Testovali sme

Notebookové novinky: Pracovné nástroje

titulka.jpg Let­ná do­vo­len­ka je pre mno­hých čas, keď si sí­ce vy­chut­na­jú voľ­no, no mu­sia sčas­ti aj pra­co­vať. V let­ných no­te­boo­ko­vých no­vin­kách má­me tri kús­ky, kto­ré bu­dú dob­rý­mi po­moc­ník­mi v kan­ce­lá­rii ale­bo na ces­tách. Vy­be­ra­li sme roz­me­ry 14 a 15,6 pal­ca, te­da uni­ver­zál­ne no­te­boo­ky, kto­rých roz­me­ry ne­za­chá­dza­jú do extré­mu a mô­že­te ich pou­ží­vať bez uj­my nie­len po­čas ciest.

notebookove_novinky_technicke_parametre.jpg

Ta­buľ­ka tech­nic­kých pa­ra­met­rov pra­cov­ných no­te­boo­kov

Acer Tra­vel­ma­te P645

acer-travelmate-p645-mg-54204g52tkk-w7pr64xg-fekete-laptop-5.jpg

Acer vždy pri­ná­ša iný poh­ľad na to, ako má pra­cov­ný nás­troj vy­ze­rať. Aj ten­to­raz je tu no­te­book s vy­so­kou od­ol­nos­ťou a za­bez­pe­če­ním. Nie­že­by z di­zaj­no­vej strán­ky vy­ze­ral zle, vý­rob­ca sa však maximál­ne sús­tre­dil na po­ho­dlie pri prá­ci. Ten­to mo­del na nás pô­so­bil veľ­mi dob­re. Pred­sud­ky k znač­ke bo­kom, to­to je fi­rem­ný nás­troj, kto­rý ne­hod­no po­rov­ná­vať s naj­lac­nej­ší­mi mo­del­mi na tr­hu, ur­če­ný­mi pre úpl­ne iný seg­ment zá­kaz­ní­kov.

Di­zajn

Vzhľad no­te­boo­ku je tak­po­ve­diac pra­cov­ný. Pod­stat­ná vlas­tnosť je od­ol­né te­lo, vy­ho­to­ve­né z hor­čí­ko­vej zlia­ti­ny a hli­ní­ka. Pev­nosť ve­ka je 60 kg/cm2, čo je sluš­ná od­ol­nosť. To zna­me­ná, že mô­že­te na ces­tách pra­co­vať bez ob­me­dze­ní a hlav­ne bez stra­chu z poš­ko­de­nia. Tí, kto­rí vy­uží­va­jú maximál­nu hmot­nosť ba­to­ži­ny, oce­nia prá­ve mož­nosť sil­nej­šie­ho prít­la­ku. No­te­boo­ku sa nič nes­ta­ne. Pev­nosť vi­dieť aj na zá­klad­ni. Nič sa tu nep­re­hý­ba ani pri vy­ššom tla­ku. Klá­ves­ni­ca má pod­svie­te­né klá­ve­sy. K dis­po­zí­cii je len jed­na úro­veň pod­svie­te­nia, prí­pad­ne ho mož­no vy­pnúť. Pá­čil sa nám aj na dneš­né po­me­ry nad­roz­mer­ný En­ter, Shift a ďal­šie klá­ve­sy. Stĺpec s klá­ves­mi ako Ho­me, End a ďal­ší­mi ur­či­te vy­uži­je­te a roz­mer te­la k 14" dis­ple­ju je vy­uži­tý napl­no. Ta­kis­to aj touch­pad je je­den z naj­lep­ších, aké sme vi­de­li. Po­hyb prs­ta na ňom je is­tý a nes­tret­ne­te sa tu s od­ska­ko­va­ním kur­zo­ra, ako to pri väč­ši­ne touch­pa­dov bý­va. Je kla­sic­ký, a te­da tla­čid­lá my­ši sú pod ním. Me­dzi ni­mi je čí­tač­ka od­tlač­kov pr­stov. Aj keď je me­dzi tla­čid­la­mi my­ši, nep­re­ká­ža tu a net­re­ba sa obá­vať ná­hod­né­ho pou­ži­tia. V ro­hu toh­to ov­lá­da­cie­ho pr­vku je aj čip NFC na pre­nos me­dzi za­ria­de­nia­mi ale­bo nap­rík­lad pou­ži­tie auten­ti­fi­kač­ných ka­riet. Nad klá­ves­ni­cou sú umies­tne­né tla­čid­lá na rých­le vy­pnu­tie Wi-Fi, mik­ro­fó­nu, prog­ra­mo­va­cie tla­čid­lo na pri­ra­de­nie ap­li­ká­cie a tla­čid­lo na vy­pnu­tie. Uchy­te­nie kĺbmi je pev­né vo všet­kých uh­loch. Vý­duch je na za­dnej hra­ne, tak­že Acer vy­šiel v ús­tre­ty pra­vá­kom aj ľa­vá­kom. Na­vy­še pri da­nej gra­fic­kej kar­te sa do­ká­že no­te­book za­hriať a tre­ba ho po­riad­ne vet­rať.

Vý­zbroj a vý­kon

Kon­fi­gu­rá­cia zod­po­ve­dá ur­če­niu, je te­da vhod­ná pre ná­roč­ných pou­ží­va­te­ľov. Sil­ný pro­ce­sor In­tel Co­re i7-4500U 1,8 ÷ 3 GHz do­dá pot­reb­ný vý­kon aj na stri­ha­nie vi­dea. S gra­fic­kou kar­tou AMD Ra­deon HD 8750M zvlád­ne­te aj hry. V tom­to sme­re nás ta­ká­to kon­fi­gu­rá­cia po­te­ši­la. Ak k to­mu pri­dá­me 12 GB RAM, ide o su­per stroj aj na ná­roč­nú prá­cu s dá­ta­mi. Po­čí­tač bol veľ­mi sviž­ný, ne­ma­lým di­elom k to­mu pris­pel aj disk SSD s ka­pa­ci­tou 256 GB. Dych nám vy­ra­zi­la dl­há vý­drž, a to tak­mer 6,5 ho­di­ny. Vie­me, že sú na tr­hu aj iní bor­ci, no tu má­te sa­mos­tat­nú gra­fic­kú kar­tu a znač­ne sil­nú kon­fi­gu­rá­ciu. Tá sa pod­pí­sa­la na mul­ti­me­diál­nom vy­ťa­že­ní, kto­ré uka­zu­je fil­mo­vý benchmark, pri tej­to ak­ti­vi­te však vý­drž pok­les­ne. Chvá­li­me, že sú tu tri por­ty USB 3.0 a vý­rob­ca si to nez­ľah­čil kom­bi­no­va­ním s USB 2.0. Ne­chý­ba­jú dva audio­ko­nek­to­ry, VGA, HDMI a ta­kis­to eter­ne­to­vý port v pl­nej veľ­kos­ti. Čí­tač­ka pa­mä­ťo­vých ka­riet SD je na pred­nej hra­ne.

Hod­no­te­nie

od­ol­né te­lo no­te­boo­ku
vy­so­ký kan­ce­lár­sky aj mul­ti­me­diál­ny vý­kon
dô­raz na ochra­nu dát
vý­drž
žiad­ne pod­stat­né

Ce­na: 1699 EUR

Za­po­ži­čal: Acer

HP ZBook 14

0-HP20130606318.jpg

Pra­cov­ná sta­ni­ca do kan­ce­lá­rie aj na ces­ty s dô­ra­zom na bez­peč­nos­tné tech­no­ló­gie a ver­nosť zob­ra­ze­nia fa­rieb na dis­ple­ji, ta­ké sú mo­de­ly z ra­du ZBook. Ide o extra pev­ný po­čí­tač, na kto­rom sa nič nep­re­hý­ba ani pri pô­so­be­ní väč­šie­ho tla­ku. Tak­to si pred­sta­vu­je­me od­ol­ný po­čí­tač. Na­vy­še sa na ňom prí­jem­ne pra­cu­je. Dos­tup­né sú aj va­rian­ty s 15- a 17-pal­co­vou uh­lo­prieč­kou.

Di­zajn

Pra­cov­ná sta­ni­ca ZBook nep­rek­va­pí svo­jím „pra­cov­nej­ším" vý­zo­rom. Je vy­ho­to­ve­ná pod­ľa špe­ci­fi­ká­cií ultra­boo­kov. Zís­ka­va­te te­da za­ria­de­nie, kto­ré sa na ces­tách bu­de sprá­vať ako ultra­book, v kan­ce­lá­rii za­se ako pra­cov­ná sta­ni­ca. Sé­ria ZBook pat­rí me­dzi od­ol­nej­šie za­ria­de­nia, kto­ré preš­li ná­roč­ným tes­to­va­ním vý­dr­že a od­ol­nos­ti. Dis­plej nie je do­ty­ko­vý, čo mno­hých po­te­ší. Eš­te viac však po­te­ší špe­ciál­na úp­ra­va pro­ti od­les­kom. No­te­book je veľ­mi pev­ný a má pa­ra­met­re, kto­ré pri tes­toch chvá­li­me. Me­dzi ne pat­rí aj vý­bor­ná klá­ves­ni­ca, ne­chý­ba trac­kpoint a pev­ný touch­pad. Tla­čid­lá my­ši sú zdvo­je­né tak, aby sa da­li pou­ží­vať s touch­pa­dom aj klo­bú­či­kom me­dzi klá­ves­mi. Aj tu po­dob­ne ako pri niek­to­rých Eli­te­Boo­koch mož­no klo­bú­čik od­ňať. Od­kaz do HP - se­kun­do­vé le­pid­lo by po­koj­ne sta­či­lo, net­re­ba na to žiad­nu extra ve­du. Nad klá­ves­ni­cou je súp­ra­va ste­reo­fón­nych rep­ro­duk­to­rov. Na­ľa­vo od mriež­ky rep­ro­duk­to­rov je tla­čid­lo na vy­pnu­tie, nap­ra­vo tla­čid­lo na vy­pnu­tie zvu­ku a bez­drô­to­vých pri­po­je­ní. Prí­tom­nosť čí­tač­ky od­tlač­kov pr­stov po­va­žu­je­me v tom­to seg­men­te a pod­ľa tra­dí­cie HP za sa­moz­rej­mosť. Vo vý­ba­ve ne­chý­ba­jú ani bez­peč­nos­tné uti­li­ty na ochra­nu dát na dis­ku a za­me­dzenie uk­rad­nu­tia dát nap­rík­lad cez flash disk bez auto­ri­zá­cie hes­lom/od­tlač­kom prs­ta.

Vý­zbroj a vý­kon

Vý­ba­vu tvo­rí v pos­led­nom ča­se veľ­mi ob­ľú­be­ný pro­ce­sor In­tel Co­re i5-4200U 1,6÷ 2,6 GHz a 8 GB RAM. V na­šej kon­fi­gu­rá­cii sme mu­se­li vy­sta­čiť s bež­ným dis­kom. Mal ka­pa­ci­tu 500 GB a 7200 otá­čok. Nie je to sí­ce úpl­ne to pra­vé, no keď má disk viac otá­čok, poz­nať to. S ta­kou­to kon­fi­gu­rá­ciou sa da­lo ro­zum­ne pra­co­vať. Pod­stat­ná vec pri pra­cov­nej sta­ni­ci je gra­fic­ká kar­ta. Ok­rem tej in­teg­ro­va­nej v či­po­vej súp­ra­ve tu je špe­ciál­ne gra­fi­ka AMD Fi­rep­ro M4100 Fi­reGL V s 1 GB VRAM. Je ur­če­ná na prá­cu s ap­li­ká­cia­mi CAD a ná­roč­ný­mi ap­li­ká­cia­mi na strih vi­dea. V rám­ci to­ho nás po­te­ši­la aj vý­drž ultra­boo­ku, kto­rá sa vy­špl­ha­la až k pia­tim ho­di­nám. Na spod­nej stra­ne je ko­nek­tor na pri­po­je­nie k exter­né­mu aku­mu­lá­to­ru. Na­vy­še ani spot­re­ba v bež­nom re­ži­me nie je veľ­ká, sa­moz­rej­me, bez ak­tív­nej účas­ti sil­nej gra­fic­kej kar­ty.

Vý­ba­va por­tov ob­sa­hu­je do­ko­va­cí ko­nek­tor, Dis­play­Port, eter­ne­to­vý port, ko­nek­tor VGA a šty­ri por­ty USB 3.0. Audio­ko­nek­tor je kom­bi­no­va­ný. Ne­chý­ba slot Smar­tCard, vhod­ný pre fir­my, a ta­kis­to čí­tač­ka pa­mä­ťo­vých ka­riet for­má­tu Se­cu­re Di­gi­tal. Te­da v kla­sic­kej veľ­kos­ti, nez­men­še­nej na for­mát mic­ro. Je dosť ne­po­hodl­ne uk­ry­tý pod pra­vou hra­nou. Na prís­tup k ne­mu bu­de­te mu­sieť ne­raz ultra­book zod­vih­núť.

Hod­no­te­nie

extra od­ol­né te­lo
pod­svie­te­ná klá­ves­ni­ca
por­ty
vý­kon­ná gra­fic­ká kar­ta
dô­raz na bez­peč­nosť dát
nev­hod­ne umies­tne­ná čí­tač­ka ka­riet SD
pev­ný disk

Ce­na: 1049 EUR

Za­po­ži­čal: Hewlett-Pac­kard Slo­ven­sko

Tos­hi­ba Sa­telli­te U50t-A

Satellite_U50t-A_11.jpg

Veľ­ký no­te­book na kan­ce­lár­sku prá­cu, zá­ro­veň vhod­ný na pre­ná­ša­nie. Ta­ký je ultra­book od Tos­hi­by, kto­rý je na­vy­še znač­ne od­ol­ný. Efek­tné vy­ho­to­ve­nie je ďal­ší klad, hor­šie je na tom por­to­vá vý­ba­va. Nej­de o nič ob­me­dzu­jú­ce, no pri ta­kej­to veľ­kos­ti te­la by sme ča­ka­li viac.

Di­zajn

Brú­se­ný hli­ník ultra­boo­kom roz­hod­ne pris­ta­ne a ve­dia to aj v Tos­hi­be. To­to je 15,6-pal­co­vý mo­del, kto­rý aj vďa­ka svo­jej hrúb­ke ne­bu­de v ba­to­ži­ne za­be­rať tak ve­ľa mies­ta ako kla­sic­ký no­te­book toh­to roz­me­ru. Klá­ves­ni­ca je extrém­ne ti­chá, čo dá­va pries­tor na prá­cu vša­de tam, kde to pot­re­bu­je­te, bez to­ho, aby ste ru­ši­li oko­lie. Na­vy­še je pod­svie­te­ná, tak­že mô­že­te pra­co­vať aj v tma­vom pros­tre­dí ale­bo úpl­ne po tme. Je­di­nú vý­hra­du má­me k po­pi­som klá­ve­sov. Prav­de­po­dob­ne nik­to z návr­há­rov si­vých po­pi­sov dopl­nko­vých fun­kcií klá­ve­sov nep­ra­co­val v iných než la­bo­ra­tór­nych pod­mien­kach. Ro­ky ro­kú­ce je Tos­hi­ba „lí­der" v ne­či­ta­teľ­nos­ti po­pi­sov pri ume­lom os­vet­le­ní. Pri­tom pís­me­ná a čís­li­ce sú dob­re vi­di­teľ­né. Náš od­kaz do Tos­hi­by pre­to znie: Je čas na zme­nu, tu nao­zaj tra­dí­cie ne­po­mô­žu. Ve­ko dis­ple­ja aj opier­ka na ru­ky sú z hli­ní­ka, orá­mo­va­nie zá­klad­ne je plas­to­vé, rov­na­ko aj spod­ná stra­na. Na­priek to­mu vy­ze­rá ultra­book od­ol­ne. Všet­ky LED di­ódy sú vľa­vo na pred­nej hra­ne, je­di­né tla­čid­lo nad klá­ves­ni­cou slú­ži na za­pnu­tie po­čí­ta­ča. Pod­svie­te­nie je­ho kru­ho­vé­ho tva­ru nám nep­re­ká­ža­lo a všet­ko pô­so­bí ne­ru­ši­vo. Nu­me­ric­ký blok má veľ­ké klá­ve­sy a nej­de len o nut­né zlo nat­la­če­né do 15,6-pal­co­vej zá­klad­ne.

notebookove_novinky_vykon.jpg

Ta­buľ­ka vý­kon­nos­tných tes­tov no­te­boo­kov

Vý­zbroj a vý­kon

In­tel Co­re i5-4200U 1,6 ÷ 2,6 GHz je pro­ce­sor, kto­rý sa čas­to pou­ží­va a my s je­ho pou­ži­tím súh­la­sí­me. Zís­ka­va­te tak veľ­mi dob­rý po­mer ce­ny a vý­ko­nu. Ope­rač­ná pa­mäť má štan­dar­dnú ka­pa­ci­tu 4 GB. Vý­rob­ca pri­dal na pev­nom dis­ku a pou­žil mo­del s ka­pa­ci­tou 750 GB. To je chvá­ly­hod­né, no stá­le ide o disk s 5400 otáč­ka­mi. As­poň­že je tu 12 GB pa­mä­te NAND flash, kto­rá po­mô­že na sviž­nej­šie za­vá­dzanie sys­té­mu. Je to ob­lasť, ku kto­rej pou­ží­va­teľ ne­má prís­tup, a te­da v sys­té­me ne­vid­no 12 GB od­diel. Tos­hi­ba je pres­lá­ve­ná svo­jím re­ži­mom eco, kto­rý vý­raz­ne šet­rí ener­giu, no aj spra­vu­je otáč­ky ven­ti­lá­to­ra. Mô­že­te si vy­brať me­dzi vy­šším vý­ko­nom a neh­luč­ným po­čí­ta­čom. To­to sa po­da­ri­lo.

Za po­zor­nosť sto­jí aj zvu­ko­vá vý­ba­va. Ste­reo­fón­ne rep­ro­duk­to­ry so zlep­še­ním DTS Stu­dio Sound, to je ďal­šia vec, kto­rá sto­jí za zmien­ku. Nie je to su­per­vý­kon­ný mo­del, no na oz­vu­če­nie fil­mov ale­bo hud­by pri stred­nej hla­si­tos­ti zís­ka­te za­ují­ma­vý zvuk s pseu­do 3D efek­tom. Vý­ba­va por­tov je slab­šia, aj keď na veľ­ké ša­si by sa ich zmes­ti­lo viac. Po­čí­tať však mô­že­te s eter­ne­to­vým ko­nek­to­rom v pl­nej veľ­kos­ti, ta­kis­to s HDMI v pl­nej veľ­kos­ti a dvo­ma por­tmi USB 3.0. Na ľa­vej hra­ne je port USB 2.0, kom­bi­no­va­ný audio­port a čí­tač­ka pa­mä­ťo­vých ka­riet.

Hod­no­te­nie

pev­né te­lo
pod­svie­te­ná a ti­chá klá­ves­ni­ca
ti­chý chod ultra­boo­ku
ka­pa­ci­ta pev­né­ho dis­ku
po­mal­ší pev­ný disk
má­lo por­tov vzhľa­dom na veľ­kosť te­la

Ce­na: 649 EUR

Za­po­ži­čal: Tos­hi­ba Euro­pe GmbHOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Co­relDraw Grap­hics Sui­te X7
Corel vydal 17. edíciu svojho balíka nástrojov na grafiku už pred viac ako rokom, nám sa pre absenciu lokálneho zastúpenia podarilo dostať k testovacej verzii až teraz. Základné funkcie vám nebudeme podrobne predstavovať, keďže sme sa po minulé roky dosť podrobne venovali jeho predchodcom, zameriame sa novinky. čítať »
 
Clou­do­vá ka­me­ra TP-Link NC-200
Spoločnosť TP-Link, známa produkciou komunikačného hardvéru, má vo svojom portfóliu aj cloudovú kameru NC-200, ktorá je pomerne jednoduchá, no použitím univerzálna. čítať »
 
WorldPen­Scan X
Prednedávnom sme zaznamenali úspech spoločnosti Pen Power na Kickstarteri. Podarilo sa jej získať potrebnú sumu peňazí na realizáciu najnovšieho projektu WorldPenScan X. čítať »
 
ZyXEL HD Powerli­ne Adap­ter
Ak poznáte situáciu, keď musíte na káblové pripojenie ľubovoľného zariadenia na internet vŕtať diery do stien a inštalovať káble a lišty, asi ste sa už zamýšľali nad tým, či neexistuje elegantnejšie riešenie. čítať »
 
De­via­let Phan­tom Sil­ver
Tentoraz sa nám dostal na test naozaj výnimočný kúsok hardvéru. Phantom Silver francúzskej audiofilskej značky Devialet je highendový multiroomový zvukový systém využívajúci veľké množstvo úplne nových technológií a patentov. čítať »
 
BenQ XR3501
Nový monitor BenQ XR3501 zaujme už na prvý pohľad svojím robustným 35" displejom so zakrivením 2000R. Je to prvý zakrivený monitor s ultraširokouhlým rozlíšením 2560 × 1080 a obnovovacou frekvenciou 144 Hz, čo poteší hlavne hráčov. čítať »
 
Mo­ni­to­ry s roz­lí­še­ním full HD pre štu­den­tov a do do­mác­nos­ti
Do prehľadu sme zahrnuli cenovo dostupné monitory s rozlíšením minimálne 1920 × 1080 pixelov a uhlopriečkami do 24 palcov. Hodia sa nielen do domácností, ale aj do kancelárií, samozrejme, iba ak sa tu nevyžaduje väčšia obrazovka alebo vyššie rozlíšenie. čítať »
 
EIZO CS270
Grafici, editori fotografií, dizajnéri akéhokoľvek zamerania a iné profesie, ktorých náplň práce je spracovanie obrazu, potrebujú kvalitný monitor s podaním farieb, ktoré sa čo najviac blíži realite. V kategórii prístrojov s veľkosťou uhlopriečky 27 palcov je pre spomínané profesie dobrá voľba recenzovaný monitor. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter