Head-up displej do každého auta

Head-up dis­plej je už vo vý­ba­ve niek­to­rých mo­der­ných auto­mo­bi­lov, pat­rí však skôr k luxus­né­mu vy­ba­ve­niu. Hlav­ne z vo­zi­diel znač­ky BMW mMá­me skú­se­nos­ti, že pro­jek­cia úda­jov na čel­né sklo je veľ­mi ná­zor­ná a pri­tom vo­dič ne­mu­sí spúš­ťať oči z ces­ty. Otáz­ka znie, ako sa to dá uro­biť pre aké­koľ­vek auto. V prí­pa­de na­vi­gá­cie to už je mož­né vďa­ka za­ria­de­niu s ozna­če­ním Gar­min HUD+.

To sa do­dá­va v po­do­be men­šej ška­tuľ­ky, kto­rú si umies­tni­te na pa­lub­nú dos­ku au­ta. V spod­nej čas­ti má le­pi­vú hmo­tu, a tak dob­re dr­ží na pa­lub­nej dos­ke, aj keď ju párkrát dá­te do­le a pou­ži­je­te v inom aute. Spo­lup­ra­cu­je s mo­bil­ným te­le­fó­nom, prá­ve pre­to je na­pá­ja­cí adap­tér do ci­ga­re­to­vé­ho za­pa­ľo­va­ča ku­mu­lo­va­ný s po­tom USB, z kto­ré­ho mô­že­te sú­čas­ne na­pá­jať smar­tfón.

garmin-hud-1.jpg

Gar­min HUD+ spo­lup­ra­cu­je s mo­bil­ný­mi na­vi­gač­ný­mi ap­li­ká­cia­mi, ale len s niek­to­rý­mi. Pri­po­meň­me, že v sú­čas­nos­ti pat­rí fir­me Gar­min aj znač­ka Na­vi­gon a prá­ve s jej ap­li­ká­cia­mi dis­plej HUD+ spo­lup­ra­cu­je. Ap­li­ká­cia Na­vi­gon Euro­pe exis­tu­je pre smar­tfón s iOS, An­droi­dom, ale aj Win­dows Pho­ne. Gar­min HUD+ pri­tom pri­po­jí­te cez Blue­tooth k smar­tfó­nu a od­vte­dy mô­že­te pre­ná­šať hlav­né na­vi­gač­né po­ve­ly. Nás­led­ne si nain­šta­lu­je­te bez­plat­nú ap­li­ká­ciu Gar­min HUD Euro­pe, po­mo­cou kto­rej sa mô­že­te na­vi­go­vať. Vi­dí­te tak blí­žia­cu sa kri­žo­vat­ku na va­šej tra­se, vzdia­le­nosť k nej, va­šu ak­tuál­nu rých­losť a aj čas prí­cho­du do cie­ľa. Rov­na­ko má­te pria­mo pred no­som aj ra­de­nie do správ­nych jaz­dných pru­hov, bez­peč­nos­tné ka­me­ry a ra­da­ry. Po­kiaľ sú k dis­po­zí­cii dop­rav­né sprá­vy, zob­ra­zu­je sa aj va­še ones­ko­re­nie, resp. zdr­ža­nie. Tep­lot­ný roz­sah za­ria­de­nia je od - 15 °C do + 60 °C. Gar­min HUD+ fun­gu­je aj s no­vou na­vi­gač­nou ap­li­ká­ciou Gar­min Via­Go (1,99 EUR), kto­rá umož­ňu­je zá­klad­nú na­vi­gá­ciu. Do nej si po­tom do­ku­pu­je­te ďal­šie mo­du­ly (off-li­ne ma­py, realis­tic­ké zob­ra­ze­nie bu­dov).

garmin-hud-2.jpg

In­for­má­cie z pa­ne­la sa da­jú pre­zen­to­vať dvo­ma spô­sob­mi. Pri pr­vom ide o pre­zen­tá­ciu sku­toč­ne na čel­né sklo, kde na vhod­né mies­to na­le­pí­te do­dá­va­nú fó­liu. Tá je prie­hľad­ná, ale pre pre­zen­to­va­né dá­ta pô­so­bí ref­lexne. Náh­rad­ná fó­lia sa pre­dá­va ako prís­lu­šen­stvo. Dru­hý spô­sob umož­ňu­je to­to za­ria­de­nie pou­ží­vať vo via­ce­rých auto­mo­bi­loch, pri­čom sa na čel­né sklo nič ne­le­pí a dá­ta sa z čel­né­ho sk­la neod­rá­ža­jú. Na od­raz sa pou­ži­je prie­hľad­ná plas­to­vá plo­cha - ref­lexné sklo, kto­ré je opäť sú­čas­ťou do­dáv­ky. V tom­to prí­pa­de sa te­da na­vi­gač­né úda­je od­rá­ža­jú od toh­to sk­la. Úda­je v oboch prí­pa­doch svie­tia prí­jem­nou ze­le­nou far­bou a po­čas jaz­dy ne­ru­šia. Gar­min HUD+ je jas­ný dô­kaz to­ho, že na­vi­gá­cie ma­jú stá­le pries­tor na ďal­šie zlep­šo­va­nie, hlav­ne čo sa tý­ka po­ho­dlia.

gar­min-hud-3.jpg

Ce­na: 179,90 EUR

Za­po­ži­čal: Gar­min, www.gar­min.skOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Co­relDraw Grap­hics Sui­te X7
Corel vydal 17. edíciu svojho balíka nástrojov na grafiku už pred viac ako rokom, nám sa pre absenciu lokálneho zastúpenia podarilo dostať k testovacej verzii až teraz. Základné funkcie vám nebudeme podrobne predstavovať, keďže sme sa po minulé roky dosť podrobne venovali jeho predchodcom, zameriame sa novinky. čítať »
 
Clou­do­vá ka­me­ra TP-Link NC-200
Spoločnosť TP-Link, známa produkciou komunikačného hardvéru, má vo svojom portfóliu aj cloudovú kameru NC-200, ktorá je pomerne jednoduchá, no použitím univerzálna. čítať »
 
WorldPen­Scan X
Prednedávnom sme zaznamenali úspech spoločnosti Pen Power na Kickstarteri. Podarilo sa jej získať potrebnú sumu peňazí na realizáciu najnovšieho projektu WorldPenScan X. čítať »
 
ZyXEL HD Powerli­ne Adap­ter
Ak poznáte situáciu, keď musíte na káblové pripojenie ľubovoľného zariadenia na internet vŕtať diery do stien a inštalovať káble a lišty, asi ste sa už zamýšľali nad tým, či neexistuje elegantnejšie riešenie. čítať »
 
De­via­let Phan­tom Sil­ver
Tentoraz sa nám dostal na test naozaj výnimočný kúsok hardvéru. Phantom Silver francúzskej audiofilskej značky Devialet je highendový multiroomový zvukový systém využívajúci veľké množstvo úplne nových technológií a patentov. čítať »
 
BenQ XR3501
Nový monitor BenQ XR3501 zaujme už na prvý pohľad svojím robustným 35" displejom so zakrivením 2000R. Je to prvý zakrivený monitor s ultraširokouhlým rozlíšením 2560 × 1080 a obnovovacou frekvenciou 144 Hz, čo poteší hlavne hráčov. čítať »
 
Mo­ni­to­ry s roz­lí­še­ním full HD pre štu­den­tov a do do­mác­nos­ti
Do prehľadu sme zahrnuli cenovo dostupné monitory s rozlíšením minimálne 1920 × 1080 pixelov a uhlopriečkami do 24 palcov. Hodia sa nielen do domácností, ale aj do kancelárií, samozrejme, iba ak sa tu nevyžaduje väčšia obrazovka alebo vyššie rozlíšenie. čítať »
 
EIZO CS270
Grafici, editori fotografií, dizajnéri akéhokoľvek zamerania a iné profesie, ktorých náplň práce je spracovanie obrazu, potrebujú kvalitný monitor s podaním farieb, ktoré sa čo najviac blíži realite. V kategórii prístrojov s veľkosťou uhlopriečky 27 palcov je pre spomínané profesie dobrá voľba recenzovaný monitor. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter