Multimediálne notebooky

titulka.jpg V ča­se vy­be­ra­nia pro­duk­tov do tes­tu mul­ti­me­diál­nych no­te­boo­kov sme na­ra­zi­li na za­ují­ma­vosť, kto­rá tak tro­chu od­sú­va tú­to ka­te­gó­riu do úza­dia.

As­poň pod­ľa náz­vu, nie tak pod­ľa vý­ko­nu. Čo je vlas­tne mul­ti­me­diál­ny no­te­book? Je to mo­del so sil­nou gra­fi­kou a po­ma­lým dis­kom? Ale­bo je to no­te­book s veľ­kým hli­ní­ko­vým či plas­to­vým te­lom ale­bo sil­ným štvor­jad­ro­vým CPU? Vy­brať mul­ti­me­diál­ny no­te­book nie je úpl­ne jed­no­du­ché a opa­ku­je sa tu vlas­tne si­tuácia spred nie­koľ­kých ro­kov, keď sa hu­dob­né mo­bi­ly jed­no­du­cho vy­tra­ti­li z tr­hu prá­ve vďa­ka smar­tfó­nom. Dneš­né ultra­boo­ky ma­jú vy­šší

De­fi­ní­cia mul­ti­me­diál­ne­ho no­te­boo­ku

Stá­le sú tu však špe­cia­li­ty, kto­rý­mi vý­rob­co­via oži­vu­jú tak­to za­me­ra­né no­te­boo­ky a pou­ží­va­te­ľom pri­ná­ša­jú nie­čo na­vy­še, je­di­neč­né ale­bo as­poň uži­toč­né.

  1. Zá­kla­dom je konštruk­cia a vý­zor. Ne­mu­sí mať hli­ní­ko­vé te­lo, no mal by vy­ze­rať na poh­ľad efek­tne.
  2. Sil­ný pro­ce­sor je zá­klad, kto­rý pot­re­bu­je­te na ná­roč­né vý­poč­ty. Ho­ci len na auto­ma­tic­kú úp­ra­vu ale­bo zmen­šo­va­nie fo­tiek v hro­mad­nom pro­ce­se. A nao­zaj poz­nať, či má­te Ce­le­ron, Pen­tium, Co­re i3 ale­bo Co­re i7. Nap­rík­lad aj pri vý­sled­nom uk­la­da­ní vi­dea. Pri 10-mi­nú­to­vom vi­deu je roz­diel, či bu­de do po­ža­do­va­né­ho for­má­tu pre­ve­de­né za me­nej ako 5 mi­nút ale­bo naň bu­de­te ča­kať tak­mer pol ho­di­ny.
  3. Gra­fic­ká kar­ta - ideál­ne je mať niek­to­rú z de­di­ko­va­ných ka­riet AMD ale­bo NVI­DIA, no nie je to vy­slo­ve­ne pod­mien­ka. Stri­ha­cie prog­ra­my však vo veľ­kom poč­te prí­pa­dov pod­po­ru­jú vy­bra­né sé­rie ka­riet. Mul­ti­me­diál­ny stroj ne­po­va­žu­je­me úpl­ne za her­ný, tak­že sa­mos­tat­ná kar­ta je plus, no ne­po­va­žu­je­me to za ne­vyh­nut­nú pod­mien­ku.
  4. Pev­ný disk s vy­so­kou ka­pa­ci­tou je po­žia­dav­ka vy­plý­va­jú­ca z ty­pu uk­la­da­ných dát. Áno, tie mul­ti­me­diál­ne za­be­rú viac ako pre­zen­tá­cie a ta­buľ­ky. Za­tiaľ sa však stre­tá­va­me s tým, že dos­ta­nú do vien­ka po­mal­šie ver­zie dis­kov. Ak chce­te su­perrých­ly disk, to už je ka­te­gó­ria pod­ni­ko­vých ultra­boo­kov.
  5. Fun­kcie na­vy­še, ako sú rep­ro­duk­to­ry sve­to­vých zna­čiek ale­bo pod­svie­te­ná klá­ves­ni­ca, bý­va­jú naj­čas­tej­ší­mi dopl­nka­mi tej­to trie­dy no­te­boo­kov.

Acer As­pi­re E5-571

acer_aspire_e5_Notebook.jpg

Ce­no­vo dos­tup­ný no­te­book, kto­rý ve­ľa nes­to­jí a zá­ro­veň pos­kyt­ne ús­por­ný chod, ta­ký je ten­to mo­del. Acer prip­ra­vil konštruk­čne pev­ný no­te­book vo veľ­kos­ti 15,6 pal­ca, kto­rý sa dob­re pou­ží­va a zá­ro­veň vás ne­bu­de li­mi­to­vať je­ho vý­drž. Je oh­ľa­dupl­ný k va­šej pe­ňa­žen­ke, no je­ho vý­drž je sku­toč­ne oh­ro­mu­jú­ca.

Vzhľad no­te­boo­ku je kla­sic­ký a pr­vky sú pris­pô­so­be­né roz­me­ru 15,6" dis­ple­ja. O to viac nás po­te­ši­lo, že vý­rob­ca neexpe­ri­men­to­val a pou­ží­va­te­lia hľa­da­jú­ci po­čí­tač v tej­to veľ­kos­ti dos­ta­nú mo­del, na kto­rý si ľah­ko zvyk­nú. Klá­ves­ni­ca je o pár mi­li­met­rov niž­šie ako úro­veň opier­ky na ru­ku a dob­re sa na nej pí­še. Nie je pod­svie­te­ná, no pri da­nej ce­ne sme ta­kú­to fun­kcio­na­li­tu veľ­mi neo­ča­ká­va­li. Veľ­ký klá­ves En­ter a po­riad­ny nu­me­ric­ký blok pa­tria k hlav­ným pr­vkom, kto­ré za­bez­pe­čia dob­ré pou­ží­va­nie. Šíp­ky sú zmen­še­né, no je oko­lo nich dosť mies­ta. Da­jú sa te­da ov­lá­dať aj bez po­čia­toč­ných chýb, kým si zvyk­ne­te na ich us­po­ria­da­nie. Chvá­li­me ro­ky pre­fe­ro­va­ný prin­cíp ov­lá­da­nia hla­si­tos­ti a ja­su dis­ple­ja cez klá­ves Fn v kom­bi­ná­cii so šíp­ka­mi. Zá­klad­ňa je pev­ná a ani pri väč­šom tla­ku sa nep­re­hý­ba. A pev­né je aj ve­ko. Hlad­ká povr­cho­vá úp­ra­va za­chy­tá­va od­tlač­ky pr­stov. Nej­de o nič tra­gic­ké, je to prí­pad dr­vi­vej väč­ši­ny no­te­boo­kov. Nad klá­ves­ni­cou je len jed­no tla­čid­lo, a to na za­pnu­tie no­te­boo­ku. Nie je pod­svie­te­né, LED di­ódy sig­na­li­zu­jú­ce stav na pred­nej hra­ne sú vlas­tne je­di­né bli­ka­jú­ce pr­vky. Pres­ne tak­to si pred­sta­vu­je­me roz­hra­nie, kto­ré pou­ží­va­te­ľa zby­toč­ne ne­ru­ší pri akej­koľ­vek ak­ti­vi­te na po­čí­ta­či.

Acer v kon­fi­gu­rá­cii pou­žil naj­nov­ší pro­ce­sor In­tel Co­re i3-4030U zo štvr­tej ge­ne­rá­cie. Ide o ak­tuál­nu no­vin­ku, uvoľ­ne­nú na trh v mi­nu­lom štvrťro­ku. Keď­že je tu pou­ži­tý gra­fic­ký čip pria­mo na dos­ke s CPU, je za­bez­pe­če­ný níz­ky od­ber ener­gie. Spo­lu s iný­mi kom­po­nen­tmi tak ide zá­ro­veň o ús­por­ný no­te­book. Na­me­ra­né úda­je uvi­dí­te v ta­buľ­ke. Ka­pa­ci­ta RAM sú štan­dar­dné 4 GB, pev­ný disk mo­hol byť aj rých­lej­ší. Je tu 500 GB mo­del, no má len 5400 otá­čok. Pri prá­ci to skrát­ka bu­de­te cí­tiť. Skĺbe­nie ener­ge­tic­ky ne­ná­roč­né­ho stro­ja s vy­so­kým vý­ko­nom tre­ba hľa­dať v troj­ná­sob­ne drah­šej ce­no­vej hla­di­ne. No­te­book bez prob­lé­mov pra­cu­je s OS Win­dows 8.1. Ak ne­chá­te no­te­book v ús­por­nom re­ži­me, do dvoch se­kúnd ho má­te pre­bu­de­ný aj so zob­ra­ze­ním pra­cov­nej plo­chy. To je ur­či­te prí­jem­ný fak­tor. Me­nej prí­jem­ný je fakt, že po úpl­nom reš­tar­te si chví­ľu poč­ká­te na prip­ra­ve­nosť na prá­cu.

Vo vý­ba­ve por­tov tro­chu chý­ba­jú por­ty USB 3.0, keď­že je tu len je­den. Dva na pra­vej hra­ne ved­ľa op­tic­kej me­cha­ni­ky sú ty­pu USB 2.0. Vzhľa­dom na hrúb­ku te­la je tu eter­ne­to­vý ko­nek­tor a VGA s HDMI. Všet­ko v pl­nej veľ­kos­ti. Audio­ko­nek­tor je kom­bi­no­va­ný. Na te­le­fo­no­va­nie nap­rík­lad cez Sky­pe vďa­ka to­mu mô­že­te pou­žiť HF súp­ra­vu z váš­ho mo­bi­lu. Na pred­nej hra­ne ved­ľa spo­mí­na­ných LED je čí­tač­ka pa­mä­ťo­vých ka­riet vo for­má­te SD.

Hod­no­te­nie

pev­né te­lo
roz­lo­že­nie klá­ves­ni­ce
žiad­ne ru­ši­vé pr­vky oko­lo klá­ves­ni­ce
ús­por­ný CPU
vý­drž
po­mal­ší disk
len zá­klad­ná gra­fi­ka

Ce­na: 469 EUR

Za­po­ži­čal: Acer

ASUS N550L

N550_Right_Open135_with_Subwoofer+.jpg

Hli­ní­ko­vé te­lo a sku­toč­ne efek­tné spra­co­va­nie zá­klad­ne oko­lo klá­ves­ni­ce je pri tej­to znač­ke štan­dard. Bez zby­toč­nej chvá­ly mô­že­te zhod­no­tiť, že ASUS na po­li di­zaj­no­vých mo­de­lov s mul­ti­me­diál­nou vý­ba­vou ve­die. Rep­ro­duk­to­ry sú znač­ky Bang & Oluf­sen ICE­power. V ba­le­ní má­te aj subwoofer a ako ce­lok to hrá veľ­mi dob­re. Ko­neč­ne no­te­book na mul­ti­mé­diá a hry, kto­rý pro­du­ku­je veľ­mi dob­rý zvuk bez pot­re­by pri­po­jiť k ne­mu slú­chad­lá. Je to však tro­chu ne­rov­ný boj, keď­že subwoofer je vo for­me exter­né­ho dopl­nku, ho­ci v zá­klad­nej vý­ba­ve. Ve­ko dis­ple­ja a hor­ná časť zá­klad­ne s rá­mom sú z hli­ní­ka. Spod­ný kryt je plas­to­vý. Klá­ves­ni­ca sa nám zda­la tro­chu nat­la­če­ná. Mô­že za to aj nu­me­ric­ký blok, na­le­pe­ný pria­mo na al­fa­nu­me­ric­kej čas­ti zvyš­ku klá­ves­ni­ce. Na­vy­še sú na ňom zú­že­né klá­ve­sy. Touch­pad je dos­ta­toč­ne veľ­ký a dob­re sa pou­ží­va. Tla­čid­lá sú in­teg­ro­va­né pod ním.

Vý­kon po­čí­ta­ča je ov­plyv­ne­ný sil­ným pro­ce­so­rom In­tel Co­re i7-4500U 1,8 ÷ 3 GHz. Zá­ro­veň je však ten­to pro­ce­sor aj ús­por­ný. Pev­ný disk má ka­pa­ci­tu 1 GB, čo je fajn na dá­ta, hor­šie je to s je­ho rých­los­ťou. ASUS však pri­dal na ka­pa­ci­te RAM a 6 GB je zla­tá stred­ná ces­ta me­dzi štan­dar­dom na hod­no­te 4 GB a eš­te stá­le nad­štan­dar­dnou ka­pa­ci­tou 8 GB. Po­te­šil nás full HD dis­plej s ochra­nou pro­ti od­les­kom. Poz­nať to a my ví­ta­me ta­kú­to vlas­tnosť. Je to tech­no­ló­gia na­vy­še, kto­rá však v showroo­moch ne­vy­ze­rá tak dob­re ako lesk­lé dis­ple­je. No o les­klých dis­ple­joch už za tie ro­ky vie­me svo­je. To, že dis­plej nie je do­ty­ko­vý, nám vô­bec nep­re­ká­ža­lo. Gra­fic­ká kar­ta NVI­DIA Ge­For­ce GT 745M je so­líd­ny zá­klad na ná­roč­né ma­te­ma­tic­ké vý­poč­ty, ale aj na hra­nie hier. Na­vy­še má vlas­tné 4 GB vi­deo RAM, čo bu­de vhod­ný dopl­nok na uk­la­da­nie textúr. Sčas­ti sa od­bre­me­ní po­mal­ší disk a hlav­ná pa­mäť no­te­boo­ku.

Prí­jem­ne prek­va­pe­ní sme bo­li chla­de­ním, keď­že ASUS ho zvlá­dol na jed­not­ku. Opier­ka na ru­ku sa tak­mer ne­za­hrie­va a spod­ná časť len na plo­che prib­liž­ne 3 cm2 vy­tvo­ri­la tep­lo­tu, kto­rú uvá­dza­me v ta­buľ­ke. Vý­drž na ba­té­rie bo­la slab­šia, ale ten­to pa­ra­me­ter ne­hod­no­tí­me ako kri­tic­ký. Pred­pok­la­dá­me, že si ta­ké­to stro­je kú­pi­te skôr na do­ma, a nie na ces­to­va­nie v lie­tad­le, kde sa oča­ká­va čo naj­dlh­šia vý­drž.

Do te­la sa zmes­ti­la aj op­tic­ká me­cha­ni­ka vo for­me DVD pre­pi­so­vač­ky. Na tr­hu je aj mo­del s Blu-ray me­cha­ni­kou. A to vo ver­zii len na čí­ta­nie, ako aj na zá­pis. Tre­ba si dať na to pri vý­be­re inej kon­fi­gu­rá­cie po­zor, ak chce­te na Blu-ray aj za­pi­so­vať. Veľ­mi oce­ňu­je­me, že všet­ky por­ty sú USB 3.0. Ne­mu­sí­te tak roz­mýš­ľať, do kto­ré­ho za­po­jiť rých­ly flash disk ale­bo exter­ný disk. Me­dzi ko­nek­tor­mi sú aj eter­ne­to­vý port, HDMI, mi­ni Dis­play­Port, kom­bi­no­va­ný audio­ko­nek­tor a aj ko­nek­tor na pri­po­je­nie subwoofe­ra. Čí­tač­ka pa­mä­ťo­vých ka­riet je na pra­vej hra­ne ved­ľa opier­ky na ru­ku.

Hod­no­te­nie

hli­ní­ko­vé te­lo
vuk a subwoofer
vý­kon­ná gra­fi­ka
hli­ní­ko­vá konštruk­cia
po­mal­ší pev­ný disk

Ce­na: 799 EUR

Za­po­ži­čal: ASUS

notebooky_tab1.jpg

Le­no­vo Idea­Pad Y50-70 Touch

Tip re­dak­cie - skĺbe­nie di­zaj­nu a vý­ko­nu

Y50_Hero_04.jpg
Mul­ti­me­diál­ny po­čí­tač, kto­rý má v se­be vý­kon­nú gra­fic­kú kar­tu, vždy náj­de up­lat­ne­nie. Kva­lit­ne vy­ho­to­ve­né te­lo je zá­ru­ka po­mal­šie­ho za­sta­rá­va­nia a ma­te­riá­lo­vej úna­vy. A tak to má byť, pre­to­že kom­po­nen­ty zvo­le­né do tej­to zos­ta­vy len tak rých­lo ne­zos­tar­nú. Mul­ti­me­diál­ny po­čí­tač toh­to ty­pu má v se­be po­riad­nu vý­ba­vu, kto­rá zvlád­ne aj naj­nov­šie hry. Hyb­rid kon­zer­va­tív­ne­ho a od­váž­nej­šie­ho di­zaj­nu, aký bý­va väč­ši­nou v her­nom seg­men­te, sa po­da­ril. Čer­ve­no pod­svie­te­ná klá­ves­ni­ca s dvo­ma stup­ňa­mi in­ten­zi­ty roz­hod­ne upú­ta po­zor­nosť. V kom­bi­ná­cii s čer­ve­ným mriež­ko­va­ním rep­ro­duk­to­rov JBL vy­ze­rá ce­lok veľ­mi dob­re. Pod­svie­te­nie čer­ve­nou far­bou tro­chu una­vu­je oči a ma­li sme po­cit skres­le­nia vi­de­nia pri dl­hšom sús­tre­de­ní sa na klá­ves­ni­cu. Na čas­té pí­sa­nie a po­ze­ra­nie na klá­ves­ni­cu to asi ne­bu­de to pra­vé. Tva­ry klá­ve­sov sú v štý­le Či­že je tu ovál­ne tva­ro­va­nie, jem­ný povrch a op­ti­mál­ny zdvih. Všet­ko pres­ne do se­ba za­pa­dá a la­dí. Zá­klad­ňa je ce­lá z jem­né­ho plas­tu s povr­cho­vou úp­ra­vou pô­so­bia­cou ako jem­ná gu­ma. Viac ako od­tlač­ky pr­stov vi­dieť vl­hké ote­ry. Nad klá­ves­ni­cou je tla­čid­lo na za­pnu­tie s pod­svie­te­ným lo­gom za­pnu­tia spot­re­bi­ča. Vy­ze­rá to veľ­mi efek­tne a zá­ro­veň to nep­re­bí­ja pod­svie­te­nie klá­ves­ni­ce. Ve­ko je v hor­nej čas­ti z ko­vu, rov­na­ko aj spo­dok no­te­boo­ku. Na spod­nej stra­ne je eš­te subwoofer. Rep­ro­duk­to­ry JBL hra­jú dob­re. Vie­me si pred­sta­viť po­čú­va­nie hud­by aj ta­kým­to štý­lom, no kva­lit­né slú­chad­lá sú jed­no­du­cho kva­lit­né slú­chad­lá.

Vý­poč­to­vý vý­kon ov­plyv­ňu­je naj­mä pro­ce­sor In­tel Co­re i7-4700HQ 2,4 ÷ 3,4 GHz. Ten­to typ je jed­no­du­cho „si­la" a sto­jí za to mať ho v ta­kom­to no­te­boo­ku. Ta­kis­to sme oce­ni­li 8 GB RAM, ho­ci by sme sa neu­ra­zi­li ani pri dvoj­ná­sob­ku tej­to hod­no­ty. Dis­plej je do­ty­ko­vý a vo full HD roz­lí­še­ní. Pre­ká­ža­lo nám pou­ži­tie kla­sic­ké­ho pev­né­ho dis­ku. No sčas­ti ten­to krok chá­pe­me. Aj pri mul­ti­me­diál­nych po­čí­ta­čoch mu­sí vý­rob­ca dbať na ce­nu a skĺbiť všet­ky naj­lep­šie pa­ra­met­re sa ne­dá. Dis­ku ne­po­moh­lo ani 8 GB pa­mä­te flash. Má­te však k dis­po­zí­cii veľ­ké 1 TB úlo­žis­ko, ale na po­mal­šom 5400-otáč­ko­vom dis­ku. Po­zi­tív­ny krok je in­teg­ro­va­nie gra­fic­kej kar­ty NVI­DIA Ge­For­ce GTX 860M s vlas­tný­mi 4 GB VRAM. Je to jed­na z naj­sil­nej­ších kon­fi­gu­rá­cií, akú na tr­hu s no­te­book­mi dos­ta­ne­te. Aj v mo­bil­nej ver­zii je kar­ta pý­chou tej­to zos­ta­vy, sta­čí sa po­zrieť na benchmar­ky. Tu je jas­né, že strih vi­dea, hra­nie hier ale­bo aké­koľ­vek gra­fic­ké spra­co­va­nie ná­roč­ný­mi ap­li­ká­cia­mi bu­de hrač­kou. V sú­vis­los­ti s vý­ko­nom je tu ďal­šia vý­ho­da. Pri bež­nej prá­ci je po­čí­tač tich­ší než niek­to­ré ultra­boo­ky. Tep­lo­ta aj na­priek sil­nej gra­fic­kej kar­te nie je vy­so­ká, rov­na­ko ani hluč­nosť pri vy­ššej zá­ťa­ži. Chla­de­nie navr­hol vý­rob­ca veľ­mi dob­re. Tre­ba rá­tať s vy­ššou spot­re­bou. Gra­fic­ká kar­ta je nao­zaj sil­ná, a tak pri hra­ní hier vy­stú­pi spot­re­ba až na 100 W. V ta­buľ­ke uvá­dza­me prie­mer­nú hod­no­tu, pre­to­že pri bež­nej prá­ci je spot­re­ba pod­stat­ne niž­šia. Vid­no to prá­ve na cel­ko­vej vý­dr­ži. Tá je v tom­to seg­men­te nad­štan­dar­dná.

Vý­ba­va por­tov je však chu­dob­nej­šia - eter­ne­to­vý ko­nek­tor, HDMI a tri por­ty USB, z to­ho je­den USB 2.0, nie je ve­ľa. Čí­tač­ka pa­mä­ťo­vých ka­riet a kom­bi­no­va­ný audio­ko­nek­tor uzat­vá­ra­jú zos­ta­vu por­tov a ko­nek­to­rov.

Hod­no­te­nie

pev­né te­lo a ce­lé vy­ho­to­ve­nie
gra­fic­ká kar­ta
štvor­jad­ro­vý CPU
HDD ako úz­ke hrdlo zos­ta­vy

Ce­na: 1229 EUR

Za­po­ži­čal: Le­no­vo

Tos­hi­ba Sa­telli­te P70-A

Sat_P70-A_Prod_Full_Mar2013_07.jpg

Veľ­ká mul­ti­me­diál­na se­dem­nás­tka vždy pô­so­bí im­po­zan­tne. Roz­me­ry na­vy­še sú pri ta­kom­to mul­ti­me­diál­nom no­te­boo­ku vý­ho­dou. Klá­ves­ni­ca je pries­tran­ná a vý­rob­ca to veľ­mi dob­re vy­užil. Pre­to sú aj klá­ve­sy F od­de­le­né do sku­pín po šty­roch a väč­šie roz­stu­py sú aj me­dzi jed­not­li­vý­mi klá­ves­mi. Nu­me­ric­ký blok je tiež od­de­le­ný a má dos­ta­toč­ne veľ­ké klá­ve­sy. Ško­da len, že vý­rob­co­via pris­tú­pi­li na „di­zaj­no­vú hru", a tak šíp­ky bý­va­jú tak­mer vždy zmen­še­né, či už pou­ží­va­te 13", ale­bo 17" mo­del. Roz­hod­ne by ne­zaš­ko­di­lo od­de­le­nie as­poň ver­ti­kál­nych ší­pok. Klá­ves­ni­ca je pod­svie­te­ná a veľ­mi ti­chá. S men­ší­mi vý­hra­da­mi ju hod­no­tí­me ako po­da­re­nú. S vý­nim­kou si­vých po­pi­sov dopl­nko­vých fun­kcií na klá­ve­soch.

Hli­ní­ko­vé te­lo je od­ol­né a má povr­cho­vú úp­ra­vu brú­se­ním. Vy­ze­rá to dob­re a v spo­je­ní s mriež­ko­va­ním 6 W rep­ro­duk­to­rov Har­man/Kar­don di­zaj­né­ri ur­či­te ne­šliap­li ved­ľa. Tra­dič­ne umies­tne­né ko­lies­ko na za­pnu­tie s bie­lym pod­svie­te­ním vhod­ne dopĺňa ce­lok zá­klad­ne. Touch­pad je roz­mer­ný a pria­mo tu sa dá dvo­ji­tým ťuk­nu­tím v ľa­vom hor­nom ro­hu vy­pnúť. Je to vhod­né, ke­by ná­ho­dou pri svo­jom roz­me­re nie­ko­mu pre­ká­žal. Vý­rob­ca pri­dal aj ak­tív­nu ochra­nu pev­né­ho dis­ku.

Zo strán­ky vý­ko­nu ide o po­riad­ny stroj, o čom sved­čí let­mý poh­ľad na CPU a gra­fi­ku. Pro­ce­sor In­tel Co­re i7-4700MQ 2,4 ÷ 3,4 GHz je je­den z naj­rý­chlej­ších štvor­ja­dier v seg­men­te mo­bil­ných CPU. K vy­rov­na­né­mu vý­ko­nu do­po­má­ha aj 8 GB RAM. Ško­da len po­ma­lé­ho 5400-otáč­ko­vé­ho dis­ku. As­poň­že tu má­te 1 TB pries­to­ru na va­še dá­ta. Kto má zá­ujem, mô­že roz­ší­riť ka­pa­ci­tu eš­te jed­ným dis­kom ale­bo pri­dať disk SSD na zvý­še­nie vý­ko­nu sys­té­mu. Ka­pa­cit­ne je te­da ideál­ny na hud­bu, fot­ky a, sa­moz­rej­me, fil­my, po­koj­ne aj vo full HD. Dis­plej je na ne ako stvo­re­ný, nie je do­ty­ko­vý. NVI­DIA Ge­For­ce GT 745M má vlas­tné 2 GB RAM a tá­to kar­ta umož­ňu­je stri­hať vi­deo, kon­ver­to­vať fil­my ale­bo nap­rík­lad hrať hry. Vý­hod­né je, že gra­fi­ka nie je up­ra­vo­va­ná ov­lá­dač­mi a pou­žiť mô­že­te vždy naj­nov­šiu ver­ziu pria­mo od fir­my NVI­DIA. Net­re­ba tak ča­kať na pod­po­ru od vý­rob­cu no­te­boo­ku.

Na to, aby sa ta­ká­to sil­ná kon­fi­gu­rá­cia udr­ža­la v ro­zum­ných tep­lo­tách, tre­ba ju neus­tá­le ochla­dzo­vať. A to aj v kan­ce­lár­skom re­ži­me, ale­bo ak má­te no­te­book len za­pnu­tý. Ven­ti­lá­tor sa kaž­dých pár se­kúnd zrých­li a po­tom za­se spo­ma­lí. Na nie­ko­ho to mô­že pô­so­biť ru­ši­vo. Tep­lo­ta je vy­ššia aj vzhľa­dom na pou­ži­tú gra­fic­kú kar­tu. Je to však tak len zhru­ba na 5 cm2 a pri vý­du­chu, inak sa v spod­nej čas­ti no­te­book nep­re­hrie­va. Pra­vá časť opier­ky na ru­ky sa pri hra­ní hier bu­de vý­raz­nej­šie za­hrie­vať.

Ako sa na správ­ny mul­ti­me­diál­ny po­čí­tač pat­rí, je tu Blu-ray me­cha­ni­ka, šty­ri por­ty USB 3.0, HDMI, VGA, audio­por­ty a čí­tač­ka pa­mä­ťo­vých ka­riet. Tá je na pred­nej hra­ne.

Hod­no­te­nie

pev­né hli­ní­ko­vé te­lo
sil­ná gra­fi­ka a CPU
ti­chá klá­ves­ni­ca
mož­nosť nain­šta­lo­vať dva HDD
po­mal­ší disk
pra­vi­del­né ochla­dzo­va­nie aj v kan­ce­lár­skom re­ži­me

Ce­na: 1039 EUR

Za­po­ži­čal: Tos­hi­ba Euro­pe GmbH

notebooky_tab2.jpg

Ver­dikt PC RE­VUE

Acer As­pi­re E5-571 vní­ma­me ako zá­klad­ný vstup do seg­men­tu všes­tran­ných no­te­boo­kov s mož­nos­ťou vy­uži­tia v úlo­he mul­ti­me­diál­ne­ho nás­tro­ja. Ne­má nap­rík­lad vy­hra­de­nú gra­fic­kú kar­tu, no po­nú­ka nad­štan­dar­dnú vý­drž. A ce­na je tiež nep­re­hliad­nu­teľ­ná. ASUS N550L je mul­ti­me­diál­na „di­zaj­nov­ka" z di­el­ne ASUS. Má­te tu sil­nú gra­fic­kú kar­tu, krás­ne te­lo a dob­ré oz­vu­če­nie. Le­no­vo Idea­Pad Y50-70 Touch je už na po­me­dzí mul­ti­me­diál­ne­ho a her­né­ho stro­ja. Čer­ve­no pod­svie­te­ná klá­ves­ni­ca vy­ze­rá dob­re a na no­te­boo­ku sa aj dob­re pra­cu­je. Vcel­ku na nás ten­to mo­del veľ­mi za­pô­so­bil a dos­tal re­dak­čné oce­ne­nie. Tos­hi­ba Sa­telli­te P70-A je veľ­ká se­dem­nás­tka, kto­rá má všet­ko pot­reb­né na pl­no­hod­not­ný mul­ti­me­diál­ny zá­ži­tok. Je prip­ra­ve­ná aj na ďal­ší pev­ný disk a so sil­nou gra­fi­kou ne­bu­de nú­dza o vý­kon.

QR kod_video.jpg

Zdroj: PC REVUE 08/2014Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Co­relDraw Grap­hics Sui­te X7
Corel vydal 17. edíciu svojho balíka nástrojov na grafiku už pred viac ako rokom, nám sa pre absenciu lokálneho zastúpenia podarilo dostať k testovacej verzii až teraz. Základné funkcie vám nebudeme podrobne predstavovať, keďže sme sa po minulé roky dosť podrobne venovali jeho predchodcom, zameriame sa novinky. čítať »
 
Clou­do­vá ka­me­ra TP-Link NC-200
Spoločnosť TP-Link, známa produkciou komunikačného hardvéru, má vo svojom portfóliu aj cloudovú kameru NC-200, ktorá je pomerne jednoduchá, no použitím univerzálna. čítať »
 
WorldPen­Scan X
Prednedávnom sme zaznamenali úspech spoločnosti Pen Power na Kickstarteri. Podarilo sa jej získať potrebnú sumu peňazí na realizáciu najnovšieho projektu WorldPenScan X. čítať »
 
ZyXEL HD Powerli­ne Adap­ter
Ak poznáte situáciu, keď musíte na káblové pripojenie ľubovoľného zariadenia na internet vŕtať diery do stien a inštalovať káble a lišty, asi ste sa už zamýšľali nad tým, či neexistuje elegantnejšie riešenie. čítať »
 
De­via­let Phan­tom Sil­ver
Tentoraz sa nám dostal na test naozaj výnimočný kúsok hardvéru. Phantom Silver francúzskej audiofilskej značky Devialet je highendový multiroomový zvukový systém využívajúci veľké množstvo úplne nových technológií a patentov. čítať »
 
BenQ XR3501
Nový monitor BenQ XR3501 zaujme už na prvý pohľad svojím robustným 35" displejom so zakrivením 2000R. Je to prvý zakrivený monitor s ultraširokouhlým rozlíšením 2560 × 1080 a obnovovacou frekvenciou 144 Hz, čo poteší hlavne hráčov. čítať »
 
Mo­ni­to­ry s roz­lí­še­ním full HD pre štu­den­tov a do do­mác­nos­ti
Do prehľadu sme zahrnuli cenovo dostupné monitory s rozlíšením minimálne 1920 × 1080 pixelov a uhlopriečkami do 24 palcov. Hodia sa nielen do domácností, ale aj do kancelárií, samozrejme, iba ak sa tu nevyžaduje väčšia obrazovka alebo vyššie rozlíšenie. čítať »
 
EIZO CS270
Grafici, editori fotografií, dizajnéri akéhokoľvek zamerania a iné profesie, ktorých náplň práce je spracovanie obrazu, potrebujú kvalitný monitor s podaním farieb, ktoré sa čo najviac blíži realite. V kategórii prístrojov s veľkosťou uhlopriečky 27 palcov je pre spomínané profesie dobrá voľba recenzovaný monitor. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter