Robotickí pomocníci v praxi: iRobot Roomba 880 a iRobot Scooba 450

Roomba880-1.jpg Ro­bo­tic­ké vy­sá­va­če od fir­my iRo­bot sú na Slo­ven­sku no­to­ric­ky zná­me. Room­ba pred­sta­vu­je vy­sá­vač ur­če­ný uni­ver­zál­ne pre rôz­ne ty­py pod­láh a Scoo­ba je za­se umý­va­cí ro­bot ur­če­ný hlav­ne na ke­ra­mic­ké pod­la­hy. Oba pred­sta­ve­né mo­de­ly sú na na­šom tr­hu úpl­né no­vin­ky. Ideál­ne je mať ich do­ma oba.

Video:

Pred­sta­vu­je­me ro­bo­tic­ký vy­sá­vač iRo­bot Room­ba 880 s uni­kát­nym spô­so­bom vy­sá­va­nia a mi­ni­mál­nou údr­žbou.

qr_iroboty.png

Room­ba 880

Ten­to mo­del dopĺňa ro­di­nu ro­bo­tic­kých vy­sá­va­čov, po­sú­va ro­bo­tic­ké vy­sá­va­nie do no­vej di­men­zie. Room­ba 880 je ak­tuál­na vlaj­ko­vá loď tej­to fir­my. Ide o bez­údr­žbo­vý vy­sá­vač s prep­ra­co­va­ným sys­té­mom čis­tia­cich kief. K ra­dom 6 a 7 te­da pri­bu­dol no­vý rad, pri­čom kaž­dý z nich je ur­če­ný pre iné­ho pou­ží­va­te­ľa. Mo­del Room­ba 880 je úpl­ne iný typ vy­sá­va­ča, za­me­ra­ný na ná­roč­né­ho pou­ží­va­te­ľa, kto­rý oča­ká­va per­fek­tné po­vy­sá­va­nie pod­la­hy bez to­ho, aby sa o to mu­sel čas­to sta­rať.

Sú­čas­ťou do­dáv­ky je di­aľ­ko­vý ov­lá­dač, dva ma­já­ky na na­vi­gá­ciu ro­bo­ta po do­mác­nos­ti/v mies­tnos­tiach a na­bí­ja­cia do­ko­va­cia sta­ni­ca. Vy­sá­vač pra­cu­je auto­nóm­ne, dá sa nap­rog­ra­mo­vať tak, aby vy­sá­val prá­ve vte­dy, keď nie ste do­ma. Plá­no­va­nie mož­no nas­ta­viť in­di­vi­duál­ne na se­dem dní v týž­dni. Po­kiaľ pot­re­bu­je­te po­vy­sá­vať sil­ne zne­čis­te­né mies­to, vy­sá­vač naň po­lo­ží­te a za­tla­čí­te tla­čid­lo Spot. Ro­bot sa sús­tre­dí na kon­krét­ne mies­to a špi­nu úpl­ne po­vy­sá­va.

Roomba880-4.jpg

Roomba880-3.jpg

Re­vo­lú­cia sa v prí­pa­de vy­sá­va­ča iRo­bot Room­ba 880 udia­la hlav­ne v spod­nej čas­ti. Tu je no­vý čis­tia­ci me­cha­niz­mu, kto­rý je od­ol­ný pro­ti na­mo­tá­va­niu vla­sov a chl­pov a vy­ža­du­je len mi­ni­mál­nu údr­žbu.

No­vá je tech­no­ló­gia Aero­For­ce. Tá je za­lo­že­ná na dvoch ro­tu­jú­cich ke­fách v spod­nej čas­ti vy­sá­va­ča, kto­ré sa po­hy­bu­jú op­ro­ti se­be a do­ká­žu po­vy­sá­vať ove­ľa efek­tív­nej­šie. Na ke­fy nad­vä­zu­je vy­sá­va­cí ka­nál, kto­rý na­sá­va ne­čis­to­ty. Prie­tok vzdu­chu za­is­ťu­je vý­kon­ný mo­tor a zväč­še­ný je aj zá­sob­ník na špi­nu. Vý­rob­ca pri­tom ho­vo­rí o na­sa­tí o 50 % viac pra­chu, vla­sov, chl­pov, omr­vi­niek a iných ne­čis­tôt ako v pred­chá­dza­jú­cich mo­de­loch.

Pod­stat­ne sa uľah­či­la údr­žba za­ria­de­nia. Pri pred­chá­dza­jú­com mo­de­li sa na čis­tia­ce ke­fy na­mo­ta­li vla­sy, bo­lo ich tre­ba od­tiaľ dos­tať ruč­ne po­mo­cou do­dá­va­ných nás­tro­jov. Tu sa pri Room­be 880 nes­ta­ne, vla­sy sa maximál­ne dos­ta­nú na os­ku val­cov a od­tiaľ sa ľah­ko da­jú od­strá­niť. Zlep­ši­la sa aj ži­vot­nosť ba­té­rie. Ak sa ener­gia v ba­té­rii pri prá­ci spot­re­bu­je, vy­sá­vač si sám náj­de do­ko­va­ciu sta­ni­cu a do­bi­je sa.

Zdo­ko­na­lil sa aj na­vi­gač­ný sys­tém, kto­rý účin­nej­šie vy­hľa­dá­va ne­čis­to­ty a sús­tre­ďu­je sa na ich po­vy­sá­va­nie. Vo vý­ba­ve je aj fil­ter HE­PA, kto­rý za­chy­tá­va jem­né čas­ti­ce. Dva ma­já­ky umož­ňu­jú pres­ne si vy­de­liť pries­to­ry, kto­ré chce­te po­vy­sá­vať. Nas­ta­ví­te buď za­brá­ne­nie pre­cho­du do ur­či­tej čas­ti pries­to­ru, ale­bo nao­pak, dá­te vy­sá­va­ču na zná­mosť, že po po­vy­sá­va­ní jed­nej mies­tnos­ti má prejsť do dru­hej. Room­ba 880 ob­sa­hu­je aj de­tek­tor pl­né­ho ko­ša.

Sa­moz­rej­me, ani ten­to vy­sá­vač nes­pad­ne zo scho­dov, má na to špe­ciál­ne sní­ma­če. Do­ká­že roz­poz­nať pre­káž­ky pri vy­sá­va­ní a ne­na­rá­ža do nich pl­nou si­lou. Roz­poz­ná­va aj zá­clo­ny a spo­ma­lí, keď pre­chá­dza oko­lo nich. Po­ra­dí si aj so sple­ťou káb­lov, oby­čaj­ne sa v nich ne­za­mo­tá.

Scoo­ba 450

To­to je opäť ge­ne­rač­ná ob­no­va umý­va­cích ro­bo­tov, pri­čom in­špi­rá­cia vy­chá­dza z pro­fe­sio­nál­nych umý­va­čov. Umý­vač Scoo­ba 450 má troj­ná­sob­nú účin­nosť v po­rov­na­ní so star­ším ty­pom, veľ­mi účin­ne od­stra­ňu­je aj pril­epe­né ne­čis­to­ty. Na­vi­gač­ný sys­tém bol v tom­to prí­pa­de ino­vo­va­ný prá­ve na úče­ly umý­va­nia, a nie vy­sá­va­nia pod­la­hy.

Video:

Poz­ri­te si, ako fun­gu­je ro­bot na mok­ré umý­va­nie iRo­bot Scoo­ba 450.

V tom­to prí­pa­de sa, pri­ro­dze­ne, ne­po­čí­ta s tým, že Scoo­ba umý­va vte­dy, keď nie ste do­ma. Ne­má pre­to plá­no­va­nie prá­ce a za­ria­de­nie si po vy­čer­pa­ní ener­gie neh­ľa­dá do­ko­va­ciu sta­ni­cu. Sú­čas­ťou do­dáv­ky je na­bí­ja­cí adap­tér, kto­rý pou­ží­va­teľ pri­po­jí ma­nuál­ne. Ako dopl­nko­vé prís­lu­šen­stvo sa dá kú­piť skla­do­va­cia a su­šia­ca sta­ni­ca. Ok­rem na­bí­ja­nia ak­ti­vu­je v ro­bo­te aj re­žim ti­ché­ho su­še­nia (je tam ven­ti­lá­tor). Scoo­ba 450 sa te­da do nej bez­peč­ne ulo­ží, do­bi­je sa, me­nej pre­ká­ža a po umý­va­ní sa aj do­su­ší.

Scooba450-1.jpg

iRo­bot Scoo­ba 450 je umý­va­cí ro­bot - pra­cu­je s vo­dou z vo­do­vo­du ale­bo v kom­bi­ná­cii s umý­va­cím pros­tried­kom a na umý­va­nie pou­ží­va vždy len čis­tú vo­du

Umý­vač Scoo­ba ko­mu­ni­ku­je s pou­ží­va­te­ľom hla­so­vo, ozna­mu­je mu napr. mi­nu­tú náplň na vo­du, vy­bi­tú ba­té­riu, za­sek­nu­tie do pre­káž­ky a pod. Na vý­ber je 6 ja­zy­kov, zvo­liť si mô­že­te napr. an­glič­ti­nu ale­bo nem­či­nu. Pri umý­va­ní po­tom pu­tu­je vo­da z nádr­žky na čis­tú vo­du na pod­la­hu, na to nad­vä­zu­je prá­ca čis­tia­cej hla­vy s ro­tač­nou ke­fou a nás­led­ne sa pou­ži­tá vo­da za­se zo­trie gu­me­nou stier­kou do nádr­žky na zne­čis­te­nú vo­du. Pri­tom sa pra­cu­je vždy len s čis­tou vo­dou. Umý­va­nie pre­bie­ha v troch kro­koch. V pr­vom kro­ku sa na pod­la­hu na­ne­sie ten­ká vrstva vo­dy, aby sa od­le­pi­li za­schnu­té ne­čis­to­ty. V dru­hom kro­ku sa do umý­va­nia za­po­jí ro­tač­ná ke­fa, kto­rá sa otá­ča rých­los­ťou 600 ot./min. Pri tre­ťom, zá­ve­reč­nom kro­ku sa pos­tie­ra všet­ka os­tá­va­jú­ca vo­da. Po ukon­če­ní umý­va­cie­ho cyk­lu sa Scoo­ba 450 ot­ra­sie dos­lo­va ako mok­rý pes. Pri­tom nao­zaj zo se­ba vy­tra­sie vo­du a nás­led­ne uro­bí fi­nál­ny polkruh na dláž­ke, aby zot­re­la aj tú­to vy­tra­se­nú vo­du. Jed­no­du­cho to tre­ba vi­dieť... :-)

Sú­čas­ťou do­dáv­ky je aj ne­pe­ni­vý čis­tia­ci pros­trie­dok, tak­to sa ak­tív­ne ni­čia aj bak­té­rie (pod­ľa la­bo­ra­tór­ne­ho tes­to­va­nia až 99,3 %), umý­vať sa však dá aj čis­tou vo­dou. Ka­pa­ci­ta ba­té­rie je 3000 mAh a je veľ­mi jed­no­du­cho vy­me­ni­teľ­ná. Na ov­lá­da­com pa­ne­li sú dve tla­čid­lá, jed­no slú­ži na spus­te­nie umý­va­nia a dru­hé na voľ­bu veľ­kos­ti umý­va­nej plo­chy (ma­lá a veľ­ká). Pri veľ­kej plo­che sa po­čí­ta s roz­lo­hou od 14 do 28 m2 a čis­tia­ci pro­ces bu­de tr­vať 45 mi­nút. Pri ma­lej plo­che to bu­de 22-mi­nú­to­vý pro­ces na pries­to­ry s roz­lo­hou do 14 mSú­čas­ťou do­dáv­ky je jed­na vir­tuál­na ste­na, ide o tú is­tú tech­no­ló­giu, aká sa pou­ží­va pri mo­de­loch Room­ba.

Scooba450-2.jpg

Mo­del iRo­bot Scoo­ba 450 mož­no na­sa­diť pre­dov­šet­kým v pries­to­roch s ke­ra­mic­kou pod­la­hou

Umý­vač Scoo­ba 450 sme tes­to­va­li v re­dak­cii dl­ho­do­bo a zba­vi­la nás aj sta­rej špi­ny. Umý­vať sa ni­ko­mu veľ­mi nech­ce, le­bo je to na­má­ha­vá a špi­na­vá ro­bo­ta, Scoo­ba je na to konštruo­va­ná. Je nao­zaj dob­ré ria­diť sa vý­be­rom plo­chy mies­tnos­ti a fajn je pou­žiť vir­tuál­nu ste­nu, aby vám ro­bot nep­re­chá­dzal me­dzi mies­tnos­ťa­mi. Rov­na­ko tu tre­ba po­čí­tať s tým, že by ste ho ma­li čis­tiť po kaž­dom pou­ži­tí, le­bo v špi­na­vých pries­to­roch sa zne­čis­tia aj je­ho ke­fy. Ideál­ne je pou­žiť naj­prv ro­bot Room­ba na vy­sá­va­nie a Scoo­bu pus­tiť na umý­va­nie, aj vý­rob­ca od­po­rú­ča ten­to sys­tém. Scoo­ba 450 na roz­diel od pred­chod­cov ne­ne­chá­va na ze­mi vo­du a pries­to­ry pek­ne vy­čis­tí. Veľ­ké pries­to­ry si však mu­sí­te roz­de­liť na men­šie, ne­ne­chať umý­vať ce­lý dom na­raz. Ro­bot je ideál­ny do kú­peľ­ní, chodieb a pod. Že­la­li by sme si, aby do­ká­zal vy­čis­tiť aj scho­dy tak, aby po nich sám pre­chá­dzal, ale to je už asi pri­ve­ľa. Ro­bot sí­ce schod umy­je, ale mu­sí­te ho pre­lo­žiť. Na veľ­ké ke­ra­mic­ké plo­chy je však iRo­bot Scoo­ba 450 ideál­ny.

Poz­ri­te si aj vi­deá z prá­ce tých­to ro­bo­tov a uvi­dí­te, že sú to ši­kov­ní po­moc­ní­ci.

Ce­ny: iRo­bot Room­ba 880 - 699 EUR, iRo­bot Scoo­ba 450 - 499 EUR
Za­po­ži­čal: Play Elec­tro­nics

Zdroj: PCR 6/2014



Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Co­relDraw Grap­hics Sui­te X7
Corel vydal 17. edíciu svojho balíka nástrojov na grafiku už pred viac ako rokom, nám sa pre absenciu lokálneho zastúpenia podarilo dostať k testovacej verzii až teraz. Základné funkcie vám nebudeme podrobne predstavovať, keďže sme sa po minulé roky dosť podrobne venovali jeho predchodcom, zameriame sa novinky. čítať »
 
Clou­do­vá ka­me­ra TP-Link NC-200
Spoločnosť TP-Link, známa produkciou komunikačného hardvéru, má vo svojom portfóliu aj cloudovú kameru NC-200, ktorá je pomerne jednoduchá, no použitím univerzálna. čítať »
 
WorldPen­Scan X
Prednedávnom sme zaznamenali úspech spoločnosti Pen Power na Kickstarteri. Podarilo sa jej získať potrebnú sumu peňazí na realizáciu najnovšieho projektu WorldPenScan X. čítať »
 
ZyXEL HD Powerli­ne Adap­ter
Ak poznáte situáciu, keď musíte na káblové pripojenie ľubovoľného zariadenia na internet vŕtať diery do stien a inštalovať káble a lišty, asi ste sa už zamýšľali nad tým, či neexistuje elegantnejšie riešenie. čítať »
 
De­via­let Phan­tom Sil­ver
Tentoraz sa nám dostal na test naozaj výnimočný kúsok hardvéru. Phantom Silver francúzskej audiofilskej značky Devialet je highendový multiroomový zvukový systém využívajúci veľké množstvo úplne nových technológií a patentov. čítať »
 
BenQ XR3501
Nový monitor BenQ XR3501 zaujme už na prvý pohľad svojím robustným 35" displejom so zakrivením 2000R. Je to prvý zakrivený monitor s ultraširokouhlým rozlíšením 2560 × 1080 a obnovovacou frekvenciou 144 Hz, čo poteší hlavne hráčov. čítať »
 
Mo­ni­to­ry s roz­lí­še­ním full HD pre štu­den­tov a do do­mác­nos­ti
Do prehľadu sme zahrnuli cenovo dostupné monitory s rozlíšením minimálne 1920 × 1080 pixelov a uhlopriečkami do 24 palcov. Hodia sa nielen do domácností, ale aj do kancelárií, samozrejme, iba ak sa tu nevyžaduje väčšia obrazovka alebo vyššie rozlíšenie. čítať »
 
EIZO CS270
Grafici, editori fotografií, dizajnéri akéhokoľvek zamerania a iné profesie, ktorých náplň práce je spracovanie obrazu, potrebujú kvalitný monitor s podaním farieb, ktoré sa čo najviac blíži realite. V kategórii prístrojov s veľkosťou uhlopriečky 27 palcov je pre spomínané profesie dobrá voľba recenzovaný monitor. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter