iba ak sa tu nevyžaduje väčšia obrazovka alebo vyššie rozlíšenie. čítať »
 
EIZO CS270
Grafici, editori fotografií, dizajnéri akéhokoľvek zamerania a iné profesie, ktorých náplň práce je spracovanie obrazu, potrebujú kvalitný monitor s podaním farieb, ktoré sa čo najviac blíži realite. V kategórii prístrojov s veľkosťou uhlopriečky 27 palcov je pre spomínané profesie dobrá voľba recenzovaný monitor. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter